Referater fra bestyrelsesmøder

Her kan du læse referater fra bestyrelsesmøderne i Præstevænget
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------


Næste bestyrelsesmøde den 05. september 2019 - Referat tilgår.....
------------------------------------------------------------------------------------

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 14. august 2019.

Fremmødte: Flemming N, Inge, Dorte, Pia, Nikolej og Carsten

  1.    Velkomst ved formanden

Flemming bød velkommen.

  2.    Godkendelse af referat fra den.19. juni 2019

Referatet blev godkendt.

  3.    Status på stigstrengs projekt.

Der har været en del problemer med varslinger og overholdelse af tidsplanen. Vi var blevet lovet at de var færdig på 4 uger det tog 9 uger, flere har også oplevet at deres hoveddør, eller extra lås, ikke var låst

Når De er ved at være færdig, skal vi holde et møde med Jan H og Frank H om fejl og mangler. 

  4.    Status på budgetforhandling den 31. juli 2019.

Flemming N, Dorte og Inge deltog, på grund af afbud fra Claus, blev det Michael Egelund der fremlagde budgettet, Vi får en huslejestigning på 3,6%.

5.    Afdelingsmøde 2019.

Afholdes torsdag den 19. september 2019, kl. 19.00.

Indkaldelse er rettet og bliver uddelt d. 22. august 2019.

Dirigent bliver Jasper Sparre-Enger Lyngsig fra dirigentkorpset i FSB.

Alt det praktiske aftales på næste møde.

6.    Gårdlaug.

Der var møde d. 3. august 2019. Der er 2 beboer der har sendt klage til FSB,

Over HP’s renholdelse af gården.

Sendes ud til bestyrelsen snarest muligt.

Fredenshus går i gang med renovering i september 2019.

Gårdlaugs generalforsamling d. 29. septemberOKTOBER 2019, kl. 19.0018.30.

  7.    Regnskab .

Intet at bemærke.

  8.    Eventuelt.

Informationsmappen beboere / Pjece for udlejningslokale.

Intet at bemærke, vi kan ikke nå det hele.

9.    Næste møde.

Er d. 5. september 2019 kl. 18.00. (med et formøde med Jan og Frank kl. 17.00)

----------------------------------------------------------------------------

Referat af bestyrelsesmøde de. 19-6-2019

  Tilstede: Flemming N, Inge, Dorte, Flemming L og Carsten

Afbud fra: Pia og Nikolej

  Ad. 1. Formanden bød velkommen og takkede for opmærksomheden ved beboermødet.

  Ad. 2.  Referat fra sidste møde blev godkendt.

  Ad. 3.  Driftsleder information.

            Der var ingen varmtvand i opgangen på Englandsvej, forkert installation, fejlen blev rettet.

            Handicap p-pladsen er godkendt af Gårdlauget, afventer Københavns Kommune, der vil                    bruge deres egne håndværkere.

            Asfaltfirmaet Munk starter med at opfylde huller og arbejder videre efter stigstrengs      projektet.

            Vi afventer svar fra Lydfirmaet, som Flemming L har snakket med.

Kloak: Afventer svar fra driftsleder hos Kloagger, først 400 tkr. nu 600 tkr. der er   afsat 600 tkr. i budgettet.

            ADK vi afventer stadigt Bjarne (Fredenshus), Flemming L vil gerne have ad gang til       sikringsrum under Fredenshus hvor lyset og briksystemets sikringer er.

            Der er en beboer der har ringet efter en elektriker udenfor normal arbejdstid, pris 5000.00  kr ., og da det viser sig at det er beboers egen ovn der er fejl i, er det beboer der selv skal    betale.

  Ad. 4.  Evaluering af beboermødet.

            Vi har fået tilsendt referat og stemmemateriale, virkeligt godt referat på 12 sider.

            Flemming N skriver til Jan, det vi henholder os til er referatet hvor der kun er 1-4           der  er til afstemning men punkt bør være at der stemmes blankt.

            Det brev der kom fra Kaj er set og afsluttet.

  Ad. 5.  Status på stigstrengs projektet.

            Se diverse mail, der er kommet kælderrums liste er kommet.

  Ad. 6.  Hvad er der sket siden sidst.

            Det aflyste sektionsmøde var ellers vores chance for at komme med noget der kunne ryste             Rådhuspladsen og Hovedbestyrelsen, så øv.

            Der er kommet referat af Repræsentantskabsmøde, hvor Inge og Carsten deltog.

            Informationsmappe/ udlejningspjece, da Pia ikke var med på mødet, kom der ikke noget                    nyt.

            70-års jubilæet bliver afholdt den 4-10-2019 mellem kl. 13.00 og 16.00, når vi nærmer os             kommer der mere information.

  Ad. 7.  Afdelingsmøde. bliver af holdt torsdag den 19.09.2019 kl. 19.00.

            Der er buget møde den 31.7.2019 kl. 12.00, Flemming N, Dorte, Inge og Flemming L    deltager.

          Til næstemøde skal indkaldelse og dagsorden (til vores afdelingsmøde i september) godkendes til udsendelse (senest den) 22-8-2019.

  Ad. 8.  Der afholdes gårdlaugsmøde den 19.6.2019, kl. 16.45.

  Ad. 9.  Bordet rundt.

            Dorte oplevede at der var 5 store blå Ikea poser med beskidt tøj i vaskeriet, der bliver   stadige taget tøj ud af maskinerne.

            Det skal kun være ad gang for dem der vasker til vaskeriet.

Ad. 10.          Regnskab.

            Vi holder os indenfor budgettet. Aktivitetsbeløbet er der ikke rørt ved endnu.

  Ad. 11.          Eventuelt. Intet under dette punkt.

  Ad. 12.          Næste møde. er den 14-8-2019 kl. 17.00.

-----------------------------------------------------------------------------------

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 15. maj 2019 .

 Til stede: Flemming N., Inge, Dorte, Flemming L. og Carsten.

Afbud fra: Pia og Nicolei.

Dagsorden:

1. Velkomst ved formanden

2. Godkendelse af referat fra den 25. april 2019

3. Gennemgang / evaluering af de 2 stk. workshop. Godt / skidt mv.

4. Driftsleder information. (Går evt. efter fremlæggelse).

5. Hvad er der sket siden sidste møde, v/formanden.

STATUS PÅ :

Ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 06. juni 2019.  Inden dette møde afholdes der 2 stk. workshop tirsdag den 14. og onsdag den 15. maj 2019. Begge dage med mødestart kl. 17.00 og afslutning ca. kl. 18.30. Husk vi skal indkalde korrekt, dvs. at den 6/6 skal indkaldelser ud til ekstraordinært afdelingsmøde ud. (14. dage før). Materialet er modtaget fra fsb. Kik det gerne igennem inden vi mødes i aften (indkaldelse og forslag).

Dirigent og referent er fundet. Vi skal have udpeget forslag til stemmetæller. Evt. Driftslederen og 2 bestyrelsesmedlemmer. De 2 BST er også dem, som tager imod beboerne og uddeler stemmemateriale. Vi skal huske at have bestilt beboeroversigt – lister, og stemmemateriale.

Rundsendelse af materiale til 2 stk. workshop arbejder Jan på og giver forslag snarest muligt. Er modtaget som bilag til indkaldelsen til den 6/6. Jan medbringer den 14/5 herunder også huslejestigning i kr.

NB: sidst men ikke mindst – vores samlede holdning til de fremsendte 5 stk. forslag. Vi behøves nødvendigvis ikke at være enige.

Forplejningen til mødet: Forslag!

Næste sektionsmøde bliver onsdag den 12. juni 2019, kl. 18.00 ved os i Præstevænget. Referatet og mødeindkaldelse er tilgået os fra fsb. Sidste tilmelding er den 04. juni. Husk vi mødes ca. en times tid før til forberedelse.

Repræsentantskabsmødet den 27. maj 2019. Som aftalt kunne Carsten og Pia deltage i stedet for Dorte og Flemming. Carsten har sagt ja og modtaget materialet til møde (Pia kunne ikke deltage) Så Inge og Carsten repræsentere Præstevænget.

Handicap parkering med scooter i gaden foran Sæters. Nr. 5. (Se skr. fra driftschef Claus fra kommunen)

Opretning Sætersdalgade – Kais´forslag Privat vej. Asfalt mv. (Driftslederen har indhentet tilbud på asfalt)

70 år afdelingen. Hvad skal ske. Ned sæt under udvalg til arrangementet.

-Forslag: Flemming: Vi afholder en samlet jubilæumsdag for Præstevænget og Flemming. Inviter til ”Åbent hus” fra kl. 12 til ca. 16 (officielt).

Har talt med Bjarne fra Fredenshus om hjælp til ADK (brik nøgler). Han er dog ikke svaret retur – rykker igen.

Gårdlaugs information – 

Ikke afholdt møde siden sidst. 

6. Bordetrundt

7. Regnskab.

Rådighedsbeløb

Aktivitesbeløb

Som nævnt i pkt. 4 skal der planlægges Præstevængets 70 år dag den 01. oktober 2019.  Og evt. formandens 25. års jubilæum i løbet af kommende periode. Se tidligere punkt – hvor forslag om afholdes af en reception den 4. oktober 2019

8. Eventuelt:

Informationsmappen beboere / Pjece for udlejningskælderen.

9. Næstemøde.


Referat:

Ad. 1. Flemming bød velkommen.

Ad. 2. Referatet fra mødet den 25. april. 2019 blev godkendt.

Ad. 3. Det var et ret tyndt fremmøde. Over de to dage var der kun 18 lejemål til stede.

          Indkaldelse til extrabeboermøde kommer ud på tirsdag d. 21. maj.

         Det arbejde Jan Horskær har lavet er super flot og han er god til at formidle det for alle.

Ad. 4. Der er klaget over lydniveauet fra selskabslokalet. Flemming L. har set på et anlæg der slukker for anlægget ved for høj musik, men prisen er mellem 8.000,00 til 10.000,00 kr. detundersøges om der kan laves om på anlægget der er der nu.

          Der er kommet 2 tilbud på asfalt arbejdet i gaden, det ser vi nærmere på til næste møde.

          Der er også kommet et revideret tilbud på kloak arbejdet, det er den gamle sag fra 2016, den           afventer Claus (FSB) der ser på dette.

          Handicapscooter pladsen bliver etableret ved bagvæggen til garagerne ud for nr. 7.

Ad. 5. Afdelingsbestyrelsen anbefaler at beboerne stemmer for forslaget med altaner og uden           ventilationsanlæg. Der skal huslejeforhøjelser på indkaldelsen, hvis det bliver en forhøjelse                 på over 15% skal der afholdes et extraordinært beboermøde.

          Kai’s forslag om parkering i Sætersdalgade, kan bestyrelsen ikke støtte.

          Flemming L. kommer med beboerlister, vi mødes kl. 17.00, Dorte og Inge tager indtjekningen

          Vi for tilmeldingerne senest d 5. juni, så må vi se hvor mange der kommer.

          Inge og Carsten deltager i Repræsentantskabsmødet den 27. maj 2019.

          Afdelings 70. års jubilæum og formandens 25 års jubilæum bliver fredag d. 4. oktober 2019                kl. 13.00 til 16.00. vi indkøber mad og drikkelse, der er afsat penge til dette i driftsbudgettet.

          Bjarne (Fredenshus) har ikke svaret på henvendelser om ADK, Flemming N. rykker for svar.

Ad. 6. Inge efterlyste liste over hvilke kælderrum, der skal arbejdes i, så der kan afdækkes i de           tilstødende rum. Flemming N. kontakter Frank Hansen om dette.

Ad. 7. Vi holder os indenfor budgettet.

Ad. 8. Der arbejdes videre med diverse pjecer.

Ad. 9. Næste møde bliver onsdag d. 19. juni.2019 kl. 17.30.

-------------------------------------------------------------------------------

Referat af bestyrelsesmøde d. 25.4.2019.

Dagsorden:

 1.    Velkomst ved formanden

  2.    Godkendelse af referat fra den 14. marts 2019

  3.    Kort gennemgang / evaluering af driftsmødet tidligere i dag.

4.    Hvad er der sket siden sidste møde, v/formanden .

 

STATUS PÅ :

-       Ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 06. juni 2019.  Inden dette møde afholdes der 2 stk. workshop tirsdag den 14 og onsdag den15 maj 2019. Begge dage med møde start kl. 17.00 og afslutning ca. kl. 18.30. Husk vi skal indkalde korrekt, dvs. at den 6./6 skal indkaldelser ud til ekstraordinært afdelingsmøde ud. (14. dage før). Rundsendelse af materiale til 2 stk. workshop arbejder Jan på og giver forslag snarest muligt. (Pt. ikke modtaget oplægget – endnu fra Jan)

-       Næste sektionsmøde bliver onsdag den 12. juni 2019, kl. 18.00 ved os i Præstevænget. Referatet tilgår fra møde om ca. 4 uger.

-       Handicap parkering med scooter i gaden foran Sæters. Nr. 5.

-       Opretning Sætersdalgade – Kais´ forslag Privat vej. Asfalt mv.

-       70 år afdelingen. Hvad skal ske. Ned sæt under udvalg til arrangementet. (Med hvem!)

-       Har talt med Bjarne fra Fredenshus om hjælp til ADK (brik nøgler)

-       Repræsentantskabsmøde.

-       Højtalere i selskabslokalet.

-       Gårdlaugs information – 

-       Ikke afholdt møde siden sidst.

  5.    Bordet rundt

  6.    Regnskab .

-       Rådighedsbeløb

-       Aktivitesbeløb

-       Som nævnt i pkt. 4 skal der planlægges Præstevængets 70 år dag den 01. oktober 2019.  Og evt. formandens 25. års jubilæum i løbet af kommende periode.

7.    Eventuelt:

-       Informationsmappen beboere / Pjece for udlejningskælderen.

  8.    Næste møde .


Referat :

Tilstede: Flemming, Inge, Dorte, Pia og Carsten

Afbud fra: Nikolej.

 

Ad. 1. Flemming bød velkommen.

  Ad. 2. Referatet af 14.3.2019 blev godkendt.

Ad. 3. Godt møde, Claus virker som en kompetent person. Vi afventer referat af mødet.

Ad. 4. Flemming orienter Steen, om Kaj’s forslag om parkering.

            De to workshop er Claus orienteret om, flot infopjece om stigstrengs projektet.

            Flemming lave indkaldelse, der skal ud senest d. 23.5.2019, den 17.6.2019 er der             informationsmøde for Sætersdalgade 11-13-15 og Glommensgade 7.

            Vi mangler kælderrumslisten.

            Næste Sektionsmøde er her hos os, mere herom senere.

            Handikap scooter parkeringen er på plads.

            Opretning af Sætersdalgade skal laves snarest muligt Flemming L er på sagen, der              er afsat 112.000,00 kr. til dette.

            70 års udvalg blev nedsat med følgende: Flemming, Pia og Dorte. Konkrete datoer                til næste møde.

            Flemming L., Flemming N og Bjarne holder møde om ADK-systemet.

            Flemming N. skriver til Flemming L. om han har kendskab til andre med samme             problem og deres løsning.

            Repræsentantskabsmøde deltager der herfra Inge og Carsten, måske Pia.

           

            Gårdlau g da de ikke har haft noget møde, er der ikke noget nyt.

  Ad. 5   Der var ikke nogen, der havde noget til dette punkt.

  Ad. 6.  Regnskabet ser fint ud, der er stadigt penge på kontoen.

  Ad. 7.  Informationsmappen beboere / Pjece for udlejningskælderen er udsat til næste                      møde.

  Ad. 8. Næste møde er efter workshoppen den 15.5.19 kl. 18.30.

---------------- o0o --------------


Referat af bestyrelsesmøde den 14.marts 2019

 

1.    Velkomst ved formanden

 

2.    Godkendelse af referat fra den 29. januar 2019.

 

3.    Præsentation af vores nye driftsleder Flemming Lyhne- Tøth.

 

4.    Hvad er der sket siden sidste møde, v/formanden .

a)    Stigstrengs projekt. Møde med Jan og Frank Hansen den 25. februar 2019. Jan har udsendt kort referat og overblik fra mødet. Rigtig fint.  6 ugers varsel er udsendt til den første opgang.

b)    Ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 06. juni 2019.  Inden dette møde afholdes der 2 stk. workshop tirsdag den 14. og onsdag den15. maj 2019. Begge dage med mødestart kl. 17.00 og afslutning ca. kl. 18.30. Husk vi skal indkalde korrekt, dvs. at den 23. maj skal indkaldelsen ud til ekstraordinært afdelingsmøde ud. Udsendelse af materialet til 2 stk. workshop arbejder Jan på og giver forslag snarest muligt.

c)    Status: Sektion 2 møde tirsdag den 05. marts 2019. (pt. Skyttehusene). Næste sektionsmøde bliver onsdag den 12. juni 2019, kl. 18.00 ved os i Præstevænget. Referatet tilgår fra møde om ca. 4 uger.

d)    Handicap parkering med scooter i gaden foran Sæters. Nr. 5.

e)    Opretning Sætersdalgade – Kai’s forslag privat vej. Asfalt mv.

f)     70 år afdelingen. Hvad skal ske. Nedsæt underudvalg til arrangementet. (Med hvem!)

g)    - Det jeg lige havde glemt. Men kommer frem nu….. J

h)   Uønskede personer i kælder og gård. – Vi må være mere OBS.

 

5.    Gårdlaugs information – bl.a. Status på Fredenshus renovering.

a)    Generelt renovering i gården – Fredenshus.

b)    Materiale er rundsendt tidligere. (udvidet til 010420!)

c)    Evaluering af Fastelavn søndag den 03. marts 2019.

 

6.    Bordet rundt

-       Inge: Reparation af Sætersdalgade / dagrenovation

 

7.    Regnskab .

-       Rådighedsbeløb

-       Aktivitesbeløb

-       Som nævnt i pkt. 4 skal der planlægges Præstevængets 70 år dag den 01. oktober 2019.  Og evt. formandens 25. års jubilæum i løbet af kommende periode.

8.    Eventuelt:

-       informationsmappen / Pjece for udlejningskælderen.

 

 

9.    Næstemøde .

Ad. 1.         Flemming bød velkommen.

Ad. 2.         Referat fra den 29. januar 2019. Godkendt, Husk at lave rettelser i rødt.

Ad.3.          Flemming bød velkommen til vores nye driftsleder Flemming og der blev     snakket om kontortider, uden der blev aftalt noget.

Ad.4.          Hvad er der sket siden sidste møde, v/formanden.

a.                Møde med Jan og Frank Hansen d. 25.2.2019. se mødenotat 03, fra Jan.

                   Stig-strengs projektet starter d. 23.4.19. der er sent 6 ugers varsler ud.

b.                Workshop d. 14. og 15. maj 2019 kl. 17.00 til 18.30 om vinduer, døre             ventilation, altaner og evt. haver.

c.                Det netop afholdte sektionsmøde var godt, men sikkert meget dyrt.
                   Næste møde er her hos os kl. 18.00.

d.                Michael Egelund har svaret dem, plads ved nr. 5

e.                Laves i år, når det er blevet varmere.

f.                 Der bør nedsættes et udvalg der ser på hvad der kan gøres.

g.                Gårdlaugs containeren er brugt til at gemme narko, der er nogle der har      nøgle til gården, de går gennem porten. Politiet er orienteret.

5.                God fastelavnsfest med et godt fremmøde. Fredenshus arbejder videre med                    deres renoveringsprojekt forventet afsluttet i april 2020.

6.                Inge spurgte om hvor mange containere der er til vores 11 opgange og bad                    Flemming om ikke at starte før 7.00.
                   Flemming har lavet om på sit system og larmer ikke før 7. Der er 22 containere.
                   Gamle cykler og barnevogne bør fjernes hurtigst muligt
                   Dorte spurte ind til tøj glemt i vaskeri og tørrerum.
                   Dette opbevares i 14 dage derefter bliver det smidt ud.

7.                Regnskabet ser fornuftig ud.

8.                Udsat til næste møde.

9.                Næste møde er d. 25.4.2019 kl. 17.30. driftsmøde evt. 25.4.2019 kl. 15.00-------------------------------------------- o ------------------------------

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag 29. januar 2019 .


Til stede: Alle.

Dagsorden :

1.               Velkomst ved formanden

 

2.               Godkendelse af referat fra den 28. november 2018.

 

3.               Hvad er der sket siden sidste møde, v/formanden.

a)           Afskedsreception for René

b)           Ansættelsessamtaler og ansættelse af ny driftsleder.

c)           Brev til Anja og fra Anja vedrørende flytning af driftschef.

d)           Statusmøde med Michael og Jan om renoveringen.

e)           Status af planlægning af ekstraordinært afdelingsmøde. 

f)            Sektion 2 møde tirsdag den 05. marts 2019. (pt. Skyttehusene).  

4.               Gårdlaugs information – bl.a. Status på Fredenshus renovering.

-                  Materiale er rundsendt tidligere. (udvidet til 010420!)

-                  Gårdlaugs møde den 140119.

-                  Næste møde 18. februar 2019.

-                  Fastelavn søndag den 03. marts 2019. Sidste tilmelding 17. februar 2019

 

5.               Bordet rundt.

 

6.               Regnskab.

-                  Revidering af regnskabet for 2018, blev gjort den 14. januar 2019.

-                  Rådighedsbeløb.

-                  Aktivitesbeløb.

 

7.               Eventuelt:

-                  informationsmappen / Pjece for udlejningskælderen.

 

8.               Næstemøde.

 ------------------------------------------ o 0 o -------------------------

 

Ad. 1.    Flemming bød velkommen og ønskede godt nytår og glæder til samarbejdet:

              Det er så meget vi skal i gang med bl.a. extraordinært afdelingsmøde i det sene forår og det ordinere afdelingsmøde i september til efteråret.

Ad. 2.    Referatet fra mødet den 28. november 2018 blev godkendt:

Ad. 3.:    

a)           Afskedsreceptionen for René:

              Det gik rigtig godt. Rene er meget vellidt af alle, og meget god at arbejde sammen med.

b)           Ansættelse af ny driftsleder:

              Michael Egelund havde 5 til samtale om tirsdagen, her var 3 driftschefer og de forventede samme løn som det de kom fra, men det kan vi ikke honorere, så der var 2 tilbage til mødet den 17. februar 2019.
Vi har ansat Flemming Lyhne-Tøth som ny driftsleder med ansættelsesstart fredag den 1. marts 2019. Driftslederen vil senere blive præsenteret i et nyhedsbrev.

c)   Brev til og fra sektionschef Anja K. Meleschko i fsb vedrørende flytning af driftschef:

Afdelingsbestyrelsen drøftede brevet - med vores bekymringer vedr. flytning af vores nuværende driftschef - fra Anja og vores egen retur brev og vil tage sagen op igen senere.

d)   Statusmøde vedrørende renovering af Præstevænget:

              Inge, Dorte og Carsten var på rundtur med Projektleder Jan Horskær i fsb. Rundturen er en del af de forekommende workshops og et ekstraordinært afdelingsmøde inden sommerferien (det sene forår).

Fælledgården : Her så vi et anlæg hvor der var nedsænket loft i gangen.

              Der var sorte ringe rundt om luftkanalerne. Indeklimaet var ok.

              Beboeren var ikke tilfreds med håndværket og størrelsen på anlæg i gang og stue.

Hermodsgården : Her så vi på vinduer med 3 lag glas og vende beslag der ikke virkede mere, på grund af at vinduerne er meget tunge.

Irmelinen : Har lavet deres udsugning i en helhedsplan, hvor der blev lavet helt om på lejlighederne. Her var anlægget en del af emfanget i køkkenet, og blev styret herfra. Det havde kostet 13 mil. Kr. for alle lejlighederne, og de var meget godt tilfredse med anlægget. De havde lavet sundhedstjek før og efter renoveringen.
Michael og Jan har spurgt om vi kan mødes den 21. februar om status på projektet. Det kan vi ikke. Vi foreslog den 20. eller 25. februar. Flemming skriver til dem.

e)   Status af planlægning af ekstraordinært afdelingsmøde:

              Vi laver workshop 2-3 aftner om renoveringen, inden afholdelse af ekstraordinært afdelingsmøde. Workshop i første eller anden uge i maj 2019. Dato er dog ikke endelig fastsat. Ej heller dato på det efterfølgende ekstraordinært afdelingsmøde.

f)    Sektion 2 møde tirsdag den 05. marts 2019 i Skyttehusene:

              Bestyrelsen vil gerne have et helt almindeligt sektionsmøde, hvor vi kan udveksle erfaringer med de øvrige afdelinger i vores område. Alle herfra deltager. Flemming tilmelder samlet.

 Ad. 4.   Gårdlauget:

              Der var bestyrelsesmøde den 14.1.2019, næste møde er d. 18.2.2019.
Fastelavnsindbydelsen ændres så der kun afleveres et sted.
Fastelavns formøde d. 18.2.2019 kl. 17.00. Tilmelding til fastelavn som afholdes søndag den 3. marts 2019, kl. 11.00 med opstart i gården, er sat på vores hjemmeside og rundsent i ”hardcopy” til alle beboere via deres postkasse. Der er frivillige, som har meldt sig på banen til at hjælpe. Det er gårdlauget rigtig glade for.

Ad. 5.    Bordet Rundt:

              Der bliver opbevaret ting på trappen (Sæt. 1.) i flere dage, dette bliver der nu skredet ind for.

Ad. 6.    Regnskabet for 2018 er revideret og godkendt. De midler, som blev brugt på afskedsreceptionen for Rene er indsendt til fsb direkte for endelig afregning i 2018. (Aktivitetsmidler). Vi har 75.000,00 kr. i budget til beboeraktiverer for 2019. Det høje budgetbeløb for 2019 skyldes bl.a. at: - Afdelingen har 70-års jubilæum den 1. oktober 2019. - Formanden har 25-års jubilæum.
Det blev vedtaget på afdelingsmødet, at bestyrelsen får telefonpenge, efter så gældende regler. Flemming indstiller og rundsender til jer alle for endelig godkendelse og videresender til fsb.

Ad. 7.    Pia arbejder videre med vores informationspjece. Har du /I ændringer til den, så skriv endelig til Pia via hendes mails. Informationsfolderen til oplysning om udlejning af ”festlokalet” arbejdes der fortsat på. Carsten har fundet en udmærket folder fra Blågården som kan bruges ”fundament” til vores pjece. Flemming videresender Carstens mail til jer – for inspiration. (Bød endelig ind med forslag).

Ad. 8.    Næste bestyrelsesmøde blev planlagt til torsdag den 14.3.2019 kl. 17.00.

 

Referent: Carsten.


------------------------------------------ o 0 o ---------------------------Referat af bestyrelsesmøde d. 28. November 2018

Til stede: Flemming, Dorte, Inge, Lisbeth, Pia, Rene og Carsten.

 

Dagsorden:

1.    Velkomst ved formanden.

2.    Møde starter kl. 18.00 med Kamilla fra Fællegården. Hun har været så venlig at komme og fortælle lidt om deres oplevelse vedr. opsætning af ventilation i deres ejendom. (Før / under / efter etableringen)

Oplæg til, hvordan vi kan iværksætter bl.a. workshop ifm. vores renoveringer. Første stop bliver måske Fællegården. Se oplæg fra vores sidste møde med Jan. Skal ”munde” ud i et ekstraordinært afdelingsmøde i det sene forår 2019.

3.    Godkendelse af referat fra den 29. oktober 2018.

4.    Hvad er der sket siden sidste møde, v/formanden.

-       Driftsmødet afholdes den 041218, mellem kl. 12-15. Dagsorden vedhæftet

-       Lisbeth ønsker at udtræde af bestyrelsen d.d.

-       Driftslederen har opsagt sin stilling.

5.    Gårdlaugs information – bl.a. Status på Fredenshus renovering. Materiale er rundsendt tidligere. (udvidet til 010420!)

6.    Bordet rundt

7.    Regnskab

8.    Evt.

9.    Næste møde. Herunder julefrokost fredag den 30. november

 

Ad. 1.    Flemming bød velkommen til alle.

 

Ad. 2.    Kamilla fortalte om de mange udfordringer der var hos dem, det startede med 3 prøvelejligheder, og de endte op med 3 forskellige anlæg i de tre lejligheder.
Der skal laves meget detaljeret arbejdsplaner, med tid på håndværkerne, og det er meget materiale der skal udsendes til beboerne og på hjemmesiden.
Der har været mange hovsa løsninger.
Det er ikke noget hun ville anbefale nogen andre at lave. Der skal også skiftes filte 2 gange årligt.
Jan Horskær foreslog udflugt den 17. december 2018. Se udsendte mail fra den 27.  november 2018.

 

Ad. 3.    Referatet fra 29. oktober 2018 blev godkendt.

 

Ad. 4.    Der er driftsmøde den 4. december 2018 kl. 12.00 til 15.00. Flemming, Inge og Dorte deltager.
Lisbeth ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Bestyrelsen takkede for alt i de 4 år og ønskede alt godt i fremtiden.
Pia Meisner indtræder herefter i bestyrelsen.
Rene har opsagt sin stilling til 31. december 2018, han skal til DEAS på Frederiksberg.
Flemming har talt med Michael Egelund om ansættelse af en ny driftsleder.
Der afholdes afskedsreception d. 20.december 2018 kl. 13.00 i kælderen.

 

Ad. 5.    Der var bestyrelsesmøde i Gårdlauget d. 14. november 2018, der er kommet  juleudsmykning op.
Fredenshus renovering starter i det nye år, de vil fylde en del i gården, og har forlænget arbejdsperioden til 1. april 2020.
Det tog langt tid med at få repareret porten, fordi der manglede reservedele.
Fastelavn næste år, der kommer indkaldelse ud i januar. Sommerfesten 2019 bliver aflyst. Næste møde er d. 14.1. 2019.
Inge: HP-mand tager reklamer op af papircontaineren, det er ikke i orden.
Lisbet: HP-mand brugte gasbrænder meget tæt på cykelhjul og hen over dem.

 

Ad. 6.    Inge: Hvem har ansvaret, når de små renovationslåger, står åbne en hel weekend? Flemming: Det er vi forsikret for.

Ad. 7.    Regnskabet ser fornuftig ud.

Ad. 8.    Pia arbejder videre med Informationsmappen, så kom med ændringer, hvis i har nogle.

Ad. 9.    Næste møde er d. 30. januar 2019 kl. 18.00.
Referat af bestyrelsesmøde den 29. oktober 2018.

Til stede: Flemming, Dorte, Inge, Lisbeth, Carsten, Pia og Rene.
Samt Jan Damgaard Horskær Fsb
Afbud fra: Nikolaj

 

 1. Velkomst ved formanden.
  Formanden bød velkommen og orienterede om tavshedspligten.

 2. Jan og Michael/fsb kommer med oplæg til, hvordan vi iværksætter bl.a. workshop ifm. vores renoveringer. Oplæg tilgår.
  Michael kom desværre ikke. Det blev besluttet at vi tager en tur ud for at se på afdelinger der har/eller skal skifte vinduer og ventilation, Tingbjerg, Fælledgården og Hermodsgården.
  Jan snakker med Wissenberg, om et sted hvor de har lavet et anlæg, som det de har foreslået her. Mere her om senere.

 3. Hvad er der sket siden sidste møde, herunder evaluering af afdelingsmøde den 26. september og sektion 2 mødet den 11. oktober. Fokus på bl.a. vores informationsmappe og udfærdig en folder til vores udlejningslokaler. Samt vores hjemmeside:  www.fsb-34.dk.
  Afdelingsmødet var godt med et fint fremmøde, sektionsmødet gik godt, Camilla (Fælledgården) vil gerne komme og fortælle om deres renovering.
  Pia arbejder videre med informationsmappen, kom med forslag eller rettelser.

 4. Gårdlaugs information (bl.a. generalforsamlingen den 25. oktober).
  Generalforsamlingen var et tyndt fremmøde, der kom kun bestyrelsen.
  Det blev besluttet at der skal beskæres træer, det der var plantet ved containeren, er gået ud på grund af varmen og for lidt vand. Det blev foreslået herfra, at man flytter de der roser der ved pergolaerne, da de er meget vildt voksne, og til fare for børn.
  Føler til lyset ved storskraldscontaineren, bør ses efter det virker ikke som om den er hurtig nok.
  Næste møde i Gårdlauget er d. 14-11-2018.

 5. Bordet rundt.
  Inge har tidligere spurgt efter antal af vaske-/opvaskemaskiner, har endnu ikke fået svar (Rene)
  Bygningsgennemgang uden bestyrelsen deltagelse er vi meget imod, dette bør tages op på næste sektionsmøde.
  Rene siger at Nortec’s forslag om totalcare af vaskeriet ligger hos Michael (Fsb).
  Vi afventer mere info.
  Carsten foreslog at der bliver sat mere loftslys op i køkkenet i selskabslokalet.
  Dorte siger at rengøringen af køkkenet har store mangler, f.eks. ovnen der ikke bliver gjort ren.
  Lisbeth efterlyste det køleskab til baren, som er besluttet på et tidligere møde.

  Pia siger at brandalarmen ikke virker i opgangen, Rene kikker nærmer på den.

 6. Regnskab.
  Dorte fortalte at der er 2.200,00 kr. i banken og 400,00 kr. i kassen.

 7. Evt.
  Intet.

 8. Næstemøde. Evt. julefrokost! Hvordan og hvorledes!
  Næste møde er onsdag d. 28-11-18 kl. 18:00, Flemming prøver at få Michael til at komme.
  Julefrokost er fredag d. 30-11-18 kl. 18:00, mere info kommer.

 

     
 

Referat af bestyrelsesmøde 15. august 2018.

Den 15-8-2018.

Deltagere: Alle.

 

1.    Flemming bød velkommen.

2.    Referat fra mødet den 17-7-18 blev godkendt

3.    Formandens oplæg:

Beboermøde plan:

Indkaldelse skal ud senest d. 29-8-18

Sten Søndergaard som dirigent.

Indkommende forslag senest onsdag d. 12-9-18 kl. 12:00, Inge sender til bestyrelsen, Rene, Michael Egelund og DBJ.

Kun et sted at aflevere post til bestyrelsen er i postkassen i porten.

Endelig dagsorden og forslag skal ud d. 19-9-18.

Rene sørger for en opdateret beboerliste til mødet.

Helle Moreno genopstiller ikke som revisor.

Møde d. 5-9-18 kl. 16:00 med Michael og Jan om projekter i ejendommen. (Døre, vinduer, altaner og stigstrenge.)

Videoovervågning af gade er sendt til FBS Jura om regler. (efter EU reglen af 25. maj 2018)

e.        Plads til handicap cykel på det nye cykelområde i Sætersdalgade.

            Rene arbejder videre med dette.

f.         Person.

            Udsat til næste møde.

g.         Status på ungdomsboligerne på 5 sal. Evaluering af processen.

Mangler evaluering og regnskab.

h.        Status Effektivisering for Præstevænget.

            Intet nyt.

 

i.          Status på gennemgang af boliger vedr. sundheds tjek.

            Intet nyt.

 

j.         Der er kommet svar fra Nortec. Tages op på næste møde.

 

            Næste møde er d. 5.9.18. kl. 16:00 for dem der kan.

 

            Der er sektionsmøde d. 10.10.18 i Fælledhaven, mere her om senere.


Referat af bestyrelsesmøde 17. juli 2018.

Den 17-7-2018.

Deltagere: Afbud fra Rene.

 

1.    Flemming bød velkommen.

2.    Referat fra mødet den 25-4-18 blev godkendt

3.    Formandens oplæg:

a.    Budgetmøde på Rådhuspladsen tirsdag den 07. august, med start kl. 13.00 med Jan - egne forundersøgelser og Fredenshus renovering start af 2019 og kl. 14.00 med Michael omkring budget for 2019.

Jan bliver projektleder på vores fremtidige projekter.

 b.    Afdelingsmødet – som er sat til afholdelse onsdag den 26. september 2018, kl. 19.00.

Indkaldelse bliver taget op på mødet d. 7-8.

Forslag skal i postkassen i porten, nøglen læges i bestyrelses lokalet, Inge henter forslag og rundsender til alle.

Der er flere spørgsmål til budgettet.

 c.    Tyveri/hærværk af cykel / bil. Video overvågning.

Vi spørger Fsb om regler for videoovervågning af gade. Den nye EU lov af 25. maj 2018 der er trådt i kraft. Hvilken indflydelsehar den.

 

d.    Brug af gasgrill på altan.

Dette undersøges nærmere til næste møde.

 

e.    Plads til handicap cykel på det nye cykelområde i Sætersdalgade.

Rene under søger om det kan lade sig gøre mht. strøm.

 

f.     Klagebreve fra Person Retursvar.

Person

 

g.    Status på ungdomsboligerne på 5 sal. Evaluering af processen.

Mangler evaluering og regnskab.

 

h.    Status Effektivisering for Præstevænget

Intet nyt.

 

i.      Status på gennemgang af boliger vedr. sundheds tjek. v/Rene. Mangler fortsat en rapport.

Intet nyt.

 

j.      Status på Nortec. Rene har afholdt et møde med Esben.

Intet nyt Rene har ferie.

 k.    Status nye tider…. Inge sender forslag ud omkring nye tider.

Det bør være på begge vaskerier, afventer Rene og Espen

 l.      Status: Cykeloprydning mellem den 13 og 30. juli 2018 i Sætersdalgade.

De bliver stillet i gården og afhentet af kommunen.

                                 

1.    Gårdlauget :

a.    Sommerfesten lørdag den 18. august 2018. Dagen tal fra P = 25V – 16B = 41.

b.    Port ud mod Englandsvej.

Bliver en del af briksystemet.

c.    Status , opretning af byggeplads i gården ifm. tag/facade renovering i ultimo 2018 primo 2019. Undersøg bl.a. gavlmaleri etc. Endelig placeringer af bygge- containere ikke afgjort endnu.

Flemming tager en snak med Jan og Michael Egelund.

d.    Status affaldshåndtering i gården. Herunder de næringsdrivende.

Intet nyt.

e.    Status ansættelse af ½mand i gården via fsb!! Rene kontakter fsb om denne løsning og mulighed.

Vi er ikke kommet videre med den ½ mand.

 

2.    Udvalg Altanudvalget :

a.    Status ved Inge.

Alle der kan, skal have altan eller have, afventer svar fra Københavns kommune om de har nogen mening, FSB kommer med forslag.

 

3.    Regnskab :

a.    Status ved Dorte.

Dorte har fået netbank så nu kommer der gang i det.

 

4.    Eventuelt :

Næste bestyrelsesmøde!

Bliver den 15-8-18 kl. 17:30

Møde på RH den 7/8, kl. 13.00

Afdelingsmødet onsdag den 26. september 2018 Referat bestyrelses møde 25. april 2018

Den 25-4-2018.

Deltagere: Alle

1.    Flemming bød velkommen.

2.    Referat fra sidst bestyrelsesmøde den 20. marts 2018 blev godkendt.

3.    formandens oplæg.

a)    Regnskabet viste et overskud på 320.611 kr. henlagt til vedligeholdelse, regnskabet blev taget til efterretning og underskrevet. Rene sender det til FSB.

b)    Status på ungdomsboligerne. Intet nyt. afventer 1 års gennemgang.

c)    Status Effektivisering for Præstevænget. Se udsendte om dette, vi kan ikke spare noget ved effektivisering

d)    Status på sundheds tjek. Rene har haft et møde med Lena Palsdorf (FSB Drift), hun har sammenlagt det i % tal, men vi har ikke fået nogen rapport, Rene udleverede foreløbig rapport.

e)    Status på Nortec. Rene har afholdt et møde med Esben. Der har været en del nedfald i booknings-systemet og det virkede ikke da han var her, problem med at man ikke kunne se maskinerne på PC/APP. Rene undersøger om bookning af tørretumblere kan blive sat til reservation med 30 min. forsinkelse.
eks Vask kl. 9:00 tørrer kl. 9:30.
Vi undersøger muligheden om at indføre nye vasketider som følger:

  7:00 - 10:00

10:00 - 13:00

13:00 - 16:00

16:00 - 19:00
Samt at døren er låst, for andre end den der vasker.

f)     Referat fra Sektion 2 den 06. marts 2018, dette er ikke retvisende der kommer ikke det negative med. Ref. af bygningsgennemgang blev tilsendt under mødet og gennemgået.

g)    Evaluering af fællessektionsmøde den 12. april, FN og IB deltog.
ca. 40 deltagere med snak om effektivisering, 37 afd. er mindre effektive.

h)    FSB i medierne. Det firma der er brugt i Tingbjerg, har fået alvorlige anmærkninger af arbejdstilsynet.

i)     Tryghed i opgangene, se link i indkaldelse.

j)      Ny mail adresse til bestyrelseskontoret: bestyrelseskontoret@fsb34.dk

k)    Cykeloprydning. Der bliver sat et farvet bånd på styret.

 

Gårdlauget :

 

1.    Status, opretning af byggeplads i gården ifm tag/facade renovering i ultimo 2018 primo 2019. Undersøg bl.a. gavlmaleri etc. Endelig placeringer af bygge- containere ikke afgjort endnu. Bare det ikke kollidere med vores fremtidige renoverings opgaver

2.    Affaldshåndtering i gården. Herunder de næringsdrivende. Kloaker er renset og de siger at det er i orden, men det er det ikke ifm. Rene.

3.    Status ansættelse af ½mand i gården via FSB!! Rene kontakter FSB om denne løsning og mulighed, det kan ikke lade sig gøre da vi ikke kan være arbejdsgiver.

4.    Cykel oprydning! Se seddel på opgangene. Vedhæftede.

 

5.    Regnskabet for bestyrelsen. Ingen penge fra FSB, Nordea har klokket i det, men er på vej med en løsning.

6.    Bordet rundt.
Inge anbefaler at Rene ikke holder ferie, under arbejde i afdelingen.
Lisbeth, Brandalarmen i nr. 9 starter uden grund, Rene snakker med dem der har sat den op.
Lisbeth, Bolig.net der ikke virker, man skal kontakte FN når det sker, så kontakter han dem.
Dorte siger at der nogle der bruger måtten som dørstopper, husk at din indboforsikring ikke dækker ved indbrud.
Lisbeth, Bordbænkesæt er sat på brandvej, uden at det er sat på plads efter brug. FN tager det op på næste bestyrelsesmøde.

7.    Der blev udleveret nye nøgler.

8.    Driftsleder Rene:
Der er 3 flyttesager.
Larm i nr. X Klaverlyd og børn, en har et klaver stående Rene foreslår at hun køber et keyboard. Børn kan vi ikke gøre så meget ved.

Tilladelsen til video overvågning er kommet fra politiet.

Cykelparkering, der kommer Asfaltspecialisterne, der laves 2 bump extra.

Nortec krisemøde, montøren konstaterede at der var lukket for det kolde vand!

Og de sætter en ny router op, for 412.- kr.

Video i kælderen er de i gang med, 3 nye servere for ca. 60.000,- +moms.

Ungdomsboligerne er der lavet gennemgang med fejl og mangler, flere punkter afvist, der arbejdes videre med dette.

Holst+Lundgren skal lave vejen og de skæve kantsten, mellem nr. 9 og nr. 11.

Røgmelderene i 9, bliver skiftet til de gamle.

Led belysning i kælderen, Rene skal på besøg i Møllelængen hvor de har lavet det.

Mægling her i kælderen den 28-5.

Der er refunderet 14 dage på Bolig:net samt rykkergebyr 100.- . YouSee har fundet ud at afregne pr mdr.

Rottesikring i kloakker for 185.981.88 kr. Gårdlaug’s regi.

 

9.    Evt.

Løgdag blev godt modtaget, FN under søger med andre afd.

     

Referat af bestyrelsesmødet 20. marts 2018


Dagsorden til bestyrelsesmødet

1.    Velkomst ved formanden

2.    Godkendelse af referat fra sidst bestyrelsesmøde den 22. februar 2018.

3.    Formandens oplæg:

 

a)    Evaluering af driftsmøde med Michael Egelund af 15. marts 2018. Herunder:

b)    - Status på ungdomsboligerne på 5 sal. Evaluering af processen.

c)    - Effektivisering for Præstevænget

d)    Status på gennemgang af boliger vedr. sundheds tjek. v/Rene. Mangler fortsat en rapport.

e)    Status på Nortec. Møde med Esben!

f)     Evaluering af Sektion 2 den 06. marts 2018, kl. 18.00. Referat pt. ej tilgået.

g)    Evaluering af BL 1 kreds konference 17-18 marts 2018.

h)   Brugen af fælleslokalet (Kondirum)

 

Gårdlauget :

a.    Se vedhæftede Referat.

b)    Regnskab for 2017 for gårdlauget.

c)    Status, opretning af byggeplads i gården ifm. tag/facade renovering i ultimo 18 primo 19. Undersøg bl.a. gavlmaleri etc. Endelig placeringer af bygge containere ikke afgjort endnu.

d)    Status: ADK system til brug også for Præstevænget. Hvor langt er vi kommet

e)    Affaldshåndtering i gården. Herunder de næringsdrivende.

f)     Status ansættelse af ½mand i gården via fsb!! Rene kontakter fsb om denne løsning og mulighed.

g)    Mødes 03. april kl. 16.00. Roser – Plantekasser mv.

h)   Cykel oprydning!

i)     Målene i gården måde fritidscenter skal der indkøbes nye.! 

 

4.    Regnskabet for bestyrelsen. Kasseren orienterer.

 

5.    Telefongodtgørelse. Blanket er indsendt til fsb med anmodning om at alle i bestyrelsen får samme max beløb. Afvent E-Boks.

 

6.    Bordet rundt.

 

7.    Gennemgang af nøgle kvitteringer for alle. Husk at medbring alle jeres nøgler. Udsat fra sidste bestyrelsesmøde.

 

 

8.    Eventuelt

i)     Herunder:

j)      Bestyrelsesmøde torsdag den 22. marts 2018, kl. 1800. Flyttet til 20. marts 2018

k)    Bestyrelsesmøde onsdag den 25. april 2018.!!

 

Referat af mødet d. 20. marts 2018

Alle mødte op.

1. Flemming bød velkommen.

2. Referatet af 22.02.2108 blev godkendt uden bemærkninger.

3. Formandens oplæg:

a)    Driftsmødet med Michael gik godt, den manglende styring og information går Michael videre med.

b)    Flemming kontaktede Steen Søndergaard og fortalte om forholdene med den manglende styring af projektet.

c)    Vi ligger på den gode side og skal ikke lave noget om. Næste buget møde d. 7-8.

d)    Rene mangler kun en lejlighed, Lena får det løbende, men kommer først rigtig i gang efter påske, vi skal se på hvor vi skal sætte ind med mere information.
vi må afvente den fulde rapport.

e)    Der er stadig udfordringer med Nortec, det gik ned i weekenden igen, afventer mødet med Espen (Nortec).

f)     Udmærket møde, men set er irriterende at vi ikke får referat i ordentlig tid.

g)    God konference der fik rystet de forskellige afdelinger sammen, og vi fik noget ud af det alle sammen.

h)   De få der ikke kan forstå reglerne bør blacklistes i et år. Rene har fået et tilbud på lydstyring ca. 25.000 kr. ud skudt til næste møde, alternative tilbud undersøges.Gårdlauget.

a)    Referatet er set og taget til efterretning.

b)   Præstevænget betaler 210.000,- i bidrag om året til Gårdlauget, som har et budget på kr. 460.000.- Overskud i Gårdlauget for 2017 er kr. 27.000,- Samlet har Gårdlauget kr.188.000,- til gode ved FSB til "uforudsete" udgifter.

c)    Vi ved ikke rigtigt noget endnu.

d)    ADK køre nu, rene har endelig fået den rigtige kode.

e)    Bjarne har fundet reglerne for erhvervsdrivende, Flemming og Bjarne holder møde med den om dette.

f)     Alle er enige om at HP skal skiftes ud med et andet firma, mere på næste møde.

g)    Roserne ved pagoden flyttes, hvis de kan overleve det.

h)   Der er cykel oprydning i Englandshus.

i)     Målene i gården udskiftes i gårdlaug’s regi.

 

4. Regnskabet udsendes til orientering, vores fremtidige bank bliver Nordea, papirer er sendt.

 

5. Person.

 

6. Bordet rundt.

     Lisbeth, kan man ikke lave det så når man reservere vask, kan der ikke komme nogle ind og bruge tørretumblerne. Rene snakker med Espen (Nortec) om det.

     Rene har haft projektmøde med Jan Horskær/Michael Egelund, vinduer der er lidt punkteret bliver ikke udskiftet, kun ved hel punktering.

     Rottesikring har Rene fået et tilbud om opsættelse af rottefælder i kloakrørene. Max 2 stk. afventer tilbud.

     Der bør drossels ned på containerne i gården der kan spares 8 stk. 600L og 1. 400L.

     Telefonen (32553117) i bestyrelseskontoret bliver overflyttet til Bolig:net.

     Rene har møde med Michael E. og rykker igen for fjernelse af container og restaffald fra byggesagen. LEDlamper arbejdes der videre med.

 

7. Nøgler udskudt til næste møde.

 

8. Næste møde er onsdag d. 25. april kl. 18.00.

     Fælles sektionsmøde d. 12. april.

     Repræsentantskabs møde d. 30. maj, mere herom senere.

 

 

Møde afsluttet kl. 20.45.

 


 

Referat af Bestyrelsesmøde d. 22.02.2018

 Inden bestyrelsesmøde, har vi inviteret de nye beboere i de 3 nye lejemål til et infomøde.

Der kom et par Ingrid og Emerik fra nr. 7.

Flemming præsenterede bestyrelsen og fortalte om vores afdeling, samt om vores gårdlaug og FSB i almindelighed.

Bestyrelsen ønsker at vi i fremtiden kan holde infomøder med de nye beboere.

1.       Velkomst ved formanden.

 

2.       Referat fra sidst bestyrelsesmøde den 25. januar 2018. blev godkendt.

 

3.       Formandens oplæg:

Status Internet ved Bolig:net.

Status på de ekstra stik i bl.a. beboerlokalerne, vaskeri, biblioteket og selskabslokalet.

Rene undersøger pris på en fornuftig aftale, routere kan fås til halvpris.

Fastnettelefonen i beboerforeningen flyttes fra TDC til Bolig.Net

Status af TV udbyder YouSee. Forhandling om de extra stik på vaskeri/beboerlokaler.

Rene skriver til Jesper S. (YouSee). Forhånds aftale om at det skulle virke.

Der er slukket for 48 lejligheder.

YouSee har sendt regninger ud fra 1.1.18, selv om at de har sagt at første måned er gratis, Flemming skriver til dem.

Status på 5. sal. Der mangler svar fra Sara (FSB).

Der er sat elmålere op.

Hårde hvidevare er vores ansvar, da de er i lejlighederne ved indflytning.

Status på sundhedstjek. Rene mangler 6 stk. og regner ikke med at komme ind der.

Generelt ser det pænt ud, enkelte steder med lidt fugt på ruderne, de er informeret om udluftning, 2 steder der ikke har HPFI-relæ, de er ved at blive skiftet.

Forventer at være færdig i uge 9.

Facadetjek er ikke kommet videre, det startede i 2016, Inge har spurt Michael (Driftschef), han svarer: At det afventer afslutningen på sundhedstjek.

Sektion 2 møde den. 6.3.2018. Det vil være rigtigt god, hvis der kommer så mange som muligt.

Vi hjælpes om det praktiske.

FSB/BL. Week-end seminar er der tilmeldt: Flemming, Dorte, Inge og Carsten.

 

GÅRDLAUGET

 

Fastelavn, der kom ca. 95 personer. Der skal rettes op på tilmeldingsfristen, og hvem der gør hvad.

Ellers var det et godt arrangement, helt som det plejer.

Status på byggeplads, der er ikke kommet noget nyt.

Status på ADK, Bjarne har til d. 23.2 til at komme med den rigtige kode. Rene har snakket med Michael, da de skal lave det i de nye afd. kan det være at vi kan få noget hjælp den vej.

Status på ansættelse af ½ mand. Rene snakker med FSB og kommer med et oplæg.

  

 

 

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 25. januar 2018

1.    Velkomst ved formanden

2.    Godkendelse af referat fra sidst bestyrelsesmøde

3.    Formandens oplæg:

 

-       Rotter i gården.

-       Status Internet ved Bolig:net. Herunder mødet den 18/1

-       Status af TV udbyder Yousee. Herunder mødet den 18/1. Evaluering!

-       Status kabling til TV ved Dansk Kabel TV. Bl.a. klage fra Kai, Sæt. nr. 15.

-       Status på ungdomsboligerne på 5 sal. (Rundvisning). Evaluering!

-       Status på gennemgang af boliger vedr. snuhedstjek. v/Rene (se tidligere oplæg ved Lena, som var først på programmet).

-       Status på optimering på/i afdelingen. (besparelse)

-       Sektion 2. Se referat. Næste møde i sektionen er den 06. marts 2018 kl. 18.00

-       BL kurser i foråret. Se mail

-       BL weekend den 17. og 18. marts. Se mail

 

-       Gårdlauget .

-       Opdatering fra mødet den 11. januar 2018… Herunder indbydelse til fastelavn, der afholdes søndag den 11. februar 2018, kl. 11.00 (Nogle hjælpere!). Sidste tilmelding den 28. januar (skal være over 50 pers.

-       Tilstopning af kloak ved Flintstone.  Ny container til Gårdlauget er kommet – men mangler en masse. (Fliser – blomster etc.)

-       Affaldshåndtering i gården. Herunder de næringsdrivende. 

-        

4.    Regnskabet for bestyrelsen. Kassereren orienterer. Bank Nordic – nye vedtægter og regler – ønsker at få oprettet konto i Nordea. Revisorer (Helle og Kamilla) indkaldes til revision af regnskabet 2017 for rådighedsbeløb. (Aktiviteter er indsendt).

 

5.    Telefongodtgørelse.

 

6.    Bordet rundt.

 

7.    Kommende møder. Torsdag den 22. februar 2018 kl. 18.00, sektionsmøde onsdag den 6. marts 2018. (Bestyrelsen mødes kl. 17.00) Bestyrelsesmøde torsdag den 22. marts 2018 kl. 18.00.

 

 

8.    Eventuelt.

 

Referat.

 

1.      Flemming bød velkommen til Drift chef Michael Egelund og Lena Palsdorf, som arbejder med sundhedstjek i FSB.

 

Lena fortalte om sundhedstjekket. Hun står for planlægning og indsamling af data, Rene har fået en IPad hvor der er liste med spørgsmål (Liste udleveret på mødet) han kan også tage billeder som forklaring, disse data henter Lena og arbejder videre med dem.

vi får en rapport senere, dog ikke så detaljeret som den Rene får.

 

2.      Referatet fra sidste møde blev godkendt uden rettelser.

 

3.      Der er kommet rotter i gården, der er sat fæller op, 2 stk. er fanget.

 

Rene havde sørget for pølser og brød til mødet med Yousee og Bolig:net.

Der kom 20 – 30 beboere, så meget godt fremmøde.

Carsten tager en snak med Boxer om det gamle antennekabel.

 

Den fremsendte klage fra Person, Dansk Kabel Tv laver det om.

 

Status på ungdomsboliger.

Det der startede som et lille projekt endte med et kæmpe problem, gulv der ikke er lagt ordentligt, store revner mellem gulvbrædder, der er ikke sat elmålere og vandmålere op, er dette rigtigt.

Flemming laver et oplæg til evaluering som vi andre kommer med indspark til.

 

Der er intet nyt om optimeringen.

 

Der er sektionsmøde her hos os den 6. marts 2018, her kan vi få en snak med de andre afdelinger om drift ællesskaber og deres erfaringer.

 

BL holder en del interessante kurser i foråret, se mail.

BL holder week-end seminar den 17. og 18. marts. Tilmelding til Flemming.

 

 

Gårdlauget.

Renovering af tag og ydervægge i Fredens Hus. Der er nogle spørgsmål vi vil have svar på, containere kan vel stables, de behøver vel ikke komme på en gang. Tidshorisont og antal container.

Der bør laves et jernrækværk på garagevæggen, så den ikke ødelægges af skraldecontainerne.

 

Fastelavn aflyses hvis der er under 50 tilmeldte, Inge og Carsten kommer og hjælper.

 

Ikke på plads med rensning af kloakken ved Flintstones. Rene henter tilbud fra vores firma.

 

Skraldemændene kar kørt ind i affaldsskuret, Rene kontakter dem.

 

4.      Dorte snakker med Nordea og vender tilbage.

 

5.      Person

 

6.      Person køber en nøgle, der kun skal bruges til opgangen, men får en til lejligheden, det var ikke lige det hun ville. Rene undersøger om det kan lade sig gøre, kun at få en nøgle til opgang.

Lisbeth vil gerne have fjernet det tørrestativ der er på hjørnet af Englandsvej og Sætersdalgade, det er til fare for børne.

Dorte er træt af der kommer nogle og brokker sig over at der en af maskinerne ikke virker i vaskerierne.

Rene siger at Nortec beklager at der er sket en fejl og de ser på det.

Boligerne på 5.sal er udlejet pr. 1. februar, vi skal afholde udgiften på vedligeholdelse af hårde hvidevare. De har fået et loftrum hver.

Kameraovervågeningen et trukket i langdrag af politiet.

Der er lavet hærværk i cykelrummet i nr. 7.

 

7.    Næste møde er torsdag den 22. februar 2018, kl. 18.00 og

sektionsmøde onsdag den 6. marts 2018. (Bestyrelsen mødes kl. 17.00) Bestyrelsesmøde torsdag den 22. marts 2018, kl. 18.00.

 

8.    Intet under dette punkt.

 

Mødet sluttet i god ro og orden kl. 22:03.

 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde 5. december 2017

Mødedeltagere: Flemming Nørgaard, Inge Bugge, Dorte Nørgaard, Lisbeth Christensen og Carsten Roslund

Referent: Carsten Roslund

Dagsorden:

1. Velkomst.

2. godkendelse af referat fra sidst.

3. Info fra formanden

4. Affald

5. Næste møde.

6. Evt.

 

Ad. 1. Efter driftmødet, lyder det til at den nye driftschef Michael Egelund, er meget lydhør over for vores problemer. Der skrives også til ham, ved urimeligheder ved projekter.

Ad. 2. Referatet blev godkendt.

Ad. 3. Der blev valgt følgende til repræsentantskabet: Flemming Nørgaard, Dorte Nørgaard og Inge Bugge-Hansen. Til suppleanter blev der valgt: Lisbeth Christensen og Carsten Roslund

Bolig:net kan overtage mail adresserne der slutter med @fsb-34.dk til en pris på 5.000,00 kr. med en årlig pris på 2.500,00 kr. og hjemmesiden til 1100,00 kr. pr. år. Vedtaget.

Infokannalen på tv-nettet afskaffes.

Fastnet telefonen i bestyrelseslokalet afventer tilbud fra Bolig:net.

Ad. 4. Rotterne kommer af at containerne, ikke er lukket.

Fredenshus kan ringe til Københavns Kommune og aftale tømning 3 gange om ugen.

Problemet med affald, fra Flintstone og Den lykkelige familie, arbejders der videre med.

Rene kommer med et forslag om en indhegning af containerne til erhvervslejemålene.

 

Ad. 4. Der er store problemer med bookning af vaskeritider. Rene under søger det.

 

Ad. 5. næste møde er den. 25-1-2018 kl. 18.00.

 

Referat af bestyrelsesmøde den 07. november 2017.

Den 7-11-2017

Mødedeltagere:

Flemming Nørgaard; Inge Bugge; Dorte Nørgaard; Lisbeth Christensen og Carsten Roslund

Referent:

Carsten Roslund

 

1. Velkomst ved formanden.

Flemming bød velkommen.

 

2. Referatet fra afdelingsmødet er uddelt til alle beboere.

 

Carsten erstatter Gudmund også som referent.

 

Dorte fortalte at der er kommet et brev fra Bank Nordik, men der er ingen der forstår det, de vil have at alle i bestyrelsen skal vise ID. Dorte flytter vores konto til Nordea.

 

Rotter i gården, der er sat giftkasser op, Rene har set en i garagen.

Københavns teknik- og miljøforvaltningen er sat på sagen.

 

Bolignet. Flemming vil gerne have et møde med dem, om hvornår og hvilke muligheder de kan tilbyde til vores beboere, det er ikke nødvendigt at Katrine og Kim (FSB) deltager.

Flemming laver en aftale med Bolignet, og sender det ud til os andre.

 

Status 5. sal. De skulle have fjernet stilaset i Sætersdalgade, det sidste byggemøde referat er fra 5-7-2017.

Der mangler mindst 1 referat. Flemming skriver til Sara med vores observationer om deres affald håndtering, vi mangler også en opdateret plan om sluttid.

 

Sundhedstjek er udskudt til næste møde.

 

Optimeringen om besparelser, køre bare videre, der er ikke meget vi kan sige.

 

Sektion 2. Se det udsendte referat, næste møde er her i Præstevænget. Den 28-2-2018

 

Altanudvalget. Samia har sendt en mail, Inge svare, på mødet d. 9-10-2017 blev vi enige om at vi afventer forundersøgelsen vedrørende facader og vinduer.

 

Gårdlauget. Der er kommet en mail fra Søren Brangstrup Holm-Schou (Københavns kommune).

Kewin (Englandsvej) vil ikke gøre noget, før end han har håndgribelige beviser, på at det er Flintstone der hælder olie i kloakken.

Biocontainerne skal flyttes til et mere hensigtsmæssigt sted. De står lig nu foran garagerne.

 

3. Regnskab for bestyrelsen.

Der er ikke så mange penge tilbage, Dorte laver regnskab til næste møde.

Hanne Moreno mener at hun har 500,00 kr. til gode, fra biblioteksåbningen, vi må finde på noget.

 

4. Bordet rundt.

Dorte påpeget at andre bruger tørretumblerne, når andre vasker, det kan komme til nogle højlydte skænderier.

Inge mener at man ikke burde kunne komme ind i vaskeriet, når det ikke er ens vasketur.

Rene skal kontakte Nortec om en løsning.

Der mangler et bræt ved vaskemaskinerne i Sæt. 9. Man kan komme hånden ind med skyllemiddel.

Lisbeth mener at Rene bør stoppe, med at udlåne redskaber og trillebør til Person, da hun tror at hun ejer gården.

 

5. Næste møde er den 5-12-2017, med den gamle og den nye driftschef.

 

Mødet sluttede i god ro og orden kl. 21:20.

 

      

Referat fra bestyrelsesmøde 09. oktober 2017

 

Mødetidspunkt:                9. oktober 2017, kl. 18.00– 20.00

                                                                                                                                  

Mødested:                         Præste vænget, kælderen

 

Mødedeltagere:

 

Bestyrelsen:                       Flemming K.P. Nørgaard, formand, Inge Bugge, næstformand, Dorte Nørgaard, Lisbeth Vangstrup Christensen, Gudmundur E. Nónstein, Carsten Roslund, 1. suppleant og Luci Smith, 2. suppleant

 

Revisor:        Helle Moreno, Kamilla Kandil og Bishar Osman Ali, suppleant (afbud)

 

Altanudvalget : Inge Bugge, formand, Samina Ali, Helle Moreno, Helle Ahlgren og Kamilla Kandil

 

Gårdlauget:   Flemming K.P. Nørgaard, formand, Dorte Nørgaard og Semina Ali og Lisbeth Vangstrup Christensen, suppleant

 

Driftsleder:     Rene Rasmussen

 

Referent:        Gudmundur E. Nónstein

1        Velkomst ved formanden

Flemming bød velkommen og orienterede om dagsorden for mødet.

2        Projekter

Flemming orienterede om nogle af de igangværende projekter i Præstevænget.

2.1           Ombygning af supplementsrum til ungdomsboliger

Flemming orienterede om forløbet med ombygningen af supplementsrummene til ungdomsboliger. Han forklarede, at da projektet blev besluttet sidste år, var det meningen at ombygningen ikke skulle komme til at koste Præstevængets beboere noget i huslejestigning. Efterfølgende har det vist sig, at tagets forfatning har ikke været god, og derfor måtte det skiftes over ungdomsboligerne. Dette vil medføre en huslejestigning på ca. 3,3% i 2018.

 

Der samlede huslejestigning for 2018 forventes at blive i alt 6,8%.

 

2.2           Stigstrengsprojekt

Flemming orienterede om stigstrengsprojektet, som ikke havde forløbet helt planmæssigt. Han forklarede, at der er blevet skiftet stigstrende i nogle opgange, men at man er ikke færdig i hele ejendommen. For at kunne gennemføre projektet, vil blive udarbejdet en forundersøgelse. Forundersøgelsen kommer nr. 2 i rækkefølgen efter Bolignet og TV-projektet, som skal være afsluttet i år.

 

2.3           Bolignet og TV

Flemming orienterede om bolignet og TV-projektet. Han forklarede, at der er en lov fra 2016 om det frie tv valg, som gør, at afdelings sløjfeanlæg ikke kan fortsætte efter 1. januar 2018. Derfor har afdelingsmødet truffet beslutning om et nyt internet fra bolignet.dk og tv fra Yousee. Projektet forventes at være færdigt den 15. december 2017. Gennemførelse af projektet kræver, at montører får adgang til samtlige boliger i ejendommen. Såfremt montørerne ikke får adgang til lejemålet, vil dette komme til at koste beboeren 1500 kr.

2.4           Sundhedstjek

Fleming orienterede om sundhedstjekket. Han forklarede, at afdelingsmødet har besluttet, at der skal gennemføres sundhedstjek i Præstevænget. Han forventede, at sundhedstjekket bliver gennemført i år. Forhåbentligt kan det gennemføres samtidig som der bliver arbejdet i det enkelte lejemål med TV-projektet.

3        Præsentation af medlemmer / suppleanter / gårdlaug og altanudvalg

Flemming præsenterede medlemmerne og suppleanterne af bestyrelsen, revisionen, altanudvalget og gårdlauget.

4        Praktiske oplysninger og forventningsafstemning ifm. deltagelse af/i diverse møder

Flemming orienterede om arbejdet i afdelingsbestyrelsen og gårdlauget. Han forklarede, at der i afdelingsbestyrelsen sidder der 5 medlemmer. Såfremt der måtte blive behov for, at suppleanterne deltager, vil de få nærmere besked herom.

 

Flemming orienterede også om Præstevængets hjemmeside.

 

Inge forklarede ift. Altanudvalget, at det var hendes opfattelse, at udvalget godt kunne mødes i slutningen af oktober, men at det fremtidige arbejde i udvalget er meget tæt forbundet til forundersøgelsen af Præstevængets facade, som vil blive gennemført i år. Medlemmerne af Altanudvalget var enige om, at afvente resultatet af forundersøgelsen inden arbejdet i udvalget påbegynder.

5        Planlægning af de næste møder som den/de enkelte udvalg skal deltage i

Se pkt. 4.

6        Eventuelt (herunder spørgsmål)

7        Næste møde

Bestyrelsesmøde den 7. november kl 18.00.

 

 


    


Referat af


Ekstraordinært afdelingsmøde


Torsdag den 28. maj 2015, kl. 18.00 .


Beboerlokalet ved Sætersdalgade 15, kælderen.


 


Dagsorden til ekstraordinært afdelingsmøde :


 


 1. Velkomst.

 2. Godkendelse af forretningsorden

 3. Forslag om at fortsætte vedr. udskiftning af køkkener under den kollektive råderet.

  Afslutning ved formanden.

   

  Referat af ekstraordinært afdelingsmødes :

   

  Referent: Flemming Nørgaard. 

  Fremmødt 4 lejemål.

   


 1. Formanden bød de fremmødte velkommen til dette ekstraordinære afdelingsmøde. Og forslog Inge Bugge som dirigent. Hun blev valgt og konstaterede, at mødet var lovlig indkaldt. Og som stemmetæller blev Dorte Nørgaard valgt.

  Inge Bugge kunne konstatere, at der var 4 lejemål fremmødt.

   

 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet.

  Der var ingen bemærkning.

   

 3. Forslag om at fortsætte kollektiv råderet til udskiftning af køkkener, som var indkaldelse til dette møde. (se nedenfor) Dirigenten satte punktet til debat.

  Spørgsmål .


 • Kan man selv tage sit gamle køkken ned, hvis man vil spar nogen penge ifm. Udskiftning af køkken.

 • - Ja det kan man godt som udgangspunkt. Men inden man går i gang skal man først kontakte afdelingens Driftsleder, for en skriftlig godkendelse af iværksættelse af køkkenrenovering jf. kollektiv råderet.  Og man skal passe på man ikke kommer til at ødelægge mere end godt er, når man selv går i gang med de indledende øvelser til en køkken renovering.

 • Hvem skal efterfølgende reparere en itu gået evt. skuffe?

 •  – Hvis det ikke hærværk – og garantiperioden er udløbet, så er det afdelingen som fremadrettet skal stå for vedligeholdelse af de ting som måtte været gået i stykker – dog ikke hårde hvide vare.

 • En nævnte det var lige dyrt nok, det som fsb tog sig betalt i administration honorar for hvert enkelt køkken. Typisk kr. 10.000,- hvor dog også udgiften for optagelse af lån er indregniet.

  Da der ikke var flere bemærkninger satte dirigenten punktet til afstemning:

   

 • Det fremsendte forslag blev herefter godkendt .

   

  Afdelingsbestyrelsen sender efterfølgende det godkendte forslag ind til fsb organisationsbestyrelse til foranstaltning for videre behandling. Bl.a. skal forslaget videresendes fra fsb administration på Rådhuspladsen til Rådhuset til Københavns Kommune for godkendelse. Denne administration vil ca. tage fra 3 til 6 måneder.

  Afdelingen forventer at modtage en tilbagemelding i løbet af det tidlige efterår.

   

  Formanden afsluttede herefter mødet og takkede dirigenten for veludført handling.

   

  Mødet slut kl. 18.30….

   

  Referent Flemming K.P. NørgaardBestyrelsen har siden afdelingsmødet i september 2012 afholdt en række af bestyrelsesmøder. Senest den 07. arpil 2014. 
Hvis nogen beboere vil have en viden for disse møder, kan man altid rettet henvendelse til bestyrelsen via bestyrelsen@fsb34.dk eller formanden formanden@fsb34.dk 
Næste planlage møde bliver den 02. juni 2014.


Med venlig hilsen
Afdelingsformand udi Præstevænget. fsb 


Referat af bestyrelsesmøde den 30. august 2012. kl. 18

 

                         Dagsorden

1)                            Velkomst ved formanden.

2)                           Valg af ordstyrer. (og evnt. suppleant for sekretær)

3)                           Godkende / gennemgå sidste mødereferat.

4)                            Informationer fra:

a)        Formanden.

b)    Meddelelser fra inspektøren.  

c)     Gårdlaugets tilbagemeldinger fra møder.

d)    Tovholder, jvnfr. Opgavefordeling, hvis nyt

e)    Bordet rundt  

5)                            Regnskab. Rådighedsbeløb, aktivitetsbeløb ved kassereren.

6)                             Næste mødedato.

 

Ad. 1       Formanden, byder velkommen til Dorte, Kai, René og
               Villy.

               Joan og Lonnie udeblev.

               

Ad. 2      Ordstyrer: ingen valgt; referent : Villy

 

Ad. 3      Referat blev godkendt.

 

Ad. 4a.   Der refereres til formandens udleverede oplæg, punkt for punkt.

 

pkt. nr. 1      Budgetmøde.         

                     Referatet fra budgetmødet med fsb den 16. august er
                    stadig ikke modtaget. Formanden 
rykker drifts-
                    chefen.  

                                           

pkt. nr. 2a    Dansk Kabel TV tilbud.

                     Der er fremsendt, til bestyrelsen, en orientering om et
                     reklamefremstød omhandlende 
et godt tilbud der vil
                     blive fremsendt til  de beboere i ejendommen, der
                     endnu ikke er 
koblet på, som kunde, DK-TV
                    bredbåndsnet.

                     

pkt. nr. 2b    Dansk Kabel TV informationskanal.

Bestyrelsen har besluttet at afdelingen vil installere
                      info-kanal leveret fra vores 
bredbånd og tele-
                      leverandør. Tilbuddet overdrages til fsb til behandling
                      og underskrift,
 hvorefter vi formoder at vi inden årets
                     udgang har fået installeret dette udstyr, så alle
 i
                    Præstevænget kan se på deres TV, hvad der sker i
                    afdelingen.

 

pkt. nr. 2c    Leje af varmecentral. (festlokale)

                      Bestyrelsen vil fremlægge en forretningsorden for
                      lån/leje af det nyrenoverede 
varmecentral til
                      beboerne i Præstevænget. Der formodes et prøveop-
                      start til november.

                      René blev gjort opmærksom på at der i.f.m.
                     etableringen skal der ny dør i kældergangen.

 

pkt. nr. 2d   Optagelse af lån til varmeprojekt.

                      Bestyrelsen finder det meget kritisabelt at
                     finansieringen/lånet til dette projekt endnu

                     ikke er fastlagt. En ny ”rykker” er på vej til fsb.

 

pkt. nr. 2e    Optagelse af lån til ny runde af køkkenrenovering.

                      Et emne der bliver debatteret/vedtaget på det
                      kommende afdelingsmøde.

 

pkt. nr. 3     Projekter.

                      De projekter formanden havde opridset, blev
                     debatteret. Herunder en finansiering af  
                      
yderligere undersøgelser før en eventuel etablering af
                     altaner, som bestyrelsen vil 
omtale på det kommende
                      afd. møde.

                      Ombygningen i Fritidshjemmet har vist sig at være en
                      langtrukken affære. Vi havde i 
bestyrelsen en
                      længevarende drøftelse med de øvrige 2 medlemmer i
                      Gårdlauget, om 
Fritidshjemmet kunne få en tilladelse
                      til at etablere en udvendig trappe til gården. Også 
                      
en længerevarende debat. Med hensyn til Nortec
                      (vaskeri) så er bestyrelsen af den m
ening er der
                     stadig er plads til forbedringer. Også selv om Nortec
                     har tilbudt 
tilbagekøb af deres maskiner.

 

pkt. nr. 4      Gårdlaug.

                     Gårdlauget har indkaldt til møde den 11. september. Vi
                     har ikke mulighed for at møde op
 den dag, og vi
                    forventer at der kommer et forslag med en ny
                    mødedag/dage.         

    

pkt. nr. 5    Dato for kommende møder.

