Referat fra afdelingsmøde

Referat af afdelingsmødet den 20. september 2007

 

Dirigent: Peter Fuglsang

Referent: Jytte Walker

Fremmødte lejemål: 15. (ca. 22 personer)

 

Dagsorden:

                              

1. Valg af dirigent.

2. Valg af Stemmeudvalg.

3. Beretning for perioden siden sidste budgetmøde (september 2006), herunder:

a. Regnskab for afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 2006.

b. Regnskab for udgifter afholdt til sociale aktiviteter 2006.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Godkendelse af budget for afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb og sociale aktiviteter år 2008.

6. Godkendelse af afdelingens driftsbudget. (se vedlagte budget for 2008 og regnskab for 2006, i sammen trængt form).

7. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen, herunder suppleanter.

8. Valg af 1 kritisk revisor (2 år).

9. Der skal endvidere vælges 3 repræsentanter til det kommende gårdlaug

10.Eventuelt.

 

ad. 1. Peter Fulgsang (dirigent)

ad. 2. Kaj og René (Stemmeudvalg)

ad. 3. Formandens beretning (Flemming) indeholdte

         bl.a. følgende, som også var udsendt i den

         skriftlige beretning:

1) Grønne Gårde.

2) IT på afdelingen.

3) Husorden

4) Ekstraordinært afdelingsmøde den 31maj 07, vedr. individuel køkkenmodernisering.

5) Bestyrelsesarbejde

6) Information til jer beboere.

7) Aktiviteter på afdelingen. Se udleveret pjece fra klubberne.

8) Fælles ressourcer, vand. Budget for 2008 kr. 419.000,- .Regnskab 2006, kr.316.00

9) Den nye rygelov

10) Ændringer af vaskekort til chip – kort, som betales over huslejen. Tidsbestilling til tørrerummene.

11) Indbrud mv., herunder udskiftning af vores nøgle system.

12) Varmeregnskab for 2006.

 

Der var følgende spørgsmål til punkterne i formandens oplæg:

 

1) - Hvad er gået galt med GG. (Hanne)

- Utilfreds med beplantning, har kontaktet Kommunen (Birte)

- Hvem er ansvarlig for fejl, kontrol mangler (Zivko)

- Rod i cykelstativerne, burde overdækkes (Lars)

Flemming: Vi ved ikke, hvad der gik galt, kommunen holdt ikke vores aftale, som vi indgik efter vort første møde. Arkitekt og håndværkere modarbejder hinanden, men vi får rettet op på manglerne hen ad vejen. Claus Bondam kommer ”måske” på besøg, men er ikke aktuelt på nuværende, men det kan være det vil hjælpe. Men bestyrelsen har brugt mange – og desværre i mange tilfælde – skønne spildte kræfter. Men indtil videre er det kommunen, som har tilsynspligten. Det komne gårdlaug forventer at overtage gården, når kommunen har sagt til os, at fejl og mangler er udfærdiget. Tidshorisonten for dette har vi desværre ikke.

Overdækkede cykelstativer var ikke med i planerne, og ej heller i budgettet.

 

2) - Birtes klage over telefonsvarer. Og er vi bundet af Telelet.

Villy vil tage sig af det med telefonsvareren.

Vi er ikke bundet til Telelet i 2 år (spørgsmål fra Lars). Men vi står heller ikke overfor en udskiftning af leverandør som udbyder til Internettet eller telefonien. Det vil være et stort arbejde at gøre, men muligheden er tilstede. Og vi skal selvfølgelig gøre det, hvis vi er utilfredse med nuværende leverandør. Så er der nogle udbydere, som er billigere (og bedre), skal vi selvfølge foreholde dette til vores nuværende udbydere – og evt. at De kommer med nogle udbud på den baggrund eller skifte til det nye selskab. 

 

3) Laila (Putte) klager over beboer til FSB, som kunne oplyse, at beboeren er sagt op, grunden til at vedkommende stadig bor her er den, at en opsagt beboer kan anke opsigelsen, hvorved sagen kan trækkes i langdrag.

Flemming: På vores afdelingens møde tager vi ikke personsager op. Men det er korrekt, at i nogle tilfælde går der urimeligt lang tid inden ”nogen gør noget”. Men det er desværre loven – på godt og ondt – som giver sig udslag i disse sager. 

 

4, 5,6 og 7)

Ingen bemærkninger.

 

8) Stigning af vandforbrug – det er ved at være nødvendigt med vandmålere (Zivko)

Udskiftning af gamle toiletter

Flemming: Gamle toiletter med stort vandforbrug udskiftes ved fraflytning, eller hvis de er defekte. I øvrigt vil bestyrelsen komme med nogle ”vandsparer kampagner” og gode råd på opslagstavlerne i den nærmeste fremtid. Omkring opsættelse af vandmålere, er det et meget dyrt projekt, men det kan på sigt være nødvendigt. Vand stiger til ca. kr. 45,- pr. kubikmeter i 2008. Så der er lidt at tænke over.

 

9) Rygeforbud i alle lokaler, hvor personalet arbejder. Der er således rygeforbud på vores fællesarealer: Trappeopgange, kældergange og fælles vaskerierne og tørrerum. 

 

10) Er det ikke dyrt at få opsat vaskekort til chip-kort, som betales over huslejen (Birthe).

Flemming: Det er selvfølgelig ikke billigt. Men på den måde, som brugen af vores fælles vaskerier og tørrerum bruges på af vores beboere, er det stærkt nødvendigt, at gøre et eller andet. For 2 stk. kortlæsere vil prisen blive ca. kr. 56.250,- incl. Moms. (kr. 45.000,- ex moms). Herud er der selvfølgelig administrationsbidrag fra FSBbolig.

 

11) Nye nøgler vil passe til loftdøre (branddøre), kælderdør, port og fællesvaskerier. Flemming oplyste, at nøglen vil passe til ens egen opgangsdør. Alle vil selvfølgelig blive varslet i god tid – inden arbejdet vil blive iværksat.

Herefter gik formanden over til regnskab for rådighedsbeløbet og beløb for sociale aktiviteter:

 

Ad. 3a Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb kontant kr.1.500 bank kr. 5164,75

 

Ad. 3b Sociale aktiviteter brugt kr. 3601,25

 

Efter fremlæggelsen blev formandens beretning godkendt. (enstemmigt). 

Ad. 4  Indkomne forslag:

Tørrestativer og borde/stole i gården (Fra Hanne, Sæt. Nr.5 2.tv.)

Spørgsmålene var tidligere besvaret i beretningen. Og Hanne var villig til at trække sit forslag tilbage. (Og herefter ”vente” på Gårdlaugets indtræden)

Ad. 5 Godkendt budget på kr. 6000,00 (Sociale aktiviteter i afdelingen)

Ad. 6 Godkendt budget kr. kr. 15.000,00 (Rådighedsbeløb for afdelingsbestyrelsen)

Ad. 7 a) Jytte Walker og Villy Schlie, genvalgt som bestyrelsesmedlemmer (2 år).

          b) Henning Olsen og Zivko Kolevski, genvalgt som suppleanter (1 år).

Ad. 8 Lonnie Schademann genvalgt som revisor (2 år)

          John Mortensen genvalgt som revisorsuppleant  

          (1 år).

Ad. 9 Godkendt valg af Flemming Nørgaard, Kai S.

          Andersen og Villy Schlie som kommende

          medlemmer af gårdlavet

 

Ad. 10 Eventuelt:

Der blev forespurgt om, hvornår kondirummet vil være færdigt og om det eventuelt vil kunne bruges for udlejning.

Flemming: Vi er i gang med istandsættelse af ”kondirummet”; men vi må desværre konstaterer at vi på nuværende tidspunkt ikke er blevet færdig med det. Vi håber dog, at vi i løbet af den komne periode vil kunne ”indvie” kondirummet. Men udlejning er der ingen tanker om for nuværende. 

- Der var klager over hundegøen. (Lars)

Flemming: Hvis man har viden om, at nogen

har ”brudt” husorden, så har man ret men også ”pligt”

til at underrette Inspektøren eller afdelingsbestyrelsen

(skriftligt). Vi bor på et meget lille område, derfor er

det vigtigt, at alle er med til at vores fælles husorden

bliver overholdt. Klagen kan selvfølgelig også

indsendes skriftligt direkte til FSBbolig.

 

Herefter afsluttede mødet (kl. 21.30) og formanden takkede dirigent for godt arbejde.

 

Nye adresser til bestyrelsen:

a) Bestyrelsen:

bestyrelsen@fsb34.dk

 

b) Formanden:

formand@fsb34.dk

 

c) Inspektør:

rr@fsb.dk

 

d) Hjemmeside:

www.123hjemmeside.dk/PRAESTEVAENGET

 

 

NB: Nu går vi den kolde tid i møde; derfor husk at lukke vinduerne på trappeopgangene. I vaskerierne lukkes vinduerne når man er færdig med at vaske og forlader vaskerierne.

 

Husk også at spare på vandet. Vi har et budget på kr.  419.000,- i 2008. Så der er mange penge at sparer. Det er din husleje – Tænk over det næste gang du går i bad eller vasker op ect.

 

 

Alle beboere i afdelingen ønskes et rigtig godt efterår.

 

PBV

Flemming K.P. Nørgaard

Afdelingsformand udi

Præstevænget

 


 

 

1.    Køkkenrenovering :

Den 31. maj 2007, kl. 19.00 blev der afholdt ekstraordinært afdelingsmøde vedrørende:

Individuel modernisering af køkkener .

 

Følgende punkter blev besluttet – efter en god debat fra de 16 lejemål (ca. 25 personer), som var mødt frem samt en repræsentant fra FSBbolig.

 

Beslutning fra mødet :

 

a) Afdelingen iværksætter individuel køkkenmodernisering (Men der er ingen krav eller tvang at få opsat nyt køkken, dette er frivilligt for det enkelte lejemål).

 

b) De beboere, som ønsker nyt køkken skal vælge mellem følgende køkkenfirma:

 

1) Vordingborg køkkenet A/S

Køge Landevej 135,

2500 Valby

2) Svane Køkkenet

Gl. Kongevej 99,

2000 Frederiksberg C

3) AUBO Køkkencenter

Vendemindevej 2,

2100 København Ø

 

c) Udgiftsmaksimum pr. køkken er kr. 80.000,- (Dette vil ca. være kr. 650,- pr. mdr. for det enkelte lejemål, ved oprettelse af et 20 års realkreditlån).

 

d) Den årlige bestillingsfrist bliver første gang den 01. november 2007 (For hjemtagelse af samlet lån).

 

e) Afdelingen skal afholde evt. startomkostningerne til forundersøgelse bl.a. vedr. installationer m.v.

 

f) I flytte lejligheder bliver køkkenet moderniseret ved fraflytning, hvis dette ikke allerede er sket i lejemålet.

 

g) Der må ikke indkøbes ”hårde hvide varer”  (komfur/køleskab/vaskemaskiner etc.) i forbindelse med bestilling af nyt køkken. Dette købes individuelt. (Og er selvfølgelig ens ejendom, og må medtages når man evt. flytter).

 

Hvis nogle beboere, er interesseret i at få individuel modernisering af deres køkken, henvender man sig til Inspektøren. Han vil ”Guide” jer igennem det videre forløb, med øvrige praktiske bemærkninger. Det vil sige, at ordningen er gældende 01. juni 2007. Så man kan allerede nu bestille sit køkken.

 

Yderligere oplysninger kan også fås ved henvendelse til afdelingsbestyrelsen eller Inspektør.

 _  oo0oo____      

       

2.     Indbrud mv. i ejendommen :

I april måned havde inspektørkontoret indbrud, hvor der blev stjålet en del effekter.

Men ikke nok med det har der været en påsat brand i Fritidscenteret ved nedgangen mellem Glommensgade 5 og 7. Dog heldigvis uden større skade for beboere eller materiel.

Og sidst, men ikke mindst har der været indbrud i bestyrelseskontoret og beboerlokalerne, Sætersdalgade 11, den 05. juni 2007.

Bestyrelsen vil gerne ifm. med ovennævnte indskærpe, at alle i vores afdeling skal være opmærksomme på, hvis I ser noget usædvanligt. Eller ser nogle personer som ikke har tilknytning til vores afdeling, at indberette dette til Inspektøren eller afdelingsbestyrelsen.

 

Afdelingsbestyrelsen har nu, på ovennævnte baggrund taget tiltag til udskiftning af låse og nøgler til gadedøre, kælderdøre mv. Når vi starter på udskiftningen (eftersommerferien, hvor nærmere information vil tilgå det enkelte lejemål) vil i selvfølgelig blive orienteret og nye nøgler udleveres.

Endvidere vil bestyrelsen tage tiltag til opsættelse af flere rum alarmer i beboerlokalet, bestyrelseskontor og Inspektørkontor etc.

  

_  oo0oo____

 

3.     Fælles gårdanlæg:

Som I er bekendt med, besluttede vi i afdelingen til vores ekstra ordinære generalforsamling den 28. april 2005, at vi vil i gang sætte renovering af vores gårdanlæg via Grønne Gårde (Kommunen).

Og at den nye gårdlavs bestyrelse kommer til at bestå af Fredenshus (andelsforening) og 3B (Ejerlejligheder) og vores afdeling Præstevænget (almen boligbyggeri). Ca. 260 lejemål.

     

Afdelingsbestyrelsen havde et møde med Grønne Gårde den 05. december 2006, og vi forventede en endelig overdragelse af gården den 18. januar 2007.

 

Men dette holdte desværre ikke. Overdragelse af gården er nu udsat til hele gårdområdet er blevet færdigt. Hvornår dette sker, er bestyrelsen ikke klar over på nuværende tidspunkt. Men vi håber at det bliver snarest muligt. (Men det har vi desværre troede på før). Og bestyrelsen kan kun sige, at det har været rigtig ”træls” at overdragelsen ikke har fundet sted endnu.

Og det er med stor forståelse, at der er nogle beboer, som syntes går anlægget ikke er optimalt. (Port aflukning, manglende lys, som ikke virker om aften etc.) Desværre må vi ”væbne” os med tålmodighold indtil gården er overdraget. Men vi beklager selvfølgelig over for jer for de gener, som har opstået ifm. renovering af det nye fællesgårdanlæg.

Når overdragelsen formelt har fundet sted, vil bestyrelsen orientere jer. Bestyrelsen vil herefter rundsende ordensreglement for brugen af gården samt udsende en oversigt over gårdlavets bestyrelsesmedlemmer og andet materiale som vedrører vores fælles gårdanlæg.

   _  oo0oo____      

 

4.     IT- på afdelingen:

Nu er vi blevet færdig med kabling og installering af IT-anlæg på vores ejendom.  En beslutning som blev truffet på vores ekstra ordinære afdelingsmøde (generalforsamling) den 01. juni 2006, hvor det enstemmigt blev vedtaget.


Det er selvfølgelig fortsat muligt, at tilmelde sig billig telefoni og/eller billig internet opkobling. Hvis man er interesseret kan man henvende sig til Inspektøren eller afdelingsbestyrelsen, der kan oplyse om procedure, tilmeldingsblankt mv.

Bestyrelsen har modtaget det endelig regnskab for installering og kabling af internet og telefoni.

Prisen blev samlet på kr. 1.054.745,-. Landsbyggefonden giver, over egen trækningsret et bidrag på kr. 345.015,-. I alt skal afdelingen optage et 10 årigt realkreditlån på kr. 709.730,-.

Den samlet udgift pr. mdr. pr. lejemål bliver kr. 83,- (mod forventet i budgettet på kr. 81,-). Projektet – på den økonomiske side må siges at være tilfredsstillende.

Eventuelle spørgsmål vedr. IT kan stilles til afdelingsbestyrelsen eller Inspektøren.

_  oo0oo____

5.     Nye adresser til bestyrelsen:

I forbindelse med installering og etablering af IT på afdelingen har afdelingsbestyrelsen fået nye mail adresser, som følger:

 

a) Bestyrelsen:

bestyrelsen@fsb34.dk

 

b) Formanden:

formand@fsb34.dk

 

c) Inspektør:

rr@fsb.dk

 

d) Hjemmeside:

www.123hjemmeside.dk/PRAESTEVAENGET

 

På vores nye hjemmeside kan i bl.a. se billeder fra vores fælles arrangementer osv. I kan også skrive direkte til bestyrelsen (gerne med ris eller ros), og om hvordan vi kan lave vores hjemme side bedre. Håber i vil tage godt i mod vores nye mailadresser og den nye hjemmeside.

  _  oo0oo____

 

6.     Anonyme henvendelser til bestyrelsen:

Bestyrelsen modtager (desværre) en del anonyme henvendelser fra jer medbeboere.

Men dem kan vi desværre ikke bruge til ret meget, fordi vi i bestyrelsen bl.a. ikke kan spørge ind til en given problemstilling.

Bestyrelsen får dog et godt indblik i hvad, om forgår i afdelingen.

Hvis man skal – eller vil – klage over ens medbeboere skal man gøre det skriftligt, gerne via den fortrykte formular, som man kan få udleveret ved Inspektøren, eller bare på et stykke papir, hvor man præcist udtrykke sin klager over hvem og hvad. Klagen fremsendes efterfølgende til Inspektøren, afdelingsbestyrelse eller direkte til FSBbolig.  Vi/De vil så behandle klagen (og evt. videresende til FSBbolig for videre behandling). Hvis man ikke bruger nævnte fremgangsmåde så – SKER DER INGEN TING!

   

På den baggrund vil bestyrelsen lige fremhæve nogle punkter, som også står i vores husorden og INFORMATIONSPJECE (og som mange anonyme klager går ud på):

 

1) Det er IKKE tilladt at holde hund eller holde hund i pleje. Det skal bemærkes, at i værste tilfælde kan man blive opsagt af sit lejemål.

 

2) Brug af tørrerum og vaskerierne.

På side 7 i den udleveret Informationspjece står præcist, hvordan man skal bruge vores fællesvaskerier og tørrerum. MEN alligevel er det til meget stor irritation for mange, at nogle enkelte medbeboere ikke kan over holde bl.a. tiderne. Det kan da bare IKKE være rigtigt, at der fortsat er nogle enkelte medbeboere, som ikke kan overholde de få og enkelte regler som er nedskrevet. Det må kunne gøres bedre i fremtiden også med hensyn til rengøring efter brugen.

 

3) Selskabelighed og benyttelse af musikanlæg og lignende, skal altid ske med hensyntagen til øvrige beboere. Boring i vægge og lignende må kun ske på hverdage mellem kl. 08.00 og 19.00 og på søn- og helligdage mellem kl. 10.00 og 12.00.

Og det skal indskærpes, at hvis man har gæster på besøg, så er det enkelte lejemål som har ansvaret for dem.  

 

Ja; hvor svært kan det være at overholde ovennævnte punkter! Men det er det åbenbart. Men er man i tvivl om nogle regler og vedtægter kan man læse dem i den før omtalte Informationspjece. Er Informationspjecen bortkommet skal man henvende sig til Inspektøren og få udleveret et nyt eksemplar.

 

Bestyrelsen vil selvfølgelig holde nøje øje med de – indtil nu desværre - anonyme klager i fremtiden. Som et ordsprog siger: ”Der opstår sjælden røg uden der har været en brand”.

 

Så kære medbeboere, næste gang i klager over noget – så gør det ikke anonymt, men skriv jeres navn på klagen – eller kontakt bestyrelsen eller Inspektøren, så har vi mulighed for at reagere på jeres henvendelse. Og husk vi har alle et ansvar for, at passe på vores ejendom, så det er et godt sted at bo for alle.

_  oo0oo____

 

7.     Vand besparelser på afdelingen:

Vores fælles vandforbrug er desværre støt stigende. Dette kan der selvfølgelig være mange årsager til. Afdelingen havde et budget for 2006 på kr. 286.000,-. Men resultatet blev kr. 315.527,-. Et mere forbrug på næste kr. 30.000,-.

 

Afdelingsbestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at opfordre alle vores medbeboere, til at spare på vores fælles vandforbrug. Både det kolde og varme vand.

 

Prøv at tænk over, hvor meget vand du bruger næste gang du vasker op eller går i bad. Statistikken siger, at hver person i afdelingen bruger 121 liter vand i døgnet – ung som gammel. Det giver jo stof til eftertanke. (Når man ved, at der er 365 døgn på et år). Så hjælp bestyrelsen – og jer selv med at få forbruget ned. Det vil gavne miljøet; men ikke mindst vores husleje.

 

_  oo0oo____

 

8.     Regnskab 2006:

Bestyrelsen har modtaget regnskabet over driften i vores afdeling for 2006.

Regnskabet udviser umiddelbart et underskud på kr. 88.000,-. Men bestyrelsen ”fandt” en fejl i regnskabet på kr. 47.000,-

Det vil sige, at underskuddet for 2006 er på kr. 41.000,-. Dette er selvfølgelig ærgerligt. Men set ud fra vores budget på godt kr. 5 million, er det måske meget godt ramt alligevel. Regnskabet vil blive gennemgået på vores afdelingsmøde i September 2007.     

_  oo0oo____

 

9.     Lidt af hvert på afdelingen:

Bestyrelsen kan oplyse følgende :

[ - at vores næste afdelingsmøde (generalforsamling) bliver torsdag den 20. september 2007, kl. 19.00. Mødet bliver afholdt i vores beboerlokaler ved Sætersdalgade 11, kælderen. Nærmere om dette ved opslag efter sommerferien. Men husk allerede nu at sætte X i kalenderen.

[ - at beboerklubben åbner igen i mandag den 01. oktober 2007, kl. 15.00, og fredag den 05. oktober 2007, kl. 19.00. Og vil herefter holde åben mandage og fredage på samme tid (kl. 15 og 19). Nærmere om de forskellige arrangementer på klubbens åbningsdage vil tilgå alle husstande efter sommerferien. Men allerede nu kan oplyses, at der bl.a. er billard, dart, TV og andet hygge. Husk klubben er til for dig/jer, så mød op til fælles gavn og interesse.

[ - at Banko klubben afholder deres første bankospil i sæsonen søndag den 07. oktober 2007, kl. 13.00. Der vil være mange flotte gevinster. Så mød op, for det er rigtig hyggeligt.

[ - at fiskeklubben i Præstevænget åbner sæsonen den sidste fredag i oktober. Kom ned og tilmeld dig; det kunne jo være sjovt, selv at fange sin Nytårstorsk.

[ - husk at lukke vinduerne, når du har haft dem åbnet på opgangene. Også om sommeren. Vi ser desværre mange vinduer, som står helt åben i halve og hele dage. Det går bare ikke, så husk at lukke vinduerne ca. en halv time efter du har åbnet dem.

 

Alle beboere i afdelingen ønskes en rigtig god sommer.

PBV

Flemming K.P. Nørgaard

Afdelingsformand udi

Præstevænget


 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

21.03 | 19:44

Der tro jeg den tidligere formand - med stor rette er blevet meget sur. Godt skrevet. Ud med dem som ikke vil afdeling Præstevænget noget godt

...
06.03 | 00:06

Se venligst i gæstebogen i venstre side

...
05.03 | 16:06

Pyha nu er afdelingen uden driftsleder med udgangen af denne mdr.
Hvem havde ikke set den komme efter afdelingsmøde i september 2019.
Det kunne enhver regne ud

...
28.02 | 00:38

Hej Viggo
ved du hvor nye referater ligger fra bestyrelsesmøderne. Som jeg kan finde ligger der et forkølet fra den 5/12-19. Men intet andet. Mystisk

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE