Vagt telefon - hvis der sker et uheld

Velkommen til vores hjemmeside

        


Funktion

Navn / på valg:

Mail adresse


 

 

 

 

 


 

Driftsleder


Ejendomskontoret

Sætersdalgade 7, St. Th

Tlf.:   32553412

Mail.: praestevaenget@fsb.dk                           

*

= Medlem af repræsentantskabet i fsb 

HOV - hør lige her: 

Gode råd om udluftning

Husker du at lufte ud – også om vinteren? For at have et godt indeklima skal du lede fugt ud af din bolig og frisk luft ind.

Det er vigtigt at lufte ud hele året - også om vinteren, når det er koldt.

Udluftning er vigtigt for et godt indeklima – også når det er koldt udenfor. En familie på fire personer producerer 10 – 15 liter vand om dagen ved at lave mad, bade osv. Den gode måde at fjerne fugten på, er at lufte kraftigt ud i 5-10 minutter med gennemtræk et par gange hver dag. Hold også ventilationsåbninger åbne i badeværelse og køkken

Find flere tips om udluftning i disse 10 råd om opvarmning og udluftning       HOV: Husk nu at få luftet ud i din bolig. Se på nedenstående link, hvordan man kan gøre ved hjælp af 10 gode råd: 

 

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-34 Præstevænget

 

 

 

 

 

 

Dato og tidspunkt

Onsdag den 26. september 2018 kl. 19.00

Sted

Beboerlokalet, Sætersdalgade 15, kælderen

Deltagere

Fra afdelingen: 14 lejemål repræsenteret

Fra fsb: Jan Damgaard Horskær, Rene Rasmussen, Michael Egelund, Anita Heisterberg og Frederikke Bjørumslet Herlev (referent)

 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden

 

1.     Valg af dirigent

2.     Godkendelse af forretningsorden for mødet

3.     Valg af referent

4.     Valg af stemmeudvalg (jf. forretningsorden)

5.     Afdelingsbestyrelsens mundtlige beretning ved formanden

6.     Orientering om renoveringsprojektet v/Jan Damgaard Horskær, fsb

7.     Forslag fra beboerne:

1. Kai, Sæt. 15, 1. tv. – parkering

2. Pernille, Englandsvej 34, 4. th. – hund

3. Pernille, Englandsvej 34, 4. th. – kollektiv råderet badeværelser

4. Luci, Sæt. 7, 3. tv. med flere – fremlæggelse af referater

8.     Regnskaber for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler for 2017

9.     Budgetter for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler for 2019

10.  Boligafdelingens driftsbudget for det kommende år 2019

11.  Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter

12.  Orientering om/fra gårdlaugsbestyrelsen Engdalshus, herunder regnskab mv.

13.  Eventuelt

 

 

Flemming K.P. Nørgaard bød velkommen og foreslog Anita Heisterberg som dirigent.

 

Ad 1 – Valg af dirigent

Anita Heisterberg blev valgt og konstaterede herefter, at afdelingsmødet var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt.

 


Ad 2 – Godkendelse af forretningsorden for mødet

Godkendt.

 

Ad 3 – Valg af referent

Frederikke Bjørumslet Herlev blev valgt.

 

Ad 4 – Valg af stemmeudvalg (jf. forretningsorden)

I henhold til forretningsordenen blev Dorte Nørgaard og Rene Rasmussen valgt til at bistå dirigenten.

 

Ad 5 – Afdelingsbestyrelsens mundtlige beretning ved formanden

Formand Flemming K.P. Nørgaard aflagde mundtlig beretning.

 

Der er sket en del i løbet af året. Ungdomsboligerne er på plads i Sætersdalsgade. Det har været et langt sejt træk, men det er blevet givtigt for os og for dem, der er flyttet ind. I forbindelse med etableringen har der været skader, som er blevet reetableret, asfalt m.m. Det har været et nødvendigt arbejde, men nu er det på plads og ser pænt ud. Cykelparkeringen er tilmed blevet udvidet og er blevet rigtig fin.

 

Sidste år kom en ny tv-lov. Vi fik det på plads i løbet af efteråret og vinteren sidste år, så vi var klar til ikrafttrædelsen 1. januar 2018. Vi har YouSee og bolig:net som udbydere. Det har været en god proces. Det gik stærkt, og der var lidt fejl hist og pist, men vi kom godt igennem.

 

Forrige år besluttede vi at indføre sundhedstjekket, og det blev iværksat i februar 2018. Driftsleder Rene Rasmussen gik rundt til alle beboere. Vi har en forholdsvis sund ejendom. Ingen graverende ting på hverken badeværelser eller i køkkener. Nogle enkelte har ikke fået noteret eksempelvis ny opvaskemaskine eller vaskemaskine i lejemålet. Det er meget vigtigt at give besked til ejendomskontoret herom bl.a. i forhold til forsikring og brug af fælles vand m.m. Alle skal registrere sig hos Rene Rasmussen på ejendomskontoret. Sundhedstjekket fortsættes, og vi udfører det igen om et par år.

 

Der har været nogle udfordringer med fællesvaskerierne især med tørretider og forbrug. Vi har prøvet at løse det på mange måder, bl.a. ved at låse af. I forhold til hvordan det teknisk hænger sammen, vil det ikke kunne løses helt til alles tilfredshed med den konstellation, vi har. Der er dog noget nyt under opsejling – Totalcare. I løbet af efteråret vil vi oplyse jer om, hvad Totalcare fra Nortec er. Idéen er, at de overtager al håndtering af vaskerierne, betaling, service etc. På nuværende tidspunkt er vi ikke helt klar over, hvad tilbuddet indeholder. Det undersøges nærmere, og vi ser på, om det er noget for os.

 

I løbet af den sidste måneds tid er elmålerne blevet udskiftet. For de fleste er det gået rigtig godt, men nogle oplevede, at datoen for udskiftningen ændrede sig i forhold til den første udmelding, hvis man f.eks. ikke var hjemme, da håndværkerne kom.

I fremtiden kan elværket selv aflæse forbruget, så vi ikke skal være hjemme på bestemte tidspunkter.

 

Afdelingen har modtaget det grønne regnskab. Der findes et link hertil på hjemmesiden. Det sammenligner, hvad vi forbruger internt i Præstevænget med fsb’s andre ejendomme, og hvad Københavns Kommune generelt forbruger af vand, varme og lys. Det er sjov læsning – vi kan se, hvor vi ligger, og hvad vi kan forbedre.

 

Der har været udfordringer med vores videoovervågning, efter den nye person­dataforordning er trådt i kraft. Vi er i tvivl om, hvordan det påvirker vores overvågning, hvad vi må og ikke må i forhold til persondata. Michael Egelund og afdelings­bestyrelsen arbejder videre på at få konkretiseret dette. Vi vil gerne fortsætte med videoovervågning, men vi skal selvfølgelig gøre det på lovlig vis. Antallet af indbrud er faldet drastisk, siden vi fik overvågning, så det virker efter hensigten.

 

Afdelingsbestyrelsen modtager mange henvendelser vedrørende forskellige ting, og der er for det meste en god dialog. Men nogle gange kan det være meget for afdelingsbestyrelsen. Vi skal være hårdhudede, og der er flere eksempler på, at vi får henvendelser, som er meget nærgående, personlige og kritiserende. Det er ærgerligt, og tonen kunne godt være bedre.

 

I fremtiden står vi over for nogle kæmpe udfordringer. Jan Damgaard Horskær, projektleder i fsb byg, vil senere fortælle om, hvor vi er henne i forhold til renoveringen. Det strategiske samarbejde vil starte op i fsb medio 2019. I kan læse mere herom på fsb’s hjemmeside. 

 

Afdelingsbestyrelsen vil prøve at få vores informationsmappe revideret. Vi vil gerne have forslag fra beboerne i forhold til ændringer, og den sendes også i høring.

 

Til sidst en opfordring til at læse artiklen fra Præstevænget i fsb ”Beboeren” på side 4.  Desuden blev det nævnt, at der er masser af kurser i fsb-regi. Det er gratis, så gør endelig brug af denne mulighed.

 

Bemærkninger fra beboerne

En beboer fortalte, at der i forbindelse med udskiftning af elmåleren var et rør i vejen, så måleren var ikke blevet skiftet. Rene Rasmussen er klar over problemstillingen og vender tilbage. Det blev nævnt, at man ikke er tvunget til at have en digital måler, så man fortsætter bare som normalt med aflæsning.

 

Beretningen blev herefter godkendt.

 

Ad 6 – Orientering om renoveringsprojektet v/Jan Damgaard Horskær, fsb

Michael Egelund præsenterede sig kort som afdelingens nye driftschef. Han overtog afdelingen i december 2017, og I er altid velkommen til at skrive eller ringe.

 

Som indledning til orienteringen blev nævnt, at en beboer havde stillet forslag om gavlisolering og altaner til behandling på afdelingsmødet. Det blev dog aftalt med beboeren, at forslaget ikke stilles, da der ikke kunne ligge tilstrækkeligt materiale klar. Det bliver til gengæld omtalt i orienteringen.

 

Jan Damgaard Horskær, projektleder hos fsb byg, orienterede om renoverings­projektet. Han har forestået igangsætning af forundersøgelserne på ejendommen.

 

Tilbage i 2016-2017 blev det besluttet, at der skulle laves forundersøgelser om nye vinduer/døre/facader/efterisolering/altaner. Desuden var det et ønske at færdiggøre stigestrengsprojektet.

 

Et rådgivende ingeniørfirma har forestået forundersøgelserne og har i forbindelse hermed være i dialog med Københavns Kommune. De er en vigtig spiller, og det er væsentligt i så stort et projekt, at man har kommunen med fra start, så de ikke pludselig siger stop. De har nogle krav og ønsker til, hvordan udformningen bliver for at bibeholde arkitekturen.

 

I forhold til døre og vinduer ønsker vi at skifte til træ/aluvinduer. De er relativt vedligeholdelsesfri og bliver brugt meget. Kommunen burde ikke have nogle indsigelser overfor dette. Nye vinduer og døre skaber også væsentligt tættere huse. Administrationen har udarbejdet et skriv, hvori det anbefales at etablere mekanisk ventilation, når der kommer nye vinduer. Folderen blev delt ud på mødet. Ved uhensigtsmæssig brugeradfærd kan vi ende i en skimmelsvampsproblematik. Vi har erfaringer fra andre afdelinger, hvor dette er sket. Afdelingen er nødt til at forholde sig til denne udfordring.

 

En eventuel ventilationsløsning vil være decentral. Det betyder, at hver lejlighed får et lille anlæg med integreret emhætte, som opsættes i køkken. Den eksisterende emhættes fjernes. Ventilationen fjerner den fugtige luft fra boligen og puster frisk opvarmet luft ind, hvorefter fugten fjernes.

 

I forhold til facaderne er planen, at de rettes op, dvs. at mørtelfuger udskiftes, og knækkede sten og sålbænke skiftes. Der er mulighed for gavlisolering på hhv. Sætersdalgade 15 og Glommensgade 7 på to forskellige måder. Den optimale løsning vil være at rykke hele den murede facade et stykke ud, isolere og mure op igen. Det er dog en meget dyr løsning. Den anden mulighed er at lave en påklistret løsning. Isolering klæbes på facaden, som pudses. Rent visuelt er det et meget anderledes udtryk, end det er i dag, så udfordringen er, hvad kommunen siger til denne løsning. 

 

Kommunen kan godt se værdien i, at bygningen får altaner. Der arbejdes med en løsning, hvor alle fra 1. til 4. sal får altaner. Stueboligerne får i stedet en lille trappe ned, så man får et lille frimærke/have. Der er nogle få steder, hvor der er udfordringer med at etablere altaner, men det undersøges nærmere, hvilke løsninger der kan anvendes her.

Til vinter vil der blive afholdt workshops, hvor beboerne får mulighed for at se nærmere på bl.a. vinduer og altaner. Der vil blive arrangeret en tur til en anden afdeling, hvor man kan se vinduerne og høre andre beboere om, hvad de synes om de tiltag, der er sket hos dem. I får også mulighed for at stille en masse spørgsmål, så I er klædt på til at træffe beslutningen.

 

I foråret 2019 afholdes et ekstraordinært afdelings­møde, hvor der kommer konkrete forslag med huslejekonsekvenser, og hvor der skal stemmes om forslagene.

 

I fsb er vi i gang med at etablere et såkaldt strategisk partnerskab. Den strategiske partner består af et samlet team af entreprenører, ingeniører og arkitekter, som skal forestå fsb’s projekter. Det giver et tættere samarbejde, og vi har en klar forhåbning om, at det vil gavne os alle. Der bliver skrevet kontrakter i foråret 2019, og så starter den strategiske partner op på de første projekter efter sommeren 2019. I forhold til renoveringen i Præstevænget kommer der ikke til at blive bygget før foråret 2020, og det vil derfor ske i samarbejde med det strategiske partnerskab.

 

Afdelingen ønsker også at færdiggøre stigestrengsprojektet, da disse kun er skiftet i nogle opgange. Finansieringen er på plads, og vi får det iværksat, så vi i april 2019 påbegynder færdiggørelsen af stigestrengsprojektet. Vi forventer at være færdige i løbet af oktober/november 2019. I bliver varslet, inden arbejdet igangsættes.

 

Bemærkninger fra beboerne

Nogle beboere har allerede altaner, hvordan bliver disse involveret i projektet? Skal de eksempelvis også renoveres? Svaret hertil var, at der ikke er planer om at gøre noget ved de eksisterende altaner, men at der ses nærmere herpå i forbindelse med projektet.

 

En beboer spurgte, om det er muligt at sige nej tak til altan/lille have, såfremt det bliver stemt igennem. Som udgangspunkt er dette ikke muligt.

 

Det blev bemærket, at selvom projektet ligger et stykke ude i fremtiden, så kommer der nye vinduer. Flere beboere har med meget høje varmeregninger, og vinduerne er i så dårlig stand, at nogle hverken kan åbnes eller lukkes. På trods af vinduernes dårlige stand, bliver der ikke brugt mange penge på vedligeholdelse/udbedring nu, hvor afdelingen står overfor et stort renoveringsprojekt. Såfremt vinduerne ikke kan lukkes, kan man kontakte ejendomskontoret, som vil forsøge at reparere og justere lidt.

 

Ad 7 – Forslag fra beboerne

1. Tilpas af parkering i Sætersdalgade – forslagsstiller: Kai Schiønning Andersen, Sætersdalgade 15, 1. tv.

Da Sætersdalgade ifølge Københavns Kommune er registreret som privat vej, er der intet til hindring, hvis man følger de regler som kommunen har for etablering, af parkering i Sætersdalgade. Der har jo på afdelingsmødet i 2017 været et forslag fremme, om problemet med parkering i Sætersdalgade.

Så forslaget er at man laver skiltning om privatvej, og laver parkerings tidszone. Med en beboer tilladelse for de beboere som har en registret bil på deres bopæl. Og evt. en gæste parkerings billet. For en dag.

 

Det nuværende parkerings problem er, at der bliver parkeret af pendlere og beboer fra Tingvej, da der her er mangel på parkerings pladser. Det ses tydelig på, at det er i enden af Sætersdalgade problemet er størst. Samt rundt på Glommensgade, her kan vi jo ikke håndhæve noget om parkering. Derudover skal der renoveres de skilte for al indkørsel forbudt, dette bliver ikke overholdt af cykler, knallerter med flere. Selv fortovet bliver benyttet. Her kunne man jo henvende sig til politiet om dette problem. Inden der er en som vil blive kørt ned, når man går ud af gadedøren.

 

Administrationens bemærkninger til forslaget

Præstevænget kan sagtens kontakte et parkeringsselskab, som overvåger området og giver bøder til udefrakommende personer, som parkerer i området.

 

Afdelingen skal blot være klar over, at der vil være administration forbundet med en sådan opgave, som ejendomskontoret skal varetage.

 

Bemærkninger til forslaget

Dirigenten bemærkede, at da forslaget er ukonkret, er det ikke muligt at sætte forslaget til afstemning. Der er behov for en konkretisering i forhold til eksempelvis, hvilke tidszoner der skal gælde, etc.

 

Selvom der ikke blev foretaget afstemning, motiverede Kai Schiønning for sit forslag. Kai Schiønning har lavet et stort stykke arbejde og undersøgt mulighederne. Der er tale om en privat vej. Sidste år var der forslag om at lave skråparkering, men det løser ikke problemet. Der kommer flere og flere biler, og der er mange, der parkerer hos os, selvom de ikke bor i Præstevænget.

 

Parkeringsfirmaer påtager sig gerne opgaven, herunder skiltning helt gratis. Firmaet tjener i stedet på bøderne. Forslaget kan derfor indføres uden økonomisk konsekvens for ejendommen.

 

Bemærkninger fra beboerne

Det blev foreslået, at Præstevænget går sammen med andre ejendomme i området for at lave en samlet løsning. Såfremt vi løser vores udfordring med parkerings­kontrol, rykker udfordringen blot videre til de omkringliggende ejendomme.

 

Der blev opfordret til, at de beboere, der har en garage, parkerer i den, således de ikke optager plads på gaden. 

 

Det blev foreslået, at man i forbindelse med en eventuel indførelse af parkeringskontrol også opretter parkeringsbåse, så folk parkerer mere hensigtsmæssigt.

 

Michael Egelund og Kai Schiønning arbejder videre på at lave et mere konkret forslag med helt klare regler, så man kan stemme ja eller nej til forslaget. Det kan behandles på det ekstraordinære afdelingsmøde i foråret.

 

Forslaget blev ikke sendt til afstemning.

 

2. Tilladelse til at holde hund – forslagsstiller: Pernille H. Hansen, Englandsvej 34A, 4.th.

Ønsker at stille forslag om at få lov til at have en lille hund, eks. Fransk bulldog, terrier eller Shih Tzu.

 

Afdelingsbestyrelsens bemærkninger til forslaget

Afdelingsbestyrelsen anbefaler ikke hundehold i afdelingen. 

 

Administrationens bemærkninger til forslaget

Såfremt forslaget vedtages, skal afdelingens husorden ændres til, at hvert lejemål må holde 1 hund. Ændringen til husorden skal være:

 

Husdyr

I vores afdeling er det tilladt at have 1 hund pr. lejemål.

 

Afdelingsmødet beslutter desuden, at:

·         Hunden altid føres i snor på afdelingens fællesarealer

·         Ejeren af kæledyret fjerner eventuelle efterladenskaber og gør rent efter dyret

 

Kæledyr i lejemål er reguleret i den almene lejelov. I tilfælde af berettiget klage over kæledyret vil det blive krævet fjernet. I yderste konsekvens kan det medføre opsigelse af lejemålet. 

 

At have en hund er reguleret i hundeloven, hvilket bl.a. betyder, at hunden skal være forsikret. Alle hunde skal registreres på ejendomskontoret.

 

Bemærkninger til forslaget

Forslagsstiller var ikke tilstede på mødet og kunne derfor ikke motivere forslaget.

 

Det blev bemærket fra afdelingsbestyrelsens side, at afdelingsbestyrelsen er imod forslaget, da det vil skabe en del udfordringer. Desuden blev det nævnt, at en hund er en hund, så det er ikke muligt at bestemme, at man eksempelvis kun må holde en lille hund.

 

Nogle beboere var positivt stillede over for forslaget, og der blev spurgt til, om man i stedet kan lave en form for dispensationsordning, hvor det er tilladt for nogle at holde hund, såfremt der er særlige begrundelser herfor. 

 

Forslaget blev ikke vedtaget.

 

3. Kollektiv råderet for badeværelser – forslagsstiller: Pernille H. Hansen, Englandsvej 34A, 4.th.

Ønsker at stille forslag om, at afdelingen får kollektiv råderet for badeværelser.

 

Administrationens bemærkninger til forslaget

Forslaget skal behandles på et ekstraordinært afdelingsmøde, da det først skal fastlægges, hvilken type badeværelser her er tale om. 

 

Bemærkninger til forslaget

Forslagsstiller var ikke tilstede på mødet og kunne derfor ikke motivere forslaget.

 

Dirigenten bemærkede, at da forslaget er ukonkret, er det ikke muligt at sætte forslaget til afstemning. Der er behov for en konkretisering i forhold til eksempelvis økonomi, standarder, etc., og der mangler en del oplysninger. 

 

Det blev forklaret på mødet, at kollektiv råderet dækker over, at afdelingen optager et fælles lån til nye badeværelser. De beboere, der ønsker et nyt badeværelse, får det betalt af det fælles lån og betaler lånet tilbage over huslejen. Afdelingen har allerede kollektiv råderet i forhold til køkkener.

 

Såfremt forslaget skal til afstemning, skal det konkretiseres. Kontakt eventuelt Michael Egelund eller Rene Rasmussen, da de ligger inde med nogle standarder, der kan tages udgangspunkt i.

 

Forslaget blev ikke sendt til afstemning.

 

4. Luci Smith – forslagsstiller: Sæterdalsgade 7, 3 tv

Undertegnede stiler forslag om, at der henstilles til Præstevængets bestyrelse om, at referater fra bestyrelsesmøderne i Præstevænget gøres tilgængelige på Præstevængets hjemmeside for alle beboere, samt et eksemplar i papir hos driftsleder René Rasmussen. Dette skal ske 14 dage efter – og ikke mere end 3 uger efter hvert eneste bestyrelsesmøde.

 

Selvfølgelig skal personfølsomme sager der angår enkelte beboere og husstande ikke medtages i disse referater.

 

Begrundelsen

Åbenhed og ønske om større gennemsigtighed ved bestyrelsens arbejde. Der går hele og halve år mellem beboerne bliver orienterede om bestyrelsens arbejde. Netop i forbindelse med byggesager og renoveringer er det for lang tid at vente på det ordinære afdelingsmøde eller ekstraordinære møder for en orientering.

 

Med håb om at bestyrelsen vil påtage sig opgaven, uden det behøver at gå til afstemning, da det ikke er muligt at deltage i dette møde.

 

Hvis ikke bestyrelsen vil påtage sig at offentliggøre referaterne fra bestyrelsesmøderne ønskes forslaget at komme til afstemning på dette møde.

 

Jeg opfordrer de tilstedeværende om at bakke op om forslaget. Man får jo ikke for meget information, hvis man får de rigtige informationer rettidigt.

 

Bemærkninger til forslaget

Kai Schiønning motiverede forslaget. Der blev opfordret til, at afdelingsbestyrelsen lægger referater ind på hjemmesiden, så man som beboer ved lidt mere om, hvad der arbejdes med.

 

Afdelingsbestyrelsen ønsker at leve op til kravet, men det er ikke altid referaterne er klar inden for fire uger, som der står i vedtægterne. Referater kan offentlig­gøres, så snart de er godkendte, og afdelingsbestyrelsen vil gøre, hvad de kan for at efterleve kravet.


Der blev spurgt til, om der også kan oplyses i hovedpunkter på tavlerne i afdelingen. Afdelingsbestyrelsen tager forslaget til efterretning og vil gøre, hvad de kan for at imødekomme henstillingen.

 

Forslaget blev ikke sat til afstemning, da det blot var udtryk for en henstilling til afdelingsbestyrelsen, som afdelingsbestyrelsen tager til efterretning.

 

Ad 8 – Regnskaber for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler for 2017

Regnskab for rådighedsbeløb på kr. 13.165 blev godkendt.

Regnskab for aktivitetsmidler på kr. 2.806 blev godkendt.


En beboer spurgte til, hvad det betyder, når der er i regnskabet står ”jf. klassekladde”. Denne er ikke vedlagt og ej heller offentligt tilgængelig, så det er ikke muligt som beboer at se, hvad pengene er gået til. Revisoren har tjekket det igennem og har skrevet under, så som beboer er man nødt til at stole på revisorerne. Desuden har afdelingen en kritisk revisor, som går ind og ser på, om pengene er brugt fornuftigt.

 

I forhold til aktivitetsbeløbet gælder, at regningerne sendes direkte til fsb, og de godkendes derinde på baggrund af det, vi har besluttet. Der er derfor ikke skrevet under på den side, som beboerne har fået.

 

Det blev bemærket, at 9.000 kroner på møder er mange penge. Afdelings­bestyrelsen holder mange møder, som typisk ligger omkring spisetid. På afdelingsmødet er tilmed besluttet, at afdelingsbestyrelsen har 15.000 kr. at gøre godt med, så de holder sig inden for budgettet. 

 

Ad 9 – Budgetter for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler for 2019

Budget for rådighedsbeløb på kr. 15.000 blev godkendt.

Budget for aktivitetsmidler på kr. 75.000 blev godkendt.

Ad 10 – Boligafdelingens driftsbudget for det kommende år 2019

Flemming K.P. Nørgaard gennemgik budgettet.

 

Det blev nævnt, at afdelingen bør glæde sig over en 0 %-stigning, eftersom vi står overfor nogle store projekter, som kan skabe stigninger i fremtiden.

 

Michael Egelund bemærkede, at afdelingen har henlagt mange midler, da afdelings­bestyrelsen har tænkt på afdelingens fremtid og økonomi. De beløb, der spares op, ser meget fornuftige ud og har været medvirkende til, at afdelingen er godt polstret til de udfordringer, vi står overfor.

 

Budgettet blev herefter godkendt med lejeforhøjelse på 0,0% pr. 1. januar 2019.

 

Ad 11 – Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter

På mødet blev der valgt

 

2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for valgperiode 2018-2020:

Inge Bugge modtog genvalg

Carsten Roslund modtog genvalg

 

2 suppleanter for valgperiode 2018-2019:

Pia Meisner modtog valg som 1. suppleant

Nikolaj Christensen modtog valg som 2. suppleant

 

1 kritisk revisor for valgperiode 2018-2020:

Kinna Reuss modtog valg

 

1 revisorsuppleant for valgperiode 2018-2019:

Bishar Osman Ali modtog genvalg

 

Afdelingsbestyrelsen består derudover af

Inge Bugge (2018-2020)

Carsten Roslund (2018-2020)

Flemming K.P. Nørgaard, formand (2017-2019)

Lisbeth Christensen (2017-2019)

Dorte Nørgaard (2017-2019)

Pia Meisner, 1. suppleant (2018-2019)

Nikolaj Christensen, 2. suppleant (2018-2019)

 

Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig efter afdelingsmødet.

 

Ad 12 – Orientering om/fra gårdlaugsbestyrelsen Engdalshus, herunder regnskab mv.

Flemming K.P. Nørgaard er også formand for gårdlauget. Bestyrelsen mødes 4-5 gange om året. Der afholdes generalforsamling i oktober, hvor alle opfordres til at møde op.

Desuden afholdes der fastelavn, hvor ca. 100 børn og voksne kommer udklædte, slår katten af tønden og hygger videre i beboerlokalet. I august afholdes en sommerfest, hvor der i år mødte ca. 80 mennesker op. Vores udfordring til næste år er, at Fredenshus står overfor en meget stor renovering, som skal udføres på samme tid med afdelingens egen, og det er derfor ikke sikkert, at der kan holdes gårdfest.

 

I gårdlauget arbejdes der i øjeblikket på, om de to store gavle, der vender over mod afdelingen, kan blive udsmykket i forbindelse med renoveringen. Et forslag kunne være et stort gavlmaleri.

 

Medlemmerne i bestyrelsen er valgt for to år, så der er valg igen om et år. Nu kan vi også bruge suppleanter, og vi mangler i den grad hjælp. Det er dejligt, at vi kan præge vores egen gård, så beslutninger ikke træffes udelukkende af de andre foreninger henover hovedet på os – meld jer endelig gerne, hvis I kunne have interesse i at hjælpe.

 

Bemærkninger fra beboerne

Der er udfordringer med hunde i gården. Det er ikke tilladt, men der er flere, der ikke respekterer det eller ikke forstår, at hunde ikke må færdes i gården Kan man eventuelt sætte nogle skilte op? Hundene tisser også i porten, hvor de heller ikke må være. Flemming K.P. Nørgaard fortalte, at der netop findes en husorden for gårdlauget, men at ikke alle overholder den. Flemming K.P. Nørgaard har flere gange nævnt det til møderne og gør, hvad han kan for at løse problemstillingen.

 

Ad 13 – Eventuelt

En beboer forklarede, at der for nyligt havde været en fødselsdag i gården med højttalere og høj musik. Det burde ikke være tilladt, og slet ikke såfremt det ikke er varslet i virkelig god tid, så man kan tage væk hjemmefra. Rene Rasmussen har haft fat i den pågældende beboer, og denne beklagede. Det sker ikke igen.

 

I forhold til altanerne blev der spurgt til, om man i stedet for en lille have også kan få en altan, såfremt man bor i stuen. Umiddelbart er det ikke en mulighed, medmindre der er højdeforskel. Vi arbejder videre med det.

 

Dirigenten, Anita Heisterberg, takkede herefter for et godt møde og erklæredemødet for hævet kl. 21.15.

 

 

 

 

Vigtig information om persondata: Når du deltager i et afdelingsmøde, vil dit navn og din adresse kunne fremgå af materialet forud for og referatet af afdelingsmødet. Det sker eksempelvis, hvis du stiller op til afdelingsbestyrelsen, hvis du har fremsat et forslag, som skal behandles på afdelingsmødet, eller hvis du kommenterer et fremsat forslag.

 

Dokumenterne vedrørende afdelingsmøder kan ikke slettes eller anonymiseres. Du kan læse mere om reglerne for behandling af persondata på www.fsb.dk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

Gårdlauget Engdalshus                                                              København, den 16.oktober 2018

Præstevænget fsb; Fredenshus & Englandsvej 34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indkaldelse til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Gårdlauget Engdalshus

Dagsorden

Torsdag den 25. oktober 2018 kl. 18:30

i Præstevængets mødelokaler

Sæterdalsgade 15 kld.

Endelig dagsorden:

 

1:      Valg af dirigent:

 

2:      Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år

 

3:      Forelæggelse af regnskabet med revisorpåtegning.

 

4:      Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer samt beboere:

 

Forslag fra Bestyrelsen:

Beskæring at de 3 store træer i gården. Alle enige. Budget kr. 25.000..

- Flere cykelstativer i gården. Alle enige. Budget kr. 30.000.

- Den ene ”lille” låge mod Østerdalsgade skal skiftes. Alle enige. Budget kr. 15.000.

 

5:      Forelæggelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endelig budget for indeværende regnskabsår.

 

6:      Præsentation af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, der er valgt af de respektive bestyrelser.

 

7:      Valg af revisor.

 

8:      Valg af evt. administrator.

 

9:      Frivillige til fælles arangementer Fastelavn og Sommerfest i 2018.

 

10:    Eventuelt.

 

Generalforsamlingen afholdes i Præstevængets beboerlokaler, som er beliggende

Sætesdalgade 15, kælderen. Nedgang via hjørnet Sætersdalgade og Glommensgade.

 

En uge før afholdelse af den ordinære generalforsamlign udsender gårdlaugsbestyrelsen den endelige dagsorden. Er denne endelige dagsorden af 16. oktober 2018.

 

Bestyrelsen glæder sig til at se rigtig mange beboere, der er brugere af vores fælles gård område Engdalshus. Der vil være Kaffe og lidt hjemmebragt til mødet. … J

 

                 

 

Gårdlauget Engdalshus                                               København, den 20. september 2018

Præstevænget fsb; Fredenshus & Englandsvej 34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indkaldelse til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Gårdlauget Engdalshus

Dagsorden

Torsdag den 25. oktober 2018 kl. 18:30

i Præstevængets mødelokaler

Sæterdalsgade 15 kld.

Dagsorden:

 

1:      Valg af dirigent:

 

2:      Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år

 

3:      Forelæggelse af regnskabet med revisorpåtegning.

 

4:      Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer samt beboere:

         Skal sendes til de respektive bestyrelser i gårdlauget og skal være dem i hænde senest torsdag den 11. oktober 2018, kl. 12.00

         (F=Fredenshus, E=Englandsvej, P=Præstevænget).

 

5:      Forelæggelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endelig budget for indeværende regnskabsår.

 

6:      Præsentation af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, der er valgt af de respektive bestyrelser.

 

7:      Valg af revisor.

 

8:      Valg af evt. administrator.

 

9:      Frivillige til fælles arangementer Fastelavn og Sommerfest i 2018.

 

10:    Eventuelt.

 

Generalforsamlingen afholdes i Præstevængets beboerlokaler, som er beliggende

Sætesdalgade 15, kælderen. Nedgang via hjørnet Sætersdalgade og Glommensgade.

 

En uge før afholdelse af den ordinære generalforsamlign udsender gårdlaugsbestyrelsen den endelige dagsorden.

 

Bestyrelsen glæder sig til at se rigtig mange beboere, der er brugere af vores fælles gård område Engdalshus. Der vil være Kaffe og lidt hjemmebragt til mødet. … J

 

Med venlig hilsen

p.b.v

 

Flemming K.P. Nørgaard

 

 

 

Engdalshus – Ordensregler for Engdalshus

 

 

1.       Gårdanlægget er privat, og personer, der ikke bor eller er beskæftiget i de nævnte ejendomme, har ikke adgang dertil, medmindre det drejer sig om private gæster. Opsat skiltning og anvisninger ifølge ordensreglementet skal respekteres.

2.       Alle porte og gennemgange mellem vej og gårdanlægget skal holdes aflåst.

          Porten ved Sætersdalgade 7 er fælles for alle ejendomme. Porten skal holdes aflåst, så kun beboerne har adgang til anlægget. Porten må ikke blokeres, og der må ikke sættes noget i klemme for at forhindre dennes lukning. Nøgler til porten må ikke overdrages til uvedkommende.

3.       Legepladsen er for alle ejendommenes børn, men den er fortrinsvis beregnet for de mindre børn. Større børn skal tage hensyn til de mindre børn.

          Leg og andre aktiviteter i gården må ikke være til gene for andre beboere for eksempel ved overdreven støj.

4.       Legetøj - dukkevogne, legecykler, løbehjul etc. - må ikke efterlades i gården, men skal fjernes, når legen ophører. Dette gælder også andre ting, som grill, bord, stole m.m.

5.       Leg og ophold i renovationsrum, miljøstation og port er ikke tilladt.

6.       Storskrald skal placeres i miljøstationen. Der må ikke henstilles bygningsaffald i gårdanlægget uden forudgående aftale med bestyrelsen for Engdalshus.

7.       Fodring af fugle, katte og hunde samt nedkastning af brød m.v. fra vinduerne er ikke tilladt. Husdyr må ikke komme i gårdanlægget undtaget ved fortovsarealet Østerdalsgade 8-14

8.       Parkering af cykler må kun ske i de dertil opsatte stativer.

9.       Parkering af biler, ogmotorcykler samt knallertkørsel i gårdanlægget er ikke tilladt. Undtaget er invalidscooter. Af og pålæsning fra bil er tilladt.

10.     Benyttelse af musikanlæg og lignende må ikke være til gene for andre beboere.

11.     Brug af åben ild er kun tilladt i de dertil indrettede grillpladser.

12.     Hærværk på de fælles ting - planter, borde og bænke samt legeredskaber etc. - medfører erstatningspligt.

13.     Overtrædelse af disse ordensregler har samme retsvirkning - uanset på hvilken af grundene overtrædelsen sker - som overtrædelse af den enkelte ejendoms ordensregler og kan i givet fald medføre opsigelse eller ophævelse af lejemålet i overensstemmelse med lejelovens bestemmelser eller fortabelse af beboelsesretten i overensstemmelse med andelsbolig-/ejerforeningens vedtægter.

          Vedrørende ordensregler for de enkelte ejendomme henvises i øvrigt til disses husorden.

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      


Indkaldelse til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Gårdlauget Engdalshus

Dagsorden

Torsdag den 25. oktober 2018 kl. 18:30

i Præstevængets mødelokaler

Sæterdalsgade 15 kld.

 

 

        

Super god sommerfest 2018. Tak til dem som hjalp med gennemførelsen

 

 

 
  

SommerFEST 2018

Husk sidste tilmelding til sommerfesten, som afholdes lørdag den 18. august kl. 14.00 i vores fælles gårdområde er den søndag den 12. august kl. 12.00.

Det koster kun kr. 50,- at deltage pers.

Se neden for på indbydelsen – at du får 4 billetter til brug for ØL/VAND etc. i prisen...  🤩

                                                    

              


        HUSK DU KAN STADIG TILMELDE DIG SOMMERFESTEN. SE INDBYDELSE I BL.A. OPGANGEN.              

SommerFEST 2018                 

Så er det igen blevet tid til en fælles gårdfest, hvor vi kan hygge, grille og lærer hinanden bedre at kende de 3 foreninger imellem.

 

Det er lørdag den 18. august, kl. 14:00 i gården

 

Tilmeldes der inden den 1. juli vil der være en rabatpris på 25 Kr. Derefter 50 kr.

og der vil blive udleveret 4 billetter inklusiv i den billige pris pr. deltagere

 

Billetterne kan bruges til øl, vand, slush ice, popcorn, boderne og meget andet.

Der vil være mulighed for at købe ekstra billetter til festen på dagen og der kan købes øl, sodavand, slush ice, popcorn, og andet til yderst fornuftige priser.

I skal selv medbringe kød, tilbehør, tallerkner og bestik. Og godt humør J

Festudvalget opsætter telt/borde, stole og 3 store grill, hvor den ene ikke er til brug for svinekød og den vil være afmærket og skiltet. 

Grillende vil blive tændt kl. 16.00.

                                                                                                                                       

Der vil være boder til de små og lotteri til de ”store og små”.

Så husk penge til boder og lodder.

Men der vil også kunne betales med Mobilpay.

 

Festudvalget vil meget gerne have nogle hjælpere. Til de interesseret, så mødes vi i gården fredag, ca. kl. 16.30, kl. 10.00 lørdag og igen søndag. Der vil selvfølgelige blive forplejning til hjælpere.

                                                Vi Glæder os til at se jer alle sammen.

 

                                                                 Hilsen Gårdlauget.                  Mails:            

                                                                                                                                           bestyrelsen@fsb34.dk

 

 NB!   Festudvalget forbeholder sig ret til at aflyse arrangementet, hvis der ikke skulle være tilslutning nok fra beboerne. !

­

 -- KLIP ­"---------"------------------ KLIP "-----------------"------------ KLIP "---

Tilmelding til den fælles gårdfest  inden  den 1. juli vil der være en rabatpris på 25 Kr.

 Derefter kr. 50,- indtil den 12/8 sidste tilmeldingsdag

 

Tilmelding i bestyrelsens postkasse Sætersdalgade 11, kælderen

Vigtigt:  Bolig nr. __________________________________ Navn:__________________________________________Adresse:____________________________________________________ 

                                  (Vigtigt: Skriv m/ BLOKBOGSTAVER. I tilfælde, at arrangementet aflyses pga. manglende tilmelding mv.)

 

Antal:  Voksne:___________                                    Antal: Børn:_____________   

I alt antal Kr.:____________ (Vedlagt i kuvert med denne snip)

Hjælper Navn:_________________________________________________________________________________

 

________ Fredag fra kl.:16:00    __________ Lørdag fra Kl. 10:00  _________ Søndag fra Kl. 10:00   

 

  


 

Cykeloprydning m.m. i gården i Engdalshus

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  København S. d. 8. maj 2018

Opslag Til Beboerne i ejendommene i gården Engdalshus .

OBS OBS

Nu skal der ryddes op i cykler m.m. i hele gården

Fremgangsmåde:

Cykler og alle andre effekter såsom løbehjul, klap-  cykel-   barne-vogne o.lign. der er placeret i gården dvs indenfor alle porte, vil blive mærket med kulørt tape senest mandag den 30. april 2018.

På cyklerne er der hovedsaligt markeret på styret, på andre effekter så synligt som muligt.

Ønsker man at beholde sin cykel eller andre effekter fjerner man blot det farvede markeringstape senest søndag 27. maj 2018.

Alt hvad der står tilbage med markeringstape efter søndag den 27. maj 2018 vil umiddelbart efter blive fjernet og afhentet af politiets Hittegodsafdeling.

Vi gør samtidig opmærksom på, at det er ”ulovlig omgang med hittegods”, at tage cykler, cykeldele og de genstande der er efterladt og skal afhentes af politiet.

BEMÆRK!!!

Tørrestativerne er IKKE cykelskur og det er derfor ikke tilladt at hensætte sin cykel eller andet under disse, og slet ikke at fastlåse dem hertil, ej heller til gårdlamperne. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at klippe låse over og henstille cykler ulåst i gården eller hensætte dem i gårdens aflåste rum, hvorefter cykelejeren må rette henvendelse til bestyrelsen for at få sin cykel udleveret, samt betale for omkostningerne ved dette.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Engdalshus

     
  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         København S. d. 16. april 2018

Til Beboerne i ejendommene i gården Engdalshus.

Nu skal der ryddes op i cykler m.m. i hele gården

Fremgangsmåde:

Cykler og alle andre effekter såsom løbehjul, klap-  cykel-   barne-vogne o.lign. der er placeret i gården dvs indenfor alle porte, vil blive mærket med kulørt tape senest mandag den 30. april 2018.

På cyklerne er der hovedsaligt markeret på styret, på andre effekter så synligt som muligt.

Ønsker man at beholde sin cykel eller andre effekter fjerner man blot det farvede markeringstape senest søndag 27. maj 2018.

Alt hvad der står tilbage med markeringstape efter søndag den 27. maj 2018 vil umiddelbart efter blive fjernet og afhentet af politiets Hittegodsafdeling.

Vi gør samtidig opmærksom på, at det er ”ulovlig omgang med hittegods”, at tage cykler, cykeldele og de genstande der er efterladt og skal afhentes af politiet.

BEMÆRK!!!

Tørrestativerne er IKKE cykelskur og det er derfor ikke tilladt at hensætte sin cykel eller andet under disse, og slet ikke at fastlåse dem hertil, ej heller til gårdlamperne. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at klippe låse over og henstille cykler ulåst i gården eller hensætte dem i gårdens aflåste rum, hvorefter cykelejeren må rette henvendelse til bestyrelsen for at få sin cykel udleveret, samt betale for omkostningerne ved dette.

 Med venlig hilsen

Bestyrelsen Engdalshus

Præstevænget – Fredenshus og Englandsvej

 

                           


Kære beboere, april 2018

Tørring af tøj

 

Da der er flere og flere beboere, der installerer vaskemaskiner i deres lejemål (uden tørretumbler), så er vi nød til at påpege, at dem der bestiller vasketid i vaskerierne har førstegangsret til tørretumbleren.

 

Så når en beboer, som har reservet en vask, der er ved at være færdig, (resttid kan ses på skærmen på maskinen), skal tørretumbleren være klar til beboeren, der har vasket i vaskeriet.

 

Så det er slut med at komme ned og overtage tørretumbleren, når man ikke har booket en vasketid.

De kan evt. hænge tøjet op i gården

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

  

Kære beboere, April 2018

 

Skulle du få brug for en håndværkere i forbindelse

med en weekend eller helligedage – kan du bruge nedende nævnte

telefonnr.

   

Men vær opmærksom på, at tilkalder du en håndværker

skal det være ”meget ” akut.

Det vil sige, at det ikke kan vente til Driftslederen har kontoret

åbent i dagligdagen.

 

Vagtnumre til håndværkereude for normal arbejdstid.

 

Vvs ................

44970071

kloak   …….....

38890889

 

Elektriker ….

39657755

 

låsesmed …..

36300375

Internet …….

70277067

kabel tv …….

70704040

tømrer ……..

43437722

Husk det er kun ved akut udkald; som ikke kan vente

til en normal hverdag.

 

Viser det sig, at det ikke er akut - betales regning af

dig selv som lejer pr. udkald: (Ca. kr. 1.500,- )

 

 

 

           

 

SKRIV UNDER inden den 06. april 2018..

 

LINK:::::: >  https://www.skrivunder.net/fingrene_vak_fra_lejernes_penge

 

 


servicevindue natten mellem søndag og mandag

Hej udi Præstevænget,

Nu på mandag mellem kl. 02.00 og 05.00 opgraderer en underleverandør deres netværk.

Det betyder, at forbindelsen til dit net bliver kortvarigt afbrudt og du kan derfor opleve udfald, hvis du bruger internetforbindelsen i dette tidsrum.

Efter kl. 05.00 mandag morgen, vil driften igen være stabil

Rigtig god weekend

Med venlig hilsen
bolig:net

Find vejledninger, kontaktinfo og meget andet på
www.bolignet.dk/kundeservice

       

Driftsmeddelelse

Hej Præstevænget, der er tilmeldt bolig:net,

Vi har i dag – 26. februar 2018 - haft et nedbrud på et af vores datacentre, som ramte en del af vores kunder. Fejlen blev hurtigt fundet (en strømfejl) og udbedret af vores teknikere. Har du stadig problemer med at komme på nettet, skal du i første omgang forsøge at genstarte dit udstyr. Virker det stadig ikke, sidder vi selvfølgelig klar til at hjælpe. Vi beklager de gener som fejlen må have haft for jer.

Med venlig hilsen
bolig:net

Find vejledninger, kontaktinfo og meget andet på
www.bolignet.dk/kundeservice

       

Hvad sker der så lige i afdelingen Præstevænget nu:

Der er kommet nye vagt numre – til håndværkere – uden for driftslederens normale åbningstider. Håndværkere rekvireret kun akut.

Se mere under faneblad: Driftslederen.

Der blev afholdt fastelavn i gårdlaug regi søndag den 11. februar 2018, med start i gården kl. 11.00.

Det var et rigtig godt arrangement med ca. 90 deltagere.   

Som I sikkert har set – er vores 3 stk. nye ungdomsboliger, som er blevet etableret i Sætersdalgade 7-9 og 11 på 5.sal,  klar til indflytning. Alle bogligere er lejet ud pr. den 01. februar 2018.

 

Velkommen til de nye beboere i Præstevænget

Se mere på:

  https://fsb.dk/nyheder/2018/februar/praestevaenget-faar-3-nye-boliger-paa-taget/

Ifm. etableringen af de 3 stk. nye ungdomsboligere blev taget også udskiftet ved Sætersdalgade 7-9 og 11.  

YouSeehar nu installeret individuelle tilslutning til TV i vores ejendom. De som ønsker TV leverance via YouSee kan kontakte YouSee for en nærmere aftale. Se: https://yousee.dk/tv.aspx  Husk at oplyse, at du kommer fra Præstevænget.  

Bolig:netafløser nu på internet området ”Dansk kabel TV”

Bolig:net tilbyder yderste billige internet og telefontilslutninger. Se mere på: https://www.bolignet.dk/ Her skal du også oplyse, at du kommer fra Præstevænget.                     

Sundhedstjek, som er pågået over de sidste par uger er ved at være overstået. De indsamlede oplysninger skal nu analyseres – og efterfølgende samles til en umiddelbart ”tilstandsrapport”, som kan bruges fremadrettet til at se lejemålenes umiddelbare tilstand.

Ønsker man at modtage nyheder pr. mails, kan man sende en mails til bestyrelsen@fsb34.dk hvor man sender sin egen mail til. Så modtager man en mail, hvergang der sker noget nyt på vores hjemmeside  www.fsb-34.dk 

 

           

     


          

                                         

 

 

 
     

           

          

    

 

 

           

                 

23. november 2017:           

NU kommer der nyt og billigt internet i Præstevænget. Alle husstande skulle på nuværende tidspunkt havde fået en tilbudsmappe med tilbud fra bolig:net.

Oprettelse og tilslutning kan ske fra den 14. december 2017, kl. 17.00.

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte bolig:net på telefon: 70 27 70 67 eller pr. mail: info@bolignet.dk

<< Du kan se mere under bjælken Bolig:net (141217) til venstre.

--------------- o0o -----------

23. november 2017:

NB: Husk Dansk Kabel TV kommer og installere nye TV stik i din lejlighed jf. den 14-dages varsling som er udsendt.

Referat fra gårdlaugs generalforsamlingen den 25. oktober 2017 er kommet og ligger under bjælken Gårdlauget ENGDALSHUS .......

Og et eksemplar er opsat i opgangene i "Hard Copy". Evt. spørgsmål til bestyrelsen.

------------------- o 0 o ---------------

6 UGERS VARSLING vedr. kabling til nyt antennestik:

Til alle beboere i Præstevænget - 23 oktober 2017...

6-ugers varsling: 4. - 8. december 2017 bliver der trukket kabler til nyt antennestik.

På det ekstraordinære afdelingsmøde d. 1. juni 2017 besluttede I at etablere et nyt antenneanlæg
som skal levere YouSee tv-signaler samt at skifte internetleverandør til bolig:net.

Arbejdet med at etablere antenneanlægget går i gang i kældre og opgange fra d. 20. november
2017. Midlertidige afbrydelser i tv-signalet kan forekomme mens Dansk Kabel TV arbejder.

Husk at aflevere nøgle

Håndværkerne skal ind i alle boliger. Ved du allerede nu, at du ikke er hjemme, skal du aflevere en
nøgle på ejendomskontoret.

Med 2-ugers varslingen bliver der vedlagt en nøglekuvert.

Hvis du ikke er hjemme og ikke har afleveret en nøgle på ejendomskontoret, vil elektrikeren blive nødt til at komme tilbage senere og montere antennestikket i din lejlighed.

Den udgift kommer du til at betale, uanset om det bliver på et tidspunkt, du selv vælger eller når du flytter fra din lejlighed. Udgiften til at montere antennestikket efterfølgende vil være 1.500 kr. (2017-pris).

Der skal arbejdes i entreen samt i stuen
14 dage før håndværkerne skal ind til dig, får du et nyt brev.

I det brev står der, hvilke dele af din
lejlighed, der skal være ryddet, for at håndværkerne kan komme til. Kablet trækkes ind fra opgangen, via entreen og ind i stuen. Det nye antennestik kommer til at sidde ved siden af datastikket. Det gamle antennestik bliver ikke fjernet.

Håndværkere fra Dansk Kabel TV
Det er firmaet Dansk Kabel TV, som skal udføre arbejdet. Håndværkerne bærer firmalogo på tøjet og ID-kort. Af sikkerhedshensyn skal håndværkerne have sko på.

Det nye tv-stik virker samme dag som det bliver sat op
I en overgang vil der både være signal på det gamle og det nye stik til tv. Dansk Kabel TV informerer dig om, når signalet på det gamle stik bliver slukket. Du opfordres derfor til at skifte til det nye stik så
hurtigt som muligt.

Du får nærmere information om valg af tv-pakker direkte fra YouSee.

Internet fra bolig:net

bolig:net sørger for at der er signal fra midten af december 2017.

Du modtager mere information om hvordan du tilmelder dig internet fra bolig:net direkte fra dem i løbet af december måned.

Har du en e-mail adresse hos Dansk Kabel TV?
Aftalen med Dansk Kabel TV er opsagt pr. 31. december 2017.

Du kan desværre ikke beholde din e-mail adresse hvis den ender på ...@danskkabeltv.dk eller …@fsb34.dk, da den følger med internetabonnementet hos Dansk Kabel TV.

Vi anbefaler, at du laver en ny e-mail konto på en
platform, der er uafhængig af internetudbyderen. Det kan fx være gmail eller outlook.

Med venlig hilsen
fsb og Dansk Kabel TV


---------------------   o 0 o --------------------     

Gårdlauget Engdalshus Endeligdagsorden

Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 18:30

i Præstevængets mødelokaler

Sæterdalsgade 15 kld.

Endelig dagsorden:

1:      Valg af dirigent:

2:      Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år

3:      Forelæggelse af regnskabet med revisorpåtegning.

4:      FORSLAG:

F=Fredenshus,

a.    Forslag om at få overdækket ladcykel parkeringen og muligvis få lavet flere parkeringsområder, da der er kommet en del ladcykler i gården. Pris ukendt.

b.    Udvidelse af skralderum ved Østerdalsagde 10 med 1/2 gang mere end der nu så der bliver plads til alle container i rummene og udvidelse ved miljøskur så også de container der står der nu kommer også til af stå i et rum. Det forventes af kunne udføres for ca. 100.000,00 Kr.

c.    Nedtagning af broen over regnvandsrenden ved Østerdalsagde 2 og 6 da der er flere som er gledet på dem og slået sig voldsom og de står også i vejen når man skal ind med lift. Det forventes af kunne udføres for ca. 30.000,00 Kr.

E=Englandsvej,

Ingen forslag fra Englandsvej

P=Præstevænget

a.    Genoverveje placeringen af den ny opsatte container. Er den hensigt mæssigt placeret. Pris ukendt.

b.    Hvis Præstevænget skal have fuget gavl eller andet (konstatering af fugt), hvor nu fælles container er placeret op af garagegavl– er det gårdlauget, som står for flytning af container, herunder økonomien heri. Pris ukendt.

5:      Forelæggelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endelig budget for indeværende regnskabsår.

6:      Præsentation af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, der er valgt af de respektive bestyrelser.

7:      Valg af revisor.

8:      Valg af evt. administrator.

9:      Frivillige til fælles arangementer Fastelavn og Sommerfest i 2018.

10:    Eventuelt.

 Generalforsamlingen afholdes i Præstevængets beboerlokaler, som er beliggende

Sætesdalgade 15, kælderen. Nedgang via hjørnet Sætersdalgade og Glommensgade.

Med venlig hilsen

p.b.v

Flemming K.P. Nørgaard

-------------------------------- o -------------------------

INDBYDELSE TIL ALLE BEBOERE - RECEPTION - DetGrønneBeboer BibliotekPræstevænget

DATO: LØRDAG D. 14.  Oktober Kl. 12

I kælderen ved Sætersdalgade 7

Kom og se vores nye beboer bibliotek, hvor du kan låne voksen og børne bøger og DVD’er, læse i blade og magasiner. Du kan hygge og læse i sofaen, lave en kop kaffe eller te, gå på WI-FI med din PC, følge med i grønne tiltag i foreningen, tage en time-out og slappe af!

Facebook: Det grønne beboer bibliotek -Præstevænget

KLIK ”synes om” vores side og følg med…

Vi serverer lidt kolde sodavand og øl, kaffe/te, kage som Helle har bagt og almindelige/kyllinge pølser – så kom og kig!

 Hilsen Biblioteksudvalget


Helle Moreno, Dennis Westy, Lisbeth Vangstrup Christensen og Kamilla Kandil--------------------------

 Gårdlauget ENGDALSHUSIndkaldelse til


ORDINÆR GENERALFORSAMLING


Gårdlauget Engdalshus


Dagsorden

Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 18:30

i Præstevængets mødelokaler -Sæterdalsgade 15 kld.


Dagsorden:


1:    Valg af dirigent:

 

2:    Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år

 

3:    Forelæggelse af regnskabet med revisorpåtegning.


4:    Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer samt beboere:


       Skal sendes til de respektive bestyrelser i gårdlauget og skal være dem i hænde senest onsdag den 11. oktober 2017, kl. 12.00


       (F=Fredenshus, E=Englandsvej, P=Præstevænget, Sætersdalgade 11, kælderen).


5:    Forelæggelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endelig budget for indeværende regnskabsår.


6:    Præsentation af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, der er valgt af de respektive bestyrelser.


7:    Valg af revisor.


8:    Valg af evt. administrator.


9:    Frivillige til fælles arangementer Fastelavn og Sommerfest i 2018.


10:  Eventuelt.

Generalforsamlingen afholdes i Præstevængets beboerlokaler, som er beliggende


Sætesdalgade 15, kælderen. Nedgang via hjørnet Sætersdalgade og Glommensgade.

En uge før afholdelse af den ordinære generalforsamlign udsender gårdlaugsbestyrelsen den endelige dagsorden.


Bestyrelsen glæder sig til at se rigtig mange beboere og brugere af vores fælles gård område. Der vil være Kaffe og hjemmebag til mødet. J


Med venlig hilsen

p.b.v

Flemming K.P. Nørgaard


              


--------------------------------------------

Ordinært afdelingsmøde i Præstevænget

Udsendt torsdag den 21. september 2017.

Hermed fremsender afdelingsbestyrelsen den endelige dagsorden til vores ordinære afdelingsmøde i Præstevænget.

Tid: Torsdag den 28. september 2017 kl. 19.00

Sted: Beboerlokalet, Sætersdalgade 15, kælderen

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af forretningsorden for mødet

3. Valg af referent

4. Valg af stemmeudvalg (jf. forretningsorden)

5. Afdelingsbestyrelsens mundtlige beretning

6. Forslag

Fra afdelingsbestyrelsen

a.1. Overdragelse af udvalgt inventar og løsøre (komfur mv. til ny lejer)

a.2. Afdelingsbestyrelsen kan udpege suppleanter til gårdlauget efter behov

a.3. Telefongodtgørelse til afdelingsbestyrelsen

a.4. Ansøgning om finansiering af LED-belysning med rentefrit energipuljelån

Fra beboerne

b.1. Kai, Sæt. 15,1. tv. – Isolering af gavl

b.2. Bent og Helle, Sæt. 3, 1. th. – Opsætning af altaner i Præstevænget

b.3. Samina, Sæt. 15, 4. th. – Opsætning af altaner i Præstevænget

b.4. Jytte, Sæt. 15, 1. th. – Uddeling af referat fra afdelingsmøder

b.5. Hans, Sæt. 15, 3. – Tilpasning af parkeringsforhold

7. Regnskab for rådighedsbeløb for 2016

8. Budgetter for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler i 2018

9. Boligafdelingens driftsbudget for det kommende år 2018, herunder orientering om ekstraudgifter ifm. med etablering af ungdomsboligerne (se bilag)

10. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter

11. Informationer og status omkring gårdlauget

12. Valg af 3 medlemmer til gårdlauget for 2 år, herunder 2 suppleanter

13. Eventuelt

Alle forslag vil blive rundsendt til jer beboere seneste torsdag den 21. september 2017. Er der nogen – mod forventning, som IKKE har modtaget endelig dagsorden – skal bestyrelsen eller driftslederen kontaktes snarest mulig.

Valg til afdelingsbestyrelsen og gårdlaug (jf. pkt. 10 og 12)

Følgende beboere er på valg for perioden 2017-2019:

- Formand Flemming K.P. Nørgaard -- modtager genvalg

- Bestyrelsesmedlem Lisbeth Christensen -- modtager genvalg

- Bestyrelsesmedlem Dorte Nørgaard -- modtager genvalg

Valg af revisor for perioden 2017-2019:

- Revisor Tseghe Berhan -- modtager genvalg

Endvidere valg af to suppleanter samt revisorsuppleant i perioden 2017-2018:

- Bestyrelsessuppleant

- Bestyrelsessuppleant

- Revisorsuppleant

Valg til gårdlauget i perioden 2017-2019:

- Flemming K.P. Nørgaard -- modtager genvalg

- Dorte Nørgaard -- modtager genvalg

- Nyt bestyrelsesmedlem skal findes

- 2 suppleanter

Håber mange beboere vil møde op - blandt andet for at få indflydelse på, hvad din husleje skal være til næste år.

Der vil blive serveret kaffe/te og blødt brød til mødet

Ses – din afdelingsbestyrelsen udi Præstevænget.


     
                    ------------------- o 0 o -------------------

<< Se under bjælken gårdlauget ENGDALSHUS

"SommerFest i gården"..

Der afholdes sommerfest i gården lørdag den 12. august 2017, kl. 14.00. Hvis I tilmelder jer inden den 01. juli 2017 er prisen kun kr. 25,- pr. deltager (Ung som ældre). Så tilmeld jer allerede nu til bestyrelsen - indbydelser er rundsendt til alle.... :-)         

 << Se bjælken under gårdlauget.          

..............................................................

<< Se under bjælken "Afdelingsmøder" Ekstra         

Ekstra ordinær afdelingsmøde den 01. juni 2017, kl. 18.30. 

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent

2. Godkendelse af forretningsorden og mødet

3. Forslag:

a. Ny coas-kabling til tv og ny tilslutningsaftale med Sundbynet.

b. ny coax-kabling til tv fra YouSee samt ny tilslutningsaftale til internet fra Bolig:net.

Vel mødet

Afdelingsbestyrelsen

-----------------------------------------

Kære Alle beboere

I har nok  observeret, at vi allerede er kommet i gang med at få renoveret de 6 stk. supplements rum som er beliggende i Sætersdalgade 7-9 og 11 på 5 sal.

   Afdelingsbestyrelsen har desværre ikke fået de nødvendige og detaljeret informationer  med de praktiske detaljer.  Når bestyrelsen har modtaget informationen vil I blive informeret via opslagstavler i opgangene.

De bedste hilsner

v/Flemming K.P. Nørgaard

  

<-----------------   

Ud med kontanterne, ind med MobilePay på ejendomskontoret.

< Se mere under bjælken "NYT FRA DRIFSLEDER"

         

Kære Alle beboere i Præstevænget                               


Der er ved at blive planlagt et ekstraordinært afdelingsmøde vedr. den nye lovgivning omkring TV kanaler. 

Dato vil være den 01. juni 2017, kl. 18.30.

Sted: Beboerlokalet ved Sætersdalgade 15, kælderen.

Så sæt allerede nu X i kalenderen.

Indholdet og dagsorden vil tilgå alle beboere senest den 18. maj.


Hvad skal vi tage stilling på afdelingsmødet?              

Alt efter hvilke tekniske muligheder der er i boligafdelingen allerede, vil I bl.a. skulle tage stilling til: 

Hvilken tv-udbyder I ønsker    

 • Evt. skift af internetleverandør (og evt. skift af anlæg til internet)
 • Evt. ombygning/nybygning af antenneanlæg.
 • Mv.


De bedste hilsner

Afdelingsbestyrelsen.

v/Flemming


UPS- Se lige YouSee sidste nyhedsbrev på Linket, der er indsat på bjælken til  <<<<< venstre YouSee


 

           


Kære Alle beboere i Præstevænget    

Husk FASTELAVN SØNDAG den 26. februar 2017 kl. 11.00.     

NB; sidste tilmeldings er den 19/2-2017, kl. 12.00.  

Kontakt driftslederen, hvis jeres indbydelse er blevet væk.

Se opslag i jeres opgangene og vaskerierne.

MVH Fastelavnsudvalget

       

< Se under bjælken "NYT FRA DRIFTSLEDEREN" Ny vagt ordning <<<    

FM-sluk hos YouSee og andre nyheder

Kære

I løbet af de kommende uger, udfaser YouSee FM-signalet i antennestikket. Dermed skal de beboere, der lytter til radio gennem deres radio/tv-stik i væggen, finde en alternativ måde at hente signalet.

Samtidig ændres startfrekvensen i løbet af første kvartal i år. Allerede nu kan man skifte til den nye - læs mere om hvordan, her i mailen.

Husk også, at I kan bestille velkomstbrochurer, som kan uddeles til nye tilflyttere. Så får de en endnu bedre start i deres nye bolig, uden bøvl med at komme online.

Venlig hilsen
Dansk Kabel TV

                           

                        

                    


 


        

Kære Alle beboere

I ønskes et rigtig glædelig Nytår med tak for det gamle. 

Afdelingsbestyrelsen ser frem til de mange nye udfordringer i 2017, som naturligvis skal løses i samarbejde med jer.

Med de bedste nytårs hilsner

din afdelingsbestyrelse

v/Flemming

 


   

-------------- o O o -----------

    

YouSee vil ændre lidt på dit TV.

Se under bjælken til venstre 

< YOU - SEE


Spørgsmål/svar til boligafdelinger, hvor der er besluttet et forprojekt om at undersøge muligheder og omkostninger ved en ny tv-løsning

Hvad sker der lige nu med tv-projektet i min boligafdeling?

Afdelingsmødet har besluttet at sætte et forprojekt i gang, der skal undersøge, hvilken tv-løsning, der er den bedste for jer, så jeres boligafdeling kan leve op til loven om frit tv-valg.

I januar/februar vil afdelingsbestyrelsen kigge på de forskellige løsninger, som er resultatet af forprojektet, og i februar/marts vil du som beboer skulle stemme om boligafdelingens fremtidige tv-løsning på et ekstraordinært afdelingsmøde.

Hvis I vælger at få en ny fælles tv-løsning, skal projektet være afsluttet, så alle beboere har frit tv-valg senest 1. januar 2018.

Hvad skal vi tage stilling på afdelingsmødet?

Alt efter hvilke tekniske muligheder der er i boligafdelingen allerede, vil I bl.a. skulle tage stilling til:

 • Hvilken tv-udbyder I ønsker
 • Evt. skift af internetleverandør (og evt. skift af anlæg til internet)
 • Evt. ombygning/nybygning af antenneanlæg.
 • Mv.


 

Hvorfor skal vi undersøge prisen på en ny tv-løsning i min boligafdeling?

Årsagen til, at fsb undersøger prisen på en ny tv-løsning, er, at folketinget har besluttet, at alle beboere i almene boliger skal kunne vælge frit, om de vil have en TV-pakke - og hvilken størrelse den skal have. Det kan jeres nuværende tv-anlæg ikke håndtere.

 

Hvilke valgmuligheder får jeg som beboer?

Det frie tv-valg betyder, at du som beboer kan sige ”ja” eller ”nej” til de tv-pakker, som boligafdelingen vælger at tilbyde gennem antenneanlægget.

Hvis du ønsker en anden udbyder, end der bliver vedtaget på afdelingsmødet, kan du i stedet vælge fx at købe en digital stueantenne og se de gratis programmer fra BOXER (bl.a. DR1, DR2, DR3, DRK, DR Ramasjang og DR Ultra) eller streame TV fra internettet fra fx DR, YouTube, TV2 eller fra en udbyder som Netflix, HBO eller lignende.

Husk, at streaming-TV kræver en god internetforbindelse og kan koste penge.

Hvor kan jeg følge med i planerne for en ny tv-løsning i min boligafdeling?

Der vil løbende blive lagt information op på din boligafdelings hjemmeside, bl.a. de breve der omdeles til dig som beboer, men også nyheder om projektet.

     

Vagtordninger

Har du akut brug for hjælp?

Se under bjælken med Sidste nyt fra DRIFTSLEDEREN:

 Fra kl. 7.00 til kl. 16.00: Ring til ejendomskontoret. Tager ejendomskontoret ikke telefonen, skal du lægge en besked, og en medarbejder vil ringe tilbage til dig hurtigst muligt.

Fra kl. 16.00 til kl. 7.00: Ring til vagtselskabet. Du finer nummeret i boksen herunder. Er ejendomskontoret lukket, vil en telefonsvarer fortælle dig, hvem du kan kontakte.
Vagtselskabet vurderer om, om situationen er akut, og om de skal rykke ud.

NB: Tilkalder du vagtselskabet, uden at situationen er akut, får du tilsendt en regning.

Husk at det typisk koster 2000.- i vagtudkald, bare for de kommer og dertil lægges udkaldstimer og materialer. Så kan man leve med skaden / fejlen indtil næste dag eller hverdag, er der mange penge at spare.  
Ejendomskontoret

Driftsleder:

TLF.: 3255 3412


 

Afdelingsbestyrelsen

Sætersdalgade 11, kælderen

TLF.: 3255 3417

   

Referat af

Ekstraordinært afdelingsmøde

Torsdag den 28. maj 2015, kl. 18.00.

Beboerlokalet ved Sætersdalgade 15, kælderen.

 

Dagsorden til ekstraordinært afdelingsmøde:

 

 1. Velkomst.

 2. Godkendelse af forretningsorden

 3. Forslag om at fortsætte vedr. udskiftning af køkkener under den kollektive råderet.

  Afslutning ved formanden.

   

  Referat af ekstraordinært afdelingsmødes:

   

  Referent: Flemming Nørgaard. 

  Fremmødt 4 lejemål.

   

 1. Formanden bød de fremmødte velkommen til dette ekstraordinære afdelingsmøde. Og forslog Inge Bugge som dirigent. Hun blev valgt og konstaterede, at mødet var lovlig indkaldt. Og som stemmetæller blev Dorte Nørgaard valgt.

  Inge Bugge kunne konstatere, at der var 4 lejemål fremmødt.

   

 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet.

  Der var ingen bemærkning.

   

 3. Forslag om at fortsætte kollektiv råderet til udskiftning af køkkener, som var indkaldelse til dette møde. (se nedenfor) Dirigenten satte punktet til debat.

  Spørgsmål.

 • Kan man selv tage sit gamle køkken ned, hvis man vil spar nogen penge ifm. Udskiftning af køkken.

 • - Ja det kan man godt som udgangspunkt. Men inden man går i gang skal man først kontakte afdelingens Driftsleder, for en skriftlig godkendelse af iværksættelse af køkkenrenovering jf. kollektiv råderet.  Og man skal passe på man ikke kommer til at ødelægge mere end godt er, når man selv går i gang med de indledende øvelser til en køkken renovering.

 • Hvem skal efterfølgende reparere en itu gået evt. skuffe?

 •  – Hvis det ikke hærværk – og garantiperioden er udløbet, så er det afdelingen som fremadrettet skal stå for vedligeholdelse af de ting som måtte været gået i stykker – dog ikke hårde hvide vare.

 • En nævnte det var lige dyrt nok, det som fsb tog sig betalt i administration honorar for hvert enkelt køkken. Typisk kr. 10.000,- hvor dog også udgiften for optagelse af lån er indregniet.

  Da der ikke var flere bemærkninger satte dirigenten punktet til afstemning:

   

 • Det fremsendte forslag blev herefter godkendt.

   

  Afdelingsbestyrelsen sender efterfølgende det godkendte forslag ind til fsb organisationsbestyrelse til foranstaltning for videre behandling. Bl.a. skal forslaget videresendes fra fsb administration på Rådhuspladsen til Rådhuset til Københavns Kommune for godkendelse. Denne administration vil ca. tage fra 3 til 6 måneder.

  Afdelingen forventer at modtage en tilbagemelding i løbet af det tidlige efterår.

   

  Formanden afsluttede herefter mødet og takkede dirigenten for veludført handling.

   

  Mødet slut kl. 18.30….

   

  Referent Flemming K.P. Nørgaard

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

21.03 | 19:44

Der tro jeg den tidligere formand - med stor rette er blevet meget sur. Godt skrevet. Ud med dem som ikke vil afdeling Præstevænget noget godt

...
06.03 | 00:06

Se venligst i gæstebogen i venstre side

...
05.03 | 16:06

Pyha nu er afdelingen uden driftsleder med udgangen af denne mdr.
Hvem havde ikke set den komme efter afdelingsmøde i september 2019.
Det kunne enhver regne ud

...
28.02 | 00:38

Hej Viggo
ved du hvor nye referater ligger fra bestyrelsesmøderne. Som jeg kan finde ligger der et forkølet fra den 5/12-19. Men intet andet. Mystisk

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE