Referat af afdelingsmødet 2011

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-34 Præstevænget

 

 

 

 

Dato

Torsdag den 22. september 2011 kl. 19.00

Sted

Beboerlokalet, Sætersdalgade 11, kælderen

Deltagere

Fra afdelingen: 12 lejemål repræsenteret

Fra fsb: Driftschef Michael Riis Nyrand, driftsleder Rene Rasmussen og Dianna Hedegård(ref.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden

1.       Valg af dirigent

2.       Godkendelse af forretningsorden for mødet

3.       Valg af stemmeudvalg

4.       Afdelingsbestyrelsens beretning

5.       Status vedr. altanprojekt. Fremlæggelse ved altanudvalget/afdelingsbestyrelsen og fsb

6.       Forslag

7.       Regnskaber for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler

8.       Budgetter for rådighedsbeløb, telefon- og aktivitetsmidler

9.       Boligafdelingens driftsbudget for det kommende år

10. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter

11. Valg til Gårdlaugsbestyrelsen

12. Eventuelt

 

Flemming Nørgaard, formand for afdelingsbestyrelsen bød velkommen og foreslog Peter Fuglsang som dirigent.

 

Ad 1 – Valg af dirigent

Peter Fuglsang blev valgt til dirigent.

 

Peter Fuglsang konstaterede herefter, at afdelingsmødet var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt.

 

Dianna Hedegård, fsb´s administration blev valgt til referent.

 

Ad 2 – Godkendelse af forretningsorden for mødet

Godkendt.

 

Ad 3 – Valg af stemmeudvalg

Lone Schlie og René Rasmussen blev valgt.

 

Ad 4 – Afdelingsbestyrelsens beretning v/Flemming Nørgaard

 

Flemming Nørgaard bød velkommen.

”Bestyrelsesarbejdet kører som det plejer, vi afholder almindelige møder hver måned. fsb afholder kurser, også for beboerne, og der er mange spændende oplæg. Vi er med i kursusfonden i fsb, så det koster ikke noget at deltage. Har I interesse kontakt da snarest bestyrelsen.

 

Varmeprojektet kører fortsat efter planen, også på den økonomiske side, med enkelte småproblemer ifm. ophængning af rør.

 

Afdelingen blev – som hele København – ramt af skybrud lørdag den 2. juli 2011. Beboeraktiviteterne på afdelingen (banko, beboerklub, fiskeklub mv.) er desværre blevet  sat en del tilbage pga. skybruddet og varmerenoveringen. Aktiviteterne vil desværre først starte op i 2012.

 

Regnskabet er blevet gjort op og vi havde et vandforbrug i 2010 på kr. 383.000, hvilket er meget højt, så vi vil vende tilbage med tiltag til hvordan vi kan spare mere på vandet.

 

Områdeløftet i Sundholmsvej Kvarteret (fritidscentret, legepladsen) er  færdigt til oktober, og der bliver indvielse i november.

 

Der arbejdes fortsat på at få sammenlagt vores ”supplementsrum”, som ligger i Sætersdalgade 7 – 9 og 11. Pt. er de ulovlige.

 

Renoveringen af vores to fælles vaskerier, der startede op i 2010, har desværre været ramt af nogle driftsforstyrrelser pga. varmeprojektet. De skulle dog være afklaret ved udgangen af september 2011.

 

Bestyrelsen arbejder fortsat videre på videoovervågning af bl.a. kældere og vaskerier, men der skal være luft i økonomien først.

 

Bestyrelsen håber nu, efter der er kommet nye varmemålere op i lejlighederne ifm. varmeprojektet, at der vil være en mere jævn og retfærdig fordeling af varmeregnskabet i fremtiden.

 

Køkkenrenoveringen under den kollektive råderet fortsætter som hidtil.

 

Der er generalforsamling i Gårdlauget Engdalshus onsdag d.12. oktober 2011. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d.28. september 2011.

Vores driftsbudget (2010) til Gårdlauget er kr. 230.000 ud af ca. kr. 500.000, og budgettet for 2011 og 2012 bliver ligeledes på ca. kr. 500.000. Budgettet for 2012 bliver først fremsendt til oktober og endeligt godkendt på generalforsamlingen. Projektet er blevet væsentligt dyrere end først antaget. Vi arbejder på at lave en aflåsning af gården. Der er dog ikke enighed om i Gårdlauget, hvem som må og skal kunne køre ind og ud af den port, som skal etableres, der generelt er plaget af manglende engagement og samarbejdsproblemer fra de forskellige aktører, hvilket har fået os til at tage konsekvensen og fremsætte et forslag om en nedlæggelse af Gårdlauget, hvis dette er muligt (se punkt 6).”

 

Til beretningen blev der spurgt til formuleringen ”retfærdig fordeling af varmeregnskabet” og om det således ikke havde været retfærdigt fordelt tidligere. Flemming Nørgaard svarede, at det ved man ikke, men bestyrelsen håber fordelingen har været retfærdig – og at den i fremtiden helt sikkert vil være helt korrekt.

 

En beboer bemærkede, da afdelingen bruger så meget vand, er det måske også fordi, vandet skal løbe i lang tid, før det bliver varmt, hvilket leder til en masse vandspild. Flemming Nørgaard svarede, at de frit tilgængelige rør skal isoleres, hvilket de er blevet nogle steder, men endnu ikke alle steder, da det tager tid og ressourcer.

 

En beboer spurgte, hvem der skal betale for løse fliser i gården, som blev lagt ifm. opførelsen af Gårdlauget. Flemming Nørgaard svarede, at der ikke er flere penge tilbage fra den oprindelige byggesum, så hvis fliserne skal laves, skal det påvises, at det var en fejl fra bygherrens side. René Rasmussen supplerede, at hvis skaderne stammer fra skybruddet dækkes det af forsikringen, som han er i løbende kontakt med.

 

Beretningen blev herefter godkendt.

 

Ad 5 – Status vedr. altanprojekt. Fremlæggelse ved altanudvalget/afdelingsbestyrelsen og fsb

Flemming Nørgaard orienterede om, hvor langt projektet var kommet (på sidste afdelingsmøde blev en urafstemning sat i gang, og det blev vedtaget, at bestyrelsen brugte kr. 40.000 på en forundersøgelse).  Det har ikke været muligt at nå at indhente en endelig pris for projektet, så afdelingsbestyrelsen arbejder videre med sagen.

 

Trods dette punkt på dagsorden, var der ikke deltagelse fra Altanudvalget,

 

Michael Riis Nyrand supplerede, at han har været i kontakt med Københavns Kommune. Det er svært at få forhåndsgodkendelser, men ved en telefonisk forespørgsel var Kommunen positivt stemt. Men en endelig godkendelse kræver, at afdelingen først vedtager forslaget.

 

Afdelingen skal beslutte, om den vil gå videre med sagen. Resten af undersøgelsen (kan murværket holde til det etc.) vil koste kr. 120.000 og derefter kan beslutningen tages. Afdelingsbestyrelsen vil i starten af 2012 indkalde til et orienteringsmøde for beboerne omkring det eventuelle videre forløbe i altanprojektet, herunder om der skal bruges yderligere kr. 120.000,00. (Bestyrelsen kan ikke nå at indkalde til møde i år 2011, bl.a. pga. vores varmeprojekt / vandskader etc.)

 

Så først herefter kan man få en generel konsensus på orienteringsmødet om at indkalde til ekstraordinært afdelingsmøde når den endelige forundersøgelse forelægger for at beslutte om projektet skal videreføres.

 

Ad 6 – Forslag

1.                                                           Nedlægning af Gårdlauget – forslagsstiller: afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen får bemyndigelse fra afdelingsmødet til at undersøge muligheden for nedlæggelse af Gårdlauget Engdalshus via Københavns Kommune.

 

Forslaget blev vedtaget.

 

Ad 7 – Regnskaber for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler

Regnskab for rådighedsbeløb, udvisende et forbrug på kr. 15.000 blev godkendt.

Regnskab for aktivitetsbeløb, udvisende et forbrug på kr. 4.546 blev godkendt.

 

Ad 8 – Budgetter for rådighedsbeløb, telefon- og aktivitetsmidler

Budget for rådighedsbeløb på kr. 15.000 blev godkendt.

Budget for aktivitetsbeløb på kr. 20.000 blev godkendt.

 

Budget for telefongodtgørelse til afdelingsbestyrelsen på kr. 6.000 blev godkendt.

 

Ad 9 – Boligafdelingens driftsbudget for det kommende år

Flemming Nørgaard gennemgik budgettet.

 

Det er varmerenoveringen, der giver den store huslejestigning, driften kører, som den skal.

 

En beboer spurgte, hvorfor der hvert år bruges penge på at udskifte kældervinduerne. René Rasmussen svarede, at udskiftningen sker løbende, og projektet ikke er afsluttet endnu.

 

Der blev spurgt til, hvorfor afdelingen skal afholde behandlingen af klubbens facade, og om det ikke burde være Københavns Kommune, der afholdt den udgift. René Rasmussen svarede, at det var Kommunen, der gav tilskud til opførsel af klubben, men at afdelingen selv er ansvarlig for vedligehold.

 

En beboer spurgte, om strygerullerne i vaskerummene bliver repareret efter skybruddet. René Rasmussen svarede, at de gamle ruller ikke kan repareres, men at sagen ligger hos forsikringsselskabet, der skal tage stilling til, hvad der nu skal ske.

 

En beboer anbefalede, at der indsættes blandingsbatterier i alle lejemål, da det hjælper med at spare vand og refererede til PPV- udspecificeringen. René Rasmussen svarede, at der foregår en løbende udskiftning til nye blandingsbatterier.

 

Budgettet blev herefter godkendt med en lejeforhøjelse på 14,9% pr. 1.1.2012.

 

Ad 10 – Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter

Villy Schlie – modtog genvalg til bestyrelsen

Lonnie Schademann – modtog valg til bestyrelsen

 

Joan Jacobsen  – modtog genvalg som 1. suppleant

 

Jytte Walker – modtog valg som revisor

Lone Schlie – modtog valg som revisor

Laila Andersen – modtog valg som revisorsuppleant

 

Bestyrelsen ser herefter således ud

Flemming Nørgaard (2010-2012)

Dorthe Nørgaard (2010-2012)

Kai Schiønning Andersen (2010-2012)

Villy Schlie ( 2011-2013)

Lonnie Schademann (2011-2013)

 

Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig efterfølgende afdelingsmødet.

 

Suppleanter og revisor

Joan Jacobsen – 1. suppleant

Jytte Walker – revisor

Lone Schlie – revisor

Laila Andersen – revisorsuppleant

 

Ad 11 – Valg til Gårdlaugsbestyrelsen

Flemming Nørgaard – modtog genvalg

Villy Schlie – modtog genvalg

Dorthe Nørgaard – modtog valg

Joan Jacobsen er suppleant.

 

Ad 12 – Eventuelt

En beboer spurgte, hvad der sker med de løbere, håndværkerne bruger til afdækning, når renoveringen er færdig. René Rasmussen svarede, at dem skal håndværkerne tage med igen.

 

En beboer udtrykte sin utilfredshed med indsætningen af nye radiatorer. I køkkenet sidder radiatoren nu sådan, at beboeren ikke kan åbne dennes opvaskemaskine. Beboeren har fået at vide, at radiatoren ikke må tages ned og vil gerne have en uddybning af denne beslutning. René Rasmussen svarede, at det blev vedtaget på sidste års afdelingsmøde, at der skulle indsættes nye radiatorer i alle køkkener ,og Flemming Nørgaard supplerede, at der har været nogle enkelte sager, hvor nogle af aftalerne er kikset.

 

Peter Fuglsang anbefalede, at man henvender sig til driftslederen med lignende sager. Sagen affødte en del diskussion om, hvordan designet er udført, og hvordan fsb og håndværkerne har håndteret installeringen af radiatorerne.

 

Dirigenten, Peter Fuglsang takkede herefter for et godt møde og erklærede mødet for hævet kl. 20.45.

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

25.03 | 13:05

Hvor er det rart at allerede den 1. marts var stillingen som driftsleder (vicevært) i afdelingen besat. Det havde nok været på plads at orientere os via opslag.

...
02.01 | 10:38
ORDENSREGLEMENT har modtaget 1
08.12 | 12:24
FORSIDE har modtaget 3
17.06 | 05:36
Gårdfest 2017 har modtaget 1
Du kan lide denne side