                   Afdelingsmøde den 20. september. Indbydelserne er
                   udsendt med hjælp fra Fritids
hjemmet. Forslag fra
                   beboerne til afdelingsmødet er senest den 6. september
                    kl. 12, og 
disse vil blive drøftet på et bestyrelsesmøde
                    samme dag kl. 17. Her skal der drøftes den 
endelige
                   logistik for afholdelse af afdelingsmødet. Desuden vil
                  der, også den 6. septem
ber, ske en overførsel af Banko-
                   klubbens midler til Beboerklubben. 

                  Indtil videre er næste bestyrelsesmøde 
                  (konstituerende) aftalt til at være den 27. 
september.

 

Hermed afsluttes formandens oplæg.

 

Ad. 4b       Meddelelser fra inspektøren.  

                   Holder medarbejdermøde i beboerlokale den 31.
                   september.                   

 

Ad 4c .        Gårdlaug

                   Se tidligere.

 

Ad 4d.         Tovholder 

                     Villy gjorde opmærksom på at der har været en pæn
                     tilslutning til det kommende
(1.    sept.) loppemarked, og
                     hvor der er tilmeldt 12 stader.

 

Ad 4e,           Bordet rundt.

                      Kai havde før dette møde udsendt mail med oplæg
                      (taleseddel) til best. medlemmerne 
samt til René med
                      spørgsmål til besvarelse.

                      Indkøb af nyt inventar efter skybruddet? René fik til
                      opgave at undersøge hvor der kan 
indkøbes service
                      m.m.

                      Fremtidig skybrud? René har aftalt møde, den 6.
                      september, med tilbudsgiver på arbej
der, der
                      omhandler installation af højvandslukke.

                      Projektet ”nye gadedøre”. Iflg. René er fsb’s
                      Byggechef Claus Olesen blevet kontaktet 
vedr. 3 
                      udbydere af dette arbejde.

                      Spørgsmål om hvorvidt der via fsb skal søges
                      dispensation for udlejning af de 6. s
upplementsrum?
                      Bestyrelsen vil rette henvendelse til Pia Nielsen
                     (direktør i fsb), med 
at vores ønske om udlejning af
                      disse rum kan indfries.

                   

Hermed afsluttes Kai’s oplæg.

 

                      Villy har spørgsmål til René:

                      Hvornår bliver der installeret en nemmere mulighed
                      for at lukke vindue i vaskerierne?

                      Svaret er at vi skal finde ud af nødvendigheden for
                      denne mulighed.

                      Stålkanterne omkring maskinerne i vaskerierne? Iflg.
                      René kommer tømrer Lars

                     Christiansen med tilbud. Derudover mangler Nortec
                     stadig at levere beslag med børster
 til åbningerne.

                      Får vi nye opgangstavler a lá den der er sat op i opgang
                     S.7? Dette projekt indbefatter 
også en omlægning af
                     kontakten til trappebelysningen, og der vil blive
                     indhentet tilbud på 
dette arbejde.

                      René lovede på opfordring at der vil blive monteret ny
                      opslagstavle ved vaskeriet v/nr. 3
 da denne tavle blev
                     ødelagt ved branden i kældergangen og at det derfor
                     også var en 
erstatningssag, var dette grunden til at
                     tavlen ikke var opsat endnu.

                     Villy vil gerne kunne oplyse på hjemmesiden, hvornår
                     René holder ferie. Dette vil René 
sørge for vil ske.
 
                    Da håndværkerne afmonterede det lange  ventila-
                    tionsrør i bl.a. S 15 th. blev der efter
ladt åbne huller i
                     loft og gulv i pulterkammer, hvor røret havde været
                     monteret. Disse 
vil iflg. René blive afdækket.

                     

                    Dorte gjorde opmærksom på at de bevægelsesmeldere
                    der styrer lyset i vaskerierne 
også bliver aktiveret af
                    personer der går på fortovet udenfor. René lovede at
                   dette skal 
blive udbedret.

 

Dagsordens Ad 5.Regnskab m.m.

                      Ingen bemærkninger

                     

Dagsordens Ad 6

                       Næste mødedato.(konstituerende) den 27 september kl. 18.

                     

Mødet slutter kl. 21.40

 Referent: Villy

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 28. juni 2012. kl. 18

 

                         Dagsorden

1)                          Velkomst ved formanden.

2)                        Valg af ordstyrer. (og evnt. suppleant for sekretær)

3)                         Godkende / gennemgå sidste mødereferat.

4)                          Informationer fra:

a)       Formanden.

b)   Meddelelser fra inspektøren.  

c)    Gårdlaugets tilbagemeldinger fra møder.

d)   Tovholder, jvnfr. Opgavefordeling, hvis nyt

e)   Bordet rundt  

5)                        R egnskab. Rådighedsbeløb, aktivitetsbeløb ved kassereren.

6)                            N æste mødedato.

 

Ad. 1       Formanden, byder velkommen til Dorte, Kai, og Villy. Der var meldt afbud fra Joan og R ené. Lonnie udeblev.  Formanden mente der var gået for lang tid siden sidste

bestyrelsesmøde (19. april).

               

Ad. 2      Ordstyrer: ingen valgt, referent : Villy

 

Ad. 3      Referat blev godkendt.

 

Ad. 4a.   Der refereres til formandens udleverede oplæg, punkt for punkt.

 

pkt. nr. 1a    Bygningsgennemgang.         

                      Referatet fra mødet den 19. april udarbejdet af 
                     driftschefen, blev debatteret. Der er 
utilfredshed 
                     med at vores nye driftschef løber fra en aftale om et
                     møde den 21. juni, 
som han selv havde forslået, hvor
                     budgettet for 2013 skulle debatteres.  

                                           

pkt. nr. 1b    Dansk Kabel TV tilbud.

                     Bestyrelsen har besluttet at afdelingen vil installere
                     info-kanal leveret fra vores 
bredbånd og telele-
                     verandør.

                     Villy tager kontakt til Peter, Dansk Kabel TV om et
                     møde for at gennemgå tilbuddet.

 

pkt. nr. 1c    Afd. møde den 20. september.

                    Flemming har lavet udkastet til indbydelsen til 
                    afdelingens generalforsamling. Flemming 
   
                  
opfordrede os til at komme med bemærkninger og evnt.
                   tilføjelser til udkastet. Disse skal 
Flemming have senest
                   tirsdag den 3. juli.

 

pkt. nr. 1d    Leje af varmecentral.

                    Der blev fremlagt et forslag indeholdende betingel-
                    serne for lån/leje af den kommende 
”festlokale”  ved
                   varmecentralen. Forslaget vil blive fremsendt af for-
                   manden til 
bestyrelsesmedlemmerne til kommentering/
                   tilføjelser m.m. for endelig vedtagelse på 
næste 
                   bestyrelsesmøde.

 

pkt. nr. 1e    Affaldshåndtering i gården.   

                    Ny ordning vedrører Gårdlauget.

                     

 

 

pkt. nr. 2.    Projekter.

                      De 7 punkter under projekter, formanden havde
                      opridset, blev flyttet til næste møde.

                       

pkt. nr.  2a.   Gårdlaug.

                      Vi har stadig ingen gældende løsning fundet til
                      udarbejdelse for en aflukning af gården.

                     

pkt. nr. 3     Dato for afholdte og komne møder og arrangementer.

                    Repræsentantskabsmødet den 24. maj deltog
                    Præstevænget med Kai og Villy. Kedeligt og 
intet nyt.

                    Sektion 2 møde næste gang er den 22. august hos
                    afdeling Rødekro.

                     Budgetmøde forsøges arrangeret den 16. august.

                     Sektion 2 har arrangeret en tur for alle i sektionen den
                   25. august. (formanden gjorde 
opmærksom på et
                   ”Ellehammer arrangement” på Kløvermarken den 26.
                   august).

                    Afdelingsmøde den 20. september. (der aftales et
                   formøde for bestyrelsen inden).

                    Materiale  til afdelingsmødet rundsendes senest 23.
                   august men helst den 18. med hjælp
 fra René/
                   Fritidshjemmet.

                    Næste bestyrelsesmøde er aftalt til at være den 30.
                  august.

 

Hermed afsluttes formandens oplæg.

 

Ad. 4b       Meddelelser fra inspektøren.              

                   René havde meldt afbud.

 

Dagsordens Ad 4c

                      Intet at bemærke.

 

Dagsordens Ad 4d

                      Intet at bemærke.

 

Dagsordens Ad 4e,

                      Bordet rundt.

                      Kai undrer sig over at der ikke i løbet af året er taget
                      initiativer til at imødegå nye 
skybrud. Desuden at for-
                      sikringssagen heller ikke er afsluttet.

                      Villy fremlægger oplysning om at Banko-klubben ikke vil blive videreført af Lone og Villy:

 

  citat          

Til Afdelingsbestyrelsen Præstevænget

Vedr. Banko-klubben.

Præstevængets Bankoklub fik succes fra starten, da vi i 2010 fortsatte med den traditionsrige banko-søndag. Lone og jeg selv har i perioden haft gode hjælpere i ”Putte”, Ady og vores datter Michala til de praktiske gøremål.

Det var med lidt nervøsitet vi kom i gang med sæsonens første spil den 3. oktober 2010.

Vi havde, efter den officielle overtagelse af Banko-klubben den 26. maj 2010, rettet henvendelse til Sundholm kvarterets Områdeløft, om et tilskud til at fortsætte klubaktiviteteten. Vi blev bevilget 10.000 kr.

Beløbet er blevet brugt til indkøb af et stort lager af vin, chokolade, kaffe m.m., der bruges som gevinster i spillets regí, og banko materialer, samt øget gevinsternes antal og pengepræmiernes beløb, men dog beholdt den lave pris for at deltage.

I sæsonen 2010/2011 var der omkring 40 medlemmer i bankoklubben. Dog måtte vi konstatere at vi var under 30 personer der deltog i bankospillet.

Vi har i en længere periode overvejet at fortsætte Banko-klubben.

Dette ser vi os desværre ikke i stand til.

Vi skal ikke komme med dårlige undskyldninger, men blot konstatere, at da banko-klubben var i gang tog dette meget af vores tid, og selv om vi begge nu er blevet pensionister så kan vi blot konstatere, at vores fritid skal prioriteres højere i fremtiden, end da bankosæsonen var i gang.

Vi har p.t. en kassebeholdning på ca. 300 kr. 

Alle aktiver i Banko-skabet vil vi overdrage til beboerklubben. Det drejer sig om vin og spiritus, diverse lodder,

Bankoklubben

Ved Lone og Villy”

citat slut

 

Udtalelsen debatteres og skuffelsen er også udpræget. Vedrørende de aktiver der er i bankoklubben skal disse ikke umiddelbart overdrages beboerklubben. Der vil blive aftalt et møde med bankoklubben (Lone og Villy) og bestyrelsesformanden for en overdragelsesforretning.   

 

Dagsordens Ad 5.Regnskab m.m.

                      Ingen bemærkninger

                     

Dagsordens Ad 6

                       Næste mødedato.

                      den 30. august kl. 18.

                     

Mødet slutter kl. 20.40

 

 

Referent: Villy

 

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 19. april 2012. kl. 18

 

                         Dagsorden

1)                                      Velkomst ved formanden.

2)                                      Valg af ordstyrer. (og evnt. suppleant for sekretær)

3)                                      Godkende / gennemgå sidste mødereferat.

4)                                      Informationer fra:

a)         Formanden.

b)   Meddelelser fra inspektøren.  

c)   Gårdlaugets tilbagemeldinger fra møder.

d)  Tovholder, jvnfr. Opgavefordeling, hvis nyt

e)  Bordet rundt  

5)                                      Regnskab. Rådighedsbeløb, aktivitetsbeløb ved kassereren.

6)                                      Næste mødedato.

 

Ad. 1           Formanden, byder velkommen til Dorte, Lonni, Kai, René og Villy. Der var meldt afbud fra Joan.

                    

Ad. 2           Ordstyrer: ingen valgt, referent : Villy

 

Ad. 3      Referat blev godkendt med kommentarer. (se under bordet rundt).

 

Ad. 4a.        Der refereres til formandens udleverede oplæg, punkt for punkt.

 

pkt. nr. 1             Bygningsgennemgang.         

                             Vi har haft besøg af den nye driftschef Henrik Bomholt, og hvor Præstevænget’s PPV var til behandling med

                          henblik på næste års budgetforhandling. Som så skal behandles på afdelingens næste generalforsamling i

                          september måned. 

                                                         

pkt. nr. 2             Brand i vaskeri.

                             René har kontakt med fsb’s jurister vedr. denne brand. Der vil hurtigst muligt blive opsat en ny tørretumbler.

                             Villy laver en notits på hjemmesiden om at vaskeriet igen kan bruges.

 

pkt. nr. 3             Varmecentral udlejning.

                             Bestyrelsen vil udarbejde ordensregler m.m. i forbindelse med udlån af varmecentral- lokalerne. Der er

                           indsamlet materiale fra andre afdelinger vedr. deres måde at udlåne lokaler til beboerne. Kai vil udarbejde det

                          første oplæg, og videresende til de øvrige best. medlemmer til kommentering.

                             Bestyrelsen håber at have materialet klar til præsentation på næste generalforsamling.

 

pkt. nr. 4    Husorden og  pkt. 5 oplæg

                             René fremskaffer en lejlighedsliste.

                             Bestyrelsen vil have undersøgt om der er lejemål der er videreudlejet på lovlig vis.

 

pkt. nr. 6    Et seminar.

                             Der er ansøgt om midler til at afholde et seminar sammen med afd. Møllelængen.

                             Der aftales videre på næste sektion 2. møde den 8. maj.

 

pkt. nr.  7   Næste møde.

                             Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 28. juni.

                             Der er aftalt møde med Dansk Kabel TV den 30. april vedr. Info-kanal.

                             Repræsentantskabsmøde den 24. maj, hvor afdelingen deltager med Lonni, Kai og Villy.

                             Der er aftalt budget møde hos fsb den 21. juni.

                             Næste afdelingsmøde (generalforsamling) er fastsat til den 20. september.

                            

Ad. 4b       Meddelelser fra inspektøren.                

                           Har haft 2 mænd til samtale vedr. arbejdsprøvning. Disse skal aflaste ved ferie.

                             Der er pt. 4 flyttelejligheder.

                             Der er tilbudt genhusning i.f.m. ”Domina” højhusets nedbrydning. Til vores forbavselse har der ikke været

                          nogen interesse fra ”Domina” i at tage imod tilbuddet. Vi ved at der er personer der har søgt specifikt om en

                          lejlighed i vores afdeling. René følger op.

                             Det er aftalt at der indhentes tilbud på ”højvandslukker”, for at mindske evnt. skader ved næste skybrud.

                             René vil informere bestyrelsen når han skal afholde ferie-kursus m.m.

                             I forbindelse med etablering af ”varmecentralen”, er det meningen at der skal opsættes en ekstra dør i

                          kældergangen. Den nuværende dør fra kælderhalsen og ind til kældergangen vil så blive rykket ud i

                          kælderskakten for at det skal være muligt at få cykler m.m. gennem dørene uden store vanskeligheder.

                             Bar og høj skab til ”varmecentral” er leveret. Dette var en forsikringssag.

                             Der er stadig ingen forklaring på CTS anlægget i varmecentral hindrer en optagelse af  lån, nu hvor disse

                           måske er ”billige”.

                              

                             

Dagsordens Ad 4c,d,

                             Intet at bemærke

 

Dagsordens Ad 4e,

                             Bordet rundt.

                             Der udarbejdes en notits omhandlende de (mange) møder vi har, og fremsende denne via mail til best.

                           medlemmerne.

                             I forbindelse med montering af nye hoveddøre foreslår Kai, at døren ved nr. 15, placeres 2” inde i opgangen.

                          Dette for at minimere den vindstøj der er, når vi har den kraftige vind.

                             Der skal byttes skumslukker, da denne er blev brugt og tømt i.f.m. branden i vaskeri.

                             Villy: Gør opmærksom på den manglende tilslutning til loppemarkedet den 12. maj. Han har ikke skrevet en

                          slutdato for tilmeldelse. Der vil blive opsat ny seddel på tavlerne i opgangene samt på hjemmesiden med

                           oplysning om at sidste dag for at tilmelde sig vil være den 29. april, da der skal en annonce i lokalavisen, og

                          der er deadline den 2. maj for at arrangementet kan vises i avisen rettidigt. Der vil desuden også blive gjort

                          opmærksom på at arrangementet vil blive aflyst i tilfælde af  regnvejr.

                             Blev gjort opmærksom på at der på hjemmesiden var en trykfejl vedr. notitsen, om ”find 1000 fejl”. Der var

                          skrevet at billedet er taget ud for S. nr. 9, og at der skal stå nr. 5. Var forundret over at han ikke var blevet gjort

                          opmærksom på dette noget før.    Fejlen vil blive rettet.                    

                             På best. mødet den 26. jan. fortalte René at han havde planer om flere tiltag som han ville ”søsætte” ultimo

                          januar. René beklagede at dette ikke var sket p.g.a. travlhed.

                             René blev gjort opmærksom på at da håndværkerne fjernede det gennemløbende ventilationsrør, havde de

                          glemt at af lukke hullerne i loft og gulv i hans pulterkammer. René lovede at dette vil blive udbedret, og at Kai

                          har nøgle i tilfælde af at udbedringen vil ske i uge 17, hvor Villy er i Holland.              

                             Om dørpumperne kan oplyses at disse bliver justeret jævnligt. René er i gang med at indhente tilbud på nye

                          gadedøre.

                             Villy var forbavset over at der var blevet opsat nye gadedørslamper. Mente at aftalen var den at dette skulle

                          aftales efter en ”høringsperiode”. Og da det ikke var omtalt i det sidste best. referat (han deltog ikke i mødet

                          den 30. marts) ville han gerne vide lidt om der var lavet en aftale som han ikke vidste noget om. Svaret til dette

                          var at det var blevet aftalt på sidste best. møde den 30. marts at de nye lamper skulle opsættes. Der vil også

                          blive opsat nye lamper ved kældernedgangene. Lamperne koster 1100 kr. pr. stk. incl. montering.

                                                                                      

Dagsordens Ad 5.Regnskab m.m.

                             Ingen bemærkninger

                            

Dagsordens Ad 6

                              Næste mødedato.

                             den 28. juni kl. 18.

                            

Mødet slutter kl. 21.55

 

 

Referent: Villy

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 29. marts 2012.

 

                             Dagsorden :

1.        Velkomst ved formanden

2.        valg af ordstyrer (og evt. suppleant for sekretæren)

3.        Godkende / Gennemgå sidste mødereferat.

4.        informationer fra:

a)       Formanden

b)       Meddelelser fra driftslederen

c)        Gårdlaugets tilbagemelder fra møder

d)       Tovholder jf. opgave fordeling – hvis nyt

e)       Bordet rundt.

5.        Regnskab. Rådighedsbeløb, Aktivitets beløb ved Kassereren.

6.        Næste mødedato.

 

Ad. 1.    Formanden bød velkommen og kunne konstatere, at han havde fået afbud til mødet fra Joan og Villy.   

Ad. 2.    Rene valgt til ordstyrer og Flemming fik ”Tjansen” med referat skrivning.  

Ad. 3.    Ingen bemærkninger til referatet fra sidst

 

Ad. 4.    a) Formanden havde ikke mange punkter til dette møde. Det vil også være mere optimalt, hvis alle bestyrelsesmedlemmer deltog, derfor opfordre formanden, at dette møde blev så kort som muligt, og at næste bestyrelsesmøde kunne blive torsdag den 19. april 2012, efter bygningsgennemgangen. Dette var der bred enighed om, og særlig plan udfærdiges for den 19/4. (Se planen sidst i referatet).

                Ellers havde formanden følgende bemærkninger/oplysninger til mødet:

-           Evaluering af LO-skolen i weekend den 24-25 marts 2012 i BLs regi. Villy, Dorte og Flemming deltog. Det var en god weekend med mange gode og nyttige oplysninger. Flemming havde bla. modtaget flere sider med ”links” til hjemmesider, hvor miljøet blev prioriteret højt.

-           Formanden udleverede ligeledes det sidste Nyhedsbrev fra Dansk Kabel TV. Her skriver de bl.a. at der skal være øget fokus på boligforeninger. Ligeledes blev Nytårskur i januar omtalt. Der var enighed om, at Kai skulle prøve at kontakt Peter G for nogle mødedatoèr, således vi fysisk kunne mødes med Peter og høre om tilbud på info (tekst TV) kanaler. Kai vil skrive rundt efterfølgende.

-           Det blev nævnt, at det vil være en god ide, at dørpumperne til opgangs dørene snarest muligt blev gennemgået og justeret. Der er ”virkelig” drøn på nogle af dem, og indimellem kunne man tro, at ruden smadres eller at hele døren vælter ud på gaden. Rene vil kikke på dem. (Det skal lige ledes erindres, at gadedørs udskiftning er i et projekt, som snart skal igangsættes).

-           Der blev ligeledes rundsendt indbydelse til BLs 1. kreds valg til repræsentantskab den 24. april. Ingen kunne dog give møde på denne dag.

 

b) Driftslederen havde følgende bemærkninger til mødet:

-  2 Stk. flyttelejligheder.

- CTS – anlæg med udgangen af april måned (Er kommet i  
                   udbud!). Det virker noget uforståeligt.

Måske en rigtig god ide, at Jan Buus bliver kontaktet.

-           Maling af kælderen bør være færdig med udgangen af april.

-           Tømren kommer med bar og skab snarest mulig til Varmecentralen. Ønsker gerne, at vi snarest muligt får ordensreglement og udlejningsregler godkendt og iværksat.

-           Gadebelysning ved opgangsdør nr. 7. Se forskellen mellem de øvrige opgange. (Blev opfordret til også at kontrollere lys bag navneskiltningen til venstre for opgangsdørene).

-           Nortec. Bookningen mv. virker bare ikke altid. Bruger meget tid på at skrive frem til dem. Og de fleste gange uden resultat – Det er bare ikke i orden. Men skriver nu igen – igen.

 

c)  Gårdlaugs tilbagemeldinger. Mødet som skulle have været afholdt den 26. marts, kl. 18.00. Blev aflyst på dagen, da Sten havde glemt det. Ny dato bliver planlagt til en gang i Maj.

 

d) Tovholder: Ingen bemærkninger.

 

e) Bordet rundt:

- Kai: Der har været nogen og tisse på trappen i nr. 15 i uge 12. Det er bare ikke særligt lækket. Der er fortsat en masse ”rander i” op og ned af trapperne – især om natten. Måske video overvågning og oplysning af husorden kunne måske være en god ide!.

 - Dorte: Der nogen som mener, at der skulle være hunde hold i opgang nr. 3. Har selv konstateret hund tidligt om morgen komme fra opgang 3 eller måske 5, det er derfor noget usikkert. Rene vil være mere OBS i forhold til de 2 opgange.

 

Ad. 5.    Regnskab: Kassereren kunne oplyse, at der umiddelbart ikke er noget nyt. Penge fra udlæg til fastelavn er kommet på kontoen. Håber at kunne indkalde til revisionsmøde engang i april/maj måned.

 

Ad. 6.    Næste møde: Som det blev nævnt under formandens fremlæggelse vil der blive et møde torsdag den 19. april 2012, kl. 14.00, med særlig mødeplan.     

Mødet slut: kl. 21.15

Referent: Flemming.

 

 

                           

  Referat af bestyrelsesmøde den 23. februar 2012. kl. 18

 

Inden mødet havde bestyrelsen indbudt altanudvalget (Helle Moreno og Diana Cavdar).

                         Dagsorden

1)                                     Velkomst ved formanden.

2)                                    Valg af ordstyrer. (og evnt. suppleant for   
    sekretær)

3)                                    Godkende / gennemgå sidste mødereferat.

4)                                    Informationer fra:

a)        Formanden.

b)   Meddelelser fra inspektøren.  

c)   Gårdlaugets tilbagemeldinger fra møder.

d)  Tovholder, jvnfr. Opgavefordeling, hvis nyt

e)  Bordet rundt  

5)                         Regnskab. Rådighedsbeløb, aktivitetsbeløb ved
kassereren.

6)                               Næste mødedato.

 

Ad. 1       Formanden, byder velkommen til Dorte, Lonni, Kai, René
               og Villy.

               

Ad. 2      Ordstyrer: Ingen valgt.

 

Ad. 3      Referat blev godkendt.

                

Ad. 4a.   Der refereres til formandens udleverede oplæg, punkt
              for punkt.

 

Formøde med altanudvalget (Helle Moreno og Diana Cavdar)  kl. 17.30

Det skal bemærkes at Diana har meldt fra til yderligere deltagelse i altanudvalget, samt at hun havde meldt afbud til dette møde.

Det blev vedtaget at der til næste afdelingsmøde skal stemmes om et forslag om at bruge yderligere 120.000 kr. til flere undersøgelser for at vise forhøjelse af huslejen for de lejemål der kan få altaner. Flemming vil kontakte fsb for at der kan komme en anden projektleder, i stedet for nuværende, inden sommerferien.

Helle har fået tilsendt (fra Villy, via E-mail) den sidste korrespondance der har været mellem driftschefen og afd. bestyrelsen omkring dette.

 

 

pkt. nr. 1      Projekter.

                     Altaner. (se ovenfor).

                     Fritidscenter. De er begyndt indendørs, dog uden, som
                    lovet at varsko afdelings
bestyrelsen.

                    Vandskade. Iflg. René vil en forsikringsagent komme på 
                   onsdag (29. februar) for de 
forhåbentlig sidste
                   ”forhandlinger” omkring vandskaden fra den 2. juni 2011.

                     Udlån. Vi arbejder videre med hvordan brug/lån af
                    varmecentralen (kondirummet) skal 
præsenteres for
                    vore beboere. 

                     Vaskeri (Nortec). Der er nye og større bookingskærme
                    opsat ved vaskerierne. 

                    René arbejder videre på at få mulighed for at gå ind i
                    systemet så han kan aflæse 
hvem, og hvornår der er
                   foregået noget uhensigtsmæssigt i vaskerierne. Han
                   beklager 
at dette ikke kan lade sig gøre pt, idet han har
                   haft flere henvendelser fra beboere 
der har ment sig
                   forkert behandling m.h.t. en booking.

                    Han skal ved disse episoder henvende sig til Nortec, for
                   at få bestillingerne 
verificeret, inden klageren kan få en
                   endelig forklaring på hvad der kan være sket. 

                    Video/TV. Skiltning af Video overvågning vil blive
                   leveret fredag (24. februar) iflg.

                   René. I den forbindelse gør Flemming opmærksom på at
                   der skal besked til Gårdlauget 
om at Præstevænget har
                   opsat overvågningsanlæg.
                   René fortæller om de forgæves 
henvendelser til Politiet
                   han har haft efter indbrud i kælderen d 16. februar.

                    René vil rette henvendelse til Peter Gjelstrup hos
                    Dansk Kabel TV om at få oprettet 
en beboer TV kanal
                   (som tekst TV).

                     Varmerør. Flemming rykker Jan Buus (fsb) for en
                   økonomi på vores nye varmeanlæg.

                   René mener at regningen for CTS styringen i  varme-
                   centralen (ca. 12.000 kr.)  muligvis 
en af grundene.

 

                     Brand. Der har været tilfælde hvor personer er 
                   blevet bortvist fra kældergangen, 
som de opfattede
                    som et varme og rygerum

 

pkt. nr. 2      Gårdlaug.

                    Der var den 20. februar møde i Gårdlauget. Vi er
                    utilfreds med administrator.

                    Regnskab blev fremlagt og debatteret. Der er et stort
                    beløb afsat til etablering af 
lukning af gården.
                    Formanden i Gårdlauget havde (iflg. eget udsagn)
                    modtaget tilbud 
fra Ishøj hegn. Ved nærmere syn var
                   det tilbuddet fra 2010 som Villy havde modtaget 
                   efter opfordring dengang. Formanden blev opfordret til
                    at få en up-to-date tilbud.

                    Gårdlauget fik en orientering omkring fastelavns-
                    festen og den succes det havde 
været. Formanden
                   fortalte at hans afd. Fredenshus snart skal afholde
                    generalfor
samling og her vil han opfordre sine medlem-
                    mer til at forberede næste års fastelavn.

                    Næste møde i Gårdlauget blev aftalt til at være den
                     26. marts.

 

pkt. nr. 3      Dato for kommende møder.

                      Nyt bestyrelsesmøde den 29. marts.

                     Weekend kursus 24-25 marts. Der er endnu ikke
                     kommet endelig tilsagn fra fsb vedr. 
vores tilmelding.

                     Der er repræsentantskabsmøde den 24. maj.

                     Der er aftalt sektion 2 møde i Møllelænget den 8. maj.
                     Vi har endnu ikke modtaget 
referatet fra 
                     sektionsmødet den 1. februar.

 

Ad. 4b         Meddelelser fra inspektøren.            

                    Fra forsikringen er skab og skænk i varmecentralen
                    (kondirummet) erstattet. René 
fremskaffer ny skænk
                    og skab.  

                    Der er kommet en ny lift-service v/Skibby jensen
                    smedje.

                     Der har været flere henvendelser vedr. varmen i de
                    nye radiatorer. René kontakter 
basen vedr. dette og
                    det kan eventuelt være defekte termostater.

                    René har observeret at loftspladerne i vaskeri bliver
                    flyttet. Hvad det skyldes kan 
måske opklares når
                    overvågningen er blevet oprettet.

                    Der kommer en ny disk til kontoret på tirsdag (28.
                   februar).

                    Kommunen kontaktes vedr. den dårlige belysning der
                    er på hjørnet Glommensgade 
Sætersdalgade.
                    Lamperne ved Fritidshjemmet vil blive serviceret. (der
                    er ingen lys).

 

 

Dagsordens Ad 4

                      c, d og e er behandlet.  

 

 

Dagsordens Ad 5.

Regnskab m.m.

                      Der er kommet nye regler omkring rådighedsbeløbet.
                      Det er meget problematisk at 
efterleve disse nye
                      regler.

                      Ny konto i BankNordik.

 

Dagsordens Ad 6

                       Næste mødedato.

                      den 23. februar kl. 18.

                     

Mødet slutter kl. 21.20

Referent: Villy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Referat af bestyrelsesmøde den 26. januar 2012. kl. 18

 

                         Dagsorden

1)                                     Velkomst ved formanden.

2)                                    Valg af ordstyrer. (og evnt. suppleant for sekretær)

3)                                    Godkende / gennemgå sidste mødereferat.

4)                                    Informationer fra:

a)        Formanden.

b)   Meddelelser fra inspektøren.  

c)   Gårdlaugets tilbagemeldinger fra møder.

d)  Tovholder, jvnfr. Opgavefordeling, hvis nyt

e)  Bordet rundt  

5)                                    Regnskab. Rådighedsbeløb, aktivitetsbeløb ved kassereren.

6)                                    Næste mødedato.

 

Ad. 1       Formanden, byder velkommen til Dorte, Lonni, Kai, René og Villy.

                Lonni blev anmodet om at fremsende en gældende
               Mail-adresse, samt at Villy får Lonni 
indsat på hjemme-
               siden igen.

 

Ad. 2      Ordstyrer: René.

 

Ad. 3      Referat blev godkendt uden kommentarer.

 

Ad. 4a.   Der refereres til formandens udleverede oplæg, punkt for punkt.

 

pkt. nr. 1      Evaluering af varmeprojekt.                     

                      René oplyser at han sammen med Ing. Frank Hansen
                    
 har gennemgået ejendommen

                    Og at de fandt  7-8 mangler indenfor 2. timer.

                     Havde derefter et møde med Ole, fra Basen for at
                     disse mangler bliver udbedret.

                     Manglerne var ifølge René blevet udbedret sidste
                     fredag (20. januar)

                      Villy spurgte om disse gennemgange vil have
                     indflydelse på økonomien i forbindelse 
med den
                     endelige afregning.

                      Svaret var at det ingen indflydelse har.

 

pkt. nr. 2      Fastelavn.

                      Flemming har ophængt yderligere indbydelse til den
                     19. februar. på opslagstavlerne.

                     Præstevænget har modtaget en del tilmeldinger fra
                     sine beboere. Fastelavnsudvalget 
holder møde på
                     mandag (30. januar) for at tilrettelægge logistikken
                     m.h.t. indkøb m.m.

                     

pkt. nr. 3      GG møde.

                      Gårdlauget holder møde den 20. februar. Her forven-
                     tes det at der bliver talt mere 
om en løsning for hvor-
                    dan vi får aflukket gården. Flemming vil gerne have en
                    port til
 gården der bliver åbent ”sidelæns”. Hertil
                    svarede Villy at de 3 firmaer der i 2010 var 
ude og give
                    tilbud, alle frarådede denne løsning, men at der anbe-
                    fales at der blev 
opsat en løsning med åbning af port
                    bestående af 2 låger der blev åbnet udad, indad 
fra
                    modsat side. Flemming mangler at blive overbevist om
                   dette, hvortil Villy svarer at 
han kan ikke overbevise
                   Flemming.

    

pkt. nr. 4    Sektionsmøde.

                   Iflg. Flemming får vi besked senest fredag(27. januar)
                   hvor mange der deltager i 
sektion 2 møde den 1. februar.
                  Der er 4 fra Præstevænget der vil deltage. Der blev
 
                   aftalt at Dorte køber mad m.m. ind og at vi mødes ca. kl.
                   17 for at gøre klar til mødet 
kl. 19.         

 

pkt. nr. 5    BL kreds 1 møde.

                  Flemming fremlagde en indbydelse til at deltage i møde
                  den 24-25. marts. Der mailes 
til  bestyrelsesmedlem-
                   merne program for dette møde.

 

pkt. nr. 6    Altaner.

                   Vi indkalder altanudvalget til at give møde torsdag den 
                   23. februar kl. 17.30 for at 
debattere hvad der  frem-
                   over skal ske. For at komme videre skal der bevilges

                   yderligere 120.000 kr. til undersøgelse, og en idé om
                   hvad det vil koste i husleje
forhøjelse.

 

pkt. nr.  7   Næste møde.

                  Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 23.
                  februar, umiddelbart efter mødet 
med altanudvalget.
  
 

Ad. 4b       Meddelelser fra inspektøren.              

                 Der er stadig ingen løsning for de problemer vi har m.h.t.
                 opdatering af Nortec 
vaskeriets booking system.

                 Villy foreslog at Nortec inviterer os til at besøge deres
                 prøveopstilling af de forhold vi 
har i Præstevænget, så vi
                 kan hjælpe Nortec med at løse problemerne.

                  Rene beder os om at fremkomme med det ønske om en
                 løsning for, at benytte 
kældergangen i Glommensgade 9
                for at kunne gå gennem kælderen til gårdanlægget, på

                næste gårdlaugsmøde (20. februar).

 

                 Inspektørkontoret er ved at blive renoveret. Der males
                 og der bliver opsat en skranke 
på kontoret.   

                 Toilet/bad i.f.m. med Kondirum/selskabslokale bliver
                 istandsat, og forventes 
færdiggjort  næste uge (uge 5).

                  René har planer om flere tiltag. Der vil blive fokuseret
                 omkring opbevaring af bl.a. 
rollator m.m. på trappe-
                 opgangen. (ultimo januar! )                         

                 Han vil endvidere tage opgang for opgang om ”hvad har i”,
                ”hvad er der af mangler” i.f.m. 
varmeanlæggets reno-
                 vering. Vil gerne om hver opgang har en "opgangsfor-
                 mand”.  

                 Villy spurgte om disse tiltag var fsb-politik, der var
                 blevet pålagt ham. Dette svarede 
René nej til.

                Rene vil kontakte fsb vedr. regler for overvågning. Der er
                opsat seddel på tavlerne i 
ogangene om at der er opsat
                overvågningskameraer i kældergange og vaskerier.

                 De tiltag René nævnte mente Flemming vil også kunne
                bruges i Præstevængets 
nyhedsbreve, og ville derfor om
                vi kunne koordinere tingene så nyhedsbrevet, der er

                beregnet til udsendelse ultimo februar, også vil indeholde
                René’s tiltag. Dette vil René 
ikke mene var optimal, idet
                han vil komme ud med nævnte tiltag som tidligere omtalt.

               (ultimo januar).

 

Dagsordens Ad 4c,d,e

                      Har været drøftet.

 

Dagsordens Ad 5.Regnskab m.m.

                      Ingen bemærkninger

                     

Dagsordens Ad 6

                       Næste mødedato.

                      den 23. februar kl. 18.

                     

Mødet slutter kl. 22.00

Referent: Villy

 

  Referat af bestyrelsesmøde den 24. november 2011. kl. 18

 

                         Dagsorden

 

1)                                     Velkomst ved formanden.

2)                                    Godkende sidste mødereferat.

3)                                    Informationer fra:

a)        Formanden.

b)   Meddelelser fra inspektøren.  

 

Ad. 1       Formanden, byder velkommen til Dorte, Joan, René og
               Villy.

               Der har forinden bestyrelsesmødet, været et møde
               med firmaet Nortec. Mødet 
drejede sig om at få de
              fejl og klager over vaskeriet debatteret.
              Mødet varede    fra 
kl. 16.30 til 17.45.

               Derudover var der arrangeret et møde med bestyrel-
               sen fra Møllelænget for at de 
kunne blive orienteret
               om afviklingen af vores varmeprojekt. Dette møde 
               skulle have 
opstart kl. 18, men forviklinger havde
               afstedkommet at Møllelængen først kom 
ca. 19.00. og
              dette møde sluttede ca. 22.30.

 

Derfor er dagsorden noget anderledes denne gang. 

Ad. 2      Referat blev godkendt uden kommentarer.

 

Ad. 3a.   Joan, vil indtil videre indgå i bestyrelsen for Lonni.

                Der er kommet en anmodning fra FHA Consulting v/
                Frank Hansen
, der ønsker at vi 
retter henvendelse til
               Gårdlauget på vegne af Fritidshjemmet, der ønsker at
              få 
etableret en nødudgang via en trappe der skal opfø-
              res i gårdmiljøet. FHA har i den 
sammenhæng fået
              besked fra Kommunen, at en etablering af trappen
              kræver 
Gårdlaugets accept. Der var opbakning af for-
               slag om at Præstevængets bestyrelse 
holder sig
              neutral, og at FHA selv retter henvendelse til
              Gårdlauget. 

 

     Ad. 3b.                         Video/TV overvågning

                      René har sammen med driftschef Michael Nyrand
                      gennemgået vores regnskab/budget 
for en økonomi
                     der gør det muligt at opsætte overvågningsanlæg i
                     kældergang m.m.

                    Dette er sket med et positivt resultat, der indebærer
                     at der bliver opsat 7 kameraer 
på strategiske steder.
                     Der er mulighed for at opsætte flere kameraer.

                    Anlægsudgifterne beløber sig til 75.000 kr. + moms.
                    I forbindelse med branden har René fået tilknyttet en
                     kontaktperson hos politiet og 
har endnu ikke fået poli-
                     tiets rapport fra den opståede brand.

                      Postkasserne i Glommensgade vil blive udskiftet med
                      en model der iflg. beskrivelsen er 
mere ”vind og
                     vandfaste”. De 10 postkasser vil blive opsat hurtigst
                     muligt, og har en 
udgift på 17.000 kr.

                      Kommunen har sendt en regning for udført asfalt-
                      arbejde i Glommensgade. Udgiften 
der beløber sig til
                     76.000 kr. bliver betalt.

                      Der vil hurtigst muligt blive opsat lysslukningsanlæg i
                      loftsgangen S15.
 

                       Næste mødedato.

                      Vil tilgå bestyrelsesmedlemmerne i uge 48.

                     

Mødet ophæves kl. 23.00 

 

  Referent: Villy

 

 

  Referat af bestyrelsesmøde den 27. oktober 2011. kl. 18

 

                         Dagsorden

1)                                     Velkomst ved formanden.

2)                                    Valg af ordstyrer. (og evnt. suppleant for sekretær)

3)                                    Godkende / gennemgå sidste mødereferat.

4)                                    Informationer fra:

a)        Formanden.

b)   Meddelelser fra inspektøren.  

c)   Gårdlaugets tilbagemeldinger fra møder.

d)  Tovholder, jvnfr. Opgavefordeling, hvis nyt

e)  Bordet rundt  

5)                                    Regnskab. Rådighedsbeløb, aktivitetsbeløb ved kassereren.

6)                                    Næste mødedato.

 

Ad. 1       Formanden, byder velkommen til Dorte, Lonni, Kai, René og Villy.

 

Ad. 2      Ordstyrer: René.

 

Ad. 3      Referat blev godkendt uden kommentarer. Der var forslag fra Villy om, at dette  punkt burde efterleves, da referatet bliver udsendt få dage efter mødet, og  medlem-merne skulle kunne komme med evnt. bemærkninger til refe-ratet på næste  møde. Vi vedtog at vi til dette møde vil komme med kommentarer til referatet,  ”ad-hoc”, hvis der er nogen, og ellers tage op til debat under punkterne d og e. T ovholder / Bordet rundt.

 

Ad. 4a.   Der refereres til formandens oplæg, punkt for punkt.

 

pkt. nr. 1      Projekter.
a. ombygning i PFC (fritidsklub) Der er ikke kommet endelig oplys-ninger fra PFC, om projektet går i gang. Vi afventer.
En anmodning fra PFC er modtaget, om de kan låne kondirummet den 9. november til et ”større” arrangement.
René vil aftale med håndværkerne om en klargøring af lokalet
og tage kontakt til Madsen (PFC). 
b. varmeprojekt

                      René har forelagt Basen, at de skal rengøre  beboer-klubbens lokaler. Der er lovet at  rørene i lokalerne bliver isoleret. Flemming vil foreslå et ”efterrationaliseringsmøde”  med Frank Hansen (FHA Consulting). Ønske om at dette finder sted medio november. 
c. altaner     

                      Vi fastholder det der blev oplyst på GF. Der blev påtalt en mangel i referatet fra  dette møde, der fortalte at der ingen deltagelse var fra Altanudvalget. Det blev  vedtaget at Villy indfører en lille notits i omtalte referat. 

d. vandskade

                      En refusion/honorering til de implicerede beboere der deltog i oprydning i.f.m.  skybruddet den 2. juli.
René har kontakten med forsikringsselskabet og at 
håndværkerne vil gå i gang med renovering af lokalerne i løbet af november. 

e. udlån af VC (varmecentral)

Udlån / udlejning af motionslokalerne vil først blive aktuel efter renovering primo 2 012.           

f. Nortec vaskeri 
Der har været meget skriveri mellem René og Nortec, og hvor René tydeligvis er meget skuffet over formåen service fra Nortec’s side. Dette lever slet ikke op til den lovede service, der blev aftalt på de møder der har været i årets løb. Fremover vil René kontakte Nortec’s direktør i håb om at de så kan/vil leve op til de aftaler der er indgået. 

g. video/TV overvågning

                      René vil gennemgå vores regnskab/budget for en økonomi der gør det muligt at  opsætte overvågningsanlæg i kælder-gang m.m. Der vil blive indhentet nye tilbud.
h. brand
Vi er forbavset over den rutine der er udvist fra politiets side for en opklarings / efterforskningsarbejde af branden ved vaskeriet S3 den 12. oktober. Der forestår et større renoveringsarbejde af de ødelæggelser branden har forvoldt. Der har været personer i kældergangen der har observeret unge piger i gang med rygning på en vandpibe. René vil indhente en rapport hos politiet. 

pkt. nr. 2      Gårdlaug.

                      Der er indkaldt til bestyrelsesmøde i Gårdlaugets regi den 31. oktober. Vi efterlyser  et referat fra GF den 12. oktober. På René’s opfordring skal vi bede Fredenshus tage  vare om rottefaren.

 

Pkt. nr. 3      Dato for kommende møder.

                      Da vore lokaler ser ud som de gør, vil bestyrelsen ikke umiddelbart arrangere den  årlige julestue m.m. Der aftales nærme-re, på næste best.møde, om lokalernes  kondition er så langt fremme at der kan laves arrangementer i det hele taget.

                       Flemming, Dorte og Villy deltager på repræsentant-skabsmødet den 7. november.

                    Formanden frarådede at der blev indtaget noget med hindbær under middagen efter  repræsentantskabsmødet. 

                      Sektion 2. møder efterlyses. Villy oplyser om de referater der er omtalt på  fsb’s hjemmeside, der viser at der i sektion 5 har været forsøgt en sektionstur  den 1. oktober, og at der på grund af manglende tilslutning skulle udsendes invitation  til øvrige afdelingsbestyrelser. Vores organisationsformand Birthe Qasem skulle stå  for dette, men vi i Præstevænget har ikke modtaget en sådan invitation. Derudover  har der også stået i et referat fra et organisationsbestyrelsesmøde, den 8. marts, at  det er pålagt Steen S. Thomsen og Dorthe Raltters Sørensen at arbejde videre på et 
oplæg til drøftelse i organisationsbestyrelsen.
Der var enighed om at disse punkter skulle medtages på det kommende repræsentant skabsmøde den 7. november.

 

  Dagsordens Ad 4

                        b) Meddelelser fra inspektøren

                      Til stor fortrydelse skal mange beboere igen holde ”åbent hus” for håndværkerne,  og der opsættes igen nøglebokse flere steder. Rene har et godt samarbejde med  håndværkerne og systematiserer disses arbejde opgang for opgang.

                      ”Kippen” er renset.

Hullet ved PFC er nu blevet lukket, efter at der var observeret rotter i dette område. En beboer fra Fredenshus havde henvendt sig til René og fortalt om en stor rotte der var blevet set på Fredenshus matrikel. Vedkommende blev bedt om at r ette hen-vendelse til Fredenshus’s bestyrelse.
K
ai foreslog at der blev tegnet et abonnement med Rent-to-kill for at komme rotteplagen til livs.

René har været på studietur til Sverige, for at se på løsningsmodeller vedr. regnvandsafledning og solcelleanlæg. 

                     

Dagsordens Ad 4

 e) Bordet rundt.

I forlængelse til René’s oplysning kan Villy supplere med et Infomøde om regnvands afledning i en beboelseskarré i Valby, som han deltog i. Han har til bestyrelses medlemmer, via mail, sendt et Power-point program fra fa. Orbicon, der omhandler 
muligheder for afvikling af de problemer der kan være i forbindelse med over-svømmelser. Til orientering oplyser Villy, at fsb har ar-rangeret en tur til Malmø den 9. juni for at se de løsninger der er lavet for at minimere skader, der opstår ved oversvømmelser. Villy har tilmeldt sig dette kursus.

Kurset er beskrevet i det udsendte kursuskatalog. Derudover har Villy også tilmeldt sig til et kursus i referatskrivning. Flemming orienterer om de tiltag der har været omkring brug/ udlejning af loftsværelserne. Vi i afdeling 1-34 får betalt huslejen, benævnt ”tomgangsleje”, via dispositionsfonden. 
 
Flemming vil undersøge om der skal være en underskrift fra dirigent og formand på referatet fra Afdelingsmødet.
René havde fra fsb’s side fået besked på at han skulle udlevere referatet til ALLE beboere. Dette er ikke hvad vi normalt praktiserer. René ville lige vende tilbage a.s.a.p. om det er nævnte referat eller et der hidrører Engdalshus-gårdlauget. 
Der efterlyses stadig en løsning på de ”fjel og mangler” der er i vaskeri. Lukning / åbning af vinduer. Kost og fejeblad. Også den meget dårlige afslutning/finish der er omkring hullet over vaske-maskiner. René fortæller at den håndværker der fik opgaven ikke kan se problematikken. Flemming pålægger René at fravælge denne håndværker fremover. René vil forsøge at få en aftale med fa. Ordrup Klejnsmed. 
Kai har observeret at der i opgang S15 har været en lugt af hash.

De nybearbejdede skemaer omhandlende opgavefordeling og Besty-relsens sammensætning blev vedtaget. 
Der er tidligere rettet mundtlig henvendelse til Villy fra en beboer vedr. den uheldige placering af postkasserne på Glommensgade. Dette har beboeren så rykket Villy for et svar på. Efter lidt diskussion omkring henvendelsen kunne René fortælle at han har bedt en låsesmed om at fremkomme med forslag / pris omkring en ændring af forholdet. Løsningen blev også drøftet, og Villy forespurgte om der, ved en henvendelse til beboerne i Glommens-gade, kunne accepteres at deres postkasser blev flyttet ind i porten. Hvis dette blev accepteret så skal Postvæsenet også have besked om denne ændring. 
Kai havde ved sit besøg i motionsrummet en pudsig oplevelse, der bestod i at en ung pige fra PFC henvendte sig der og fortalte at hun lige skulle se om rummet kunne bruges samt at PFC havde fået lovning på lokalet hver mandag. René vil tage kontakt med Madsen (PFC) for at få en orientering om dette forhold.  

Igen var der en kraftig debat omkring Basens afvikling af renoveringsarbejdet på varmeprojektet.

Der blev taget et billede af ny bestyrelsesmedlem Lonnie.


Dagsordens Ad 5

                      Regnskab m.m.

                      Dorte vil undersøge mulighederne for at bruge hævekort. Systemet med checks og  fremmøde i banken, for at hæve penge, er ikke optimalt.

                      Hertil oplyser René at fsb er ved at indføre/ under-søge en mulighed omkring dette.

 

Dagsordens Ad 6

                       Næste mødedato.

                      den 24. november kl. 18.

                     

   

Mødet slutter kl. 21.35

Referent: Villy

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 29. september  2011. kl. 18

 

                         Dagsorden

1)                                     Velkomst ved formanden.

2)                                    Valg af ordstyrer. (og evnt. suppleant for sekretær)

3)                                    Godkende / gennemgå sidste mødereferat.

4)                                    Informationer fra:

a)          Formanden, som har følgende punkter til drøftelse: 

b)  Meddelelser fra inspektøren.  

c)  Gårdlaugets tilbagemeldinger fra møder.

d)  Tovholder, jvnfr. Opgavefordeling, hvis nyt

e)  Bordet rundt  

5)                                    Regnskab. Rådighedsbeløb, aktivitetsbeløb ved kassereren.

6)                                    Næste mødedato.

 

Ad. 1       Formanden, byder velkommen til Dorte, Lonni, Kai, René og Villy.

 

Ad. 2      Ordstyrer: René.

 

Ad. 3      Referat blev godkendt uden kommentarer

 

Ad. 4a.   Der refereres til formandens oplæg, punkt for punkt.

 

pkt. nr. 1    Evaluering af afdelingsmødet den 22.september  2011. 
        konstituering af bestyrelsen.
                Formand Flemming Nørgaard,     
                næstformand Kai S. 
Andersen,
                kasserer Dorte Nørgaard,
                best. medlemmer Lonnie Schademan og Villy 
Schlie. 
               revidering af adresseliste. Villy laver udkast til ny 
               adresseliste og rundsender f
or kommentarer.

                3 repræsentantskabsmedlemmer. 
               Flemming Nørgaard, Kai S. Andersen og Villy 
Schlie.

                revisor til beboerklubben.   Flemming Nørgaard.  

                overdragelse af nøgler m.m. for styrelsesmedlemmer.   
               Lonni fik nøgle fra
afgående bestyrelsesmedlem
              Johanne Raith.

                    Godt / skidt vedr. selve afdelingsmødet.
               omdeling af materialer og indhold. Vi skal sørge for at
               materiale til beboerne
bliver udsendt samtidig. 
              
det overskydende materiale. Dette skal være til
               disposition på vores
afdelingsmøde.
              
ikke mange fremmødte. Som sædvanlig var  engagemen-
              tet ikke stor blandt
beboerne, idet mødet kun var
               repræsenteret ved 12 lejemål med 19 beboere.  
              
ellers god stemning og spørgelyst fra beboerne. I den
               forbindelse vil formanden
kontakte FSB, der havde
               sendt en referent til afd. mødet, for at rykke for
               dennes
referat.

 

Pkt. 2           Projekter.

ombygning i Fritidsklubben. Der blev foreslået et
                   møde med FTC – Madsen /
Ing. Frank ,FHA 
                  Consulting, og de i best. der vil deltage, i at der gives
                  møde den 5. oktober.  Formanden kontakter Madsen
                  m.fl.

varmeprojekt. Der er megen kritik af entreprenør-arbejdet. Vi ser frem til en evaluering når arbejdet er overstået.

altaner. Der var ingen fra Altanudvalget mødt op til afdelingsmødet den 22.09.11 hvilket er noget fru-strerende. Hvordan kommer vi videre med projektet? Vi tager det op på næste bestyrelsesmøde, hvor Flemming vil fremkomme med en plan.

vandskade. Juli måneds store skybrud var til debat, og i den forbindelse blev det debatteret hvilke muligheder der ville være for at undgå lignende oversvømmelser i fremtiden. René og Villy vil komme med forslag / oplæg på næste best. møde.

udlån. Da en ibrugtagning af alle beboerlokaler er sat noget ud i tidshorisonten, var der enighed om at udskyde de tiltag, for udlejning/udlån af ”varmecentralen” til beboerne, der skal til rent styringsmæssig og logistikken hermed.

Nortec. René har igen-igen klaget over den manglende servicering fra Nortec side. Der har været tale om dobbeltbooking, bestilling af tørrerum etc. Der var afholdt møde med Nortec den 12. september, hvor disse problemer blev taget op, og Nortec lovede da, at de nok skulle få styr på de fejl der stadig er. René afventer svar fra Nortec.

video/TV overvågning. Der arbejdes videre på at få video-overvågning i kælder og ved port.

nedlæggelse af gårdlaug. (se næste punkt.)

 

Pkt. 3            Gårdlaug.

                      Der var best. møde i Gårdlauget den 28. sept. hvor
                      Flemming og Villy deltog og 
hvor vi fremlagde et
                     forslag til den kommende generalforsamling i Eng-
                     dalshus 
gårdlaug. På afdelingsmødet fik Præste-
                     vængets bestyrelse tilslutning til forslaget 
                    om at Engdalshus bliver nedlagt. Dette er sket på
                    grund af de uenigheder og dårlig 
klima der har
                    været under møderne. Vi kan ikke samarbejde.

                     Mødet den 28. sept. Skulle danne rammen om
                     hvilke emner der vil blive debatteret 
under
                     generalforsamlingen. Bl.a. formand Stens oplæg,
                    (som vi efterfølgende kunne 
drøfte og komme med
                     kommentarer). Den økonomiske plan med budget og
                     regnskab 
skulle også drøftes, men kasserer Bjarne
                    (i Gårdlauget) havde ikke formået at f
remkomme
                    med nogle tal overhovedet. For øvrigt heller ikke
                    kvartalsregnskab har
  han kunnet fremvise.

                     Da Flemming og Villy den aften (28.09) forlader
                     vores matrikel for at deltage i 
Gårdlaugsmødet, er
                    der blevet indleveret et forslag fra en af vore
                    beboere der 
gerne ville vide om det er muligt at der
                    bliver etableret et barnevognsskur.

                    Vi var i tvivl om dette ønske var i Præstevængets
                    eller i Engdalshus regi. Vi tog det
med til Gårdlaugs-
                   mødet og forslaget vil blive taget op i.f.m. mødet den
                   12. oktober
sammen med vores forslag om en 
                   nedlæggelse af Gårdlauget. Derudover blev afluk-
                  
ning af gården taget op igen. Formand Sten kunne
                   oplyse at han havde været ude
på markedet for at
                   indhente tilbud. Og han havde en, efter hans mening,
                   positiv og
en negativ oplysning. Der var efter hans
                   mening penge at spare ved et system med en
                 
såkaldt BRIK løsning. Det negative bestod i at han
                   havde ønsket at vide hvilket
system vi kørte med. Til
                  dette havde Villy svaret at den oplysning kunne han

indhente hos vores inspektør. Dette mente han ikke
                  var hans opgave. Afslutningen på
denne konfrontation
                  blev at Villy pålagde Sten at indhente de oplysninger
                  som han
kunne ønske sig.

Generalforsamlingen i Engdalshus gårdlaug finder
                  sted i Fritidshjemmets lokaler, og
Flemming tager
                  kontakt med Madsen, omkring logistikken. 
                 (forplejning og andet).

 

Pkt. 4         Dato for kommende møder og arrangementer.

Bestyrelsesmøder i rest 2011 .

                      Der blev aftalt bestyrelsesmøder den 27. oktober
                      og den 24. november kl. 18.

                      Repræsentantskabsmøde den 7. november.

                      Flemming, Dorte og Villy deltager. På næste
                      best.møde skal vi kommentere oplæg til 
dette
                      møde.

                      Sektion 2.

                      For at fremme genoprettelse af sektionsmøderne,
                      vil Flemming sammen med Peter 
Fuglsang fra
                      Møllelængen, forsøge at udfærdige en plan for
                     dette. Et seminar kunne
være løsningen.

                     

Dagsordens Ad 4

 e) Bordet rundt.

Dorte efterlyser børster til vaskerierne. De der var,
                  er bare bortkommet eller er b
levet stjålet. Vinduerne
                  er svært tilgængelige for åben/lukning.

René finder en løsning. Foreslår at der indhentes 
                  tilbud på installation af solenergi.

Primo 2012 forventes der en afgørelse vedr. nye
                  gadedørspartier.
                  René
oplyser at der i næste uge ( 40 ) vil blive opsat
                  stillads i gården i.f.m. reparation af
tag og facade.

Herefter fulgte en kraftig debat omkring Basens
                  afvikling af renoveringsarbejdet
på varmeprojektet.
                 Minimum af rosende ord, og masser af det modsatte.

 

  

Dagsordens Ad 5

                      Regnskab m.m.

                      Der vil blive hævet 5000 kr. til bestyrelses-
                      arbejdet.

 

Dagsordens Ad 6

                       Næste mødedato.

                      27. oktober.

                     

   

 

 

 

Mødet slutter kl. 22.10

Referent: Villy

 

 

 

P.G.A af ferie/arbejde har der ikke været afholdt best.møde i maj måned.

Referat af bestyrelsesmøde den 16 juni 2011. kl. 18

Dagsorden

1) Velkomst ved formanden.

2) Valg af ordstyrer. (og evnt. suppleant for sekretær)

3) Godkende / gennemgå sidste mødereferat.

4) Informationer fra:

a) Formanden, som har følgende punkter til drøftelse:

- Altaner. Der skal træffes beslutning om, hvilken tiltag, som skal fremlægges på afd. møde 22/9. Som jeg ser det er der 3 muligheder:

1) Alle de 66 lejemål, som nu kan få. (Ca. pr. stk. 42.000,-)

2) Råderetten, hvor en Altan koster det enkelte lejemål ca. kr. 85.000.-, ved 10 stk. samlet bestilling kr. 55.000,- osv.

3) Eller komme med indstilling at altaner bare må vente. Jeg har det fremsendte materiale fra fsb (Louise). Jeg har dog ikke efterfølgende talt med Helle omkring det ovennævnte.

- Hjemfaldspligt (Fritidscenteret). Har desværre ikke haft tid til at mødes med Madsen.

- Varmeprojekt (Herunder fortsat (evt.) midlertidig ansættelse af hjælper til Rene). Herunder evaluering, fra i eftermiddags med projektlederen. Og de evt. problemstillinger som er fremkommet på mødet.

- Beboerlokalet, udlejning. Der skal træffes beslutning om: kan vi nå at have noget klart til mødet den 22/9. Og kan / skal vi begynde at "låne" lokalet ud til efteråret. Der er selvfølgelig også en masse økonomi til indkøb af service og udfærdige de detaljer, som vi mangler at udfærdige i rummet (WC, bar-område, osv.)

- Gårdlaugsmøde mandag den 27. juni 2011. (Bl.a. gårdaflukning er på dagsorden, hvem skal have adgang gennem port og de låger, som er i siden, ved Østerdalsgade!)

- Alle bestyrelsesmedlemmer skal overveje, om de til mødet den 22/9 vil genopstille til bestyrelsen, da jeg i løbet af sommeren skal sende en foreløbig dagorden til fsb.

b)Meddelelser fra inspektøren.

c)Gårdlaugets tilbagemeldinger fra møder.

d)Tovholder, jvnfr. Opgavefordeling, hvis nyt

e)Bordet rundt

5) Regnskab. Rådighedsbeløb, aktivitetsbeløb ved kassereren.

6) Næste mødedato.

Ad. 1Formanden (FN), byder velkommen til Dorte (DN), Johanne (JR), Kai (KSA), Joan

(JJ) René Rasmussen (RR) og Villy (VS).

Ad. 2Ordstyrer: Ingen

Ad. 3Referat blev godkendt uden kommentarer

Ad. 4a.Der refereres til formandens oplæg, punkt for punkt.

- Altaner.

De forskellige muligheder blev drøftet. Der vil blive indkaldt til møde med altan-udvalget den 10. august, hvor også Louise Kildegaard fra FSB vil blive bedt om at give møde.

- Hjemfaldspligt.

Vi afventer et endelig svar fra Louise Kildegaard FSB.

- Varmeprojekt.

Der blev, inden bestyrelsesmødet, afholdt et orienteringsmøde med projektleder Jan Christensen, ingeniør Frank Hansen og bestyrelsen, omhandlende varme-projektet. Frank vil tage før/senere/efter billeder, som vi kan bruge som oplysningsmateriale på hjemmesiden. Der har været et enkelt tilfælde, hvor entreprenøren var blevet gjort opmærksom på en medarbejders uheldige adfærd. Bestyrelsesmedlem JR havde udelukkende kun positivt at sige om arbejdet i ”hendes” opgang. VS bad JR skrive på www.fsb34.dk om arbejdet i hendes lejlighed.RR vil udfærdige et ”opråb” til opgangenes opslagstavler, og som skal opfordre de beboere der er usikre på hvad der skal flyttes/fjernes i lejligheden, om at kontakte ejendomskontoret. Efter dette orienteringsmøde blev det aftalt at vi skal have et nyt orienteringsmøde i august.

- Beboerlokalet.

Ifølge RR er der penge, på budgettet, til indkøb af service, køkkengrej m.m.

VS aftalte med RR, at ”besøge” Sundparkens driftsleder, for at få erfaring omkring drift og praktiske ting omkring udlån af lokale til beboerne. VS vil sætte sig i forbindelse med Mølleparken, for yderligere oplysninger. Der er mange overvejelser der skal implementeres i udarbejdelse af reglementer ved udlån, og dette vil FN og VS prøve at få styr på. Og de forventer at have et forslag med til det kommende afdelingsmøde.

- Gårdlaugsmøde.

Det blev aftalt at inden Gårdlaugsmøde den 27. juni, vil FN og VS mødes den 22. juni for at holde et taktikmøde.

- Alle bestyrelsesmedlemmer.

FN konstaterede hvem af best. medlemmer samt suppleanter der er på valg til

afdelingsmødet. FN bad medlemmerne give besked om disse vil genopstille.

Endvidere blev det taget til efterretning at KSA, som er medlem i Gårdlauget ikke

vil genopstille til Gårdlauget, og bad derfor suppl. JJ om at overtage hvervet til

den kommende generalforsamling i Engdalshus regi.

Ad. 4b. Meddelelser fra inspektøren.

Der er ansat en ny mand, Benny Nymand, i praktik i en måned. RR har 1 uge til at

lære ham op, idet René holder ferie i uge 26-27-28.Til det administrative

kommer driftsleder Bent fra Rødekro og assistere i de 3 uger. René har været på

”synskursus”, for at han fremadrettet skal varetage syn-af-lejlighed-funktionen.

René fremviste en regning fra en Brolægger-firma vedr. arbejde i indkørsel til

gården fra Østerdalsgade. Regningen skal konteres over Gårdlauget.

Ad. 4c.Gårdlauget.

Er omtalt tidligere.

Ad. 4d.Tovholder.

Ingen kommentarer.

Ad. 4eBordet rundt.

Johanne:

Gør opmærksom på, at der fra restaurant ”Den Lykkelige Familie”, er en stank når

vinduer og døre fra restauranten står åbent og at der er beboere i ejendommen,

der overvejer at fraflytte deres lejligheder. René oplyser at han ved tidligere

lejligheder har gjort Restauranten opmærksom på at der er blevet klaget, og at

døre og vinduer skal være lukkede hele tiden.

René retter henvendelse til Restauranten igen og fremadrettet undersøge de

muligheder der er for installation af et frisk-luft-anlæg. Anlægget som er

installeret i værestedet Drys-ind på Englandsvej kunne måske være relevant her.

Alternativt blev der debatteret muligheden for at der ud til gårdsiden blev

monteret en afskærmning, så den ”dårlige” lugt forblev indendørs. VS vil samle de

oplysninger for et sådan anlæg fra værestedet, og videregive disse til René.

Dorte og Joan:

Deltog i repræsentantskabsmødet og fremlagde et kort resumé fra dette møde.

Bl.a. at fsb har et nyt Værdigrundlag fsb:

fsb er en kompetent og ansvarlig boligorganisation, der tilbyder et varieret boligudbud, som

imødekommer tidens krav. Beboerne er det bærende fundament i fsb. Derfor skal fsb sikre, at

beboerne kender til og har mulighed for at udnytte deres rettigheder, og at det er nemt og

overskueligt at være beboernes repræsentant(er).

fsb løser de udfordringer, organisationen stilles over for, sådan at beboere og alle øvrige kunder

oplever et tilfredsstillende kvalitets- og serviceniveau fra alle hjørner af organisationen”.

Villy:

Orienterer om et fyraftensmøde han deltog i, i fsb vedr. de nye priser for

dagrenovation. Præstevænget får en merudgift på 60.000 kr.i år 2011 og da loven

er vedtaget på meget kort sigt, så indebærer det at udgiften ikke er med på

afdelingens budget for 2011. i forbindelse med mødet har Villy fået tilsagn fra

fagleder hos fsb, Anders Wiig Nielsen, om at han gerne vil komme til

afdelingsmødet, for at forklare dette tiltag fra regeringens side om at opkræve

mere i afgifter og skatter. De nye love har desuden frataget initiativet til at

sortere affaldet.

VS forespørger om der er taget aktion vedr. en ny strygerulle i vaskeri nr. 3, en

forespørgsel fra marts måned.(d.å.). Dette er et punkt vi tager med til den

kommende budgetmøde i fsb.

VS vil også gerne vide om der snart sker en udbedring i vaskeriet nr. 9 for det

store ”gab” der er over maskinerne. René mangler stadig en positiv reaktion fra den

håndværker der var anbefalet af vores driftschef Michael Nyrand.

Ad 5)Regnskab.

DN meddeler at vi ikke har nogen kontanter i huset pt. da bestyrelsens midler står i banken.

Ad 6)Næste mødedato.

25. august 2011 kl. 18.00

Mødet slutter kl. 21.05

Referent: Villy

 

Referat af bestyrelsesmøde den 28 april 2011. kl. 18

Dagsorden

1) Velkomst ved formanden.

2) Valg af ordstyrer. (og evnt. suppleant for sekretær)

3) Godkende / gennemgå sidste mødereferat.

4) Informationer fra:

a) Formanden, som har følgende punkter til drøftelse:

1. Varmeprojekt (Møde den 5 og 9. maj)

2. Altanprojekt (Hvad gør vi fremadrettet?) (Skal være klar til afdelingsmødet i september)

3. Repræsentantskabsmøde den 25. maj i FSB.

4. Gårdlaugsmøde i maj (Dato vil tilgå)

5. Opgave fordeling i bestyrelsen.

6. Reglement for evt. udlejning.

7. Hjemfaldspligt i forhold til Fritidscentret. Herunder næste møde med lederen af Fritidscenteret.

8. Loppemarked lørdag den 7. maj (Se opslag i opgangene)

9. Det som jeg har glemt:-)

10. Næste møde i BST: (Den 26. maj er jeg selv på Bornholm). Evt. aftaler vi ny dag i start af juni

på mødet!)

b) Meddelelser fra inspektøren.

c) Gårdlaugets tilbagemeldinger fra møder.

d) Tovholder, jvnfr. Opgavefordeling, hvis nyt

e) Bordet rundt

5) Regnskab. Rådighedsbeløb, aktivitetsbeløb ved kassereren.

6) Næste mødedato.

Ad. 1Formanden (FN), byder velkommen til Dorte (DN), Johanne (JR), Kai (KSA), Dzevad

(DR) og Villy (VS).

Ad. 2Ordstyrer: Kai.

Ad. 3Referat blev godkendt uden kommentarer

Ad. 4a.Der refereres til formandens oplæg, punkt for punkt.

1.Varmeprojekt.

JR oplyser at hun ikke har fået info-mappen, som
er omdelt ved Fritidshjemmets
hjælp, i sin
postkasse. JR vil undersøge om andre i opgangen
heller ikke har fået
mappen + invitation til info-
møder.

VS foreslår om der skal opsættes en ”reminder” til
beboerne om de kommende
orienteringsaftener
h.h.v. den 5 og 9. maj.

JR vil udarbejde denne og René skal opsætte
samme.

FN oplyser at der har været afholdt licitation, i
eftermiddag, på udskiftning af
varmeanlægget og
hvor der var afgivet tilbud fra 5 forskellige
firmaer, og med 5
forskellige priser. Senest tirsdag
den 3. maj, ved vi hvem der skal udføre arbejdet og

derfor også hvad det vil koste.

2. Altanprojekt.

Altanudvalget, ved Helle Moreno, har ikke
reflekteret på indbydelsen om et møde den
27. april
med projektlederen fra FSB, Louise Kildegaard og
bestyrelsen. Indbydelsen
var tilsendt den 7. april og
bestyrelsen ønskede en tilbagemelding senest den 11.
april.
Dette skete ikke, men FN vil prøve at arrangere
et nyt møde i maj/juni.

3. Repræsentantskabsmøde.

Kai kontakter FSB og oplyser navnene på deltagerne til mødet. De 3 fra afdelingen der ”normalt” deltager til disse møder er forhindret. DN deltager og muligvis vores best. supp. Joan Jacobsen.

4. Gårdlaugsmøde.

Formanden for Gårdlauget, Sten, har udsendt en mail til Gårdlaugets bestyrelses-medlemmer med opfordring til at oplyse datoer, hvor disse kan give møde. Dette er sket den 17. april, men Sten har endnu ikke meldt en endelig dato.

5. Opgavefordeling.

VS skriver en ny og rundsender til best. medlemmerne for endelig accept.

6.Udlejning.

Vi afventer en rapport fra driftsleder René, vedrø-
rende hans besøg i Sundparken
omkring den
”forretningsorden” de bruger ved udlån af deres
festlokale. VS mener ikke
at René på nogen måde
skal involveres i udlåning, idet René ved flere
lejligheder har
udtalt sig om at han har meget at se
til og at det kniber med at servicere Præstevæn-

gets beboere. DR vil kontakte FSB – Østbanegade
med henblik på at høste erfaringer
omkring de
metoder der bruges i.f.m. udlåning af lokaler. Der er i
bestyrelsen enighed
om at komme med et oplæg til
det kommende afdelingsmøde for hvordan lokalerne
kan
lånes ud til beboere.

7. Hjemfaldspligt.

Dette er et politisk angående. Har været til diskus-
sion flere gange i FSB regi. FN er
blevet kontaktet af
FSB og har forklaret det rent tekniske med
Præstevænget kontra
Fritidshjemmet. Dette er sket
hele tre gange, og Fsb kan åbenbart ikke finde en
grimasse der passer. FN vil kontakte Madsen c/o
Fritidshjemmet, med henblik på
afholdelse af et
kvartalsmøde i maj – juni.

8. Loppemarked.

VS oplyser at der er en god tilslutning. 9 fra
ejendommen – 2 udefra og at Fritidsh
jemmet også
har givet tilsagn om at deltage med salg af forfrisk-
ninger i form af
”sloshIce” m.m.

9. Ingen kommentarer.

10. Næste best. møde.

På grund af ferieafvikling m.m. blev det aftalt at
næste bestyrelsesmøde afholdes
Torsdag den 9. juni.

Ad. 4 b)Driftsleder René Rasmussen holder ferie, og
deltager ikke i mødet.

Ad. 4 c)Er tidligere omtalt.

Ad. 4 d)Er tidligere omtalt.

Ad 4 e)Bordet rundt.

JR har ikke det store overskud til at deltage i
fremtidige best. møder, som hun
finder lange og
tunge.

VS vil checke i mødereferaterne omkring vedtagel-
ser der er indgået m.h.t. hvordan
informationerne
skal komme ud til vore beboere. Skal denne
information være
elektronisk eller skal den være
både elektronisk og på papir ?

Kai mener vi skal have begge muligheder, da flere af
vore beboere ikke har computer.

JR foreslår at vi informerer via hjemmesiden, og har
de samme informationer på
papiret liggende hos
driftsleder René, og kan afhentes af de beboere der
har
interesse heri. JR vil arrangere dette sammen
med René.

DR omtaler den hærværk der begås på postkasser-
ne i porten. Han vil endvidere
bestræbe sig på at
være tilstede ved de kommende best.møder.

KSA har ved flere lejligheder gjort driftslederen
René opmærksom på den misbrug
der foregår i
porten, og muligheden for at imødegå dette.

DN har haft problemer i.f.m. benyttelse af vaskeri.
Hun har booket en vasketur, men
en anden beboer
har kunnet benytte maskinerne uden at have booket
sig ind.

DR mener at Nortec’s server har været nede.

Enighed om at René skal tage affære.

VS fortæller om et møde i FSB der omhandler et
såkaldt ”skraldemøde” den 10. maj og
at han vil
deltage.

Ad 5)Regnskab.

Kassereren DN er ved at lægge sidste hånd på
regnskabet.

Ad 6)Næste mødedato.

Er tidligere omtalt.

Mødet slutter kl. 20.30

Referent: Villy

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

21.03 | 19:44

Der tro jeg den tidligere formand - med stor rette er blevet meget sur. Godt skrevet. Ud med dem som ikke vil afdeling Præstevænget noget godt

...
06.03 | 00:06

Se venligst i gæstebogen i venstre side

...
05.03 | 16:06

Pyha nu er afdelingen uden driftsleder med udgangen af denne mdr.
Hvem havde ikke set den komme efter afdelingsmøde i september 2019.
Det kunne enhver regne ud

...
28.02 | 00:38

Hej Viggo
ved du hvor nye referater ligger fra bestyrelsesmøderne. Som jeg kan finde ligger der et forkølet fra den 5/12-19. Men intet andet. Mystisk

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE