referat af afdelingsmødet

Referat af Budgetmøde (Generalforsamling)

den 18. september 2008

Mødet blev afholdt i nye lokaler (tidligere kondirum)

 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Referent: Jytte Walker

Fremmødte antal lejemål: 16

 

Flemming byder velkommen i de nye lokaler og viser billeder af gården gennem tiderne, hvorefter vi går over til dagsordenen:

 

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmeudvalg

3. Beretning for perioden siden sidste budgetmøde (sept. 2007) herunder:

            -        a. Regnskab for afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 2007

            -        b.        -          -   udgifter afholdt til sociale aktiviteter 2007

4. Beretning fra gårdlauget v/ gårdlaugets bestyrelse fra afdelingen

5. Behandling af indkomne forslag:

    Hanne Hansen: Overdækning af cykelstativer i gård og i Sætersdalgade.

                              Opsætning af tørrestativer, borde og legeredskaber i gården.

                               Udvidelse af Supplementsrum (loftrum)

6. Godkendelse af budget for afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb og sociale aktiviteter.

7. Godkendelse af afdelingens driftsbudget (se vedlagt budget for 2009 og regnskab for 2007)

8. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen, herunder suppleanter:

     a. Valg af formand: 2 år. Flemming Nørgaard modtager genvalg

     b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: 2år. Kai Schiønning Andersen og Dorte Nørgaard

         modtager genvalg

     c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: 1 år. Henning Olsen og Zivko Kolevski modtager

         ikke genvalg

 9. Valg af kritisk revisor: 2 år. Helene Hansson modtager ikke genvalg

     Valg af 1 kritisk revisorsuppleant: 1 år. John Mortensen modtager genvalg.

10. Der skal endvidere vælges repræsentanter til det kommende Gårlaug for 2 år.

         Bestyrelsen indstiller: Flemming Nørgaard, Kaj S. Andersen og Villy Schlie.

11. Eventuelt

 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

 

ad 1               Peter Fuglsang ”Møllelængen” valgt som dirigent

ad 2               Zivko og René valgt som stemmetællere

ad 3               Formandens beretning:

Vedrørende klager, kan man hos inspektøren få udleveret klageskemaer, idet alle klager skal være skriftlige

                      Informationspjecen som alle beboere har fået vil blive revideret inden næste møde

                      Aktiviteter: Banko søndag den 5. oktober (alle er velkomne)

                                         Fredagsklubben starter den 3. okt.

                                         Fiskeklubben starter den 31. okt.

                      Vandspild – vær opmærksom på rislende toiletter og vandhaner, det koster penge.

På grund af skybrud har der været en del vandskader i kælderen, det er bl.a. gået ud over beboerlokalerne, som måtte have ny gulvbelægning, samt nogle af kælder-rummene.

Det skal her bemærkes, at for at være sikre på dækning af vandskader, skal det man har i kælderen være mindst 10 cm. over gulvet.

Sundholmkvarteret har fået bevilget et beløb til ”Områdeløft” (60 mill. Kr.), vi vil derfor søge om tilskud til f. eks. nyt kondirumsmaterialer m.m.

 

Af fornyelser/forbedringer kan nævnes: Nye nøgler, som kun passer til egen opgang, en forbedring af sikkerheden, idet vi efterhånden havde alt for mange nøgler ude at svømme, og som bevirkede, at alt for mange fremmede havde adgang til vor bebyg-gelse.

Nye HPFI-relæer, nye elektroniske varmemålere, som fjernaflæses af firmaets kontrol, en kontrol som straks vil opdage, hvis en måler ikke fungerer (viser streger).

 

Postkasser: Skal være opsat inden udgangen af 2009. Vi har afsat 232.000 kr. til formålet. Vi håber dog stadig på dispensation.

 

Kommentarer til formandens beretning:

Hanne: Vil postkasser opsat i opgangen bygges ind i væggen, således at de bores ind til beboerens køkken?

Birthe: Alle låse er til egen opgang, undtagen i nr. 7, p.g.a. inspektørens kontor, hvor alle beboere (indtil videre) nødvendigvis skal have adgang.

Hans: Forstår ikke det store vandforbrug, da mange beboere er væk det halve af året,

kan grunden være, at der et eller andet sted er noget galt, hvis ikke, vil han foreslå, at vi får sat vandmålere op.

René svarer: havde prioriteret det med vandmålere, men mange andre nye projekter trængte sig på. For at få vandmålere skal mange stigstrenge udskiftes, det er meget dyrt, så de vil blive skifter hen ad vejen.

 

ad 4         Gårdlaug: 260 lejemål i alt, udgifterne til gården er ens for alle lejemål

                                 Gården hedder nu ”Engdalhus”

                                 Gårlaugets første møde den 25.sept.d.å.

                                 Ordensregler for gården vil blive rundsendt

            HUSK det er en fællesgård, ingen har privatkrav, der er ikke noget der

            hedder mit tørrestativ, min grill, mit bord etc.

  Eva: Hvem deltog i den stiftende generalforsamling

  Svar: Kun Gårdlaugets medlemmer

 

ad 5           Vedr. overdækning af cykelstativer, opsætning af borde og andet videresendes til         gårdlauget

                                        Cykelstativer på gaden skal søges i kommunen, også mere lys over stativerne.

  Supplementsrum: Vi har endnu ikke fået godkendt planen om sammenlægning af to  

                                        rum med evt. fælles køkken, men der er afsat kr. 20.000 til undersøgelse i 2009, om man må sammenlægge rummene. Hvis muligt vil dette blive taget op til næste afdelingsmøde, ang. pris for renovering og sammenlægning.

 

                      ad 6          De sociale aktiviteter er hævet med kr. 25.000 til jubilæumsaktiviteter, til denne    aktivitet nedsættes et ”jubilæumsudvalg”.   Præstevænget har 60 års jubilæum den 1 oktober 2009.

                 Rådighedsbeløb til diverse bestyrelsesmøder m.m. kr. 15.000.

ad 7         Driftsbudget: Huslejestigning 4,4%, regnskab og budget er udsendt.

                Nedsættelse i antenneafgift kr. 55.00

ad 8         Valg til bestyrelse:

          Flemming K.P. Nørgaard valgt som formand

                          Kai Schiønning Andersen   -        -   bestyrelsesmedlem

                          Dorte Nørgaard                    -        -            -

                          Hanne Hansen                     -        -   suppleant

                          Michael Nielsen                   -       -            -

 

ad 9           Valg til revisor:                  

                           Alice Nielsen, kritisk revisor

                           John Mortensen, revisorsuppleant

 

ad 10          Valgte medlemmer til Gårdlaug:

                            Flemming Nørgaard

                            Kai Schønning Andersen

                            Villy Schlie

                           Suppleant: Hanne Hansen
 

Ad 11         Eventuelt

                   Helle Moreno åbner loppemarked den 2. maj 2009 sammen med Laila, opg. 3

                   Se nærmere oplysninger i vores Nyhedsbrev.

                   Hanne Hansen spørger om vi skal involvere gårdlauget

                   Svar: måske

 

                   Birthe gør opmærksom på at solcentret er lukket

                   Svar: ja, men endnu ikke opsagt.

 

Afdelingsmødet er afviklet.

                                      

 

NB. p.g.a tekniske uforudseelighed har vi ikke kunnet få referatet MED

underskrift ind på vores hjemmeside. Men kan ses i ”hard-copy” ved henvendelse til bestyrelsen.

 

 

 

Præstevænget

FSBbolig

 

Indkaldelse

til

AFDELINGSMØDE

 

 

 

 

Om budgettet for 2009

 

 

Brug et par timer

torsdag den 18. september 2008, kl. 19.00

til at være med til at bestemme - bl.a. hvad DIN husleje skal være i 2009 !

 

 

Afdelingsmødet

Alle beboere har adgang til afdelingsmødet med to stemmer pr. lejemål. Afdelingsbestyrelsen håber at se jer/dig til afdelingsmødet. Som også benævnes: ”budgetmøde” og afdelingens årlige ”generalforsamling”

På mødet skal vi godkende afdelingens (ejendommens) budget for 2009 og dermed også fastsætte huslejen – gældende pr. 01. januar 2009.

 

Bestyrelsen vil fremlægge afdelingsbestyrelsens forslag til afdelingens budget, og herunder vil vi fremlægge forslag til den vedligeholdelse, som vi sammen med FSBboligs administration har planlagt for 2009.

Du vil senest en uge før mødet modtage en kort udgave af afdelingens budget, som bl.a. indeholder en oversigt over den vedligeholdelse, vi foreslår sat i gang samt endelig dagsorden.

Forslag til mødet:

Enhver beboer kan stille forslag til behandling på afdelingsmødet. Dit forslag skal afleveres skriftligt til bestyrelsesformand Flemming K. P. Nørgaard, bestyrelseskontoret, Sætersdalgade 11, Kælderen, 2300  København S. Det skal være formanden i hænde:

 

senest torsdag den 4. september 2008 kl. 12.00 .

(NB: Kommer evt. forslag senere, vil de ikke blive behandlet på afdelingsmødet)

 

Senest en uge før mødet vil du modtage alle indkomne forslag.

 

Afdelingsbestyrelsen glæder sig til se dig!

 

På bestyrelsens vegne

 

 

 

Flemming K P.. Nørgaard

Formand for afdelingsbestyrelsen

Udi Præstevænget 1-34

FSBbolig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

København, den 21. august 2008

 

Hermed indkalder afdelingsbestyrelsen til ordinært afdelingsmøde

i Præstevænget.

 

Tid:                                    Torsdag den 18. september 2008 kl. 19.00

Sted:                                  Beboerlokalet, Sætersdalgade 11, kælderen

Dagsorden

1.      Valg af dirigent.

2.      Valg af stemmeudvalg

3.      Beretning for perioden siden sidste møde

         a.  Regnskab for afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb.

         b.  Regnskab for udgifter afholdt til sociale aktiviteter.

4.      Behandling af indkomne forslag.

5.      Godkendelse af budget for: 1) Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb og 2) Sociale aktiviteter for beboerne for det kommende år.

6.      Godkendelse af afdelingens driftsbudget.

7.      Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter.

8.      Valg af kritisk revisor og suppleanter.

9.      Valg til gårdlaugs bestyrelsen (3 personer)

10.    Eventuelt

 

·       Dirigenten skal lede mødet og sikre, at dagsorden gennemføres, og at forløbet af mødet følger FSBs vedtægter og almindelig foreningsskik.

·       Rådighedsbeløbet er et beløb, som afdelingsmødet kan bevilge til bestyrelsens arbejde fx til kontorartikler, fortæring, transport mv.                  

·       Udgifter til sociale aktiviteter er en post i budget/regnskab som viser, hvad bestyrelsen kan bruge eller har brugt til beboeraktiviteter i afdelingen.

·       Afdelingens driftsbudget er et budget over de forventede udgifter til drift og vedligeholdelse af afdelingen for det kommende år herunder fx bestyrelsens forslag til nye initiativer og installationer eller forslag, der er fremsat af beboere, og som har konsekvenser for budgettet.

Valg til afdelingsbestyrelsen

Følgende beboere er på valg i år:

Formand Flemming K.P. Nørgaard for 2 år – modtager valg

Bestyrelsesmedlem Kai Schiønning. Andersen for 2 år – modtager valg

Kasserer Dorte Nørgaard for 2 år – modtager valg.

 

Revisor Helene Hansson for 2 år – modtager ikke genvalg

 

Endvidere valg af suppleanter (2 stk.) og revisorsuppleanter for 1 år.

-          Bestyrelsessuppleant Zivko Kolevski modtager ikke valg for 1 år

-          Bestyrelsessuppleant Henning Olsen modtager ikke valg for 1 år

-          Revisorsuppleant John Mortensen modtager valg for 1 år.

 

Der vil også være valg til vores kommende gårdlaug. Se punkt 9 i ovennævnte dagsorden. Nuværende medlemmer fra Præstevænget er: Flemming K.P. Nørgaard, Kai Schiønning Andersen og Villy Schlie. Alle ønsker genvalg.

 

 

1 ) Vandforbrug. Som vi skrev i vores Nyhedsbrev fra juni 2008, har vi et stigende vandforbrug. Dette skyldes bl.a., at vandet er blevet dyre, men vi har desværre også en stigning i vandforbruget. Dette skal der gøres noget ved. Men det skal være med fælles hjælp. Som vi skrev i Nyhedsbrevet havde vi en udgift på fælles vand på kr. 387.000,- i regnskabet for 2007.

I vores budget for år 2009, har vi afsat en udgift på kr. 469.000,-. En stigning på kr. 82.000,-. Det er bare ikke godt nok. Det må kunne gøres bedre. I budgettet for 2009 er det en stigning på ca. 2% i huslejestigning. Hjælp os og hinanden med at få nedsat dette forbrug. TÆNK over vandforbruget bl.a. når I vasker op og går i bad. For så sparer vi også penge på huslejen.

 

2 ) Skraldeposer og nedfaldsskakter. Vi har fortsat problemer med, at vores beboere ikke pakker deres daglige husholdningsaffald ind – i de skaktposer, som udleveres gratis ved inspektøren. Det er ikke rimeligt, at vores ansatte skal – næsten dagligt – se på husholdningsaffald, som ikke er pakket ind, og derfor ikke har ”ramt” ned i skraldebøtte, men er landet på kant og siderne. Dette er ikke acceptabelt. Så derfor BRUG NU de gratis skaktposer, hver gang. Aviser og ugeblade mv. skal ned i gården i vores opsatte papircontainer.

 

3 ) Kontakt. Skal du i kontakt med bestyrelsen, kan du gøre det via nedennævnte mailadresse og hjemmeside.

 

a)               Bestyrelsen :

 

bestyrelsen@fsb34.dk

**************************

b)               Hjemmeside :

 

www.123hjemmeside.dk/fsb34

**************************

Prøve også FSBboligs hjemmeside på:  http://www.fsb.dk/

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

25.03 | 13:05

Hvor er det rart at allerede den 1. marts var stillingen som driftsleder (vicevært) i afdelingen besat. Det havde nok været på plads at orientere os via opslag.

...
02.01 | 10:38
ORDENSREGLEMENT har modtaget 1
08.12 | 12:24
FORSIDE har modtaget 3
17.06 | 05:36
Gårdfest 2017 har modtaget 1
Du kan lide denne side