Generalforsamling for 2017 - 2018

  Med venlig hilsen


 Flemming K.P. Nørgaard 


Referat af ordinær generalforsamling i afd. 85-34

Gårdlauget Engdalshus

 

 

Dato og tidspunkt 25. oktober 2018 kl. 18.30

Sted Præstevængets mødelokaler, Sæterdalsgade 15, kld.

Deltagere Fra S/B Fredenshus: Bente Bidstrup, Bjarne Hansen og Henrik Kure  Fra Præstevænget: Flemming K. P. Nørgaard og Dorte Nørgaard Fra Englandsvej: Kewin Pedersen Fra fsb: Frederikke Bjørumslet Herlev (referent) Andre: 2 afdelingsbeboere       

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse af regnskabet med revisorpåtegning

4. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer samt beboere 

Forslag fra bestyrelsen:

 a. Beskæring af de 3 store træer i gården

b. Flere cykelstativer i gården

c. Den ene ”lille” låge mod Østerdalsgade skal skiftes

5. Forelæggelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endelig budget for indeværende regnskabsår

6. Præsentation af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, der er valgt af de respektive bestyrelser

7. Valg af revisor

8. Valg af evt. administrator

9. Frivillige til fælles arrangementer fastelavn og sommerfest i 2019 10. Eventuelt

 

Flemming K. P. Nørgaard, formand for Gårdlauget Engdalshus, bød velkommen.

 

Ad 1 – Valg af dirigent  Kewin Pedersen blev valgt som dirigent og konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt.

 

Frederikke Bjørumslet Herlev blev valgt som referent. Ad 2 – Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år

 

   

 

Flemming K. P. Nørgaard, formand for gårdlauget, aflagde beretning. 

 

Hvad er der sket siden sidste generalforsamling i oktober 2017: • Den ene låge mod Østerdalsgade er defekt. Vi arbejder på at få den reetableret. Der stilles forslag herom på aftenens møde • Der er kommet en ny port ud mod Englandsvej. Den ser fantastisk ud og virker efter hensigten. Nu er der lukket af, hvor der før har været problemer med ubudne gæster i storskraldsbeholderne • Ved påkørsel af porten blev den reetableret meget hurtigt, og affaldsskuret blev renoveret. Vi var hurtige til at påtale skaden over for Københavns Kommune, og de var hurtige til at få udbedret skaderne • Vi har fået en container ved den ene garage. Vi forsøgte at tage planter fra foreningens grund og plante dem ved containerne. Det lykkedes ikke grundet den tørre sommer. Planen er at plante nye i foråret, som skal vokse op om containeren, så den ikke er så synlig • Vi har et ønske om at beskære de store træer. Der stilles forslag herom til behandling senere på mødet • En stor renovering af Fredenshus starter i det tidlige forår i 2019. Området vil blive fyldt med bl.a. containere og skurvogne, og det må vi acceptere. Der er tale om en renovering til 40 mio.kr., så det er et meget stort projekt. Vi har haft en fin dialog med projektets involverede. Vi arbejder videre på, hvordan vi kan sørge for, at det generer vores beboere mindst muligt • Renoveringen af Præstevænget bliver tidligst påbegyndt forår/sommer 2020, hvor renoveringen af Fredenshus er færdig • Der har været snak om udsmykning af gavlene med eksempelvis gavlmalerier, når nu der alligevel renoveres. Vi kan arbejde videre med idéer hertil, når vi kommer tættere på • Der afholdes fastelavn i foråret som sædvanlig • Der bliver måske ikke afholdt sommerfest i 2019, da renoveringen kan forhindre os heri. Vi ser nærmere på, hvad der kan lade sig gøre • Husordenen er blevet omdelt efter problemer med, at den ikke bliver overholdt. Vi håber, at nu hvor den er delt rundt, kan alle efterleve, hvad der står i reglementet • Det bliver undersøgt, om vi måske kan få noget videoovervågning i gårdområdet. Vi er dog ikke helt sikre på, hvordan det er påvirket af persondataforordningen. Vi arbejder videre i bestyrelsen og vender tilbage, når der er nyt. 

 

Bemærkninger til beretningen: • I forhold til eventuel gavludsmykning blev det nævnt, at gavlene kommer til at have en grålig farve og vil bestå af glatte firkantede plader. Der stilles spørgsmålstegn ved den ene endegavl, da isolering heraf forårsager, at gennemløbet mellem bygningerne bliver en del mindre. Arkitekten har lovet at sende materiale til bestyrelsen • Det blev nævnt, at man med fordel kan lukke siderne af ved den nye port på Englandsvej, da man godt kan klemme sig ind. Desuden hænger porten lidt

 

 

Beretningen blev herefter godkendt.

 

Ad 3 – Forelæggelse af regnskabet med revisorpåtegning Bjarne Hansen gennemgik regnskabet for 2017. 

 

Udgifterne i 2017 var på i alt kr. 432.709. Indtægter i 2017 var på i alt kr. 460.000.

 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

 

Ad 4 – Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer samt beboere a. Beskæring af de 3 store træer i gården – forslagsstiller: Bestyrelsen Beskæring af de 3 store træer i gården. Budget kr. 25.000.

 

Bemærkninger til forslaget Træerne er blevet meget store og markante. Træerne skal ikke fældes men blot beskæres, så de bliver ved med at være flotte. Planen er at udføre beskæringen i det tidlige forår 2019. Der arbejdes med et budget på 25.000 kr. 

 

Forslaget blev vedtaget.  

 

b. Flere cykelstativer i gården – forslagsstiller: Bestyrelsen Flere cykelstativer i gården. Budget kr. 30.000.

 

Bemærkninger til forslaget Vi har rigtig mange cykler, og vi vil meget gerne have nye og flere cykelstativer rundt omkring. Det er endnu ikke planlagt præcis, hvor de nye stativer sættes op. Det vil være stativer magen til dem, vi har i forvejen. Der arbejdes med et budget på 30.000 kr.

 

Forslaget blev vedtaget. 

 

c. Den ene ”lille” låge mod Østerdalsgade skal skiftes – forslagsstiller: Bestyrelsen Den ene ”lille” låge mod Østerdalsgade skal skiftes. Budget kr. 15.000.

 

Bemærkninger til forslaget Lågen skal reetableres. Nu er Englandsvej lukket med en ny port, så skal lågen mod Østerdalsgade selvfølgelig også laves. 

 

Præcis hvordan det skal gøres, arbejdes der videre med i bestyrelsen. Den tidligere løsning er både billig og god, selvom den er lidt langsom. Der arbejdes som udgangspunkt ud fra, at løsningen bliver den samme som før. 

 

 

Forslaget blev vedtaget. 

 

Ad 5 – Forelæggelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endelig budget for indeværende regnskabsår Bjarne Hansen gennemgik budgettet for 2018 og 2019. 

 

Vi har holdt os indenfor beløbene for det indeværende budgetår. 

 

Det nye budget for 2019 blev gennemgået. Udgifterne til de vedtagne forslag er regnet ind i budgettet.    Budgettet for 2019 er på 534.500 kroner. Der er en lille stigning i budgettet, men ikke noget alarmerende. 

 

Regnskabet har en buffer, så vi ikke kører i underskud men heller ikke har voldsomt overskud. Det går fint i balance.

 

Budgetterne blev herefter godkendt. 

 

Ad 6 – Præsentation af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, der er valgt af de respektive bestyrelser Følgende er valgt til gårdlaugets bestyrelse:

 

Fra Præstevænget: Dorte Nørgaard, Flemming K. P. Nørgaard samt  suppleant Lisbeth Christensen.

 

Fra Englandsvej: Kewin Pedersen

 

Fra S/B Fredenshus: Bjarne S. Hansen, Bente Bidstrup og Henrik Kure

 

Bestyrelsen for gårdlauget konstituerer sig efterfølgende generalforsamlingen. 

 

Ad 7 – Valg af revisor Det blev vedtaget at forsætte med samme revisor (ERNST & YOUNG). 

 

Ad 8 – Valg af evt. administrator Det blev vedtaget at fortsætte med fsb som administrator.

 

 

 

Ad 9 – Frivillige til fælles arrangementer fastelavn og sommerfest i 2019 Fastelavn afholdes søndag den 3. marts 2019. Vi håber på at få nogle frivillige til at hjælpe. Alle interesserede bedes sende en mail til Bente Bidstrup på: bente.bidstrup@me.com.

 

 

Det er et rigtig godt arrangement, som vi meget gerne vil holde fast i. 

 

Sommerfesten bliver måske ikke afholdt grundet renoveringen af Fredenshus, men det undersøges nærmere i løbet af foråret. 

 

Ad 10 – Eventuelt Det blev til orientering nævnt, at der til afdelingsmødet i Præstevænget i september blev debatteret, hvordan afdelingens parkeringsproblemer i Sætersdalgade kan løses. Muligheden for at indføre en form for parkeringskontrol overvejes nærmere. Afdelingen har nedsat et udvalg, som arbejder videre hermed.  

 

Det blev nævnt, at det er ærgerligt, at ikke flere er tilstede til gårdlaugets generalforsamling. Det er en mulighed for beboerne for at komme til orde, og bestyrelsen vil altid tage input til sig. 

 

Formanden, Flemming K. P. Nørgaard, takkede herefter for et godt møde og erklærede mødet for hævet kl. 19.15.


Gårdlaug Engdalshus

Generalforsamling

25 oktober 2017

 

 

 

Dato

25. oktober 2017 kl. 18:30

Sted

Præstevængets mødelokaler, Sæterdalsgade 15, kld.

Deltagere

Fra S/B Fredenshus: Jonna Buhl, Bente Bidstrup, Bjarne S. Hansen, Michael Madsen

Fra Præstevænget: Flemming Nørgaard, Lisbeth Christensen, Carsten Roslund, Dorte Nørgaard

Fra Englandsvej: Kewin Pedersen

Fra fsb: Lukas Eeken (referent)

Dagsorden


1.    Valg af dirigent


2.    Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år


3.    Forelæggelse af regnskabet med revisorpåtegning


4.    Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer samt beboere


           Fredenshus


a.     Forslag om at få overdækket ladcykelparkeringen og muligvis få lavet flere parkeringsområder, da der er kommet en del ladcykler i gården. Pris ukendt.


b.    Udvidelse af skralderum ved Østerdalsagde 10 med 1/2 gang mere end der er nu, så der bliver plads til alle container i rummene og udvidelse ved miljøskur, så også de container, der står der nu, kommer til af stå i et rum. Det forventes af kunne udføres for ca. 100.000,00 Kr.


c.     Nedtagning af broen over regnvandsrenden ved Østerdalsagde 2 og 6, da der er flere, som er gledet på dem og har slået sig voldsom, og de står også i vejen, når man skal ind med lift. Det forventes af kunne udføres for ca. 30.000,00 Kr.


Englandsvej


Ingen forslag fra Englandsvej


Præstevænget


a.     Genoverveje placeringen af den ny opsatte container. Er den hensigtsmæssigt placeret? Pris ukendt.


b.    Hvis Præstevænget skal have fuget gavl eller andet (konstatering af fugt), hvor fællescontainer nu er placeret op ad garagegavl, er det gårdlauget, som står for flytning af container, herunder økonomien heri. Pris ukendt.


5.    Forelæggelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endelig budget for indeværende regnskabsår


6.    Præsentation af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, der er valgt af de respektive bestyrelser


7.    Valg af revisor


8.    Valg af evt. administrator


9.    Frivillige til fællesarrangementer Fastelavn og Sommerfest 201810.  EventueltFlemming Nørgaard, formand for Gårdlauget Engdalshus, bød velkommen.

 

Ad 1 – Valg af dirigent


Kewin Pedersen, blev valgt som dirigent og konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt.


Lukas Eeken blev valgt som referent.


Ad 2 – Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år v/Flemming Nørgaard


Hvad er der sket siden sidste generalforsamling i oktober 2016:


·         Fastelavnsfesten , som blev afholdt 16. februar 2017, var igen en rigtig god succes. Ca. 110 beboere var mødet op, og det blev en hyggelig dag.


·         Sommerfesten , som i år blev afholdt den 12. august, blev desværre ikke det tilløbsstykke, som gårdlaugsbestyrelsen havde håbet. Der var ca. 70 tilmeldte. De fremmødte hyggede sig som vanen tro. Men det havde været rart, hvis der havde været lidt flere fremmødte. Senere i dagsordenen vil vi igen vende fastelavn og sommerfest ift. at få nogle flere frivillige hjælpere næste år.


·         Legekasserne , som blev sat op forrige år, ser ud til at virke. Men der mangler oprydning efter brugen. Her må forældrene meget gerne være behjælpelige med at hjælpe de unge purke til at få samlet alt legetøjet op i kasserne efter brugen. Til foråret vil der blive indkøbt lidt nyt igen.


·         Maling af garagerne er sket i løbet af foråret 2017 (med økonomi fra Præstevænget), og de er blevet malet i en farve, som skulle passe ind i nuværende farve mønster. Måske ikke ramt så heldigt.


·         Præstevænges renovering af tag skulle blive afsluttet med udgangen af 2017, og oprydning vil ske efterfølgende. Der er nok behov for, at der bliver udfærdiget en særskilt ordensreglement for håndværkeres adfærd – herunder håndtering af deres biler (parkering).


·         Container i gården er nu ankommet og skal endelig etableres med fliser foran og blomster op ad den. Så skulle den stå neutral i forhold til omgivelserne (som en container af denne størrelse nu en gang kan). Containeren skal bruges til opbevaring af alle gårdlaugsting (telt, borde, grill og meget mere).


·         Husorden vil i løbet af næste periode omdeles på ny. Der er kommet mange nye beboere. Så bare en lille reminder.

 


Beretningen blev herefter godkendt.Ad 3 – Forelæggelse af regnskabet med revisorpåtegning


Bjarne S. Hansen orienterede om regnskabet for 2016.


 

Udgifterne i 2016 var på i alt kr. 389.354.Indtægter i 2016 var på i alt kr. 427.500.


 


Regnskabet blev herefter godkendt.


 

Ad 4 – Forslag


Fredenshus


a. Forslag om at få overdækket ladcykel parkeringen og muligvis få lavet flere parkeringsområder, da der er kommet en del ladcykler i gården. Pris ukendt. – Forslagsstiller: Fredenshus


 

Bemærkninger til forslaget:


Det specificeres, at der ønskes overdækket, hvor den blå container står i øjeblikket, da ladcyklerne ikke kan komme indenfor.


 

Der blev givet et prisoverslag på kr. 25.000. Der blev stillet spørgsmålstegn ved, om forslaget reelt vil koste kr. 25.000.


 

Forslaget blev herefter forkastet af forslagsstiller.b. Udvidelse af skralderum ved Østerdalsagde 10 med 1/2 gang mere end der er nu, så der bliver plads til alle container i rummene og udvidelse ved miljøskur, så også de containere, der står der nu, kommer til af stå i et rum. Det forventes af kunne udføres for ca. 100.000,00 kr. – Forslagsstiller: Fredenshus


Bemærkninger til forslag:


Forslagsstiller havde ikke indhentet tilbud på skralderummet endnu, og det blev understreget, at den angivne pris derfor er en overslagspris.


 

En beboer havde fået udarbejdet et samlet tilbud for forslag b og c. Her vil arbejdet kunne udføres for i alt kr. 90.000.


 

Der blev opfordret til, at S/B Fredenshus tager kontakt til Københavns Kommune med henblik på at lave en aftale om, at skraldecontainerne tømmes 3 gange om ugen i stedet for de nuværende 2 gange om ugen. Dette vil afhjælpe problemet med for mange containere ved skralderummet. Det blev oplyst, at Præstevænget har haft succes med at lave en sådan aftale.

 


Forslaget blev ikke vedtaget.

 


c. Nedtagning af broen over regnvandsrenden ved Østerdalsagde 2 og 6, da der er flere, som er gledet på dem og har slået sig voldsom, og de står også i vejen, når man skal ind med lift. Det forventes af kunne udføres for ca. 30.000,00 kr.  – Forslagsstiller: FredenshusBemærkninger til forslaget:


Det blev drøftet, hvorvidt man frem for at nedrive broen, kan skære lidt af den og lægge en anden overflade, så man ikke længere glider på broen,

 


Det blev aftalt, at sagen drøftes i bestyrelsen, såfremt forslaget bliver vedtaget.

 


Det vurderes, at afmontering bør kunne gøres for 5.000 kr. Såfremt både nedrivning og genetablering kan afholdes inden for denne pris, var der opbakning til at gå videre med forslaget.

 


Der blev stillet følgende ændringsforslag


Nedrivning og genetablering af broen over regnvandsrenden ved Østerdalsagde 2 og 6, da der er flere, som er gledet på dem og har slået sig voldsom, og de står også i vejen, når man skal ind med lift. Det forventes af kunne udføres for ca. 5.000,00 kr. for både nedrivning og genetablering.

Ændringsforslaget blev vedtaget.


 

Præstevænget
a. Genoverveje placeringen af den ny opsatte container. Er den hensigtsmæssigt placeret? Pris ukendt.  – Forslagsstiller: Præstevænget


 

Forslaget blev ikke vedtaget.


 

b. Hvis Præstevænget skal have fuget gavl eller andet (konstatering af fugt), hvor fællescontainer nu er placeret op ad garagegavl, er det gårdlauget, som står for flytning af container, herunder økonomien heri. Pris ukendt. – Forslagsstiller: Præstevænget

 


Bemærkninger til forslag:


Forslaget er blot afdelingens forbehold, såfremt der i fremtiden måtte konstateres fugt el.lign. i den fælles container.


 

De tre containere bliver brugt ligeligt af de 3 afdelinger, og derfor bør det også betales ligeligt mellem afdelingerne.

 


Forslaget blev vedtaget.


Ad 5 – Forelæggelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endelig budget for indeværende regnskabsår


Bjarne S. Hansen gennemgik budgettet for 2017 og 2018.


Der budgetteres med udgifter på i alt kr. 454.500 for regnskabsåret 2017.


Der budgetteres med udgifter på i alt kr. 454.500 for regnskabsåret 2018.

 


Der budgetteres med indtægter på i alt kr. 465.000 for regnskabsåret 2017. Herunder er de 5.000 kr. til Fredenshus’ forslag c medregnet.


Der budgetteres med indtægter på i alt kr. 400.000 for regnskabsåret 2018.

 


Budgetterne blev herefter godkendt.


Ad 6 – Præsentation af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, der er valgt af de respektive bestyrelser


  Følgende er valgt til gårdlaugets bestyrelse:


Fra Præstevænget: Dorthe Nørgaard, Flemming Nørgaard, Samina Ali


Suppleant: Lisbeth Christensen


Fra Englandsvej: Kewin Pedersen


Fra S/B Fredenshus: Bjarne S. Hansen, Bente BidstrupBestyrelsen for gårdlauget vil konstituere sig selv efterfølgende.

 


Ad 7 – Valg af revisor
Det indstilles, at gårdlauget også i 2018 anvender en revisor via foreningens administrator.


 

Det blev vedtaget at forsætte med samme revisor (ERNST & YOUNG).


 

Ad 8 – Valg af evt. administrator


Det indstilles, at gårdlauget også i 2018 benytter fsb som administrator i overensstemmelse med den aftale, der er blevet indgået i løbet af 2013.

Det blev vedtaget at fortsætte med fsb som administrator.

 


Ad 9 – Frivillige til fællesarrangementer Fastelavn og Sommerfest


Allan Hansen (S/B Fredenshus), Jonna Buhl (S/B Fredenshus) og Michael Madsen (S/B Fredenshus) ønskede at stille op som frivillige til fastelavnsudvalg.Ad 10 – Eventuelt


Bestyrelsen blev opfordret til, at se efter en ny udbyder til renholdelse af gårdarealet, da den nuværende udbyder ikke udfører et tilfredsstillende arbejde, og ovenikøbet er dyr. Det blev oplyst, at bestyrelsen i øjeblikket er i gang med at undersøge muligheden for en ny gårdmand.


 

Der bliver spurgt til, om der kan gøres noget ved porten ud til Englandsvej. Hullet i jorden er så stort, at porten blot kan skubbes op, uden brug af nøgle. I tillæg til dette blev det oplyst, at det står i ordensreglementet, at gården skal være aflåst. Afdeling Englandsvej ønsker at udskifte porten, og der arbejdes på at forbedre denne mangel fra afdelingens side. Når Englandsvej får en ny port, er tanken at anskaffe samme elektroniske system, som i forvejen eksisterer ved de øvrige porte.


 

Fredenshus skal have lavet tag i løbet af 2019. I den forbindelse skal afdelingen bruge plads til containere i gården. Dette som alternativ til, at størstedelen af parkeringspladserne bliver inddraget til formålet. Det forventes, at projektet vil tage omkring ét år.

 


Der blev opfordret til at bestyrelsen ser på muligheden for, at få opstillet et cykelstativ imellem Østerdalsgade nr. 6 og 8.

 


Formanden, Fleming Nørgaard, takkede herefter for et godt møde og erklærede mødet for hævet kl. 20.00.

        

-------------------------- o 0 o --------------------------------

Indkaldelse til


ORDINÆR GENERALFORSAMLING


Gårdlauget Engdalshus


Dagsorden


Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 18:30


i Præstevængets mødelokaler


Sæterdalsgade 15 kld.


Dagsorden:

 


1:    Valg af dirigent:

 


2:    Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år

 


3:    Forelæggelse af regnskabet med revisorpåtegning.

 


4:    Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer samt beboere:


       Skal sendes til de respektive bestyrelser i gårdlauget og skal være dem i hænde senest onsdag den 11. oktober 2017, kl. 12.00


       (F=Fredenshus, E=Englandsvej, P=Præstevænget).


  

5:    Forelæggelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endelig budget for indeværende regnskabsår.


  

6:    Præsentation af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, der er valgt af de respektive bestyrelser.

 


7:    Valg af revisor.

 


8:    Valg af evt. administrator.

 


9:    Frivillige til fælles arangementer Fastelavn og Sommerfest i 2018.


  

10:  Eventuelt.


 

 


Generalforsamlingen afholdes i Præstevængets beboerlokaler, som er beliggende


Sætesdalgade 15, kælderen. Nedgang via hjørnet Sætersdalgade og Glommensgade.


 


En uge før afholdelse af den ordinære generalforsamlign udsender gårdlaugsbestyrelsen den endelige dagsorden.


 


Bestyrelsen glæder sig til at se rigtig mange beboere og brugere af vores fælles gård område. Der vil være Kaffe og hjemmebag til mødet. J


 


Med venlig hilsen


p.b.v


 

Flemming K.P. Nørgaard

             

--------------------------------------------------------------------------------


Referat af ordinær generalforsamling i Gårdlauget Engdalshus

 

 

 

 

 

Dato

28. oktober 2015 kl. 18:30

Sted

Præstevængets mødelokaler, Sæterdalsgade 15, kld., 2300 København S

Deltagere

Fra S/B Fredenshus: Bente Bidstrup, Bjarne S. Hansen, Sten Aabo Hansen, Per Nielsen, Rita Nielsen

Fra Præstevænget: Dorte Nørgaard, Flemming Nørgaard, Susanne Byrel

Fra fsb: Julia Hvid Pedersen (ref.)

Dagsorden

1:      Valg af dirigent

2:      Aflæggelse og godkendelse af bes t yrelsens beretning for det forløbne år

3:      Forelæggelse af regnskabet med revisorpåtegning

4:      Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer samt beboere.: (F=Fredenshus, E=Englandsvej, P=Præstevænget).

Følgende 6 indkomne forslag vil blive præsenteret på mødet:

1) Der ønskes arrangeret loppemarked i forbindelse med sommerfesten i 2016 (P)

2) Etablering af kasse til opbevaring af legetøj i gården. Fast grill i hver ende, nyt basketballnet, samt afsættelse af beløb til indkøb af lejeting pr. år(P)

3) Hjertestarter (F),

4) Udvidelse af affaldsskur (F),

5) Overdækning af skralderum (F),

6) Etablering af skur (F)

5:      Forelæggelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endelig budget for indeværende regnskabsår

6:      Præsentation af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, der er valgt af de respektive bestyrelser

7:      Valg af revisor

8:      Valg af evt. administrator

9:      Frivillige til fællesarrangementer Fastelavn og Sommerfest 2016 


10:    Eventuelt

Sten Aabo Hansen, formand for Gårdlauget Engdalshus, bød velkommen.

 

Ad 1 – Valg af dirigent

Sten Aabo Hansen, blev valgt som dirigent og konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt.

Julia Hvid Pedersen, fra fsb’s administration blev valgt som referent.

S/B Fredenshus og Præstevænget fandt det beklageligt, at Englandsvej ikke var repræsenteret på mødet.

 

Ad 2 – Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år/v. Sten Aabo Hansen
Gårdlauget afholder i år sin 8. generalforsamling.

 

Gårdens port har hele året fungeret uproblematisk. Der har været færre driftsforstyrrelser end tidligere.

 

S/B Fredenshus opsatte i 2013 elektroniske rottefælder i den del af kloaksystemet, der dækkes af dem. Disse er stadig meget aktive, da der nedlægges flere hundrede rotter om året. Der er forsat rotter i gården, selvom kloaksystemet er lukket af.

 

I år har der været afholdt 2 fester i gårdlaugets regi, fastelavn og sommerfest, som begge har været rigtig godt besøgt. Gårdlauget har fået udvidet sine aktiver, og er nu i besiddelse af en popkornmaskine og et fadølsanlæg.

 

Affaldsområderne i gården bliver benyttet meget. Dog sker det, at affaldet ikke afleveres de rigtige steder. Bestyrelsen skal opfordre beboerne til selv at være opmærksomme på, ikke af overfylde de enkelte containere. Benyt hellere en tom container i den anden ende af gården end at smide affaldet på jorden.

 

Der vil blive opsat nye tørrestativer i slutningen af året.

 

Der var følgende bemærkninger til beretningen:

Der blev på mødet udtrykt bekymring over, at rotterne fortsat kommer frem, selvom kloaksystemet er lukket af. Bestyrelsen blev bedt om at tage rotteproblemet op, og Præstevænget vil gerne deltage i dette projekt.


Der blev forespurgt til, hvornår tørrestativerne bliver sat op. Disse forventes opsat til foråret.

 

Der blev på mødet klaget over, at udefrakommende personer ofte tømmer deres skrald i storskraldscontaineren.

Det kan være svært at bevise hvem, der anbringer skrald i storskraldscontaineren. Der blev opfordret til, at notere dato og tidspunkt hver gang en person udefra ses tømme affald i storskraldscontaineren.

 

Der efterlades store papkasser mv. i storskraldscontaineren. Dette fylder for meget, og beboerne opfordres derfor til at bortskaffe deres affald på en pæn og ordentlig måde, og ikke smide det på jorden. Ordensreglement i gårdområdet skal overholdes, og ordensreglementet skal vedlægges referatet.

Beretningen blev herefter godkendt.

 

Ad 3 – Forelæggelse af regnskabet med revisorpåtegning

Bjarne S. Hansen orienterede om regnskabet for 2014.


Forrige år  var der ekstraudgifter til porten.

 

Der blev talt om, at kontingentet enten skal nedsættes eller fastholdes som eventuel senere buffer.

Da gårdlauget i øjeblikket har et begrænset bidrag, og ikke har haft så mange omkostninger, er der i 2014 et overskud på 81.548 kr. i forhold til det budgetterede. 

Regnskabet blev herefter godkendt.

 

Ad 4 – Forslag

1. Der ønskes arrangeret loppemarked i forbindelse med sommerfesten i 2016. Forslagsstiller: Præstevænget
Sten Aabo Hansen præsenterede forslaget og fortalte, at det har været behandlet på bestyrelsesmødet. Gårdlaugets bestyrelse modtog forslaget med glæde, og reserverer gerne plads til loppemarked i gården i forbindelse med sommerfesten 2016.

Bestyrelsen har dog ikke mulighed for at deltage i planlægningen af loppemarkedet, og opfordrer derfor interesserede til at melde sig til bestyrelsen i god tid inden sommerfesten.

 

Forslaget blev ikke sat til afstemning, da det allerede er blevet behandlet i bestyrelsen. 

2. Etablering af kasse til opbevaring af legetøj i gården. Fast grill i hver ende, nyt basketballnet, samt afsættelse af beløb til indkøb af lejeting pr. år. F orslagsstiller: Præstevænget
Steen Aabo Hansen gennemgik forslaget om etablering af kasse til opbevaring af legetøj i gården, opsætning af en fast grill i hver ende af gården, nyt basketballnet samt afsættelse af beløb til indkøb af legeting hvert år.

 

Bestyrelsen bakker op om forslaget. Der afsættes derfor 5.000 kr. på budgettet til etablering af 2 kasser – en kasse i hver ende af gården.

Herudover afsættes der i budgettet 1.000 kr. til løbende anskaffelse af legetøj. Dette beløb forventes som minimum afsat i årerne fremover.  

Der blev på mødet spurgt til, om der kan komme sand i sandkasserne.

Sandet, som allerede er i sandkassen, er beregnet til faldunderlag til gyngerne. Der er et generelt ønske om, at få opsat en sandkasse, og undersøgelser vedrørende dette er igangsat.


Der er afsat midler til løbende drift.

 

Forslaget blev ikke sat til afstemning, da det allerede er blevet behandlet i bestyrelsen.

 

3. Hjertestarter.

Forslagsstiller: Beboer i Fredenshus

Sten Aabo Hansen gennemgik forslaget om anskaffelse af en hjertestarter, som skal opsættes i gården.

Bestyrelsen ser positivt på forslaget, og er af den holdning, at der i forbindelse med anskaffelse og opsætning af hjertestarter bør arrangeres kurser, således at beboerne har mulighed for at uddanne sig i brugen af en hjertestarter.

 

Der er ikke taget stilling til anskaffelse af en hjertestarter, men bestyrelsen vil i 2016 arbejde videre med forslaget og undersøge muligheden for tilskud via Trygfonden.


Forslaget blev ikke sat til afstemning, da det allerede er blevet behandlet i bestyrelsen.

 

4. Udvidelse af affaldsskur mod englandsvej.

Forslagsstiller: Fredenshus
Sten Aabo Hansen gennemgik forslaget om udvidelse af affaldsskur mod Englandsvej.

Skralderummet mod Englandsvej er stærkt overbelastet. Årsagen hertil skyldes i høj grad erhvervslejemålenes affaldshåndtering. Der er derfor behov for at udbygge de eksisterende skure med yderligere 2 rum. Udbygningen skal ske med samme materialer, som det eksisterende skur. Udbygningen vil koste omkring 50.000 kr. + moms.

Forslaget har været behandlet i bestyrelsen, men da der var ikke enighed herom, ønskes forslaget sat til afstemning på generalforsamlingen.

Projektet vil kunne gennemføres uden forhøjelse af bidraget for de enkelt ejendomme.

Ændringsforslag:

Der blev fremsat ændringsforslag om undersøgelse af muligheden for tømning af skrald fx 3 gange ugentligt.

 

Det blev indstillet til bestyrelsen, at problemstillingen enten løses ved regulering af belastningen i gården og ved dialog med Københavns Kommune om tømning af skrald mv., eller ved at finde midler til udbygning af skraldeområdet.


Præstevænget og Englandsvej opfordres til, at kontakte deres erhvervslejemål og sørge for, at erhvervslejemålene bruger det til dem indrettede affaldsområder.

Forslaget om at afsætte 50.000 kr. til projektet blev sat til afstemning.

 

S/B Fredenshus stemte for.
Præstevænget stemte imod.

 

Forslaget blev ikke vedtaget


5. Overdækning af skralderum
- forslagsstiller: Fredenshus
Sten Aabo Hansen gennemgik forslaget om overdækning af skralderummene.

 

Skralderummene er hvert efterår og vinter udsat for regn og sne i en sådan grad, at det til tider er meget besværligt at komme ind i skralderummene.  

 

Derfor ønskes det, at skraldrummene overdækkes, således at de er bedre beskyttet. Omkostningen vil beløbe sig til omkring 30.000 kr. + moms. Projektet vil kunne gennemføres uden forhøjelse af bidraget for de enkelt ejendomme.

Forslaget har været behandlet i bestyrelsen, men da der var ikke enighed herom, ønskes forslaget sat til afstemning på generalforsamlingen.


Det blev indstillet til bestyrelsen, at arbejde videre med projektet inden for budgetrammen på 30.000 kr.

 

Forslaget blev ikke sat til afstemning.  

 

6. Etablering af skur til fælles ting, eventuelt som en container – Forslagsstiller: Fredenshus
Sten Aabo Hansen gennemgik forslaget om etablering af skur eller container.

 

Gårdlauget har igennem de sidste par år anskaffet rigtig mange ting. Disse ting opmagasineres i forskellige rum hos S/B Fredenshus og Præstevænget. Derfor foreslås det, at gårdlauget etablerer et fælles lagerrum. Dette kan ske enten ved at bygge et skur, eller ved at anskaffe en container, og placere det fælles lagerrum i området ved affaldsstationen.

 

Omkostningen til anskaffelse af en container vil være ca. 50.000 kr.

 

Forslaget er blevet behandlet i bestyrelsen, men der ikke er enighed om måden det skal gøres på, eller hvor i gården det fælles lagerrum skal etableres.

Det blev indstillet til bestyrelsen, at denne i 2016 arbejder videre på etablering af plads til gårdlaugets opmagasinering. Præstevænget er åben for deltagelse i drøftelserne om placering af skur/container.  


Forslaget blev ikke sat til afstemning.

Ad 5 – Forelæggelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endelig budget for indeværende regnskabsår

Sten Aabo Hansen gennemgik budgettet.


Budget for 2015
Der er i 2015 forbrugt 391.202 kr. ud af gårdlaugets budget på 427.000 kr. Hertil kommer en malerregning på 45.000 kr., som ikke er medregnet.


Der er muligvis blevet opkrævet for mange penge fra hver enkelt afdeling, hvilket medfører at indtægterne i 2015 sandsynligvis bliver 427.000 i stedet for 327.000 kr. Dette betyder, at der opbygges en formue. Opkrævningerne skal undersøges nærmere, og resultatet heraf skal behandles på næste generalforsamling.


Budget for 2016
De budgetterede beløb for 2015 er overført til 2016, hvilket sandsynligvis vil betyde, at der også i 2016 vil være et overskud.

 

Det blev på mødet drøftet om budgettet for 2016 skulle tilrettes til 327.000 kr., da gårdlauget ikke må være formueførende jf. vedtægterne, eller fastholdes på 427.000 kr., da gårdlauget har planer om bl.a. etablering af legeplads, og kan anvende et eventuelt overskud som buffer til eventuelle senere vedtagne projekter.

 

Det blev på generalforsamlingen besluttet at fasholde 427.000 kr. i budgettet for 2016.

Budgettet blev herefter godkendt.

Ad 6 - Præsentation af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, der er valgt af de respektive bestyrelser

Følgende er valgt til gårdlaugets bestyrelse:

 

Fra Præstevænget: Dorte Nørgaard, Flemming Nørgaard, Susanne Byriel

Fra Englandsvej: Ingen

Fra S/B Fredenshus: Bente Bidstrup, Bjarne Hansen (kasserer), Sten Aabo Hansen (formand)

Det blev på mødet aftalt, at der skal tages kontakt til Englandsvej, og at administratoren skal opfordres til at deltage i gårdlauget og de dertilhørende møder. Bjarne S. Hansen vil efterfølgende generalforsamlingen finde ud af hvem, der er administrator for Englandsvej.

 

Ad 7 – Valg af revisor

Det indstilles at gårdlauget også i 2016 anvender en revisor via foreningens administrator.

Samme revisor blev valgt.

 

Ad 8 – Valg af evt. administrator

Det indstilles at gårdlauget også i 2016 benytter fsb som administrator i overensstemmelse med den aftale, der er blevet indgået i løbet af 2013.

fsb bedes sende aktivitets- og balanceregnskab pr. kvartal til kasseren i gårdlauget.


Det blev vedtaget at fortsætte med fsb som administrator.

 

Ad 9 – Frivillige til fællesarrangementer i Frivillige til fælles arrangementer Fastelavn og Sommerfest.

Bestyrelsen foreslår at der i 2016 som minimum gennemføres 2 arrangementer:

 

Fastelavnsfest, afholdes ca. den 07. februar 2016

Sommerfest, afholdes den 13. august 2016

Loppemarked, afholdes i forbindelse med gårdfesten den 13. august 2016

 

Arrangementerne kan dog kun afholdes med hjælp fra beboerne. Meningen er ikke, at beboerne skal stå for arrangementerne, men deltage og hjælpe til ved disse.

Beboerne opfordres derfor til at melde sig.

 

Der vil blive afholdt et introduktionsmøde før arrangementerne afholdes.

Der blev fremsat forslag om, at posterne til de forskellige arrangementer fordeles, således at nogle beboere står for at slå telte op, og andre beboere står for oprydningen. Udfordringen herved er dog, at folk ikke altid møder op som aftalt.

 

På dagen før arrangementerne, plejer man at mødes til morgenmad og uddelegerer opgaverne. Det plejer at være hyggeligt.

 

Sten Aabo Hansen gjorde klart at kontaktpersoner skal angives i referatet.

Ad 10 – Eventuelt

Det blev på mødet konstateret, at ikke mange beboere deltager på general-forsamlingsmøderne.


Planlægning af fastelavnsarrangementet skal ske allerede nu. 

Dirigenten Sten Aabo Hansen takkede herefter for et godt møde og erklærede mødet for hævet kl. 20:26.

 


Generalforsamling 2015

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Gårdlauget Engdalshus

afholdes

Onsdag den 29. oktober 2014 kl. 18:30

i Præstevængets mødelokaler

Sæterdalsgade 15 kld

 

ENDELIG DAGSORDEN

 

1:    Valg af dirigent

2:    Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år

3:    Forelæggelse af regnskabet med revisorpåtegning fra 2013.

4:    Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer samt beboere.: (F=Fredenshus, E=Englandsvej, P=Præstevænget).

Der er indkommet 3 forslag fra beboere: - 1) Cykelparkering i gården (P), 2) Fælles cykel oprydning (P) og 3) Indkøb af nye tørrestativer (F)

        Et (1) forslag fra bestyrelsen: Undersøge mulighed for at etablere fælles  

        skur i gård til bl.a. grill, små legeredskaber etc.

Ovennævnte forslag vil blive præsenteret på mødet.

5:    Forelæggelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endelig budget for indeværende regnskabsår.

6:    Præsentation af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, der er valgt af de respektive bestyrelser.

7:    Valg af revisor.

8:    Valg af evt. administrator.

9:    Frivillige til fælles arangementer i 2015: Fastelavn søndag 15. februar,   Sommerfest (hvilken dato. Sidst var det 020814) og evt. et julearrangement i 2015. (Måske også et julearrangent i 2014!)

10:  Eventuelt.

 

Bestyrelsen glæder sig til at se rigtig mange beboere og brugere af vores fælles gård område. Der vil være Kaffe og hjemmebag til mødet. … Velmødt

 

- J Sidst men ikke mindst vil der være en lodtrækning om.:

Hvormange oplukninger har den fælles nye port haft siden den 01. januar 2014 og til den 01. oktober 2014. Hvormange døde rotte har den automatiske rotte bekæmper nedlagt!  Kom ned med svaret på mødet og vind en flot præmie.

(den som kommer tættes på det rigtige antal) - J (fremmøde er påkrævet for at deltage i lodtrækningen)

 

Med venlig hilsen

p.b.v

Sten Aabo Hansen
-------------------------   ooo 0 ooo -----------------------

GÅRDLAUGET ENGDALSHUS.

København, den 17. september 2013

 

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

afholdes

 

Onsdag den. 30. oktober 2013 kl. 18:30

i Præstevængets mødelokaler

Sæterdalsgade 15 kld

 

 

                                                         DAGSORDEN

 

1:      Valg af dirigent

 

2:      Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år..

 

3:      Forelæggelse af regnskabet med revisorpåtegning.

 

4:      Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer samt beboere. (F=Fredenshus, E=Englandsvej, P=Præstevænget).

        

5:      Forelæggelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endelig budget for indeværende regnskabsår.

 

6:      Præsentation af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, der er valgt af de respektive bestyrelser.

 

7:      Valg af revisor

 

8:      Valg af evt administrator.

 

9:      Eventuelt

 

 

Med venlig hilsen

p.b.v

Sten Aabo Hansen

 


Gårdfest lørdag den 31. august 2013

 GÅRDFEST 

Så er det blevet tid til en fælles gårdfest, hvor vi kan hygge, grille og lærer hinanden bedre at kende de 3 foreninger imellem.

 

Det er Lørdag den 31. august 2013 kl. 14:00

 

Det koster 20 kr. pr person at deltage (voksen som barn), hvorefter der vil blive udleveret 4 billetter inklusiv i den billige pris pr. deltagere.

 

Billetterne kan bruges til øl, vand, slush ice, popcorn, boderne og meget andet.

Der vil være mulighed for at købe ekstra billetter til festen på dagen og der kan købes øl, sodavand, slush ice, popcorn, og andet til fornuftige priser.

 

I skal selv medbringe kød, tilbehør, tallerkner og bestik. Og godt humør J

Festudvalget opsætter et par eller 3 store grill, hvor den ene ikke er til brug for svinekød og den vil være afmærket og skiltet.

Grillende vil blive tændt kl. 14.00.           

                                                                                                                                        

Der vil være boder til de små og lotteri til de ”store”.

 

Vi skal have jeres tilmelding senest den 20. August 2013.

 

Hvis der er nogen der har lyst til at give en hjælpende hånd fredag og/eller lørdag, må i meget gerne skrive det på sedlen nederst .  (sæt X ja eller nej)

 

                                                Vi Glæder os til at se jer alle sammen.

 

Se mere på vores hjemmeside: >          www.fsb-34.dk                       < Hilsen Gårlauget.

Mails: bestyrelsen@fsb34.dk

  NB!    Festudvalget forbeholder sig ret til at aflyse arrangementet, hvis der ikke skulle være tilslutning nok fra beboerne. !

­ -- KLIP ­ " --------- " ---------- KLIP " ---------------- " ------------ KLIP " ---

Tilmelding til 31. august 2013 :   

Vigtigt :   Navn: ________________________________________ Adresse:_ ______________________________________________________ 

                                   (Vigtigt: Skriv m/ BLOKBOGSTAVER. I tilfælde, at arrangementet aflyses pga. manglende tilmelding mv.)

 

Antal :   Voksne:________  Børn:________    I alt antal Kr.:________ ( Vedlagt i kuvert med denne snip )

Ja-Nej

 

 

 

   Jeg vil gerne hjælpe.  Navn_______________________________________________Sæt X>

Skal afleveres til Afdelingsbestyrelsen i Præstevænget, der har kontor

Sætersdalgade 11 Kælderen; eller bestyrelsens postkasse i porten. Senest 20/8

Billetterne vil ligge i jeres postkasse senest den 24. August 2013.


Generalforsamling 2012

Referat af ordinær generalforsam l ing i Engdalshus Gårdlaug

 

31.oktober20 1 2 kl.19.00

Fritidsklubben,Sætersdalgade 1 5, 2300 København S.

3 stemmeberettiget

 

Fra fs b :   JuneWorm (ref . )

 

Dagsorden

 

1 . V a l g af d i rigent

 

2.   Godkendelse af beretning.

 

3 . Regnskabet for regnskabsåret 2011

 

4.   Forslag

 

5. Forelæggelse af budgetforregnskabsår   2012 og 2013

 

6 . Præsentation af bestyrelsen

 

7. Valg af revisor

 

8.  Valgaf administrator.

 

9 . Eventuelt

 

 

Sten Aabo Hansen bød velkommen og foreslog Jimmy Mo l ni t beboer i S/B Fredenshussom dirigent.

 

Ad1 - Valg af dirigent

J i mmy Molnit blev enstemmigt valgt t i l dirigent.

Jimmy Molnit konstaterede herefter, at Generalforsamlingen var lovligt indka l d t og dermed beslutningsdygtigt.

June Worm, fsb's referentkorps , blev valgt til referent.

 

Ad2 - Godkendelse af beretning

Steen Aabo Hansen berettede:

 

"Der har været indkaldt til 5 bestyrelsesmøder. Udover den løbende drift er der ble vet arbejdet med at etablere en port til gården . Status nuværende tidspunkt er,at selve porten er valgt, men der arbejdes stadig med at finde ud af hvilket adgangskontrolsystem, der skal benyttes.

  Konkret bliver der tale om en skydeport samt 2 d øre gående tværs af                  indkørslen m e ll em Østerdalsgade 10 og 12. Port,og døre bliver automatiske,   
  ligesom de fors
ynes med et e l ektronis k adgangssystem, hvor man i stedet for
 
 almindeligenøgler harelektroniskenøgler, brikker. 
 

For første gang i Gå rdlau gets historie har der været afholdtetfællesarrangement. Detlykkedesnemlig i åratholde fælles Fastelavnstøndeslagning. Detvaren stor succes,og der var fuldt hus.DetvarPræstevænget,der tog det store læs,og det skalde have tak for.Deterbestyrelsens håb,at detigeni2013lykkedesatgentage succesen og opfordreriden forbindelsebeboerneide3foreninger,atmelde deres interessetilbestyrelsen eller arrangementskomiteen,når derblivermeldt kontakter ud.   

I vinteren 2011 var der 5-års-bes i g t ig else i gården,og der blev her registreret ialt 3 fejl, som bestyrelsen mente, burde udbedres.

 

1.   Der var nogle platonpladerne l ang t Præstevænget, der sad forkert.

2.   Der blev konstateret en ujævnhed udfor Østerdalsgade10 's køkkendør , der skulle oprettes.

3.    Der blev konstateret ujævnhed for enden af indkørslen , hvor afløbet   
       ikke
 var i o rden.

De første 2 punkter er blevet udbedret, men punkt3 har det ikk e været muligt at b l ive enige med Københavns Kommune om. Årsagener,atentreprenørenikke mener,de skaldække det,dagangstien erblevet ændret siden det oprindelige projekt.Bestyrelsenfastholder dog kravetoverforKøbenhavns Kommuneog afventer entilbagemelding herfra.

 

Her i oktober måned er cykelstativerne for enden af garagen blevet fjernet. Det skyl­des, at området er beregnet til parkering af større cykler og knallerter. For at der sta dig skal være mulighed for at låse dem fast,vil der bl i ve opsat ringe lang s væggen. Cykelstat i verne bliver i stedet sat op bag miljøstationen, for her eta b l eres nemlig en ny cyke lp arkering.

 

I løbet af de sidste par måneder af 2012 v i l der blive strøet sand ud igården, ligesom stensætningerne rundt omkring i gården vil blive gennemgået, og se og manglende sten vil blive genudlagt. Hvis vejret er godt, vi l også bordene og rækværk blivebehandlet.

 

Beretningen blev herefter godkendt.

 

Ad3-Regnskab 2011

 

Regnskab 2011 blev ikk e godkendt sidste år,og der erherefter kommet revisor

teg n i ng på . Regnskabet blev forelagt.

 

 

Ad4-Forslag

1.  Forslag om at flytte affaldscontainere i gården -Forslagsstiller: Kai S.

Andersen

 

Forslaget blev ikke taget til afstemn ing , da containerne er blevet flyttet.

 

I skraldeskuret ude fra nr.1 0 står de r et antal containere, som skal håndte r e andres skr ald. Det ligner en svinesti, og beboerne vil gerne havedet ryddet op.

 

En beboer ville gerne vide,hvem der har ansvaret for at holde skralderummet rent ved restaurantområdet. Flere beboere mener, at der er forlidt plads til skraldet.En beboer foreslår, at afde l ingsbestyr e l sen tager kontakt t il restauranterne, som kan have de l i prob l emet.

 

 

Ad5 - Budgetter for 2012og 2013

For e l øb i g t budget for 2012 blev forelagt med en forventet restudgift for 20 1 2

1 25.162 kr.

Forventet budget for 2013 blev forelagt med en forvente t u dgift 355.000 kr.

Formanden gjorde opmærksom , at budgettet for 2013 er mindre end 20 1 2 og ikke i ndeholder meget luft.

Hvis man i 2013 får en streng vinter, er der en r i s i ko for, at  budgettet ikke holder.

 

 

Ad6 - Præsentation af bestyrelsen

Præstevænget:

F l emming K.P.Nørregaard 2011-20 1 3

V i lly Sch li e 2011 -2013

Dorthe Nørregaard 2011-2013

 

 

Fredenshus:

Bjarne Hansen

Sten Aabo Hansen

 

 

  Eng l andsvej:

Philip Tømmerholt

 

 

Ad7-Va l g afrev i sor

Revisoren afhænger af administratoren.

 

 

Ad8 - Va l g af administrator

Vi har ingen indstilling til ny adminis t rator, men bestyrelsen skal lægge pres samarbejdet  med fsb .

 

 

Ad9 - Eventuelt

Bjarne Hansen foreslog, at der bliver arbejdet bedre belysning i området mod SIB Fredenshus,da område t er meget mørkt. Flemming svarede,at der snart kommer ju l etræe r op, som vil hjæ l pe både be l ysning og hygge.

 

 

En beboer syntes,at der skal ske noget med børnelegepladsen i gården. Samt i dig nævner han, om man har overvejet mu l igheden for at afdække skralderummene, der ikke kommer  sne ind om vinteren . At renovere/udbygge legepladsen b l iver dyr t . En beboer gjorde opmærksom på, at pladsen er lavet ti l børn, og det derfor ville være en god ide med legered-skaber.

 

Ovennævnte b l ev taget til efterretning i bestyrelsen.

 

 

Sten opfordrede beboerne til at t i l deres egenejendomsbestyrelse med forslag og deres bestyrelse tilat arbejdefor forslag i forhold til gården,således at deres forslag kan  opbakning generalforsamlingiGårdlauget.

 

En beboer spurgte, hvordan man foretager beslutninger i bestyrelsen, nårder er forskellige antal med l emmer fra de forskellige afdelinger. Til dette oplyste bestyrelsen, at hv er af de 3 boligforeninger stemmer i ove r ensstemm e l se med et fordelingstal be r egne t baggrund af areal, og de skal stå ved de bes lutnin ger, der er foretaget de enke l t e foreningers besluttende organ ( generalforsamlinger, afdelingsmøde mv. )

 

 

Claus gjorde opmærksom på, at man er interesseret i , at gården skal drives billigt som muligt. Der er ikk e noget hovedformål i bestyre l sen lige nu, men de prøver at balancere  imellem nye f orslag og driftsudgifter.

 

Der e r snart fastelavn, og Flemming lovede, at der kommer noget information ud til beboerne i ordent li tid.

 

 

E n beboer spurgte, om der i bestyrelsen er blevet disku t eret tilbuddet om en lege plads, hvor etableringen er gratis . Bestyrelsen oplyste, at dette har været under overveje l se og afv i st, da b ende driftsomkostninger var urim elige høje,og der ikke kunne svare sig .

 

 

Dirigenten takkede herefter for et godt møde og erklærede mødet for hævet kl. 20.00

 

 

 


Indkaldelse til generalforsamling 2012

Gårdlauget Engdalshus

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

afholdes

onsdag den 31. oktober 2012 kl. 19:00

i Præstevængets lokaler med indgang fra

Sætersdalgade 15

DAGSORDEN

1: Valg af dirigent

2: Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det
forløbne år..

3: Forelæggelse af regnskabet med revisorpåtegning for regnskabsåret
2011.

4: Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer samt beboere.
(F=Fredenshus, E=Englandsvej, P=Præstevænget)

Forslag 1: flytning af affaldscontainere.

5: Forelæggelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår 2013 og
endelig budget for
indeværende regnskabsår 2012.

6: Præsentation af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, der er
valgt af de respektive
bestyrelser.

7: Valg af revisor

8: Valg af evt. administrator.

9: Eventuelt

Med venlig hilsen

p.b.v

Sten Aabo Hansen

24 oktober 2012

Forslag1: Modtaget fra Kai Schiønning Andersen

På grund af Kommunens nye udspil vedr. opsætning af containere til opsamling af metal, hård plastik og elektronik vil undertegnede gerne foreslå en ændring af placeringen af disse containere ved storskraldscontainer.

Dette ønske skal ses i begrundelse af, at jeg er bruger af en garage og denne er således placere

at containerne står meget i vejen, når jeg skal ind og ud af garagen.

Måske der kunne blive plads til disse 3 containere ved Fredenshus renovationspladser?

Venlig hilsen, Kai Schiønning Andersen, Præstevænget.Kære Præstevænget.

Endelig er referatet fra generalforsamlingen i Grønne Gårde 2011 fremkommet.
Og det er efter 3 måneder, hvilket ikke er godt nok efter vores mening.

Tryk på linket og der vil fremkomme et referat.

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=
0B_OBl48qer4ONTNhYzU4MzctZmI0ZC00ZjVlLTljMjktY2FhYjc3NDZlN2Vm&hl=da
København, den 7 september 2011

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

afholdes

onsdag den 12 oktober 2011 kl. 19:00

i Fritidsklubbens lokaler

Glommensgade 5

DAGSORDEN

1: Valg af dirigent

2: Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år..

3: Forelæggelse af regnskabet med revisorpåtegning.

4: Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer samt beboere. (F=Fredenshus,

E=Englandsvej, P=Præstevænget)

Indkomne forslag rundeles senest en uge før generalforsamlingen.

5: Forelæggelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endelig budget for

indeværende regnskabsår.

6: Præsentation af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, der er valgt af de respektive

bestyrelser.

7: Valg af revisor

8: Valg af evt administrator.

9: Eventuelt

Med venlig hilsen

p.b.v

Sten Aabo Hansen

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes afleveres senest den 28 september

klokken 12.00

for S/B Fredenshus på adressen Glommensgad 9 kælderen.
for Præstevænget på adressen Sæterdalsgade 11 kælderen
for Englandsvej 34 på adressen Englandsvej 34c 4 tvReferat af ordinær generalforsamling i Gårdlauget Engdalshus, fsb afd. 85.34.

Dato 27. oktober 2010

Sted:

Præstevængets mødelokaler, Sætersdals gade 11, kld.
Deltagere:

Præstevænget: Flemming K. P. Nørgaard, Villy Schlie, Joan Jacobsen (suppleant)

S/B Fredenshus: Sten Aabo Hansen, Bjarne Hansen

Englandsvej 34 B,C,D: Jesper Christensen

Fra fsb: Karen Stokkendal Poulsen (ref.)

Dagsorden

 

1.       Valg af dirigent

 

2.       Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år.

 

3.       Forelæggelse af regnskabet med revisorpåtegning

 

4.       Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer samt beboere. (F=Fredenshus, E=Englandsvej,

       P= Præstevænget)

 

Forslag fra de tre ejendomme bliver indarbejdet i budgettet for 2011, heri indgår bla. etablering af port mod Østerdalsgade mellem Ø10 og Ø12.

 

5.       Forelæggelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endeligt budget for indeværende regnskabsår (bidraget vil være uændret for de enkelte ejendomme)

 

6.       Præsentation af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, der er valgt af de respektive bestyrelser.

 

7.       Valg af revisor

 

8.       Valg af evt. administrator

 

9.       Eventuelt

 

Formand for gårdlauget Sten Aabo Hansen bød velkommen og informerede om, at mødet ville blive optaget på bånd. Herefter foresloges Theis Nielsen, som dirigent.

 

Ad 1 – Valg af dirigent

Theis Nielsen fra S/B Fredenshus blev valgt til dirigent.

 

Theis Nielsen konstaterede herefter, at mødet var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt og overgav herefter ordet til formand Sten Aabo Hansen.

 

Ad 2 – Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år.

 

Gårdlauget Engdalshus blev stiftet på den stiftende generalforsamling afholdt den 11. september 2008. Generalforsamlingen blev afholdt i Præstevængets bestyrelser samt repræsentanter fra Københavns Kommunes Grønne Gårde.

 

For vedtægterne vedkommende var det de 3 foreninger imellem enighed om indholdet, men det var til gengæld ikke mht forslaget til ordensregler.

 

Som nævnt på det sidste års generalforsamling ønskede S/B Fredenshus at prøve ordensreglernes ordlyd hos byfornyelsesnævnet. Den endelige beslutning kom i foråret 2010 og stadfæstede reglen om at husdyr ikke måtte komme i gården, dog med undtagelse af opgangene Østerdalsgade 8 til 14 hvor beboerne måtte medbringe deres husdyr.

 

Der har været indkaldt til 4 bestyrelsesmøder, hvoraf de 3 har været afholdt. Et bestyrelsesmøde kunne desværre ikke afholdes, da ikke alle foreningerne var repræsenteret.

 

Bestyrelsen har igennem hele 2010 fastholdt overfor Københavns Kommune Grønne Gårde, at gangstien der løber skråt igennem hele gården ikke kvalitetsmæssigt er i orden. Københavns Kommune meddelte at Hedeselskabet (det firma der har lavet gården) i løbet af foråret tilbød et forlig hvor Engdalshus mod at frafalde kravet ville modtage 15.000 kr. Dette tilbud afviste bestyrelsen.

 

Her i oktober måned er Kommunen igen vendt tilbage, nu ser det ud til at Kommunen efterhånden er af samme opfattelse som Engdalshus. Kommunen arbejder således på et projekt hvor hele stien bliver omlagt. Kommunen meddeler dog også at økonomien i denne forbindelse ikke er endelig afklaret.

 

På sidste års generalforsamling blev en stribe tiltag besluttet, således er træer og buske kraftigt beskåret, havemøbler og tørrestativer anskaffet og opsat. Der er etableret parkeringsområde for handikap- og Christiania cykler. Der mangler dog stadig skiltning i gården samt omdeling af de vedtagne ordensregler til ALLE beboere. 

 

Kommentarer til beretningen:

 

Der blev spurgt til, hvornår ordensreglerne ville blive omdelt. Der blev svaret, at samtlige foreninger inden årets udgang vil have fået omdelt ordensreglerne.

 

Beretningen blev herefter godkendt.

 

 

Ad 3 – Forelæggelse af regnskabet med revisorpåtegning

 

Flemming K. P. Nørgaard (gårdlaugets kasser for 2009) gennemgik regnskabet, der herefter blev godkendt.

 

Ad 4 – Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer samt beboere. (F=Fredenshus, E=Englandsvej, P= Præstevænget)

 

Flemming K. P. Nørgaard understregede, at det var vigtigt, at alle tre foreninger diskuterede og fik de respektive bestyrelsers godkendelser til ønsker for porten mod Østerdalsgade samt de budgetmæssige konsekvenser herfor.

 

Madsen informerede om, at han har en fritidsklub, der har et godt samarbejde med fsb, og at de gerne vil forespørge om lov til at bruge gårdlaugets bålplads et par gange om måneden til ca. 10 børn. Både Sten Aabo Hansen og Flemming K. P. Nørgaard svarede, at det ser man umiddelbart positivt på, men skal selvfølgelig vende det med de respektive bestyrelser.

 

Ad 5 – Forelæggelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endeligt budget for indeværende regnskabsår (bidraget vil være uændret for de enkelte ejendomme)

 

Regnskab for indeværende år, udvisende et 9 måneders forbrug på kr. 279.273 blev godkendt.

Foreløbigt budget for næste regnskabsår på kr. 500.150 blev godkendt.

 

Et forventet overskud udvisende kr. 170.879 i regnskabet for 2010 overføres til budgettet for 2011, hvorved der budgetteres med udgifter for kr. 665.000 i 2011.

 

Sten Aabo Hansen forklarede, at der i næste års budget er en stor post til diverse udgifter på 280.000 kr, der bl.a. skal bruges til den kommende port. Derudover giver det store beløb mulighed for beslutning af andre tiltag.

 

Ad 6 – Præsentation af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, der er valgt af de respektive bestyrelser.

 

Fredenshus: Sten Aabo Hansen, Bjarne Hansen.

Præstevænget: Flemming K. P. Nørgaard, Kaj S. Andersen, Villy Schlie, Joan Jacobsen (suppleant).

Englandsvej: Jesper Christensen.

 

Jesper Christensen opfordrede til, at man fremover vælger andet end bestyrelsesmedlemmer ind i bestyrelserne, eftersom han mente, at der var en meget dårlig stemning mellem bestyrelserne i gårdlauget.

 

Ad 7 – Valg af revisor

Genvalg af fsb’s revisorer Claus Witt og Louise Bjerggaard Thomsen.

 

 

Ad 8 – Valg af administrator

fsb fortsætter som gårdlaugets administrator.

 

Ad 9 – Eventuelt

En beboer undrede sig over, at der er blevet investeret i en ny legeplads, der nu af kommunen er blevet erklæret ulovlig. Hertil svaredes, at den nye legeplads ikke er erklæret ulovlig, men at et gammelt legehus, der har været der hele tiden, var blevet erklæret ulovligt. Bestyrelsen tager problemet med til de kommende møder.

 

En anden beboer påpegede, at lyset ved skraldebøtterne ikke tænder med det samme. Det blev taget til efterretning af bestyrelsen.

 

Det blev desuden påpeget, at der færdes en del unge, larmende knallertkørere ude i gårdområdet. Der opfordredes til, at alle fremover siger noget til disse knallertkørere, der dels sandsynligvis ikke har alderen til at køre på knallert, dels ikke skal færdes i gården, når der er legende børn. Andre kunne informere om, at de unge opbevarer deres stjålne knallerter i porten til Englandsvej 34.

 

Sten Aabo Hansen erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet og Flemming K. P. Nørgaard takkede herefter af for et godt møde og god ro og orden.

 

  

Referat.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

onsdag den 28 oktober 2009 kl. 20:00

Gårdlauget ENGDALSHUS

DAGSORDEN

1: Valg af dirigent

2: Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3: Forelæggelse af regnskabet med revisorpåtegning.

4: Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer samt beboere. (F=Fredenshus, E=Englandsvej, P=Præstevænget)

1) (F) Etablering af port foran Miljøstationen

2) (P) Etablering af port mellem Ø10 og Ø12.

3) (P) Beskæring af trær og buske

4) (F)(P) Indkøb af tørrestativer

5) (F)(P) Indkøb af havemøbler

6) (P) Indkøb og opsætning af skilte

7) (P) Rundsendelse af ordensregler

8) (P) Etablering af faciliteter til handicapcykler

9) (P) Etablering af faciliteter til Christianiacykler

10) (P) Nye opgaver til Gårdmand

11) (F) Indgåelse af aftale om etablering af legeplads.

5: Forelæggelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endelig budget for indeværende regnskabsår.

6: Præsentation af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, der er valgt af de respektive bestyrelser.

7: Valg af revisor

8: Valg af evt administrator.

9: Eventuelt

Der var forsøgt indkaldelse af dirigent samt referant fra Gårdlaugets administrator. På grund af sygdom kunne dette ønske ikke lade sig gøre fra FSBboligs side. Gårdlauget Engdalshus ÅR 2009 Generalforsamling 2

Ad1. Valg af dirigent

Formand Sten Aa. Hansen bød velkommen og forhørte hos de 13 beboere, der var mødt op til denne generalforsamling, om der var en der ville påtage sig dirigentrollen . Da dette ikke var tilfældet, an-befalede formanden derfor Theis Nielsen fra S/B Fredenshus som dirigent. Dette blev vedtaget af forsamlingen.

Herefter konstaterede dirigenten at generalforsamlingen ifølge vedtægterne var lovligt indkaldt samt at dagsordenen var i overensstemmelse med det i vedtægterne krævede.

Formanden foreslog at standartdagsordenen blev ændret således at der blev byttet om på punkt 4 og 5 med den begrundelse at en del af forslagene kunne risikere at påvirke budgettet for 2010.

Sten Aabo Hansen fra S/B Fredenshus varetager referentarbejdet.

Ad2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år

Indledningsvist startede formanden med at beklage, at det, af indbydelsen til generalforsamlingen, ikke var klart meddelt at beboerne fra de 3 ejendomme ikke ifølge foreningens vedtægter ville have stemmeret til generalforsamlingen. Det er kun bestyrelserne i de 3 ejendomme der ifølge vedtægterne har stemmeret. Herefter gik formanden over til at gennemgå beretningen.

Formanden oplyste endvidere om det sidste nye der er sket i forhold til Københavns Kommune. Københavns Kommune havde meddelt at der var indgået forlig mellem kommunen og Hede Danmark. Kommunen havde dog endnu ikke modtaget den endelige tekst.

Herefter blev beretningen sat til debat.

Flere beboere undrede sig over at beboerne ikke havde stemmeret.

Til dette svarede formanden at reglerne for afstemning fremgik af gårdlaugets vedtægter og de beskrev af det er de 3 bestyrelser der har stemmeret til generalforsamlingen. Beboerne kan deltage og har taleret ved generalforsamlingen.

Klager over at indbydelsen ikke var afleveret til hver bolig.

Til dette svarede formanden at indkaldelse til generalforsamlingen ifølge vedtægterne skulle ske ved opslag, hvilket var hvad der var sket. Formanden nævnte endvidere at de jo stod de enkelte ejendomme helt frit at omdele indkaldelsen til de enkelte beboere, dette havde S/B Fredenshus valgt i forbindelse med den første indkaldelse..

Der er løse hunde i gården.

Til dette oplyste formanden, at lige præcist dette punkt som de 3 ejendomme ikke kan blive enige om og at sagen af S/B Fredenshus er indbragt til byfornyelsesnævnet. Formanden kunne envidere oplyse at sagen forventes afgjort inden længe, da man havde modtaget besked om at sagen skulle på Byfornyelsesnævnets næste møde, og at nævnet i den forbindelse overvejede at besigtige gården.

Herefter var der en længere meningsudveksling mellem generalforsamlingens deltagere opsummeret i følgende punkter: Gårdlauget Engdalshus ÅR 2009 Generalforsamling 3

• Bjarne Hansen, S/B Fredenshus fortalte at der også var observeret katte i gården og at disse jo også var omhandlet af ordensreglerne.

• En beboer fra S/B Fredenshus fremhævede at man i S/B Fredenshus måtte have hundehold og at det jo ikke var om der var regler for eller imod husdyr i de enkelte ejendomme der nødvendigvis var afgørende for hvad der var gældende i gården.

• En beboer fra Præstevænget anførte at der var observeret en hund jagede forskræmte og bange børn i gården

• En beboer fra Præstevænget anførte at det ifølge loven ikke var tilladt at der var hundehold hvor der var lejeplads.

• En beboer fra Præstevænget mente at hvis der bliver givet tilladelse til hundehold i gården, bliver resultatet en hundegård med beboere der har en anderledes og asocial adfærd.

• En beboer fra Præstevænget mente at S/B Fredenshus’s beboere med hundehold kan benytte fortrappen til Østerdalsgade når hunden skal luftes.

• Der kommer mange udefra ind i gården med storskrald.

• Hanne Hansen fra Præstevænget ønskede at høre om hvordan men i fremtiden ville håndhæve ordensreglerne?

Herefter opsummerede formanden på diskussionen med, at meningsudvekslingen jo til fulde var helt på linie med de diskussioner der havde været i bestyrelsen med S/B Fredenshus på den ene side og Præstevænget på den anden side i med hvert sit synspunkt i forhold til dyrehold.

Man måtte nu bare afvente afgørelsen i byfornyelsesnævnet.

Til spørgsmålet om hvordan foreningen ville håndhæve ordensreglerne var det formandens opfat-telse at Gårdlaugets Bestyrelse jo ville få en spændende opgave i den forbindelse, ikke kun pga me-ningsforskellene, men lige så meget fordi Gårdlauget jo som sådan ville være nødsaget til at inddrage den enkelte ejendoms bestyrelser i tilfælde at brud på ordensreglerne.

Herefter satte dirigenten beretningen til afstemning, med følgende resultat:

For beretningen

- S/B Fredenshus - Endlandsvej 34B-C-D

Imod beretningen

- Pæstevænget

Neutral

- ingen

Beretningen er hermed godkendt.

Dirigenten beder herefter om at generalforsamlingen afholdes i en sober tone.

Ad3: Forelæggelse af regnskabet med revisorpåtegning.

Foreningens kasser Flemming Nørgaard, Præstevænget gennemgik kort det uddelte regnskab og nævnte at da der ikke var noget regnskab for 2008 ikke var påløbne revisorudgifter. Med hensyn til regnskabet for 2009 dækkede det faktiske forbrug jo kun 3 kvartaler, men Kasseren forventede at det direkte kunne fremskrives til at dække hele året hvorfor man ikke forventede at overskrive det budgetterede. Gårdlauget Engdalshus ÅR 2009 Generalforsamling 4

Herefter satte dirigenten regnskabet til afstemning, med følgende resultat.

For regnskabet

- S/B Fredenshus - Endlandsvej 34B-C-D

- Præstevænget

Imod regnskabet

- ingen

Neutral

- ingen

Regnskabet er hermed godkendt

Ad4. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer samt beboere

Forslag 1. Etablering af port foran Miljøstationen, stillet af S/B Fredenshus

Bjarne Hansen, Fredenshus var af den mening at det i forslaget anførte beløb nok var lidt i overkanten det ville nok nærmere være i størrelsesordenen 40.000 kr.

Følgende kommentarer/spørgsmål fra beboerne var:

• Affald udefra i store læs vil blive smidt udenfor port.

• De forskellige nøglesystemer skal kunne "tale" sammen.

• Hvem skal rydde op?

• Vil anmode sin bestyrelse om at se på økonomien og sørge for en aflukning af gården.

• Bedre for børnene at gården aflåses.

Herefter satte dirigenten forslag 1 til afstemning, med følgende resultat.

For forslag 1

- S/B Fredenshus

Imod forslag 1

- Præstevænget

- Englandsvej 34C,D,E

Neutral

- Ingen

Forslag 1 er hermed forkastet

Forslag 2. Etablering af port mellem Ø10 og Ø12, stillet af Præstevænget.

Flemming Nørgaard, Præstevænget oplyser at da projektet Grønne Gårde startede indhentedes der tilbud på aflukning af gård, og at beløbet dengang (år 2005) var ca. 175.000 kr.

Følgende kommentarer/spørgsmål fra beboerne var:

• Det kræver en "let" låsesystem. Det er besværligt at åbne porten med cykel-poser-børn ved hånden.

• Der gøres opmærksom på de muligheder der er ved de forskellige låsesystemer.

• Det vil være generende med låger p.g.a. en høj kant.

Gårdlauget Engdalshus ÅR 2009 Generalforsamling 5

• Formanden lover at der bliver arbejdet på at kanten m.m. bliver udbedret.

• Er der undersøgt om en port er lovlig?

• Der er ingen bemærkninger i tinglysningsbogen.

• Vi skal sørge for at ingen får ulemper.

• Bestyrelsen skal sørge for tilladelser m.m.

Herefter satte dirigenten forslag 2 til afstemning, med følgende resultat.

For forslag 2

- Præstevænget

Imod forslag 2

- S/B Fredenshus

- Englandsvej 34C,D,E

Neutral

- ingen

Forslag 2 er hermed forkastet

Forslag 3. Beskæring af trær og buske stillet af Præstevænget

Formanden nævnte at det efter hans opfattelse var en driftsopgave og derfor slet ikke kunne opfattes som et forslag det er en driftsopgave som det er Gårdlaugets ansvar at løfte.

Herefter satte dirigenten forslag 3 til afstemning, med følgende resultat.

For forslag 3

- Præstevænget

- S/B Fredenshus

Imod forslag 3

- Englandsvej 34C,D,E

Neutral

- ingen

Forslag 3 er hermed vedtaget

Forslag 4. Indkøb af tørrestativer, stillet af S/B Fredenshus og Præstevænget.

Sten Aabo nævnte at forslaget var stillet for at få fyldt op med tørrestativer i resten af gården, der var allerede flere stativer opstillet på de enkelte ejendommes eller beboeres initiativ.

Herefter satte dirigenten forslag 4 til afstemning, med følgende resultat.

For forslag 4

- Præstevænget

- S/B Fredenshus

Imod forslag 4

- Englandsvej 34C,D,E

Neutral

- ingen Gårdlauget Engdalshus ÅR 2009 Generalforsamling 6

Forslag 4 er hermed vedtaget

Forslag 5. Indkøb af havemøbler, stillet af S/B Fredenshus og Præstevænget..

Herefter satte dirigenten forslag 3 til afstemning, med følgende resultat.

For forslag 5

- Præstevænget

- S/B Fredenshus

- Englandsvej 34C,D,E

Imod forslag 5

- ingen

Neutral

- ingen

Forslag 5 er hermed vedtaget

Forslag 6. Indkøb og opsætning af skilte, stillet af Præstevænget.

Flemming Nørgaard fremførte at nu hvor forslag 1 og 2 er nedstemt så skal der bruges flere penge på skilte. Der kan via Københavns Kommune fremskaffes forskellige skilte til brug ved miljøstationen.

Sten Aabo Hansen fremførte at det efter hans opfattelse var en driftsopgave at sikre den nødvendige skiltning i gården og at det således var en driftsopgave.

Herefter satte dirigenten forslag 6 til afstemning, med følgende resultat.

For forslag 6

- Præstevænget

- S/B Fredenshus

- Englandsvej 34C,D,E

Imod forslag 6

- ingen

Neutral

- ingen

Forslag 6 er hermed vedtaget

Forslag 7. Rundsendelse af ordensregler, stillet af Præstevænget.

Sten Aabo Hansen fremførte at det efter hans opfattelse var en driftsopgave at rundele ordens-reglerne og at bestyrelsen da også ville gøre dette når de endelige ordensregler var klar. Hvis det mod forventning trækker ud med afgørelsen i Byfornyelsesnævnet ville bestyrelsen obverveje at rundsende en udsende ordensregler for det der var enighed om.

Dette var der enighed om hvorfor forslaget frafaldes.

Forslag 8. Faciliteter til handicapcykler., stillet af Præstevænget.

Gårdlauget Engdalshus ÅR 2009 Generalforsamling 7

Præstevænget anførte at det specielt lang træerne mod sæterdalsgade pga af sandet var umuligt at placere handikapcykler. Der ønskedes derfor en flisebelægning under træerne.

Herefter satte dirigenten forslag 8 til afstemning, med følgende resultat.

For forslag 8

- Præstevænget

- S/B Fredenshus (Sten Aabo Hansen)

- Englandsvej 34C,D,E

Imod forslag 8

- S/B Fredenshus (Bjarne Hansen)

Neutral

- ingen

Forslag 8 er hermed vedtaget

Forslag 9. Faciliteter til Christianiacykler, stillet af Præstevænget

Herefter satte dirigenten forslag 8 til afstemning, med følgende resultat.

For forslag 9

- Præstevænget

- S/B Fredenshus (Sten Aabo Hansen)

- Englandsvej 34C,D,E

Imod forslag 9

- S/B Fredenshus (Bjarne Hansen)

Neutral

- ingen

Forslag 9 er hermed vedtaget

Forslag 10. Nye opgaver til Gårdmand, stillet af Præstevænget

Præstevænget trækker forslaget.

Forslag 11. Etablering af legeplads, stillet af S/B Fredenshus.

S/B Fredenshus begrundede forslaget med at det så ud til at være muligt at få stillet en ’gratis’ lejeplads til rådighed.

Dette foranledige følgende spørgsmål og kommentarer fra generalforsamlingen.

• Boligselskabernes Landsforening har i deres blad "Boligen" fra juni 2009 gjordt opmærksom på de ulemper der er ved at bruge reklamefinancieret legeplads.(der blev udleveret oversigt vedr. dette til forsamlingen).

• Der skal ske en ændring i gården for at få plads til mere legeplads.

• Legepladserne skal være uens.

• De store kampesten der er ved nuværende legeplads er usikker og skal sættes dybere i jorden.

Gårdlauget Engdalshus ÅR 2009 Generalforsamling 8

Herefter satte dirigenten forslag 11 til afstemning, med følgende resultat.

For forslag 11

- S/B Fredenshus

Imod forslag 11

- Englandsvej 34C,D,E

- Præstevænget

Neutral

- ingen

Forslag 11 er hermed forkastet

Som opfølgning på diskussionen omkring lejepladser foreslår formanden at der arbejdes videre med at etablere mere legeplads i gården.

Ad5. Forelæggelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endelig budget for indeværende regnskabsår.

Flemming Nørgaard fremlagde det udsendte budget for 2010.

S/B Fredenshus og Englandsvej foreslog på grund af de vedtagne forslag at hæve budgettet med ca. 115.ooo kr. til totalt 500.000 kr.

Præstevænget tilslutter sig dette forslag.

På forespørgsel fra generalforsamlingen kunne formanden berette at det ville betyde en omkostning for hver bolig i størrelsesordenen 2.000 kr.

Herefter satte dirigenten budget for 2010 til afstemning, med følgende resultat.

For forslag budget 2010

- S/B Fredenshus

- Englandsvej 34C,D,E

- Præstevænget

Imod forslag budget 2010

- ingen

Neutral

- ingen

Budget 2010 er hermed vedtaget

Ad 6. Præsentation af bestyrelsen.

De 3 bestyrelse præsenterede deres repræsentanter. For Præstevænger var Flemming Nørgård, Villy Schile og Kaj Schiønning. For Englandsvej Jesper Christensen og fra S/B Fredenshus Sten Aabo Hansen og Bjarne Hansen.

Ad 7. Valg af revisor.

Gårdlauget Engdalshus ÅR 2009 Generalforsamling 9

Da der ikke har været noget regnskab for året 2008 har der heller ikke været behov for en revisor. Bestyrelsen havde derfor ikke noget forslag til valg af Reviisor men indstillede at man forsøgte at få FSBbolig til at anbefale en.

Ad 8. Valg af administrator.

FSBbolig fortsætter som administrator.

Ad 9. Eventuelt.

Forslag om at dagsordens punkt 6 sættes højere op på dagsorden fremover.

Kan en beboer i Fredenshus og som ikke er i dens bestyrelse blive medlem i gårdlaugets bestyrelse?

Formanden svarede at der ikke er noget i Gårdlaugets vedtægter der forhindre dette, det kan give en længere beslutningsproces, men i princippet kan det godt lade sig gøre.. De enkelte ejendomme bestemmer selv hvordan repræsentanterne i Gårdlaugets bestyrelse vælges.

Da forslag 1 + 2 er forkastet, er det Præstevængets opfattelse at Præstevænget vil være nødsaget til at montere en låge i porten mod gården af hensyn til den nye "postkasselov" der har påbudt Præstevænget at der monteres post-kasser i porten. Dette indebærer så at der skal endnu et nyt låsesystem i anvendelse.

Dirigenten siger tak for i aften kl. 22.45

Sten Aabo Hansen, Formand, Referent Flemming Nørgaard, Kasser

Jesper Christiansen Bjarne Hansen

Villy Schlie Kaj Schiønning Andersen

Theis Nielsen, Dirigent


Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

21.03 | 19:44

Der tro jeg den tidligere formand - med stor rette er blevet meget sur. Godt skrevet. Ud med dem som ikke vil afdeling Præstevænget noget godt

...
06.03 | 00:06

Se venligst i gæstebogen i venstre side

...
05.03 | 16:06

Pyha nu er afdelingen uden driftsleder med udgangen af denne mdr.
Hvem havde ikke set den komme efter afdelingsmøde i september 2019.
Det kunne enhver regne ud

...
28.02 | 00:38

Hej Viggo
ved du hvor nye referater ligger fra bestyrelsesmøderne. Som jeg kan finde ligger der et forkølet fra den 5/12-19. Men intet andet. Mystisk

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE