referat af afdelingsmødet 2010

 

 

Afdelingsbestyrelsen

Afdeling Præstevænget

 

Referat af afdelingsmødet den 16. september 2010 .

 

Beboerantal: 30 lejemål, 36 deltagere. = 27.5 % deltagelse!!

Derudover deltog Peter Gjelstrup fra Dansk Kabel TV , Frank Hansen fra FHA Consultig og  Driftschef Michael Riis Nyrand fra fsb.

Dagsorden

1.      Valg af dirigent.

2.      Godkendelse af forretningsorden for mødet.

3.      Valg af stemmeudvalg (Jf. Dagsorden).

4.      Afdelingsbestyrelsens beretning.

5.      Forslag fra afdelingsbestyrelsen:

         - IT udbyder på afdelingen (se vedhæftede).

         - Stigestrenge og varmeprojekt (se vedhæftede).    

         Telefon honorar for bestyrelsen (optimal max. Kr. 5.000).

         Forslag fra beboerne:

-          Opsætning af altaner (se vedhæftede).

-          Cykelparkering i Sætersdalgade (se vedhæftede).

-          Gård, legeredskaber, parkering, altaner mv. 6 stk. forslag (se vedhæftede).

-          Loppemarked (se vedhæftede).

6.      Regnskaber for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler. ( 15.000 / 5.000 kr.)

7.      Budgetter for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler. (som ovenfor).

8.      Boligafdelingens driftsbudget for det kommende år. (pt. stigning på 5.7%)

9.      Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter (se nedenfor).

10.    Valg til gårdlaugsbestyrelsen (3 personer, se nedennævnte)

11.    Eventuelt. Her kan alt drøftes, men intet besluttes.

 

Valg til afdelingsbestyrelsen (pkt. 9.)

Følgende beboere er på valg i år:

Formand Flemming K.P. Nørgaard for 2 år – modtager genvalg.

Bestyrelsesmedlem (NF) Kai S. Andersen for 2 år - modtager genvalg.

Kasserer Dorte Nørgaard for 2 år - modtager genvalg.

Bestyrelsesmedlem. Mangler da tidligere er flyttet fra afdelingen. Ny skal vælges for 1 år.

 

Revisor. Ny skal vælges for 2 år.

 

Endvidere valg af suppleanter (2 stk. ) og revisorsuppleanter for 1 år.

-          Bestyrelsessuppleant. Ny skal vælges for 1 år.

-          Bestyrelsessuppleant. Ny skal vælges for 1 år.

-          Revisorsuppleant. Ny skal vælges for 1 år.

 

 

 Pkt. 1. Dirigent: Peter Fuglsang.

 Pkt. 2. Forretningsorden enstemmigt vedtaget.

 Pkt. 3. Stemmeudvalg: Jytte Walker og Zivko.

 Pkt. 4. Afdelingsbestyrelsens beretning:

         Bestyrelsesarbejde. Kurser også for beboerne. Se kursus katalog. Vi er med i kursusfonden i fsb, det koster ikke noget at deltage. Har I interesse kontakt snarest bestyrelsen.

         Informationpjecen. Vi nåede desværre ikke at få tilrettet vores informationspjece i år. Den ny boliglovgivning (vedtaget i folketinget), har fsb nu udfærdiget en fortolkning af og rundsendt til alle afdelingerne. De ændringer, som er; blev vedtaget på et repræsentantskabsmøde den 10. juni 2010. De ændringer som er for afdelingen er ikke de store. Det er bl.a. vedtaget at der skal udsendes, til beboerne, et referat fra afdelingsbestyrelsesmøder.  Så indtil videre er vores informations-pjece fortsat gældende. (Sidste 2.udgave er fra september 2004.)

         Aktiviteter på afdelingen. (Banko, beboerklub, fiskeklub mv.).

         Regnskab og fælles ressourcer. (Vandforbrug i 2009  kr. 396.000,-)

         Regnskab 2009. Overskud på kr. 179.000,-

         Vores hjemmeside:    WWW.fsb-34.dk

         Mail: Bestyrelsen@fsb34.dk

         Områdeløft i Sundholmsvej Kvarteret. (Fritidscentret, legepladsen hvor der er opsat en container til institutionens legeredskaber) 

         Postkasseloven er gældende med udgangen af 2009. Postkasserne er nu opsat i porten mellem nr. 7 & 9. Nok ikke den mest hensigtsmæssige løsning. Men der var desværre ikke andre muligheder. Englandsvej og Glommensgade har deres postkasser ved opgangen.

         I løbet foråret er der sat 2 stk. nye porte op, med automatisk åbning.Herudover er der også blevet ekstra isoleret i loftet i porten. Nu skulle der forhåbentlig ikke være så meget larm mere til de omkringliggende naboer, og vores postkasser er blevet mere sikret.

          Der arbejdes fortsat på, at få sammenlagt vores ”supplements rum, som ligger i Sætersdalgade 7 – 9 og 11. Pt. er de ulovlige.

          Renovering af vores 2 fælles vaskerier. Starter op i 2010. Hermed oprettes et nyt ”reservationssystem”. Bestyrelsen påregner at arbejdet igangsættes i løbet af oktober måned 2010.

          TV overvågning af bl.a. kældere, vaskerier og evt. port arbejder bestyrelsen fortsat på, og som blev vedtaget på sidste afdelingsmøde.

          Varmeregnskab. Bestyrelsen er fortsat i kontakt med fsb omkring de opsatte varmemålere. Der vil tilgå oplysninger til jer når bestyrelsen har nyt i sagen.

          Køkken renovering under den kollektive råderet. 3. fase må nu godt sættes i gang. Puljen er på kr. 1 Mill. Til næste afdelingsmødet skal der stemmes om vi vil fortsætte.

          Ny adm. Direktør på rådhuspladsen foråret 2010. ( Bjarne Larsson ).

 

Forespørgsel/bemærkninger til  afdelingsbestyrelsens beretning:

                      Ønske om at informationspjecen kommer på hjemmesiden.

                      Sv.: Vil ske når pjecen er opdateret.

                      Der mangler informationer vedr. ”Grønne Gårde” på hjemmesiden.

Sv.: Da formanden for Gårdlauget ikke har klargjordt / accepteret vedtægterne for forretningsordenen og ordensreglerne vil disse ikke blive lagt på hjemmesiden.

Et referat fra sidste års Generalforsamling i Gårdlaugets regí efterlyses.

Sv.: Dette er sat på hjemmesiden for lang tid siden.

Vil priserne for brug af de nye vaskemaskiner blive bibeholdt?

Sv.: Vi holder foreløbig priserne som de er nu.

Hvad med de vaskekort som vi har, bliver de godtgjordt?

Sv.: Vi finder en løsning.

Der efterlyses info-standere.

Sv. Et punkt der vil blive uddybet senere.

Hvorfor kommer der ikke flere vaskemaskiner?

Sv.: Vi har bestilt maskiner der kan tage 10 kg. istedet for de nuværende 7 kg. maskiner.

Kan vasketiderne ændres i.f.t. de nuværende?

Sv.: Det vil vi tage med i overvejelserne.

Er maskinerne mindre støjende?

Sv.: Ja

Et ønske om en mindre støjende vaskeridør, idet en beboer bliver vækket hver morgen af denne dør der meget højlydt bliver smækket i.

Sv.: Den tager vi lige med inspektøren.

Herefter sættes afdelingsbestyrelsens beretning til afstemning. Pkt. 4. Afdelingsbestyrelsens beretning bliver enstemmigt godkendt.

 

5. Forslag fra afdelingsbestyrelsen:   IT udbyder på afdelingen.

Peter Gjelstrup fra Dansk Kabel TV giver en fyldestgørende orientering vedr. Telelet’s overgang til Dansk Kabel TV. Der er pt 69 abonnenter på afdelingens bredbåndsnet og 50 på telefoni.

Der gøres opmærksom på at hvis der ønskes abonnement hos Dansk Kabel TV fra anden udbyder så vil dette blive foretaget gratis hvis tilbuddet accepteres. Der vil blive tale om en implementeringstid på ca. 3 måneder inden den nye aftale bliver effektueret. Derefter vil tilbuddet være gældende de næste 2 år.

Der gøres opmærksom på at man kan tilmelde sig på http://www.danskkabeltv.dk/ .

Herefter blev forslaget debatteret:

Hvis nej idag?

Sv.: Så kører vi videre med det eksisterende.

Kan I lev. mobilnet.

Sv.: Ja der kan tilbydes mobil- Alone hvor man kun betaler for taletid, eller  Free 49 hvor abonnementet er på 39 kr. mnd og med fri taletid på 49 min. og endelig tilbydes et abonnement der hedder HomeFree.

Alle disse tilbud kan studeres nærmere på hjemmesiden  http://www.danskkabeltv.dk/

Derudover var der ønsket om nogle brochurer.

En beboer var ikke ikke tilfreds idet den hastighed vedkommende har, var rigeligt.

Herefter sættes afdelingsbestyrelsens forslag til afstemning.

Pkt. 5. Afdelingsbestyrelsens forslag til  IT udbyder på afdelingen bliver godkendt. Der var 5 stemmer imod.

 

5. Forslag fra afdelingsbestyrelsen: Stigestrenge og varmeprojekt.

Formanden præsenterer forslaget og omtaler tilstandsrapporten, der har dannet grundlag for afd.bestyrelsens forslag. Da prisen for nye stigestrenge samt varmeprojekt er så omfattende foreslår bestyrelsen ændringsforslag, hvor projektet deles i 2, og at varmeprojektet hurtigst muligt igangsættes.

Der blev gjordt opmærksom på at vi først kan søge tilskud, når der er et konkret arbejde. Vedr. nye radiatorer i køkkener er dette et projekt som der kan ydes tilskud til. Derudover kan der fra Dispositionsfonden gives tilskud på max 10.000 kr. pr. lejlighed. Dette søges.

Der skal samtidig søges egen trækningsret

Herefter ser punktet således ud:

Bestyrelsen anbefaler: At afdelingsmødet vedtager fase A (Varme projekt). Og at bestyrelsen bemyndiges til, evt. at reducere i det fremsendte varme projekt, hvis muligt og forsvarligt i forhold til udgangspunkt. Der søges egen trækningsret samt tilskud fra dispositionsfonden.

Forslag a som kaldet varmeprojekt omfatter følgende:

·         Varmeanlæg ændres fra et strenget med fordeling oppefra til 2 strengs anlæg med fordelings fra kælder

·         Udskiftning af alle vandrette og lodrette stigstrenge samt isolering af disse

·         Udskiftning af alle radiatorer i lejemål

·         Etablering af radiator i køkkener hor der ikke er radiator

·         Isolering af alle vindues brystninger med min. 100 mm. Isolering

·         Montering af varmemåler på alle radiator

·         Diverse bygningsrenoveringer i forbindelse med varmeanlægsudskiftningen.

 

Dette udføres til en samlet pris inkl. rådgiver og moms til en pris af kr. 10.508.383

Dette betyder en huslejestigning på 15,24 % for alle lejemål, som udgør 88,84 kr. pr. m2. pr. år.

Lejlighed på 46,9 m2 stiger

  

    347,21

kr/md

Lejlighed på 70,3 m2 stiger

  

    520,45

kr/md

Lejlighed på 88,7  m2 stiger

  

    656,67

kr/md

Lejlighed på 89,3  m2 stiger

                                           

661,11

kr/md

 

Fase B (Stigestrenge) venter.

Dirigenten gør hermed opmærksom på at forslaget nu deles op i 3, og dette skal der stemmes om.

Forslag 1 : stemme om varmeprojektet.

Forslag 2 : stemme om stigestrenge.

Forslag 3 : stemme om stigestrenge og varmeprojekt.

Herefter blev forslagene debatteret:

Hvad er tilstanden?

Sv.: Miljømæssigt er det den rigtige varmecentral der er installeret, det er fra varmecentralen og ud der er en dårlig effektivitet.

Bliver de nye radiatorer nemmere at rengøre?

Sv.: Overfladen er glat.

Hvor i huslejen kommer udgiften?

Sv.: Den bliver indregnet i selve huslejen. (altså ikke som en enlig post som f.eks. bolignetbidrag m.m.).

Der er monteret dårlige vinduer.

Sv.: Dette skal meldes til inspektøren.

Kan der monteres radiatorer i badeværelse?

Sv.: Dette er ikke taget med i projektet.

Er der overvejet en isolering?

Sv.: Radiator under vindue bliver ”rykket ud” i lokalet, og der bliver opsat isolering på væggen bag og med hensyn til vindueskarm så vil det give et dårlig flow af varmen hvis karmen bliver bredere end den er.

Driftschefen orienterer om den dårlige afkøling der er i et et-strengs anlæg. Tidligst i foråret 2012 vil der komme en huslejeforhøjelse, og hvis denne er højere/dyrere mødes vi igen.

Herefter sættes afdelingsbestyrelsens forslag til afstemning.

Pkt. 5. Afdelingsbestyrelsens forslag til stigestrenge og varmeprojekt på afdelingen bliver godkendt med følgende afgørelser:

Forslag 1 : stemme om varmeprojektet. VEDTAGET

Forslag 2 : stemme om stigestrenge.       BORTFALDER

Forslag 3 : stemme om stigestrenge og varmeprojekt. UDGÅET

 

5.         Forslag fra afdelingsbestyrelsen: Telefon honorar for bestyrelsen (optimal max. Kr. 5.000).

Formanden fortæller at ifm. med mediebeskatningen, er der åbnet mulighed for, at bestyrelsens medlemmer kan samlet ved 5 medlemmer få optil kr. 5.000,- til dækning af telefon og egen IT udgifter. (kr. 1.000,- pr. medlem pr. år).

Pkt. 5. Afdelingsbestyrelsens forslag til telefon honorar for bestyrelsen bliver enstemmigt godkendt.

 

 5.     Forslag fra beboerne:

-            Opsætning af altaner.

Forslagsstiller vil have forslaget til skriftlig afstemning.

Bestyrelsen forslår, at der afsættes midler til undersøgelse (ca. kr. 40.000,-) til teknisk bestand fra fsb om: myndighedsgodkendelse(Må vi), lånemuligheder (Priser), bygningsundersøgelse Individuelt / kollektiv (Og hvem kan få altan!) Hvad koster det for den enkelte om måneden at de som ikke kan få altan (eller har i forvejen), skal de være med til at betale kollektivt (OSV). Adm. omkostninger!

Formanden fortæller at bestyrelsen har modtaget en mail fra en beboer på Englandsvej, der med sit indhold protesterer mod opsætning af altaner i den sydlige ende af gården, d.v.s. ved Sætersdalgade 1. Dette begrundes med at disse altaner vil give direkte adgang/indsigt i naboens lejlighed samt at disse vil skygge i de eksisterende altaner.

Michael Nyrand supplerer med at priserne fra Altan dk kan vi ikke regne med. Der skal en rådgiver på fra fsb. Han tilbyder at udarbejde tilbud og anbefaler afdelingsbestyrelsens forslag.

Michael forklarer at de 3 kældernedgange kan rettes op, så de i stedet for langs husmuren kan ændres til at gå lige op. Hvilket jo vil fordyre projektet, samt at dette skal godkendes i ”Grønne Gårdes regi.

Dirigenten gør hermed opmærksom på at forslaget nu deles op i 2, og dette skal der stemmes om.

Skal afdelingsbestyrelsens forslag vedtages eller skal forslaget til urafstemning.

Der er 24 stemmer for og 12 stemmer imod.

Forslaget skal til urafstemning, og fsb får til opgave at udsende materiale til beboerne.

 

5.     Forslag fra beboerne:

-            Cykelparkering i Sætersdalgade.

Forslagsstiller var ikke tilstede og Bestyrelsen forslår, at de som har ønsker om ekstra parkering til cykler nedsættes som udvalg for bedre cykelparkerings forhold. Tovholder for udvalget kunne være Peer Faurskov Lund. Kontaktperson er: Inspektør Rene Rasmussen.

Formanden vil orientere forslagsstiller.

Pkt. 5. Afdelingsbestyrelsens forslag omkring cykelparkering er enstemmigt godkendt.

 

5.     Forslag fra beboerne:

        Gård, legeredskaber, parkering, altaner mv. 6 stk. forslag.

        Forslagsstiller var ikke tilstede og Bestyrelsen forslår: Pkt. 2, 3 & 4 medtages på gårdlauges general-

         forsamling ultimo oktober. Vedr. pkt. 1 (Garager), vil det efter bestyrelsens opfattelse ikke kunne

         realiseres, bl.a. pga. økonomiske konsekvenser. Pkt. 5 altaner er drøftet under pkt. 1.

       Vedr. pkt. 6 fællesrum i kælderen er rummet ikke færdig etableret endnu. Der skal efterfølgende

       udfærdiges fællesbestemmelser for brugen. Bl.a. hvem er ansvarlig for åben/lukke (nøgler mv.) inventaret

      (optælling), udlånsperioder OSV.

       Derudover fortalte best. medlem Kai S.Andersen, at der har været brandtilsyn på besøg, og at rummet

       skal have en nødudgang, inden der kan gives grønt lys for aktiviteter i ”varmecentralen”.

       Dirigenten foreslår at der afventes med at benytte rummet til der er givet accept fra myndighederne.

 Bestyrelsen anbefaler, at der ikke stemmes om forslagene på mødet, med baggrund, som nævnt tidligere.

 Bestyrelsen’s forslag blev vedtaget.

 

5. Forslag fra beboerne: Loppemarked.

   Dette forslag udløste en del ordvekslinger.

   Forslagsstillerens udsagn om en annonce-pris på 75 kr. blev modsagt af at den faktiske pris var h.h.v.

   212 kr. og 187 kr.

        Bestyrelsen forslår, at der nedsættes et beboerudvalg til gennemførelse af fremtidige loppemarkeder i Præstevænget. Tovholder for udvalget kunne være Lis Hansen, som evt. udpeger interesserede beboere.

  Pkt. 5. Afdelingsbestyrelsens forslag omkring loppemarked er vedtaget med 20 for og 4 imod forslaget.

 

6.      Regnskaber for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler. ( 15.000 / 5.000 kr.)

         Vedtaget.

 

7.      Budgetter for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler. (som ovenfor).

          Vedtaget.

 

8.      Boligafdelingens driftsbudget for det kommende år. (pt. stigning på 5.7%)

         Vedtaget.

 

9.      Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter.

          Følgende blev genvalgt:

          Flemming K.P. Nørgaard for 2 år.

          Kai S. Andersen for 2 år .

          Dorte Nørgaard for 2 år.

          Nyvalgt Johanne Raith for 1 år

          Valg af suppleanter.

          Joan Jacobsen

          Dzevad Ranic

 

10.    Valg til gårdlaugsbestyrelsen.

          Dette punkt vil kun bestå af valg som suppleant til Gårdlauget, idet de 3 medlemmer af gårdlauget først er på valg i 2011.

          Valg af suppleant:

          Joan Jacobsen.

          Valg af kritisk revisor:

          Lone Schlie

          Valg af suppleant for kritisk revisor:

          Jytte Walker.

 

11.    Eventuelt. Her kan alt drøftes, men intet besluttes.

         Der gives information om at der inviteres til en info-aften den 1 oktober, hvor Allan Dekker fra fa. TV*DATA TEXTTV Aps vil orientere om hvad installation af en INFO-Kanal kan gavne os.

 

                            Dirigent:                                               Referant

 

 

 

                      __________________                             _______________

                           Peter Fuglsang                                      Villy Schlie

 

 

 

(der holdes konstituerende best. møde den 18 oktober kl. 19).

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

21.03 | 19:44

Der tro jeg den tidligere formand - med stor rette er blevet meget sur. Godt skrevet. Ud med dem som ikke vil afdeling Præstevænget noget godt

...
06.03 | 00:06

Se venligst i gæstebogen i venstre side

...
05.03 | 16:06

Pyha nu er afdelingen uden driftsleder med udgangen af denne mdr.
Hvem havde ikke set den komme efter afdelingsmøde i september 2019.
Det kunne enhver regne ud

...
28.02 | 00:38

Hej Viggo
ved du hvor nye referater ligger fra bestyrelsesmøderne. Som jeg kan finde ligger der et forkølet fra den 5/12-19. Men intet andet. Mystisk

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE