Afdelingsmøder

Ekstraordinært afdelingsmøde 01 juni 2017, kl. 18.30

 

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Præstevænget

 

 

 

 

 

Dato

1. juni 2017 kl. 18.30

Sted

Sæterdalgade 15. kælderen

Deltagere

Fra afdelingen: 13 lejemål repræsenteret

Fra fsb: Katrine Flarup Jensen, René Rasmussen, Steen Søndergaard Thomsen og Henrik Due (referent)

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Dagsorden

 

 1. Valg af dirigent

 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet

 3. Forslag om                                                                                                                                                          

 

 • Ny coax-kabling til tv og ny tilslutningsaftale med Sundbynet

 • Ny coax-kabling til tv fra YouSee samt ny tilslutningsaftale med internet fra Bolig:net

   

  Formand for afdelingsbestyrelsen Flemming Nørgaard bød velkommen og foreslog Steen Søndergaard Thomsen som dirigent.

   

 

Ad 1 – Valg af dirigent

 

Steen Søndergaard Thomsen, medlem af fsb´s dirigentkorps, blev valgt og konstaterede herefter, at afdelingsmødet var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt.

 

 

 

Ad 2 – Godkendelse af forretningsorden for mødet

 

Godkendt.

 

 Valg af referent

 

Henrik Due blev valgt.

 

 Følgende personer blev valgt til stemmeudvalget

 

I henhold til forretningsordenen blev René Rasmussen valgt til at bistå dirigenten.

 

 Ad 3 – Forslag

 

1. Forslag om ny coax-kabling til tv og ny tilslutningsaftale med Sundbynet – forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen.

 

Det foreslås, at Præstevænget laver en ny tilslutningsaftale med Sundbynet og etablerer en ny coax-kabling for at kunne tilbyde beboerne frit valg mellem Sundbynet’s tv-pakker samt Sundbynet’s internettilbud.

 

Begrundelse for forslag

 

Det blev på ordinært afdelingsmøde den 22. september 2016 vedtaget at undersøge mulighederne for bedre og billigere forsyning af tv og muligvis internet i Præstevænget. Dette skete på baggrund af ny lovgivning (L138), der trådte i kraft den 1. juli 2016. Loven påbyder, at der skal være mulighed for at kunne fravælge levering af tv-pakker.

 

Da afdelingen har et sløjfeanlæg, hvor det ikke er muligt at frakoble den enkelte bolig, lever anlægget ikke op til den nye lovgivning. Der skal derfor trækkes nye kabler til tv.

 

 Afdelingsbestyrelsen har i samråd med administrationen og ekstern rådgiver undersøgt markedet for udbydere og gennemgået afdelingens bolignetinstallationer.

 

Der etableres et nyt tv-net (stikledningsanlæg), som afdelingen ejer. Der indgås en aftale med Sundbynet om levering af individuelle tv-pakker og individuelle internetabonnementer, som den enkelte bolig kan tilmelde sig. Afdelingen samt den enkelte beboer kan opsige sin aftale med Sundbynet til den sidste dag i måneden + 30 dage.

 

 

 

Den nye aftale med Sundbynet vil medføre følgende tv-pakker (2017-priser inkl. Copydan)

 

 • Grundpakke (21 tv-kanaler) til 49 kr. pr. md.

 • Mellempakke (32 tv-kanaler) til 145 kr. pr. md.

 • Fuldpakke (63 tv-kanaler) til 295 kr. pr. md.

 • Sportspakke (69 tv-kanaler) til 419 kr. pr. md.

 

 

 

Sundbynet har følgende tilbud på internet (2017-priser)

 

 • 100/100 MB til 100 kr. pr. md.

   

 

Forslaget efterlever L138. L138 får ingen betydning for afdelingen, såfremt forslaget vedtages.

 

Såfremt der stemmes nej til forslaget, behandles forslag om ny coax-kabling til tv fra YouSee samt ny leveringsaftale af internet fra Bolig:net. Stemmes der nej til begge forslag, påbyder den nye lov, at jeres nuværende tv-aftale skal opsiges pr. 30. juni 2017, og afdelingen vil stå uden tv-signal ved aftalens udløb den 30. september 2017.

 

Økonomi i forslaget

 

Der etableres et nyt tv-net, og der indgås en leveringsaftale med Sundbynet for både tv og internet. Den samlede udgift for afdelingen vil være på ca. 450.000 kr. og medføre en forøgelse af bolignetbidraget på

 

52 kr. pr. md. pr. bolig (inkl. fiberleje).Det nye bolignetbidrag er obligatorisk for alle, uanset om man fravælger tv og/eller internet eller ej.  Der lånes i egne midler, der tilbagebetales over 10 år. Der indgås en leveringsaftale med Sundbynet.

 

 

 

Bemærkninger til forslaget

 

Der blev spurgt ind til, hvor pålidelig forsyningssikkerheden er fra Sundbynet. Til dette blev der svaret, at man har gode erfaringer fra andre afdelinger, som har Sundbynet, og Sundbynet har været på markedet i en del år.

 

 

 

Der blev endvidere stillet spørgsmål til, hvorvidt det nuværende bolignetbidrag falder bort, såfremt forslaget vedtages. Til dette blev der svaret, at det nuværende bolignetbidrag bl.a. indeholder afdrag på et lån, der udløber næste år samt et serviceabonnement til Dansk Kabel TV. Derudover betales der til administrationshonorar, forsikring og diverse. Det nuværende bolignetbidrag bortfalder altså ikke helt, og vil alt efter hvilket forslag der vedtages, blive forøget med projektomkostningerne. Udgifter til tv-pakke og Copydan vil udgå.   

 

 

 

Forslaget blev ikke vedtaget.

 

  

2. Forslag om ny coax-kabling til tv fra Yousee samt ny tilslutningsaftale til internet fra Bolig:net – forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen.

 

Det foreslås, at Præstevænget etablerer en ny coax-kabling for at kunne tilbyde beboerne frit valg mellem YouSee´s tv-pakker og indgår en ny tilslutningsaftale til internet med Bolig:net.

 

 Begrundelse for forslag

 

Det blev på ordinært afdelingsmøde den 22. september 2016 vedtaget at undersøge mulighederne for bedre og billigere forsyning af tv og muligvis internet i Præstevænget. Dette skete på baggrund af ny lovgivning (L138), der trådte i kraft den 1. juli 2016. Loven påbyder, at der skal være mulighed for at kunne fravælge levering af tv-pakker.

 

Da afdelingen har et sløjfeanlæg, hvor det ikke er muligt at frakoble den enkelte bolig, lever anlægget ikke op til den nye lovgivning. Der skal derfor trækkes nye kabler til tv.

 

 Afdelingsbestyrelsen har i samråd med administrationen og ekstern rådgiver undersøgt markedet for udbydere og gennemgået afdelingens bolignetinstallationer.

 

YouSee har tilbudt at afholde udgiften til kabling af det nye tv-net imod, at afdelingen binder sig til at bruge YouSee som tv-leverandør i 7 år + 12 måneders opsigelse.

 

  

Der skal indgås en ny aftale med YouSee om levering af individuelle tv-pakker, som den enkelte bolig kan tilmelde sig. Den enkelte beboer kan efter 6 måneder opsige sin aftale med YouSee til den sidste dag i måneden + 30 dage.

 

 Den nye aftale med YouSee vil medføre følgende tv-pakker (2017-priser inkl. Copydan)

 

 • Grundpakke (25 tv-kanaler) til 142,47 kr. pr. md.

 • Mellempakke (35 tv-kanaler) til 344,58 kr. pr. md.

 • Fuldpakke (61 tv-kanaler) til 435,47 kr. pr. md.

 

 Der indgås en ny tilslutningsaftale med Bolig:net om levering af individuel internetforbindelse, hvor det står den enkelte bolig frit for, om de vil tilkoble sig. Afdelingen binder sig i 3 år til at modtage internetsignal fra Bolig:net.

 

 Bolig:net har følgende tilbud på internet (2017-priser)

 

 • 200/200 MB til 70 kr. pr. md.

 • 300/300 MB til 100 kr. pr. md.

 

Forslaget efterlever L138. L138 får ingen betydning for afdelingen, såfremt forslaget vedtages.

 

Stemmes der nej til forslaget, påbyder den nye lov, at jeres nuværende tv-aftale skal opsiges pr. 30. juni 2017, og afdelingen vil stå uden tv-signal ved aftalens udløb den 30. september 2017.

 

Økonomi i forslaget

 

YouSee afholder udgiften til kablingen af det nye tv-net. Der indgås en leveringsaftale med Bolig:net om internet. Den samlede udgift for afdelingen vil være på ca. 202.000 kr. og medføre en forøgelse af bolignetbidraget på 40 kr. pr. md. pr. bolig (inkl. servicegebyr, fiberleje og henlæggelser). Det nye bolignetbidrag er obligatorisk for alle, uanset om man fravælger internet eller ej. Der lånes i egne midler, der tilbagebetales over 10 år. Der indgås en ny leveringsaftale med YouSee samt Bolig:net.

 

  

Forslaget blev vedtaget.

 

 

Dirigenten, Steen Søndergaard Thomsen, takkede herefter for et godt møde og erklæredemødet for hævet kl. 19.30

 

  

Formand for afdelingsbestyrelsen mindede afslutningsvis om, at ordinært afdelingsmøde afholdes den 28. september 2017. Derudover mindede han om, at Gårdlauget Engelhus afholder sommerfest lørdag den 12. august 2017 kl. 14 i gården. Tilmelder man sig inden den 1. juli, vil der være en rabat på 25 kr. Herefter koster en billet 50 kr.

 

 

Den 18. maj 2017

 

Kære beboer

 

Præstevængets afdelingsbestyrelse indkalder til ekstraordinært afdelingsmøde den 01. juni 2017, kl. 18.30 for behandling af nedenstående forslag.

 

 

 

Dagsorden for afdelingsmødet

1       Valg af dirigent

2       Godkendelse af forretningsorden for mødet

3       Forslag om

 • ·       Ny coax-kabling til tv og ny tilslutningsaftale med Sundbynet
 • ·       Ny coax-kabling til tv fra YouSee samt ny tilslutningsaftale til internet fra Bolig:net

 

 

 

Husk at tage dit sundhedskort med til afdelingsmødet som dokumentation for, at du er fyldt 18 år og bor i boligafdelingen.

 

 

Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

 

På alle afdelingsmøder skal der vedtages en forretningsorden for mødet. Forretningsordenen beskriver, hvordan afdelingsmødet skal afholdes.

 

Mødets ledelse m.m.

 1. Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder mødet og påser, at det afholdes efter fsb’s vedtægter, boligafdelingens rammer for beboerdemokratiet, dagsordenen samt den vedtagne forretningsorden. Formanden for afdelingsbestyrelsen sørger for, at afdelingsmødet vælger en dirigent

 2. Ved mødets start konstaterer dirigenten mødets lovlighed, og om der er ændringsforslag til forretningsordenen. Ændringer til forretningsordenen kan ikke komme til afstemning senere under mødet

 3. Afdelingsmødet vælger en referent, som skriver et konklusionsreferat fra mødet. Referatet skal tydeligt beskrive de beslutninger, der er taget samt resultater af afstemninger. Referatet godkendes efterfølgende af dirigenten og formanden for afdelingsbestyrelsen. Senest 4 uger efter mødet skal referatet være tilgængeligt for beboerne i boligafdelingen

 4. Til at bistå dirigenten ved afstemninger vælger afdelingsmødet et stemmeudvalg

   

  Behandling af forslag

 5. På mødet kan der stilles ændringsforslag til et forslag. Der stemmes først om ændringsforslag og derefter om forslaget med eventuelt vedtagne ændringer.
  Ved afstemning om ændringsforslag sætter dirigenten først det forslag, han/hun finder mest vidtgående, til afstemning. Vedtages forslaget, bortfalder afstemningen om det oprindelige forslag samt evt. andre ændringsforslag

 6. Under mødet kan der stilles forslag om, at dirigenten fratræder. Formanden for afdelingsbestyrelsen leder afstemningen samt eventuelt valg af ny dirigent

   

Afstemninger

 1. Afdelingsmødet træffer beslutninger ved almindeligt flertal blandt de stemmeberettigede. Stemmeafgivning sker almindeligvis ved håndsoprækning, men dirigenten kan bestemme, om et spørgsmål skal afgøres ved skriftlig afstemning. Afdelingsmødet kan også træffe beslutning om skriftlig afstemning, ligesom afdelingsmødet kan beslutte at sende et spørgsmål til urafstemning.

Alle myndige personer med fast bopæl i boligafdelingen har stemmeret. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt

 1. Dirigenten sikrer, atproceduren for afstemning er præciseret, herunder hvordan stemmesedler skal udfyldes. Det skal oplyses, hvor mange husstande der er repræsenteret på afdelingsmødet

 2. Afdelingsmødet kan beslutte at uddelegere afdelingsbestyrelsens og afdelingsmødets kompetence til en eller flere beboergrupper. Træffer afdelingsmødet beslutning om at uddelegere kompetence, skal det af beslutningen fremgå, på hvilket område og inden for hvilken tidsmæssig ramme kompetencen er uddelegeret samt eventuel budgetramme og hvem, der forvalter denne.

Forslag til ekstraordinært afdelingsmøde i Præstevænget den 1. juni 2017

Forslag om

Ny coax-kabling til tv og ny tilslutningsaftale med Sundbynet

 

Forslagsstiller

Afdelingsbestyrelsen

 

Forslag

Det foreslås, at Præstevænget laver en ny tilslutningsaftale med Sundbynet og etablerer en ny coax-kabling for at kunne tilbyde beboerne frit valg mellem Sundbynet’s tv-pakker samt Sundbynet’s internettilbud.

 

Begrundelse for forslag

Det blev på ordinært afdelingsmøde den 22. september 2016 vedtaget at undersøge mulighederne for bedre og billigere forsyning af tv og muligvis internet i Præstevænget. Dette skete på baggrund af ny lovgivning (L138), der trådte i kraft den 1. juli 2016. Loven påbyder, at der skal være mulighed for at kunne fravælge levering af tv-pakker.

 

Da afdelingen har et sløjfeanlæg, hvor det ikke er muligt at frakoble den enkelte bolig, lever anlægget ikke op til den nye lovgivning. Der skal derfor trækkes nye kabler til tv.

 

Afdelingsbestyrelsen har i samråd med administrationen og ekstern rådgiver undersøgt markedet for udbydere og gennemgået afdelingens bolignetinstallationer.

 

Der etableres et nyt tv-net (stikledningsanlæg), som afdelingen ejer. Der indgås en aftale med Sundbynet om levering af individuelle tv-pakker og individuelle internetabonnementer, som den enkelte bolig kan tilmelde sig. Afdelingen samt den enkelte beboer kan opsige sin aftale med Sundbynet til den sidste dag i måneden + 30 dage.

 

Den nye aftale med Sundbynet vil medføre følgende tv-pakker (2017-priser inkl. Copydan)

 • Grundpakke (21 tv-kanaler) til 49 kr. pr. md.
 • Mellempakke (32 tv-kanaler) til 145 kr. pr. md.
 • Fuldpakke (63 tv-kanaler) til 295 kr. pr. md.
 • Sportspakke (69 tv-kanaler) til 419 kr. pr. md.

 

Sundbynet har følgende tilbud på internet (2017-priser)

 • 100/100 MB til 100 kr. pr. md.

 Forslaget efterlever L138. L138 får ingen betydning for afdelingen, såfremt forslaget vedtages.

 Såfremt der stemmes nej til forslaget, behandles forslag om ny coax-kabling til tv fra YouSee samt ny leveringsaftale af internet fra Bolig:net. Stemmes der nej til begge forslag, påbyder den nye lov, at jeres nuværende tv-aftale skal opsiges pr. 30. juni 2017, og afdelingen vil stå uden tv-signal ved aftalens udløb den 30. september 2017.

 

Økonomi i forslaget

Der etableres et nyt tv-net, og der indgås en leveringsaftale med Sundbynet for både tv og internet. Den samlede udgift for afdelingen vil være på ca. 450.000 kr. og medføre en forøgelse af bolignetbidraget på

52 kr. pr. md. pr. bolig (inkl. fiberleje).Det nye bolignetbidrag er obligatorisk for alle, uanset om man fravælger tv og/eller internet eller ej.  Der lånes i egne midler, der tilbagebetales over 10 år.

 Der indgås en leveringsaftale med Sundbynet.

 

Dato Den 26. april 2017 

 

 Forslag til ekstraordinært afdelingsmøde i Præstevænget den 1. juni 2017

 

Forslag om
Ny coax-kabling til tv fra YouSee samt ny tilslutningsaftale til internet fra Bolig:net

 

Forslagsstiller

Afdelingsbestyrelsen

 

Forslag

Det foreslås, at Præstevænget etablerer en ny coax-kabling for at kunne tilbyde beboerne frit valg mellem YouSee´s tv-pakker og indgår en ny tilslutningsaftale til internet med Bolig:net.

 

Begrundelse for forslag

Det blev på ordinært afdelingsmøde den 22. september 2016 vedtaget at undersøge mulighederne for bedre og billigere forsyning af tv og muligvis internet i Præstevænget. Dette skete på baggrund af ny lovgivning (L138), der trådte i kraft den 1. juli 2016. Loven påbyder, at der skal være mulighed for at kunne fravælge levering af tv-pakker.

 

Da afdelingen har et sløjfeanlæg, hvor det ikke er muligt at frakoble den enkelte bolig, lever anlægget ikke op til den nye lovgivning. Der skal derfor trækkes nye kabler til tv.

 

Afdelingsbestyrelsen har i samråd med administrationen og ekstern rådgiver undersøgt markedet for udbydere og gennemgået afdelingens bolignetinstallationer.

 

YouSee har tilbudt at afholde udgiften til kabling af det nye tv-net imod, at afdelingen binder sig til at bruge YouSee som tv-leverandør i 7 år + 12 måneders opsigelse.

 

Der skal indgås en ny aftale med YouSee om levering af individuelle tv-pakker, som den enkelte bolig kan tilmelde sig. Den enkelte beboer kan efter 6 måneder opsige sin aftale med YouSee til den sidste dag i måneden + 30 dage.

 

Den nye aftale med YouSee vil medføre følgende tv-pakker (2017-priser inkl. Copydan)

 • Grundpakke (25 tv-kanaler) til 142,47 kr. pr. md.
 • Mellempakke (35 tv-kanaler) til 344,58 kr. pr. md.
 • Fuldpakke (61 tv-kanaler) til 435,47 kr. pr. md.

 

Der indgås en ny tilslutningsaftale med Bolig:net om levering af individuel internetforbindelse, hvor det står den enkelte bolig frit for, om de vil tilkoble sig. Afdelingen binder sig i 3 år til at modtage internetsignal fra Bolig:net.

 

Bolig:net har følgende tilbud på internet (2017-priser)

 • 200/200 MB til 70 kr. pr. md.
 • 300/300 MB til 100 kr. pr. md.

 

Forslaget efterlever L138. L138 får ingen betydning for afdelingen, såfremt forslaget vedtages.

 

Stemmes der nej til forslaget, påbyder den nye lov, at jeres nuværende tv-aftale skal opsiges pr. 30. juni 2017, og afdelingen vil stå uden tv-signal ved aftalens udløb den 30. september 2017.

 

Økonomi i forslaget

YouSee afholder udgiften til kablingen af det nye tv-net. Der indgås en leveringsaftale med Bolig:net om internet. Den samlede udgift for afdelingen vil være på ca. 202.000 kr. og medføre en forøgelse af bolignetbidraget på 40 kr. pr. md. pr. bolig (inkl. servicegebyr, fiberleje og henlæggelser). Det nye bolignetbidrag er obligatorisk for alle, uanset om man fravælger internet eller ej. Der lånes i egne midler, der tilbagebetales over 10 år.

 

Der indgås en ny leveringsaftale med YouSee samt Bolig:net.

 

Dato

Den 26.april 2017

 

 

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

25.03 | 13:05

Hvor er det rart at allerede den 1. marts var stillingen som driftsleder (vicevært) i afdelingen besat. Det havde nok været på plads at orientere os via opslag.

...
02.01 | 10:38
ORDENSREGLEMENT har modtaget 1
08.12 | 12:24
FORSIDE har modtaget 3
17.06 | 05:36
Gårdfest 2017 har modtaget 1
Du kan lide denne side