Klubbens nyhedsbrev

Skrevet af formanden

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-34 Præstevænget

 

 

 

 

 

Dato

22.september 2016 kl. 19.00

Sted

Beboerlokalet, Sætersdalgade 15

Deltagere

Fra afdelingen: 10 lejemål var repræsenteret

Fra fsb: Dorthe Raltters, Søren Østergaard, Rene Rasmussen og Astrid Madsen (ref.)

 

 

 

 

 

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

  • Godkendelse af forretningsorden for mødet

  • Valg af referent

  • Valg af stemmeudvalg

 2. Afdelingsbestyrelsens mundtlige beretning

 3. Forslag

  Fra afdelingsbestyrelsen

 1.  Ombytning af supplementsrum til ungdomsboliger

 2.  Udlejning af supplementsrum Sætersdalgade 7-9 og 11

 3.  Forundersøgelse på facaderenovering, vinduesudskiftning, ventilationsforhold og afslutning af stigstrengsprojekt

 4.  Forundersøgelse om nyt bolignet (Frit TV-net)

 5. Forslag om sundhedstjek i lejemålene

Fra beboerne

 1.  Kai, Sæt 15, 1. tv: Isolering af udvendige gavle (2 gavle plus en gavl)

 2.  Ady, Sæt 13, st. tv: Kan man leje et loftsværelse (Supplementsrum)

 1. Regnskaber for rådighedsbeløb for 2015

 2. Budgetter for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler i 2017

 3. Boligafdelingens driftsbudget for det kommende år 2017

 4. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter

 5. Informationer og status omkring gårdlauget

 6. Eventuelt

 

Flemming Nørgaard bød velkommen og foreslog Dorthe Raltters som dirigent.

 

Ad 1 – Valg af dirigent

Dorthe Raltters, medlem af fsb´s dirigentkorps, blev valgt og konstaterede herefter, at afdelingsmødet var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt.

 

Godkendelse af forretningsorden for mødet

Forretningsorden for mødet blev godkendt.

 

Valg af referent

Astrid Madsen, fsb´s administration blev valgt til referent.

 

Følgende personer blev valgt til stemmeudvalget

I henhold til forretningsordenen blev Rene Rasmussen og Dorte Nørgaard valgt til at bistå dirigenten.

 

Ad 2 – Afdelingsbestyrelsens mundtlige beretning v/Flemming Nørgaard

Flemming Nørgaard præsenterede de fremmødte fra fsb’s administration, og præsenterede herefter afdelingsbestyrelsen for de fremmødte.

 

Flemming Nørgaard fortalte, at afdelingsbestyrelsen den 12. september 2016 holdt formøde for afdelingsmødet. Desværre var der kun en beboer udover afdelingsbestyrelsen, som dukkede op. Det var en god anledning for afdelingsbestyrelsen til at gennemgå de vigtigste ting, der er sket for afdelingen i årets løb.

 

Dernæst berettede han om afdelingsbestyrelsens arbejde, og de forskellige møder afdelingsbestyrelsen deltager i. Enkelte afdelingsbestyrelsesmedlemmer har bl.a. deltaget i sektionsmødet, som igen er startet op. Næste sektionsmøde afholdes i oktober. På sektionsmøder mødes fsb’s forskellige afdelingsbestyrelser og diskuterer stort og småt.

 

Herudover har tre af afdelingsbestyrelsens medlemmer været til repræsentantskabsmøde. Flemming Nørgaard fortalte, at repræsentantskabet har fået ny formand, Steen Søndergaard Thomsen, og at Dorthe Raltters er blevet næstformand. Næste repræsentantskabsmøde afholdes den 7. november 2016, og som noget helt nyt kan der udover de tre valgte fra afdelingsbestyrelsen deltage to beboere. Afdelingens beboere opfordres til at deltage i dette møde.

 

BL har afholdt førstekreds konference, hvor afdelingsbestyrelsen deltog. Det er en organisation, som afdelingsbestyrelsen læner sig meget op ad, da den har et stort antal medlemmer.

 

fsb afholder mange forskellige gode kurser for beboerne. Der bliver reklameret for de forskellige kurser på opslagstavlerne i opgangene. Beboerne blev opfordret til at benytte sig af disse tilbud.

 

Lejeaftale med fritidscenteret som selvejende institution i afdelingen er opsagt. Søren Østergaard har på afdelingens vegne indgået en 5-årig lejekontrakt med Københavns Kommune. Flemming Nørgaard håber og tror, at afdelingen nok skal få etableret et godt samarbejde med Kommunen. Lejeaftalen trådte i kraft den 1. august 2016, så det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå.

 

Afdelingsbestyrelsen har gjort en del i forsøget på at leje afdelingens beboerlokale ud, og lokalet har faktisk været udlejet en del. Det er Rene Rasmussen, som holder styr på udlejningen. De præcise detaljer for udlejning af beboerlokalet er ikke helt på plads endnu. Flemming Nørgaard regner med, at der snart kommer en folder, hvor detaljer og regler for leje af beboerlokalet vil være beskrevet.

Beboerlokalet er normeret til 50 personer og er blevet brandsikret. På sidste afdelingsmøde blev der afsat penge til indkøb af nye stole og borde til lokalet. Gudmundur Nònstein er imidlertid kommet med en god og billig løsning i forhold til stolene i lokalet. Han sørger for, at stolene får et nyt look til en meget billig pris. De afsatte penge skal således kun bruges til køb af nye borde.

 

Afdelingen har en god sammensætning, og overordnet set kører det rigtig fint. Der vil selvfølgelig altid være nogle småting, som kan gøres bedre.

 

De fremmødte blev mindet om, at man ikke må efterlade ting i opgangene, og man skal huske at lukke vinduerne efter sig.

 

Afdelingen vil blive sat under økonomisk pres i 2017, men det er et økonomisk pres, som afdelingen bliver nødt til at påtage sig. Dette skyldes bl.a. nogle uheldige sager med skimmelsvamp, hvilket man er nødt til at gøre noget ved. Der er derfor sat nogle nye tiltag i værk, som der skal tages stilling til på aftenens afdelingsmøde.

 

Flemming Nørgaard udtrykte afslutningsvis bekymring for det nye kontanthjælpsloft, og de konsekvenser, det kan have for en afdeling som Præstevænget

 

Beretningen blev herefter godkendt.

 

Ad 3 – Forslag

Dorthe Raltters pointerede, at forslag 1a og 2a ikke begge kan vedtages. Derfor tages der stilling til det mest vidtgående først, hvilket er 1a.

 

1 a. Forslag om ombygning af supplementsrum til ungdomsboliger – forslagsstiller: afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen foreslår en sammenlægning af supplementsrummene, så der kan blive 3 stk. 2-værelses lejligheder.

 

Begrundelse for forslaget

Der har gennem længere tid været talt om supplementsrummene skal lejes ud efter reglerne eller have en anden funktion. Administrationen har undersøgt hvordan de 6 supplementsrum kan ombygges og omregistreres til 3 ungdomsboliger til gavn for afdelingens økonomi, idet de 3 nye boliger vil være nye lejebærende arealer.

 

Økonomi

De samlede anlægsudgifter er ca. 2.400.000 kr. inkl. moms, som finansieres ved, at afdelingen optager et 30-årigt realkreditlån, som betales tilbage via huslejen for de 3 nye lejemål

 

Differentieret huslejeberegning ved etablering af 3 ungdomsboliger

Den samlede udgift vil dermed blive ca. 131.721 kr. pr. år, hvilket vil medføre en husleje på ca. 88 kr./m2 /mdr. Altså en husleje på ca. 3.700 kr./mdr. pr. lejemål.

 

fsb’s projektleder Sara Weis samt rådgiver Steen Palsbøll forklarede de nærmere detaljer på afdelingsmødet.

 

Kommentar

Forslag 1a og 2a blev drøftet, og fordele og ulemper ved begge forslag blev vendt. Flere beboere understregede, at man skal være sikker på, afdelingen ikke kommer til at hænge økonomisk på aftalen. Dorthe Raltters pointerede, at afdelingen kun giver tilladelse til det, som står i forslaget. Af forslag 1a fremgår det, at de samlede anlægsudgifter, betales via huslejen for de 3 nye lejemål.

 

Forslaget blev vedtaget.

 

2 a. Forslag om udlejning af supplementsrum Sætersdalgade – forslagsstiller: afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen foreslår, at afdelingens 6 supplementsrum på loftet udlejes efter gældende regler. Som reglerne er, må loftsrummene kun udlejes til lejere i de underliggende lejemål og kun af personer fra disse hustande. Ønsker beboer at leje et ledigt supplementsrum, udlejes dette i praksis som et bi-lejemål til den eksisterende lejekontrakt.

 

Begrundelse for forslaget

De 6 supplementsrum står for øjeblikket tomme, og det er afdelingsbestyrelsens ønske, at de igen bliver benyttet. Enten ved en ombygning til almene lejeboliger – eller som dette forslag dækker – som supplementsrum til eksisterende lejekontrakter.

 

Økonomi

Rummene er på ca. 19 m2 og forventes at komme til at koste ca. 1.200 kr. om måneden at leje. Dertil kommer udgifter til el, vand, varme og eventuelt tv, som udregnes efter forbrug.

 

Dette forslag forkastes som følge af vedtagelse af forslag 1a.

 

3 a. Forslag om forundersøgelse på facaderenovering, vinduesudskiftning, ventilationsforhold og afslutning af stigstrengsprojekt – forslagsstiller: afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen foreslår, at der iværksættes en forundersøgelse, hvor rådgiver gennemgår de relevante bygningsdele og opstiller et forslag til projektomfang med løsninger og budget. Når resultatet af denne foreligger, fremlægges der forslag på et afdelingsmøde, så alle beboere kan forholde sig til mulighederne.

 

Begrundelse for forslaget

Ifølge tilstandsrapporten for afdelingen er vinduesudskiftning og facaderenovering projekter, som skal udføres i 2017. Derudover er et påbegyndt stigstrengsprojekt ikke gennemført, så det vil indgå i forundersøgelsen til færdiggørelse.

Endvidere undersøges ventilationsforhold i lejemål for at afdække, hvilke muligheder der er for forbedringer – bl.a. for at forhindre skimmelsvamp.

 

Økonomi

Forundersøgelsen iværksættes snarest. Hvis forslaget vedtages afsættes der 200.000 kr. til forundersøgelsen. Beløbet trækkes fra afdelingens henlæggelser.

 

Forslaget blev vedtaget.

 

4 a. Forslag om forundersøgelse om nyt bolignet (Frit TV-net) – forslagsstiller: afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen foreslår, at der afsættes 50.000 kr. til en forundersøgelse, som skal:

 1. Afdække, hvilke muligheder afdelingen har for at etablere et antenneanlæg, der overholder ny lovgivning

 2. Prissætter et nyt antenneanlæg

 3. Se på muligheden for at etablere et nyt datanet/leverandør (pds) til levering af hurtigt og billigt internet.

 

Begrundelse for forslaget

Folketinget har vedtaget en ny lov (L 138) den 1. juli 2016. Loven påbyder udlejere at sikre, at den enkelte beboer ikke er tvunget til at modtage en kollektiv TV-pakke. Afdelingens antenneanlæg kan ikke håndtere frit valg af TV-pakker, og anlægget skal derfor være bygget om senest den 1. januar 2018.

 

Før ombygningen kan gå i gang, skal det undersøges, hvad der præcis skal laves, for at anlægget lever op til loven, og hvor meget det vil koste. Det vil samtidigblive undersøgt, hvor meget det koster at etablere et nyt dataanlæg (pds) eller en ny leverandør, som kan levere hurtigt og billigt internet til den enkelte beboer.

 

Undersøgelsen vil ende ud i et forslag, som bliver stillet på et efterfølgende afdelingsmøde. Forslaget vil indeholde, hvor meget det koster at bygge anlægget om, og hvilke muligheder der er for at vælge leverandør og TV og internet. Leverandøren er den samme for hele boligafdelingen. Det er leverandøren, som sikrer, at der er TV-pakker at vælge imellem, og at det er muligt at vælge TV-pakke fra.

 

Der kan nedsættes en gruppe af interesserede beboere eller medlemmer fra afdelingsbestyrelsen. Gruppen er med til at vælge hvilke løsninger og leverandører, som bliver brugt i det kommende forslag.

Hvis der stemmes nej til forslaget, påbyder den nye lov, at afdelingens nuværende aftale skal opsiges or. 1. oktober 2016, og afdelingen vil stå uden TV-signal ved aftalens udløb (typisk 9-12 mdr.).

 

Økonomi

Der afsættes en ramme på 50.000 kr., som tages fra bolignetbudgettet. Der afregnes efter forbrugt tid, og der kan højst bruges 50.000 kr.

 

Hvis der efterfølgende gennemføres et byggeprojekt, vil forundersøgelsen blive finansieret over lånet til byggesagen.

 

Kommentar

Flemming Nørgaard opfordrede interesserede beboer til at tage del i undersøgelsen af, hvilken udbyder afdelingen skal have. Carsten Roslund har indhentet tilbud fra SundbyNet, som ser meget lovende ud. Der skal dog indhentes flere tilbud.

 

Forslaget blev vedtaget.

 

5 a. Forslag om sundhedstjek i lejemålene – forslagsstiller: afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen foreslår, at der i 2017 og hvert 5. år fremover foretages sundhedstjek i afdelingens lejemål.

 

Begrundelse for forslaget

Et sundhedstjek er en udvidet service til beboerne. Driftspersonalet vil her have mulighed for at opdage forhold, som det vil være en fordel at få udbedret straks. Det kan f.eks. være løbende toiletter, utætte blandingsbatterier, defekte elinstallation, vinduer, radiatorventiler eller andet. Ved at få udbedret den slags fejl og mangler vil der kunne opnås besparelser til gavn for alle lejere i Præstevænget.

 

Økonomi

Et sundhedstjek i Præstevænget koster 32.000 kr. Derudover afsættes et beløb på 50.000 kr. til opfølgning af de fejl og mangler, som kræver udbedring. Beløbet trækkes over afdelingens vedligeholdelsesbudget.

 

Forslaget blev vedtaget.

 

1 b. Forslag om isolering af udvendige gavle (to gavle plus en gavl) – forslagsstiller: Kai Schøinning Andersen

Det foreslås, at de udvendige gavle på Præstevænget 1-34 (2 gavle + 1 gavl på Glommensgade) isoleres til forebyggelse af skimmelsvamp i de tilstødende lejemål.

I relation til den opståede skimmelsvamp, der opstod i lejemålet nr. 15, st., th., og hvor udbedringen af dette har taget ca. 1,5 år med midlertidig genhusning af familien, de store økonomisk omkostninger samt de menneskelig omkostninger det har haft foreslås isolering af udvendige gavle. De økonomiske udgifter for ejendommen er Kai ikke bekendt med, men det vil måske blive oplyst på afdelingsmødet.

 

I andre boligselskaber kan man se, at de har taget dette i brug. Når en ydervæg mødes af kulde ude fra samt dejlig varme inde fra, vil der selvfølgelig opstå kondensfugt/vand – desværre altid på indersiden. Det er dette, som kan fremkalde skimmelsvamp. Ikke at forveksle med når der ikke luftes ud efter, at man har taget et bad eller hængt noget vådt til tørre indendørs. Her skal beboerne selvfølgelig lufte godt ud for fugten.

 

Man kan som fsb, Fællegården har gjort lave et ventilationsanlæg. Dette vil nok blive en noget større omkostning for ejendommen. Henviser til indlægget i fsb-beboeren på side 18-19, udsendt til alle beboer i fsb i august 2016, hvor priserne og termin for en sådan installation er foretaget.

 

Alt indholdet i dette forslag er indeholdt i forslag 3a om forundersøgelse af facaderenovering m.m. Forslaget blev derfor forkastet.

 

2 b. Forslag om at leje et loftsværelse – forslagsstiller: Ady Guldbrandsen

Det foreslås, at afdelingens ungdomsboliger kan lejes til børn, som bor hjemme.

 

Dette forslag forkastes som følge af vedtagelse af forslag 1a.

 

Ad 4 – Regnskab for rådighedsbeløb for 2015

Regnskab for rådighedsbeløb på kr. 11.150,25 blev godkendt.

 

Ad 5 – Budgetter for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler

Budget for rådighedsbeløb på kr. 15.000 blev godkendt.

Budget for aktivitetsmidler på kr. 20.000 blev godkendt.

 

Ad 6 - Boligafdelingens driftsbudget for det kommende år

Flemming Nørgaard gennemgik budgettet.

 

Der blev spurgt til huslejestigningen for erhvervslejemål. Hertil blev det oplyst, at huslejestigningen ikke er den samme for erhvervslejemålene i ejendommen, som den er for familieboliger. Lejen for erhvervslejemålene er reguleret særskilt og skal fastsættes ud for priserne i området.

 

Budgettet blev herefter godkendt med lejeforhøjelse på 3,1 % pr. 1.1.2017.

 

 

Ad 7 – Valg

Inge Bugge-Hansen – modtog genvalg som medlem

Gudmund Effersøe Nònstein – modtog genvalg som medlem

 

Carsten Roslund – modtog genvalg som 1. suppleant

 

Tseghe Berhan – modtog valg som revisor

Helle Moreno – modtog genvalg som revisor

 

Det bemærkes, at Helle Moreno ikke var tilstede på afdelingsmødet. Hun havde forud for afdelingsmødet skriftligt tilkendegivet, at hun ønskede at genopstille.

 

Afdelingsbestyrelsen ser herefter således ud

Flemming Nørgaard (2015-2017)

Dorte Nørgaard (2015-2017)

Lisbeth Vangstrup Christensen (2015-2017)

Inge Bugge-Hansen (2016-2018)

Gudmund Effersøe Nònstein (2016-2018)

Carsten Roslund, 1. suppleant (2016-2017)

 

Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig efterfølgende afdelingsmødet.

 

Revisor

Helle Moreno (2016-2018)

Tseghe Berhan (2016-2017)

 

Ad 8 – Informationer og status omkring gårdlauget v/Flemming Nørgaard

Flemming Nørgaard oplyste, at der er valg til gårdlauget i ulige år. Det vil sige, næste valg er i 2017.

 

Gårdlauget afholder generalforsamling onsdag den 26. oktober 2016 kl. 18.30 i beboerlokalet.

 

Regnskabet for gårdlauget blev gennemgået.

 

Flemming Nørgaard opfordrede beboerne til at deltage i julestuen, og hvis der er nogle, som har lyst til at give en hånd med, er man mere end velkommen.

 

Dette års fastelavnsfest var en succes. Ligeledes var årets sommerfest, hvor der både var hoppeborg, popcorn og kaffe. Sommerfesten blev afholdt i kombination med loppemarked i afdelingen. Loppemarkedet var desværre ikke den store succes, hvilket til dels kan skyldes, at der ikke var blevet reklameret for det i avisen. Lisbeth og Helle har lovet at tage hånd om loppemarkedet og sørge for, det bliver afviklet to gange årligt.

 

Ved næste års fastelavnsfest er det muligvis nødvendigt at sætte en begrænsning for antallet af deltager, da der ikke er plads til alle i afdelingens beboerlokaler.

 

Skralderummene har fået overdække, og der er kommet tørrestativer op i gården. De er blevet rigtig flotte. Der er ligeledes blevet sat legekasser op i gården, som bliver benyttet flittigt af børnene.

 

På nuværende tidspunkt, er man i dialog med firmaet HP, som står for den udvendige vedligeholdelse af gården og ejendommene. Søren Østergaard, er ikke synderligt imponeret over det arbejde som HP udfører. Derfor vil han meget gerne tage en snak med Flemming Nørgaard på næste driftsmøde, hvor de nærmere rammer for det arbejde HP skal udføre fastlægges.

 

Ad 9 – Eventuelt

Rene Rasmussen foreslår, at afdelingens grønne træer benyttes som ”juledekoration” i stedet for de juletræer, afdelingen normalt sætter op.

 

Dirigenten, Dorthe Raltters takkede herefter for et godt møde og erklærede mødet for hævet kl. 21.20.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

21.03 | 19:44

Der tro jeg den tidligere formand - med stor rette er blevet meget sur. Godt skrevet. Ud med dem som ikke vil afdeling Præstevænget noget godt

...
06.03 | 00:06

Se venligst i gæstebogen i venstre side

...
05.03 | 16:06

Pyha nu er afdelingen uden driftsleder med udgangen af denne mdr.
Hvem havde ikke set den komme efter afdelingsmøde i september 2019.
Det kunne enhver regne ud

...
28.02 | 00:38

Hej Viggo
ved du hvor nye referater ligger fra bestyrelsesmøderne. Som jeg kan finde ligger der et forkølet fra den 5/12-19. Men intet andet. Mystisk

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE