REFERAT AFDELINGSMØDER fra 2014 og frem

AFDELINGSMØDER 2019 - 2018- 2017 - 2016 - 2015 - 2014

Indkaldelse og materiale til ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-34 Præstevænget Den 6. juni 2019 kl. 18.00 

Beboerlokalet Sætersdalgade 15, kælderen


Kære beboer
 
Præstevængets afdelingsbestyrelse indkalder til ekstraordinært afdelingsmøde for behandling af nedenstående forslag. 
 
 

Dagsorden for afdelingsmødet 
1 Valg af dirigent 
2 Godkendelse af forretningsorden for mødet 
3 Forslag om 
• udskiftning af vinduer og facader mv. inkl. altaner og ventilation • udskiftning af vinduer og facader mv. inkl. ventilation 
• udskiftning af vinduer og facader mv. inkl. altaner 
• udskiftning af vinduer og facader mv. 
• parkeringskontrol i Sætersdalgade
 
 
Husk at tage dit sundhedskort med til afdelingsmødet som dokumentation for, at du er fyldt 18 år og bor i ejendommen


Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-34 Præstevænget

 

Afdelingsmøde torsdag den

28. september 2017

 

 

 

Dato og tidspunkt

28. september 2017 kl. 19.00

Sted

Beboerlokalet, Sæterdalsgade 15, kælderen

Deltagere

Fra afdelingen: 24 lejemål repræsenteret

Fra fsb: Ida Kunov-Kruse, Dorthe Raltters, Søren Østergaard, Rene Rasmussen, Sara Weiss (projektleder), Kim Chau Ngo (referent)

 

 

 

 

 

 

Dagsorden

1.      Valg af dirigent

2.      Godkendelse af forretningsorden for mødet

3.      Valg af referent

4.      Valg af stemmeudvalg (jf. forretningsorden)

5.      Afdelingsbestyrelsens mundtlige beretning

6.      Forslag

Fra afdelingsbestyrelsen

a.1. Overdragelse af udvalgt inventar og løsøre (komfur mv. til ny lejer)

a.2. Afdelingsbestyrelsen kan udpege suppleanter til gårdlauget efter behov a.3. Telefongodtgørelse til afdelingsbestyrelsen

a.4. Ansøgning om finansiering af LED-belysning med rentefrit energipuljelån Fra beboerne

b.1. Kai, Sæt. 15,1. tv. – Isolering af gavl

b.2. Bent og Helle, Sæt. 3, 1. th. – Opsætning af altaner i Præstevænget

b.3. Samina, Sæt. 15, 4. th. – Opsætning af altaner i Præstevænget

b.4. Jytte, Sæt. 15, 1. th. – Uddeling af referat fra afdelingsmøder

b.5. Hans, Sæt. 15, 3. – Tilpasning af parkeringsforhold

7.      Regnskab for rådighedsbeløb for 2016

8.      Budgetter for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler i 2018

9.      Boligafdelingens driftsbudget for det kommende år 2018, herunder orientering om ekstraudgifter ifm. med etablering af ungdomsboligerne (se bilag)

10.    Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter

11.    Informationer og status omkring gårdlauget

12.    Valg af 3 medlemmer til gårdlauget for 2 år, herunder 2 suppleanter

13.    Eventuelt

 

 

Flemming K.P. Nørgaard bød velkommen og foreslog Ida Kunov-Kruse og Dorthe Raltters som dirigenter.

Ad 1 – Valg af dirigent

Ida Kunov-Kruse og Dorthe Raltters, medlemmer af fsb´s dirigentkorps, blev valgt og konstaterede herefter, at afdelingsmødet var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt.

 

Ad 2 – Godkendelse af forretningsorden for mødet

Godkendt.

 

Ad 3 – Valg af referent

Kim Chau Ngo blev valgt.

 

Ad 4 – Valg af stemmeudvalg (jf. forretningsorden)

I henhold til forretningsordenen blev Søren Østergaard og Rene Rasmussen valgt til at bistå dirigenterne.

 

Ad 5 – Afdelingsbestyrelsens mundtlige beretning v/ Flemming K.P. Nørgaard

Ombygning af supplementsrum til ungdomsboliger

Det blev besluttet på sidste afdelingsmøde, at 6 supplementsrum skulle laves om til tre 2-værelses ungdomsboliger. Der har i forbindelse med ombygningen været udfordringer med kvist og tag.

 

Opsætning af stillads og nedrivning af indvendige materialer som mure og gulve på 5 sal i nr. 7-9 og 11 gik ”bare” i gang uden nogen forvarsel fra fsb side af. Kommunikation mellem afdelingsbestyrelse og vores udpeget projektleder var ikke eksisterende. Igangsættelsen af projektet forgik også til stor undrende fra vores berørte beboere, hvor hverken varsling på 6 uger – eller 14 dage var udsendt. Mange beboere fik støv i en stor del af deres lejlighed ifm. nedtagning af udluftningskanaler.   

 

 

Spørgsmål til projektet kan rettes til projektleder, Sara Weiss.

 

Forundersøgelse på facaderenovering, vinduesudskiftning, ventilationsforhold og afslutning af stigstrengsprojekt

fsb havde undervurderet projektet, men det er i proces og vil blive sat rigtigt i gang til efteråret i år.

 

Forundersøgelse om nyt bolignet

Den nye lovgivning om individuelle TV-pakker træder i kraft pr. den 1. januar 2018.

Katrine Flarup Jensen fra fsb har undersøgt mulighederne for TV, og YouSee kommer tilbage med nogle gode priser. Det er dog denne gang op til den enkelte beboere at vælge en tv-pakke. Alle beboere vil få en skrivelse, og der vil snarest blive sendt en 6-ugers varsel, som vil blive efterfulgt af 14-dages og 3-dages varsel, hvor YouSee skal ind i alle lejemål for at opsætte ny stikdåse til TV-signalet.

 

Sundhedstjek

Sundhedstjek vil blive igangsat til efteråret. Her vil det blive undersøgt om alt er, som det skal være i lejemålene, og man kan få gode råd til vedligeholdelse af sin bolig. Sundhedstjekket vil blive forsøgt udført i forbindelse med YouSee’s adgang til lejemål, så det er til mindre besvær for beboerne.

 

Effektivisering

I den almene boligsektor skal der effektiviseres for 1,5 mia. kr. inden udgangen af 2020. Det er dog ikke noget beboerne umiddelbart skal kunne mærke. Afdelingsbestyrelsen har haft møde herom med fsb’s administrerende direktør Bjarne Larsson.

 

Sammenlægning

Præstevænget og fsb’s afdeling Fællehaven vil sammen med nyopførte boligafdelinger på Amager blive samlet under en ny driftschef. Det er stadig uvist, præcis hvordan det hele bliver skruet sammen. Afdelingsbestyrelsen takker for det gode samarbejde med nuværende driftschef, Søren Østergaard.

 

Beretningen blev herefter godkendt.

 

Ad 6 – Forslag

a.1. Forslag om tilladelse til overdragelse af udvalgt inventar og løsøre fra fraflyttende til indflyttende beboer – forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen foreslår, at det skal være tilladt, at der kan ske overdragelse af udvalgt inventar og løsøre fra en fraflyttende beboer til en indflyttende beboer i Præstevænget.

 

Af indvendigt inventar/løsøre kan kun overdrages:

Komfur (herunder nedfældet komfur), indbygningsovn og indbygningsmikrobølgeovn, vaskemaskine, tørretumbler, opvaskemaskine, emhætte, køle/fryseskab samt specialtilpassede og monterede gardiner

 

Af udvendigt inventar/løsøre kan kun overdrages:

Markiser, paraboler og fastmonterede varmelamper

 

fsb ́s organisationsbestyrelse har besluttet, at der skal gælde følgende regler i forbindelse med muligheden for overdragelse af inventar og løsøre:

·         Der kan kun overdrages løsøre, hvis ejendomskontoret i forbindelse med fraflytningen kan gennemgå alle dele af lejemålet og gennemføre de nødvendige behandlinger fx af vægge og gulve

·         Overdragelse kan afslås – eller kan undtagelsesvis tillades på vilkår – hvis ovennævnte betingelser ikke er opfyldt. Tilladelse eller afslag gives af ejendomskontoret

·         Overdragelse kan endvidere kun ske for inventar/løsøre, der opfylder de almindelige installationskrav, herunder lovlig tilslutning og tilstrækkelig kapacitet, samt efter fsb’s eventuelle anvisninger og krav til forsikringsdækning og under hensyntagen til afdelingens udvendige råderetskatalog, facadedeklarationer, husorden mv.

·         Fraflyttende og indflyttende beboer skal underskrive en erklæring, hvorefter indflyttende beboer påtager sig al ansvar for inventaret/løsøret, herunder fx fejlagtig installation af vaskemaskine og eventuelle følgeskader

 

 

Begrundelse for forslaget

Det forekommer jævnligt, at en fraflyttende beboer ønsker at overdrage inventar og løsøre til en indflyttende beboer, så inventaret/løsøret forbliver i boligen. Ofte er sådant inventar/løsøre købt og indrettet specielt til den pågældende bolig og bliver måske smidt ud, når boligen fraflyttes, selvom den nye beboer kunne have gavn heraf. Ved overdragelse af inventaret/løsøret til den indflyttende beboer undgås unødigt spild af ressourcer. Andre boligorganisationer har en lignende ordning.

Økonomi i forslaget

Som udgangspunkt er der ikke nogen økonomi for afdelingen forbundet med forslaget. Dog kan der i princippet opstå̊ tab for afdelingen ved, at boligafdelingen i konkrete tilfælde utilsigtet må overtage vedligeholdelsespligten af fx et køleskab, men denne risiko vurderes at være meget begrænset. Risikoen søges elimineret ved, at fra- og indflyttende beboer skal underskrive en erklæring om, hvad overdragelsen indebærer i forhold til lejeaftalen.

 

Bemærkninger til forslaget

Det blev bemærket, at organisationsbestyrelsen har udarbejdet en positiv liste, hvilket betyder, at det kun er det inventar/løsøre, som fremgår af listen, der kan overdrages.

 

Der blev understreget, at fsb ikke er involveret i overdragelsen, da fsb så vil overtage vedligeholdelsen, hvilket ikke er hensigten.

 

Forslaget blev vedtaget.

 

a.2. Forslag om afdelingsbestyrelsen kan udpege suppleanter til Gårdlauget fra Præsevænget efter behov – forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen foreslår, at der bliver stemt ja til forslaget.

 

Begrundelse for forslaget

Da det kun er hvert andet år, der skal vælges 3 repræsentanter og suppleanter, har det bevirket, at der i længere perioder kun har siddet en – måske 2 medlemmer – herunder ingen suppleanter.

 

Økonomi i forslaget

Ingen.

 

Forslaget blev vedtaget.

 

a.3. Forslag om telefongodtgørelse til medlemmer af afdelingsbestyrelsen  – forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen

Det foreslås, at der fra og med 2018 udbetales godtgørelse for brug af telefon og internet til 5 medlemmer af afdelingsbestyrelsen med et samlet maks. beløb på 11.750 kr. om året.

 

Begrundelse for forslaget

Ud fra et ønske om at dække medlemmer af afdelingsbestyrelsens udgifter for brug af telefon og internet i forbindelse med arbejdet i afdelingsbestyrelsen, foreslås det, at vi fra 2018 udbetaler godtgørelse for telefon og internetforbrug til det enkelte afdelingsbestyrelsesmedlem.

 

Der kan udbetales op til 2.350 kr. årligt skattefrit (2017-niveau) pr. afdelingsbestyrelsesmedlem. Udbetales der mere end 2.350 kr., skal der betales skat af hele beløbet.

 

Vi foreslår, at afdelingsbestyrelsen maks. kan modtage et samlet beløb på 11.750 kr. om året i telefongodtgørelse.

 

Beslutter afdelingsmødet, at der kan udbetales telefongodtgørelse, skal det fremover indarbejdes og vedtages med budgettet. Det vil sige, at afdelingsmødet fremover skal godkende budgetter og regnskaber for rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og telefongodtgørelse.

 

Økonomi i forslaget

Beløbet trækkes over afdelingsbestyrelsens konto for kontorhold

 

Forslaget blev vedtaget

 

a.4. Forslag om ansøgning om finansiering af LED-belysning med rentefrit energipuljelån – forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen foreslår, at afdelingen får energioptimeret belysning gennem etablering af automatik og LED-belysning og derved nedbringe boligafdelingens samlede energiforbrug. Det foreslås, at afdelingsmødet godkender, at der ansøges om rentefrit lån fra energipuljen til finansiering af udskiftning af den eksisterende belysning i kældre med el-besparende LED-belysning.

 

Begrundelse for forslaget

De nye LED-lyskilder samt automatik vil medføre et væsentligt mindre elforbrug og en mindre arbejdsindsats for driftspersonalet, da LED-pærer har 5-8 gange længere levetid end de nuværende lyskilder og derved ikke skal skiftes så ofte.

 

Økonomi i forslaget

Projektet finansieres ved rentefrit lån fra energipuljen. Der søges om godkendelse i organisationsbestyrelsen.

 

Projektet beløber sig til ca. 54.000 kr., der tilbagebetales til energipuljen i fem årlige rater, svarende til den beregnede årlige besparelse på driftsudgiften til fælles el uanset prisernes udvikling. Projektet vil derfor ikke medføre huslejeforhøjelse.

 

 

Bemærkninger til forslaget

En beboer spurgte, om der kun søges til belysning i kælderen. Der blev svaret, at der også vil blive søgt for opgange og andre fællesarealer. Hvad der er besparelser på, vil man tage med i ansøgningen.

 

Forslaget blev vedtaget

 

b.1. Forslag om isolering af gavl – forslagsstiller: Kai Schiønning Andersen, Sæterdalsgade 15. 1, tv.

Isolering af ejendommens vestvendte gavl.

 

Begrundelse for forslaget

Dette pga. tidligere udtalelse fra Københavns Kommune i 2016, om undersøgelsen af skimmelsvamp i ejendommen. Forslaget var delvis på som forslag til afdelingsmødet i 2016, men blev forkastet pga. et andet forslag om en for undersøgelse af ejendommens, facaderenovering, vinduesudskiftning, ventilationsforhold, m.m., som ikke har med det eksisterende behov for isolation af denne gavl at gøre.

Ca. 80 % af vinde, slud, regn og sne, kommer fra det vestlige hjørne ind på denne gavl. Alene af denne grund vil det være formålstjenstligt.

 

Administrationens bemærkninger til forslaget

Økonomi i forslaget

Økonomien i forslaget kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Forundersøgelse om bl.a. facaderenovering, hvor facadeisolering vil indgå som mulighed, opstartes i efteråret 2017. I forbindelse hermed vil det blive undersøgt, om en facadeisolering kan dækkes af fsb’s energipulje. Hvis dette er muligt, vil arbejdet blive udført med lån fra energipuljen og blive tilbagebetalt af den besparelse, der ligger i at få gavlen isoleret.

Når forundersøgelse er gennemført, vil resultater og økonomiske konsekvenser blive fremlagt på et kommende afdelingsmøde.

 

Bemærkninger til forslaget

Det blev bemærket, at projektleder, Jan Horskær, har været ude og besigtige ejendommen med Rene Rasmussen. Her blev gavlen også nævnt, og der vil således blive taget hånd om denne.

 

Flere beboere nævnte, at de oplever problemer med kulden, og at der er et stort behov for, at der bliver gjort noget ved det hurtigst muligt.

 

Kai Schiønning Andersen ønsker, at hans kontaktinformationer bliver givet videre til projektleder, Jan Horskær. Kai Schiønning Andersen ønsker at blive kontaktet i forbindelse med gennemgang af ejendommen, så han kan komme med sine uddybninger af problemet med gavlen.

 

Kai Schiønning Andersen trak sit forslag.

 

b.2. Forslag om opsætning af altaner i Præstevænget – forslagsstiller: Bent og Helle Ahlgren, Sætersdalgade 3. 1. th.

Altaner igen og denne gang gerne svar sort på hvidt;

Siger FSB ja til altaner + undersøgelse af, om ejendommen er velegnet til altaner og hvilke, dette er ikke tidligere sket.

Begrundelse for forslaget

Vi er en del, der ønsker altaner og så kan det ikke være få, der har andre muligheder, der skal bestemme.

 

Administrationens bemærkninger til forslaget

Økonomi i forslaget

Der har for 2 år siden været rejst forslag om altaner i Præstevænget. Driftschef Søren Østergaard undersøgte dengang muligheden med følgende resultat:

 

På den korte tid fra forslag er indsendt, til afdelingsmødets afholdelse, er det ikke muligt at indhente nøjagtige priser. For at få en priside ́ er det er dog lykkedes, at indhente et tilbud på nedtagning og bortskaffelse af 85 franske altaner og levering og opsætning af 85 altaner model A1. Tilbuddet er indhentet hos firmaet ’’Altan.dk’’ og tilbudsmaterialet kan fremvises på afdelingsmødet.

Entreprise sum ved alualtaner: 4.371.666 kr.

Entreprisesum ved stålaltaner: 5.296,666 kr.

Dertil skal lægges diverse rådgivning og byggesagshonorarer.

 

For at få et nøjagtigt og bredere udbud må det anbefales, at der afsættes et beløb på kr. 75.000 til en forundersøgelse. Når forslaget er vedtaget, skal der indhentes diverse myndighedsgodkendelser, yderligere tilbud, projektering, samt udarbejdes et komplet afstemningsmateriale til et kommende afdelingsmøde.

 

Beløbet kr. 75.000 til forundersøgelse betales af afdelingens henlæggelser. Hvis et endeligt projekt senere bliver en realitet (godkendes på et afdelingsmøde), tilbageføres beløbet til vedligeholdelseskontoen fra projektets finansiering.

 

Det vil stadig være nødvendigt at foretage en forundersøgelse, så beløbet på 75.000 kr. er også i dette forslag det første skridt mod et endeligt forslag om altaner i Sæterdalsgade.

 

Tilbuddet fra ”Altan.dk” fra 2015 medbringes til afdelingsmødet.

 

Bemærkninger til forslaget

Forslagsstillerne for forslag b.2. og b.3. besluttede at stille ét samlet forslag om forundersøgelse af altaner.

 

b.3. Forslag om opsætning af altaner i Præstevænget – forslagsstiller: Samina Ali, Sæterdalsgade 15, 4. th.

Ønsker om altan/have

 

Begrundelse for forslaget

Jeg bor på Sætersdalgade 15, 4. th., og her er listen over de, der ønsker altan/have umiddelbart. Jeg kunne ikke få fat i alle i går, så det bliver foreløbig denne liste. Jeg skriver, når jeg får fat i resterende.

 

3, 1. th.

7, 3. th.

9, 1. tv.

3, 4. tv.

15, 1. th.

7, st. tv.

3, 3. tv.

9, 3. th.

15, 4. tv.

5, 4. tv.

7, 1. th.

3, 4. th.

13, 4. tv.

11, 4. th.

13, 1. th.

 

Bemærkninger til forslaget

Forslaget blev sammenlagt med forslag b.2.

 

Ændringsforslag

Forslag b.2. og b.3. blev behandlet som ét forslag, som lød på, hvorvidt der skal afsættes 75.000 kr. til en forundersøgelse af altaner.

 

Efter forundersøgelsen er foretaget, vil der komme nærmer oplysninger om bl.a. økonomien ved opsætning af altaner. Beboerne vil således få nærmere besked på et senere afdelingsmød, så de kan være med til at beslutte og godkende et eventuelt altanprojekt.

 

Da beboere i stuen ikke kan få altaner, spurgte en beboer, om man i stedet kan få en lille have. Der blev svaret, at en have er oplagt for dem, der bor i stuen, da det er blevet gjort i mange andre afdelinger. Haverne kan laves samtidigt med altanerne, men ikke under samme økonomiske forhold.

 

Det er blevet drøftet med projektleder, Jan Horskær, hvorvidt forundersøgelse af altaner kan være med i forundersøgelsen om facaderenovering. Dog kan dette blive dyrere, og Jan Horskær kan derfor ikke love noget.

 

Ændringsforslaget blev vedtaget.

 

Der blev efterfølgende nedsat et altanudvalg, som bl.a. skal holde informationsmøder med driften samt undersøge, hvilke beboere, der er interesserede i at få altaner.

 

 

 

 

Følgende personer blev valgt ind i altanudvalget:

Inge Bugge (udvalgsformand og tovholder)

Samina Ali

Helle Moreno

Kamilla Kandil

Helle Ahlgren

 

b.4. Forslag om uddeling af referat fra afdelingsmøder – forslagsstiller: Jytte Walker, Sæterdalsgade 15, 1.

Referat af afdelingsmøderne leveres til alle beboere.

 

Begrundelse for forslaget

Det gøres i lighed med oplysninger om gårdfest, fastelavns– og julekomsammen, således at alle beboere, også dem uden EDB, og som er dårligt seende, som med hjælp fra andre kan følge med.

 

Økonomi i forslaget

Ingen

 

Bemærkninger til forslaget

Det bemærkes, at referatet af afdelingsmøderne altid skal udleveres til beboerne eller gøres offentligt tilgængeligt. I Præstevænget har det foreløbigt været således, at referatet blev offentliggjort på hjemmesiden, men flere beboere ønsker referatet fysisk delt ud i postkassen.

 

Fremover vil referatet blive uddelt i printet version i postkassen.

 

Jytte Walker trak sit forslag.

 

b.5. Forslag om tilpasning af parkeringsforhold – forslagsstiller Hans Johansen, Sæterdalsgade 15, 3.

Mit forslag er, at vi får tilpasset parkering i Sæterdalsgade, så der kan holde flest personbiler.

Indføre at der kun må parkeres en bil pr. lejlighed (skal ikke kunne handles med dem, der ikke har bil).

Kassevogne samt trailere, der ejes eller benyttes af lejere i fsb, skal ikke parkeres i Sæterdalsgade.

 

Begrundelse for forslaget

Jeg tænker at få ændret til skråparkering. Det kan være pænere end meterhøje brændenælder, som det er nu, og det smalle fortov kan alligevel ikke benyttes, da det er blevet næsten almindeligt at parkere på fortovet (forbudt i KBH. kommune)

Jeg har bemærket, at en del biler kommer fra andre p-områder i nærheden, som så optager gadens få p-pladser

 

Administrationens bemærkninger til forslaget                

Økonomi i forslaget

Forslaget kræver, at fsb’s landskabsarkitekter skal i dialog med Københavns Kommune og lave en forundersøgelse. Beløbet for en sådan undersøgelse - hvor der bl.a. skal udarbejdes tegningsmateriale - vil beløbe sig til ca. 30.000 kr.

Resultatet af forundersøgelsen vil efterfølgende blive fremlagt på et afdelingsmøde, hvor økonomiske beregninger for endelig udførelse af arbejdet vil indgå.

 

Bemærkninger til forslaget

Det bemærkes, at det har været et stigende problem for beboerne at finde en parkeringsplads, da mange udefra også parkerer på ejendommen, da det er gratis.

Der blev stemt om, hvorvidt der skal laves en forundersøgelse iht. administrationens bemærkninger til forslaget.

 

Forslaget blev vedtaget.

 

Ad 7 – Regnskab for rådighedsbeløb 2016

Regnskab for rådighedsbeløb på kr. 14.990,43 blev godkendt.

 

Ad 8 – Budgetter for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler i 2018

Budget for rådighedsbeløb på kr. 15.000,00 blev godkendt.

Budget for aktivitetsmidler på kr. 20.000,00 blev godkendt.

 

Ad 9 – Boligafdelingens driftsbudget for det kommende år 2018, herunder orientering om ekstraudgifter ifm. med etablering af ungdomsboligerne

 

Orientering om ombygning af klubværker til ungdomsboliger og akutte følgearbedjer i form af tagrenovering i Sæterdalgsgade 7, 9 og 11 – orientering fra afdelingsbestyrelsen

Efter at stilladset blev sat op og nedrivningen gik i gang, kunne vi besigtige tagene over supplementsrummene. Man kunne se, at der var huller i taget, løse tegl, forskubbede sten, løstsiddende mørtel og flere steder slet ingen mørtel. I forlængelse heraf har fsb fået en rådgiver til at besigtige taget og udarbejde en rapport. Det er den rapport, der ligger til grund for konklusionen om, at tagudskiftningen ikke kunne udskydes.

I forbindelse med tagrenoveringen efterisoleres i det omfang det er muligt uden at udføre væsentlige ændringer i bygningens nuværende konstruktioner og taghøjde.

 

Når et arbejde ikke kan udskydes og er akut nødvendigt for at undgå alvorlige og dyre skader på ejendommen, skal det ikke vedtages på et afdelingsmøde, men sættes i gang som et akut stykke arbejde.

 

Tilsvarende er det meget ærgerligt, at kvistene også har vist sig at være i så dårlig stand, at de skal skiftes.

 

Men også her er det bedre for afdelingens samlede økonomi, at det håndteres nu og at udgifter til udbedring af mulige, efterfølgende skader på konstruktioner og bygningsdele kan undgås.  

 

Samlet byggeperiode fra juli 2017 til december, med forventet aflevering den 8.december 2017.

 

Begrundelse

Der er meget ærgerligt, at det har vist sig, at det er nødvendigt at skifte taget over de nye tagboliger. På den anden side er det næsten ”held i uheld”, at vi får viden herom på et tidspunkt, hvor vi stadig kan nå at gøre noget ved det som en del af byggesagen.

 

Det ville koste alle beboere i Præstevænget dyrt, hvis vi etablerede de nye boliger under et tag med huller i og at der så derefter løbende skulle udføres reparationer efter evt. vandskader i de nye boliger på 6 sal indtil taget i hele Præstevænget skal skiftes. Nu har vi stilladset oppe og fået en konkurrenceudsat pris på tagudskiftning, så vi får løst opgaven billigst muligt for Præstevænget.

 

Økonomi

De samlede anlægsudgifter er ca. 3.700.000 kr. med moms, som finansieres ved at afdelingen optager et 30 årigt realkreditlån, som betales via huslejen.

 

Husleje beregning af tagrenovering i Sæterdalsgade 7, 9 og 11:

Den samlede udgift vil dermed blive ca. 196.743 kr. pr. år, hvilket vil medføre en huslejestigning på ca. 3,3 % svarende til ca. 2 kr./m2/mdr.

 

Der søges om 125.000 kr. i ”egen trækningsret” som er tilskud fra Landsbyggefonden. Dette tilskud er indregnet i anlægsbudgettet for tagrenoveringen.

 

Arbejder der kategoriseres som forbedringer, vil høre under byggesagen ”Ombygning af klubværelser til ungdomsboliger”. Dette gælder for opgraderingen fra kvist til altandør.

Derimod er taget og selve kvisten en del af ejendommen og udskiftning af den er en afdelingsudgift.

 

Bemærkninger

De tre ungdomsboliger kører sit eget spor med hensyn til økonomien. Der er foretaget lån på de specifikke lejemål, hvorfor de således har en anden højere husleje. Der er tale om nyrenoverede lejemål, og prislejet ligger på samme niveau som andre ungdomsboliger af samme type.

Taget er derimod afdelingens bygningsdel, og hører derfor naturligt til hele afdelingens budget. Huslejestigningen for tagprojektet kan først ske, når projektet er afsluttet. Der vil komme en varsling på tre måneder, inden det sker.

Flemming K.P. Nørgaard gennemgik efterfølgende budgettet.

 

Budgettet blev herefter godkendt med lejeforhøjelse på 3,5% pr. 1.1.2018.

 

Til referat kan oplyses, at med de vedtagne forslag vil den samlede huslejeforhøjelse for planlagt vedligeholdelse være på 3.5% pr. 1.1.2018

 

Ad 10 – Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter

Flemming K.P. Nørgaard modtag genvalg som formand.

Lisbeth Christensen modtog genvalg som medlem.

Dorte Nørgaard modtog genvalg som medlem.

                                                                          

Carsten Roslund modtog genvalg som 1. suppleant.

Luci Smith modtog valg som 2. suppleant.

 

Afdelingsbestyrelsen ser herefter således ud

Flemming K.P. Nørgaard, formand (2017-2019)

Lisbeth Christensen (2017-2019)

Dorte Nørgaard (2017-2019)

Inge Bugge (2016-2018)

Gudmundur E. Nónstein  (2016-2018)

Carsten Roslund, 1. suppleant (2017-2018)

Luci Smith, 2. suppleant (2017-2018)

 

Revisorer og revisorsuppleant

Kamilla Kandil modtog valg som revisor (2017-2019)

Bishar Osman Ali modtog valg som revisorsuppleant (2017-2108)

 

Helle G. Morene, revisor (2016-2018)

 

Ad 11 – Informationer og status omkring gårdlauget

Gårdlauget er oprettet af Københavns Kommune og består af andelsboligforeningen Fredenshus, ejerforeningen Englandsvej samt Præstevænget. Gårdlauget består af tre bestyrelsesmedlemmer fra hver forening, som mødes hvert kvartal. Flemming K.P. Nørgaard er formand. Gårdlauget har bl.a. håndteret problemer med skrald og maling af garager.

 

Til orientering afholdes der generalforsamling i gårdlauget den 25. oktober 2017.

 

Ad 12 – Valg af 3 medlemmer til gårdlauget for 2 år, herunder 2 suppleanter

Flemming K.P. Nørgaard modtog genvalg som medlem.

Dorte Nørgaard modtog genvalg som medlem.

Samina Ali modtog valg som medlem.

 

Lisbeth Christensen modtog valg som suppleant.

 

Gårdlauget ser herefter således ud

Flemming K.P. Nørgaard (2017-2019)

Dorte Nørgaard (2017-2019)

Samina Ali (2017-2019)

Lisbeth Christensen, suppleant (2017-2019)

 

Ad 13 – Eventuelt

En beboer bemærkede, at planterne ved en anden beboers vindue til gården er erstattet med containere. Det er gårdlauget, der sidste år tog denne beslutning på generalforsamlingen. Der henstilles derfor til, at gårdlauget finder en anden løsning. Bemærkningen er noteret og vil blive drøftet ved den kommende generalforsamling. Såfremt der er andre forslag til gårdlauget, bedes beboerne sende dem til Flemming K.P. Nørgaard inden den 11. oktober kl. 12.

 

En beboer ville høre om muligheden for at sætte kamera op ude foran opgangene. Der blev svaret, at det har været oppe at vende i afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret, hvor det er sat i proces. Da der er tale om en privat vej, er der mulighed for at sætte kamera op. Der skal dog laves tegninger over, hvor der bliver filmet, og efterfølgende skal der søges om godkendelse fra politiet. I afdelingsbestyrelsen er der forståelse for problematikken, men der bør også ske en afvejning af, om det bliver for meget, og om kameraer vil hjælpe. Der er for eksempel sat kamera op i kælderen, men indbrudstyvene er ligeglade. Der arbejdes dog på sagen, og hvis det bliver aktuelt, vil beboerne få nærmere besked.

 

Der blev spurgt, om det bliver aktuelt at ansætte en beboerrådgiver, da den boligsociale indsats måske ikke længere vil blive prioriteret. Der blev svaret, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for det, da der findes en kontaktpersonordning, som tager sig af dette.

 

Til orientering har nogle beboere oprettet et beboerbibliotek i samarbejde med afdelingsbestyrelsen. Det ligger ved Rene Rasmussens kontor under nr. 7. Beboerbiblioteket består af brugte bøger og DVD’er, som er doneret og få ting købt. Der er endvidere mulighed for benyttelse af Wi-Fi samt læsning af magasiner eller aviser. Såfremt beboere ønsker at donere til beboerbiblioteket, kan effekterne gives til Rene Rasmussen eller lægges ved biblioteket.

Beboerbiblioteket kan benyttes indenfor et afgrænset tidsrum, og der er lavet et reglement. Mere information herom vil følge.

 

Den 14. oktober 2017 kl. 12 planlægges en reception, hvor der vil blive serveret kaffe og te. Der er oprettet en facebookgruppe, som man kan tilmelde sig: ”Det grønne beboer bibliotek - Præstevænget”.

 

Dirigenten, Ida Kunov-Kruse, takkede herefter for et godt møde og erklærede mødet for hævet kl. 21.30.

 
----------------------------- o 0 o ---------------Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-34 Præstevænget

 


 

 

 

Dato

22.september 2016 kl. 19.00

Sted

Beboerlokalet, Sætersdalgade 15

Deltagere

Fra afdelingen: 10 lejemål var repræsenteret

Fra fsb: Dorthe Raltters, Søren Østergaard, Rene Rasmussen og Astrid Madsen (ref.)

 

 


 

 

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

  • Godkendelse af forretningsorden for mødet

  • Valg af referent

  • Valg af stemmeudvalg

 2. Afdelingsbestyrelsens mundtlige beretning

 3. Forslag

  Fra afdelingsbestyrelsen

 1.  Ombytning af supplementsrum til ungdomsboliger

 2.  Udlejning af supplementsrum Sætersdalgade 7-9 og 11

 3.  Forundersøgelse på facaderenovering, vinduesudskiftning, ventilationsforhold og afslutning af stigstrengsprojekt

 4.  Forundersøgelse om nyt bolignet (Frit TV-net)

 5. Forslag om sundhedstjek i lejemålene

Fra beboerne

 1.  Kai, Sæt 15, 1. tv: Isolering af udvendige gavle (2 gavle plus en gavl)

 2.  Ady, Sæt 13, st. tv: Kan man leje et loftsværelse (Supplementsrum)

 1. Regnskaber for rådighedsbeløb for 2015

 2. Budgetter for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler i 2017

 3. Boligafdelingens driftsbudget for det kommende år 2017

 4. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter

 5. Informationer og status omkring gårdlauget

 6. Eventuelt

 

Flemming Nørgaard bød velkommen og foreslog Dorthe Raltters som dirigent.

 

Ad 1 – Valg af dirigent

Dorthe Raltters, medlem af fsb´s dirigentkorps, blev valgt og konstaterede herefter, at afdelingsmødet var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt.

 

Godkendelse af forretningsorden for mødet

Forretningsorden for mødet blev godkendt.

 

Valg af referent

Astrid Madsen, fsb´s administration blev valgt til referent.

 

Følgende personer blev valgt til stemmeudvalget

I henhold til forretningsordenen blev Rene Rasmussen og Dorte Nørgaard valgt til at bistå dirigenten.

 

Ad 2 – Afdelingsbestyrelsens mundtlige beretning v/Flemming Nørgaard

Flemming Nørgaard præsenterede de fremmødte fra fsb’s administration, og præsenterede herefter afdelingsbestyrelsen for de fremmødte.

 

Flemming Nørgaard fortalte, at afdelingsbestyrelsen den 12. september 2016 holdt formøde for afdelingsmødet. Desværre var der kun en beboer udover afdelingsbestyrelsen, som dukkede op. Det var en god anledning for afdelingsbestyrelsen til at gennemgå de vigtigste ting, der er sket for afdelingen i årets løb.

 

Dernæst berettede han om afdelingsbestyrelsens arbejde, og de forskellige møder afdelingsbestyrelsen deltager i. Enkelte afdelingsbestyrelsesmedlemmer har bl.a. deltaget i sektionsmødet, som igen er startet op. Næste sektionsmøde afholdes i oktober. På sektionsmøder mødes fsb’s forskellige afdelingsbestyrelser og diskuterer stort og småt.

 

Herudover har tre af afdelingsbestyrelsens medlemmer været til repræsentantskabsmøde. Flemming Nørgaard fortalte, at repræsentantskabet har fået ny formand, Steen Søndergaard Thomsen, og at Dorthe Raltters er blevet næstformand. Næste repræsentantskabsmøde afholdes den 7. november 2016, og som noget helt nyt kan der udover de tre valgte fra afdelingsbestyrelsen deltage to beboere. Afdelingens beboere opfordres til at deltage i dette møde.

 

BL har afholdt førstekreds konference, hvor afdelingsbestyrelsen deltog. Det er en organisation, som afdelingsbestyrelsen læner sig meget op ad, da den har et stort antal medlemmer.

 

fsb afholder mange forskellige gode kurser for beboerne. Der bliver reklameret for de forskellige kurser på opslagstavlerne i opgangene. Beboerne blev opfordret til at benytte sig af disse tilbud.

 

Lejeaftale med fritidscenteret som selvejende institution i afdelingen er opsagt. Søren Østergaard har på afdelingens vegne indgået en 5-årig lejekontrakt med Københavns Kommune. Flemming Nørgaard håber og tror, at afdelingen nok skal få etableret et godt samarbejde med Kommunen. Lejeaftalen trådte i kraft den 1. august 2016, så det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå.

 

Afdelingsbestyrelsen har gjort en del i forsøget på at leje afdelingens beboerlokale ud, og lokalet har faktisk været udlejet en del. Det er Rene Rasmussen, som holder styr på udlejningen. De præcise detaljer for udlejning af beboerlokalet er ikke helt på plads endnu. Flemming Nørgaard regner med, at der snart kommer en folder, hvor detaljer og regler for leje af beboerlokalet vil være beskrevet.

Beboerlokalet er normeret til 50 personer og er blevet brandsikret. På sidste afdelingsmøde blev der afsat penge til indkøb af nye stole og borde til lokalet. Gudmundur Nònstein er imidlertid kommet med en god og billig løsning i forhold til stolene i lokalet. Han sørger for, at stolene får et nyt look til en meget billig pris. De afsatte penge skal således kun bruges til køb af nye borde.

 

Afdelingen har en god sammensætning, og overordnet set kører det rigtig fint. Der vil selvfølgelig altid være nogle småting, som kan gøres bedre.

 

De fremmødte blev mindet om, at man ikke må efterlade ting i opgangene, og man skal huske at lukke vinduerne efter sig.

 

Afdelingen vil blive sat under økonomisk pres i 2017, men det er et økonomisk pres, som afdelingen bliver nødt til at påtage sig. Dette skyldes bl.a. nogle uheldige sager med skimmelsvamp, hvilket man er nødt til at gøre noget ved. Der er derfor sat nogle nye tiltag i værk, som der skal tages stilling til på aftenens afdelingsmøde.

 

Flemming Nørgaard udtrykte afslutningsvis bekymring for det nye kontanthjælpsloft, og de konsekvenser, det kan have for en afdeling som Præstevænget

 

Beretningen blev herefter godkendt.

 

Ad 3 – Forslag

Dorthe Raltters pointerede, at forslag 1a og 2a ikke begge kan vedtages. Derfor tages der stilling til det mest vidtgående først, hvilket er 1a.

 

1 a. Forslag om ombygning af supplementsrum til ungdomsboliger – forslagsstiller: afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen foreslår en sammenlægning af supplementsrummene, så der kan blive 3 stk. 2-værelses lejligheder.

 

Begrundelse for forslaget

Der har gennem længere tid været talt om supplementsrummene skal lejes ud efter reglerne eller have en anden funktion. Administrationen har undersøgt hvordan de 6 supplementsrum kan ombygges og omregistreres til 3 ungdomsboliger til gavn for afdelingens økonomi, idet de 3 nye boliger vil være nye lejebærende arealer.

 

Økonomi

De samlede anlægsudgifter er ca. 2.400.000 kr. inkl. moms, som finansieres ved, at afdelingen optager et 30-årigt realkreditlån, som betales tilbage via huslejen for de 3 nye lejemål

 

Differentieret huslejeberegning ved etablering af 3 ungdomsboliger

Den samlede udgift vil dermed blive ca. 131.721 kr. pr. år, hvilket vil medføre en husleje på ca. 88 kr./m2/mdr. Altså en husleje på ca. 3.700 kr./mdr. pr. lejemål.

 

fsb’s projektleder Sara Weis samt rådgiver Steen Palsbøll forklarede de nærmere detaljer på afdelingsmødet.

 

Kommentar

Forslag 1a og 2a blev drøftet, og fordele og ulemper ved begge forslag blev vendt. Flere beboere understregede, at man skal være sikker på, afdelingen ikke kommer til at hænge økonomisk på aftalen. Dorthe Raltters pointerede, at afdelingen kun giver tilladelse til det, som står i forslaget. Af forslag 1a fremgår det, at de samlede anlægsudgifter, betales via huslejen for de 3 nye lejemål.

 

Forslaget blev vedtaget.

 

2 a. Forslag om udlejning af supplementsrum Sætersdalgade – forslagsstiller: afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen foreslår, at afdelingens 6 supplementsrum på loftet udlejes efter gældende regler. Som reglerne er, må loftsrummene kun udlejes til lejere i de underliggende lejemål og kun af personer fra disse hustande. Ønsker beboer at leje et ledigt supplementsrum, udlejes dette i praksis som et bi-lejemål til den eksisterende lejekontrakt.

 

Begrundelse for forslaget

De 6 supplementsrum står for øjeblikket tomme, og det er afdelingsbestyrelsens ønske, at de igen bliver benyttet. Enten ved en ombygning til almene lejeboliger – eller som dette forslag dækker – som supplementsrum til eksisterende lejekontrakter.

 

Økonomi

Rummene er på ca. 19 m2 og forventes at komme til at koste ca. 1.200 kr. om måneden at leje. Dertil kommer udgifter til el, vand, varme og eventuelt tv, som udregnes efter forbrug.

 

Dette forslag forkastes som følge af vedtagelse af forslag 1a.

 

3 a. Forslag om forundersøgelse på facaderenovering, vinduesudskiftning, ventilationsforhold og afslutning af stigstrengsprojekt – forslagsstiller: afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen foreslår, at der iværksættes en forundersøgelse, hvor rådgiver gennemgår de relevante bygningsdele og opstiller et forslag til projektomfang med løsninger og budget. Når resultatet af denne foreligger, fremlægges der forslag på et afdelingsmøde, så alle beboere kan forholde sig til mulighederne.

 

Begrundelse for forslaget

Ifølge tilstandsrapporten for afdelingen er vinduesudskiftning og facaderenovering projekter, som skal udføres i 2017. Derudover er et påbegyndt stigstrengsprojekt ikke gennemført, så det vil indgå i forundersøgelsen til færdiggørelse.

Endvidere undersøges ventilationsforhold i lejemål for at afdække, hvilke muligheder der er for forbedringer – bl.a. for at forhindre skimmelsvamp.

 

Økonomi

Forundersøgelsen iværksættes snarest. Hvis forslaget vedtages afsættes der 200.000 kr. til forundersøgelsen. Beløbet trækkes fra afdelingens henlæggelser.

 

Forslaget blev vedtaget.

 

4 a. Forslag om forundersøgelse om nyt bolignet (Frit TV-net) – forslagsstiller: afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen foreslår, at der afsættes 50.000 kr. til en forundersøgelse, som skal:

 1. Afdække, hvilke muligheder afdelingen har for at etablere et antenneanlæg, der overholder ny lovgivning

 2. Prissætter et nyt antenneanlæg

 3. Se på muligheden for at etablere et nyt datanet/leverandør (pds) til levering af hurtigt og billigt internet.

 

Begrundelse for forslaget

Folketinget har vedtaget en ny lov (L 138) den 1. juli 2016. Loven påbyder udlejere at sikre, at den enkelte beboer ikke er tvunget til at modtage en kollektiv TV-pakke. Afdelingens antenneanlæg kan ikke håndtere frit valg af TV-pakker, og anlægget skal derfor være bygget om senest den 1. januar 2018.

 

Før ombygningen kan gå i gang, skal det undersøges, hvad der præcis skal laves, for at anlægget lever op til loven, og hvor meget det vil koste. Det vil samtidigblive undersøgt, hvor meget det koster at etablere et nyt dataanlæg (pds) eller en ny leverandør, som kan levere hurtigt og billigt internet til den enkelte beboer.

 

Undersøgelsen vil ende ud i et forslag, som bliver stillet på et efterfølgende afdelingsmøde. Forslaget vil indeholde, hvor meget det koster at bygge anlægget om, og hvilke muligheder der er for at vælge leverandør og TV og internet. Leverandøren er den samme for hele boligafdelingen. Det er leverandøren, som sikrer, at der er TV-pakker at vælge imellem, og at det er muligt at vælge TV-pakke fra.

 

Der kan nedsættes en gruppe af interesserede beboere eller medlemmer fra afdelingsbestyrelsen. Gruppen er med til at vælge hvilke løsninger og leverandører, som bliver brugt i det kommende forslag.

Hvis der stemmes nej til forslaget, påbyder den nye lov, at afdelingens nuværende aftale skal opsiges or. 1. oktober 2016, og afdelingen vil stå uden TV-signal ved aftalens udløb (typisk 9-12 mdr.).

 

Økonomi

Der afsættes en ramme på 50.000 kr., som tages fra bolignetbudgettet. Der afregnes efter forbrugt tid, og der kan højst bruges 50.000 kr.

 

Hvis der efterfølgende gennemføres et byggeprojekt, vil forundersøgelsen blive finansieret over lånet til byggesagen.

 

Kommentar

Flemming Nørgaard opfordrede interesserede beboer til at tage del i undersøgelsen af, hvilken udbyder afdelingen skal have. Carsten Roslund har indhentet tilbud fra SundbyNet, som ser meget lovende ud. Der skal dog indhentes flere tilbud.

 

Forslaget blev vedtaget.

 

5 a. Forslag om sundhedstjek i lejemålene – forslagsstiller: afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen foreslår, at der i 2017 og hvert 5. år fremover foretages sundhedstjek i afdelingens lejemål.

 

Begrundelse for forslaget

Et sundhedstjek er en udvidet service til beboerne. Driftspersonalet vil her have mulighed for at opdage forhold, som det vil være en fordel at få udbedret straks. Det kan f.eks. være løbende toiletter, utætte blandingsbatterier, defekte elinstallation, vinduer, radiatorventiler eller andet. Ved at få udbedret den slags fejl og mangler vil der kunne opnås besparelser til gavn for alle lejere i Præstevænget.

 

Økonomi

Et sundhedstjek i Præstevænget koster 32.000 kr. Derudover afsættes et beløb på 50.000 kr. til opfølgning af de fejl og mangler, som kræver udbedring. Beløbet trækkes over afdelingens vedligeholdelsesbudget.

 

Forslaget blev vedtaget.

 

1 b. Forslag om isolering af udvendige gavle (to gavle plus en gavl) – forslagsstiller: Kai Schøinning Andersen

Det foreslås, at de udvendige gavle på Præstevænget 1-34 (2 gavle + 1 gavl på Glommensgade) isoleres til forebyggelse af skimmelsvamp i de tilstødende lejemål.

I relation til den opståede skimmelsvamp, der opstod i lejemålet nr. 15, st., th., og hvor udbedringen af dette har taget ca. 1,5 år med midlertidig genhusning af familien, de store økonomisk omkostninger samt de menneskelig omkostninger det har haft foreslås isolering af udvendige gavle. De økonomiske udgifter for ejendommen er Kai ikke bekendt med, men det vil måske blive oplyst på afdelingsmødet.

 

I andre boligselskaber kan man se, at de har taget dette i brug. Når en ydervæg mødes af kulde ude fra samt dejlig varme inde fra, vil der selvfølgelig opstå kondensfugt/vand – desværre altid på indersiden. Det er dette, som kan fremkalde skimmelsvamp. Ikke at forveksle med når der ikke luftes ud efter, at man har taget et bad eller hængt noget vådt til tørre indendørs. Her skal beboerne selvfølgelig lufte godt ud for fugten.

 

Man kan som fsb, Fællegården har gjort lave et ventilationsanlæg. Dette vil nok blive en noget større omkostning for ejendommen. Henviser til indlægget i fsb-beboeren på side 18-19, udsendt til alle beboer i fsb i august 2016, hvor priserne og termin for en sådan installation er foretaget.

 

Alt indholdet i dette forslag er indeholdt i forslag 3a om forundersøgelse af facaderenovering m.m. Forslaget blev derfor forkastet.

 

2 b. Forslag om at leje et loftsværelse – forslagsstiller: Ady Guldbrandsen

Det foreslås, at afdelingens ungdomsboliger kan lejes til børn, som bor hjemme.

 

Dette forslag forkastes som følge af vedtagelse af forslag 1a.

 

Ad 4 – Regnskab for rådighedsbeløb for 2015

Regnskab for rådighedsbeløb på kr. 11.150,25 blev godkendt.

 

Ad 5 – Budgetter for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler

Budget for rådighedsbeløb på kr. 15.000 blev godkendt.

Budget for aktivitetsmidler på kr. 20.000 blev godkendt.

 

Ad 6 - Boligafdelingens driftsbudget for det kommende år

Flemming Nørgaard gennemgik budgettet.

 

Der blev spurgt til huslejestigningen for erhvervslejemål. Hertil blev det oplyst, at huslejestigningen ikke er den samme for erhvervslejemålene i ejendommen, som den er for familieboliger. Lejen for erhvervslejemålene er reguleret særskilt og skal fastsættes ud for priserne i området.

 

Budgettet blev herefter godkendt med lejeforhøjelse på 3,1 % pr. 1.1.2017.

 

 

Ad 7 – Valg

Inge Bugge-Hansen – modtog genvalg som medlem

Gudmund Effersøe Nònstein – modtog genvalg som medlem

 

Carsten Roslund – modtog genvalg som 1. suppleant

 

Tseghe Berhan – modtog valg som revisor

Helle Moreno – modtog genvalg som revisor

 

Det bemærkes, at Helle Moreno ikke var tilstede på afdelingsmødet. Hun havde forud for afdelingsmødet skriftligt tilkendegivet, at hun ønskede at genopstille.

 

Afdelingsbestyrelsen ser herefter således ud

Flemming Nørgaard (2015-2017)

Dorte Nørgaard (2015-2017)

Lisbeth Vangstrup Christensen (2015-2017)

Inge Bugge-Hansen (2016-2018)

Gudmund Effersøe Nònstein (2016-2018)

Carsten Roslund, 1. suppleant (2016-2017)

 

Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig efterfølgende afdelingsmødet.

 

Revisor

Helle Moreno (2016-2018)

Tseghe Berhan (2016-2017)

 

Ad 8 – Informationer og status omkring gårdlauget v/Flemming Nørgaard

Flemming Nørgaard oplyste, at der er valg til gårdlauget i ulige år. Det vil sige, næste valg er i 2017.

 

Gårdlauget afholder generalforsamling onsdag den 26. oktober 2016 kl. 18.30 i beboerlokalet.

 

Regnskabet for gårdlauget blev gennemgået.

 

Flemming Nørgaard opfordrede beboerne til at deltage i julestuen, og hvis der er nogle, som har lyst til at give en hånd med, er man mere end velkommen.

 

Dette års fastelavnsfest var en succes. Ligeledes var årets sommerfest, hvor der både var hoppeborg, popcorn og kaffe. Sommerfesten blev afholdt i kombination med loppemarked i afdelingen. Loppemarkedet var desværre ikke den store succes, hvilket til dels kan skyldes, at der ikke var blevet reklameret for det i avisen. Lisbeth og Helle har lovet at tage hånd om loppemarkedet og sørge for, det bliver afviklet to gange årligt.

 

Ved næste års fastelavnsfest er det muligvis nødvendigt at sætte en begrænsning for antallet af deltager, da der ikke er plads til alle i afdelingens beboerlokaler.

 

Skralderummene har fået overdække, og der er kommet tørrestativer op i gården. De er blevet rigtig flotte. Der er ligeledes blevet sat legekasser op i gården, som bliver benyttet flittigt af børnene.

 

På nuværende tidspunkt, er man i dialog med firmaet HP, som står for den udvendige vedligeholdelse af gården og ejendommene. Søren Østergaard, er ikke synderligt imponeret over det arbejde som HP udfører. Derfor vil han meget gerne tage en snak med Flemming Nørgaard på næste driftsmøde, hvor de nærmere rammer for det arbejde HP skal udføre fastlægges.

 

Ad 9 – Eventuelt

Rene Rasmussen foreslår, at afdelingens grønne træer benyttes som ”juledekoration” i stedet for de juletræer, afdelingen normalt sætter op.

 

Dirigenten, Dorthe Raltters takkede herefter for et godt møde og erklærede mødet for hævet kl. 21.20.

AFDELINGSMØDER 2018- 2017 - 2016 - 2015 - 2014  

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-34 Præstevænget

 

 

 

 

 

 

Dato og tidspunkt

Onsdag den 26. september 2018 kl. 19.00

Sted

Beboerlokalet, Sætersdalgade 15, kælderen

Deltagere

Fra afdelingen: 14 lejemål repræsenteret

Fra fsb: Jan Damgaard Horskær, Rene Rasmussen, Michael Egelund, Anita Heisterberg og Frederikke Bjørumslet Herlev (referent)

 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden

 

1.      Valg af dirigent

2.      Godkendelse af forretningsorden for mødet

3.      Valg af referent

4.      Valg af stemmeudvalg (jf. forretningsorden)

5.      Afdelingsbestyrelsens mundtlige beretning ved formanden

6.      Orientering om renoveringsprojektet v/Jan Damgaard Horskær, fsb

7.      Forslag fra beboerne:

1. Kai, Sæt. 15, 1. tv. – parkering

2. Pernille, Englandsvej 34, 4. th. – hund

3. Pernille, Englandsvej 34, 4. th. – kollektiv råderet badeværelser

4. Luci, Sæt. 7, 3. tv. med flere – fremlæggelse af referater

8.      Regnskaber for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler for 2017

9.      Budgetter for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler for 2019

10.   Boligafdelingens driftsbudget for det kommende år 2019

11.   Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter

12.   Orientering om/fra gårdlaugsbestyrelsen Engdalshus, herunder regnskab mv.

13.   Eventuelt

 

 

Flemming K.P. Nørgaard bød velkommen og foreslog Anita Heisterberg som dirigent.

 

Ad 1 – Valg af dirigent

Anita Heisterberg blev valgt og konstaterede herefter, at afdelingsmødet var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt.

 


Ad 2 – Godkendelse af forretningsorden for mødet

Godkendt.

 

Ad 3 – Valg af referent

Frederikke Bjørumslet Herlev blev valgt.

 

Ad 4 – Valg af stemmeudvalg (jf. forretningsorden)

I henhold til forretningsordenen blev Dorte Nørgaard og Rene Rasmussen valgt til at bistå dirigenten.

 

Ad 5 – Afdelingsbestyrelsens mundtlige beretning ved formanden

Formand Flemming K.P. Nørgaard aflagde mundtlig beretning.

 

Der er sket en del i løbet af året. Ungdomsboligerne er på plads i Sætersdalsgade. Det har været et langt sejt træk, men det er blevet givtigt for os og for dem, der er flyttet ind. I forbindelse med etableringen har der været skader, som er blevet reetableret, asfalt m.m. Det har været et nødvendigt arbejde, men nu er det på plads og ser pænt ud. Cykelparkeringen er tilmed blevet udvidet og er blevet rigtig fin.

 

Sidste år kom en ny tv-lov. Vi fik det på plads i løbet af efteråret og vinteren sidste år, så vi var klar til ikrafttrædelsen 1. januar 2018. Vi har YouSee og bolig:net som udbydere. Det har været en god proces. Det gik stærkt, og der var lidt fejl hist og pist, men vi kom godt igennem.

 

Forrige år besluttede vi at indføre sundhedstjekket, og det blev iværksat i februar 2018. Driftsleder Rene Rasmussen gik rundt til alle beboere. Vi har en forholdsvis sund ejendom. Ingen graverende ting på hverken badeværelser eller i køkkener. Nogle enkelte har ikke fået noteret eksempelvis ny opvaskemaskine eller vaskemaskine i lejemålet. Det er meget vigtigt at give besked til ejendomskontoret herom bl.a. i forhold til forsikring og brug af fælles vand m.m. Alle skal registrere sig hos Rene Rasmussen på ejendomskontoret. Sundhedstjekket fortsættes, og vi udfører det igen om et par år.

 

Der har været nogle udfordringer med fællesvaskerierne især med tørretider og forbrug. Vi har prøvet at løse det på mange måder, bl.a. ved at låse af. I forhold til hvordan det teknisk hænger sammen, vil det ikke kunne løses helt til alles tilfredshed med den konstellation, vi har. Der er dog noget nyt under opsejling – Totalcare. I løbet af efteråret vil vi oplyse jer om, hvad Totalcare fra Nortec er. Idéen er, at de overtager al håndtering af vaskerierne, betaling, service etc. På nuværende tidspunkt er vi ikke helt klar over, hvad tilbuddet indeholder. Det undersøges nærmere, og vi ser på, om det er noget for os.

 

I løbet af den sidste måneds tid er elmålerne blevet udskiftet. For de fleste er det gået rigtig godt, men nogle oplevede, at datoen for udskiftningen ændrede sig i forhold til den første udmelding, hvis man f.eks. ikke var hjemme, da håndværkerne kom.

I fremtiden kan elværket selv aflæse forbruget, så vi ikke skal være hjemme på bestemte tidspunkter.

 

Afdelingen har modtaget det grønne regnskab. Der findes et link hertil på hjemmesiden. Det sammenligner, hvad vi forbruger internt i Præstevænget med fsb’s andre ejendomme, og hvad Københavns Kommune generelt forbruger af vand, varme og lys. Det er sjov læsning – vi kan se, hvor vi ligger, og hvad vi kan forbedre.

 

Der har været udfordringer med vores videoovervågning, efter den nye person­dataforordning er trådt i kraft. Vi er i tvivl om, hvordan det påvirker vores overvågning, hvad vi må og ikke må i forhold til persondata. Michael Egelund og afdelings­bestyrelsen arbejder videre på at få konkretiseret dette. Vi vil gerne fortsætte med videoovervågning, men vi skal selvfølgelig gøre det på lovlig vis. Antallet af indbrud er faldet drastisk, siden vi fik overvågning, så det virker efter hensigten.

 

Afdelingsbestyrelsen modtager mange henvendelser vedrørende forskellige ting, og der er for det meste en god dialog. Men nogle gange kan det være meget for afdelingsbestyrelsen. Vi skal være hårdhudede, og der er flere eksempler på, at vi får henvendelser, som er meget nærgående, personlige og kritiserende. Det er ærgerligt, og tonen kunne godt være bedre.

 

I fremtiden står vi over for nogle kæmpe udfordringer. Jan Damgaard Horskær, projektleder i fsb byg, vil senere fortælle om, hvor vi er henne i forhold til renoveringen. Det strategiske samarbejde vil starte op i fsb medio 2019. I kan læse mere herom på fsb’s hjemmeside. 

 

Afdelingsbestyrelsen vil prøve at få vores informationsmappe revideret. Vi vil gerne have forslag fra beboerne i forhold til ændringer, og den sendes også i høring.

 

Til sidst en opfordring til at læse artiklen fra Præstevænget i fsb ”Beboeren” på side 4.  Desuden blev det nævnt, at der er masser af kurser i fsb-regi. Det er gratis, så gør endelig brug af denne mulighed.

 

Bemærkninger fra beboerne

En beboer fortalte, at der i forbindelse med udskiftning af elmåleren var et rør i vejen, så måleren var ikke blevet skiftet. Rene Rasmussen er klar over problemstillingen og vender tilbage. Det blev nævnt, at man ikke er tvunget til at have en digital måler, så man fortsætter bare som normalt med aflæsning.

 

Beretningen blev herefter godkendt.

 

Ad 6 – Orientering om renoveringsprojektet v/Jan Damgaard Horskær, fsb

Michael Egelund præsenterede sig kort som afdelingens nye driftschef. Han overtog afdelingen i december 2017, og I er altid velkommen til at skrive eller ringe.

 

Som indledning til orienteringen blev nævnt, at en beboer havde stillet forslag om gavlisolering og altaner til behandling på afdelingsmødet. Det blev dog aftalt med beboeren, at forslaget ikke stilles, da der ikke kunne ligge tilstrækkeligt materiale klar. Det bliver til gengæld omtalt i orienteringen.

 

Jan Damgaard Horskær, projektleder hos fsb byg, orienterede om renoverings­projektet. Han har forestået igangsætning af forundersøgelserne på ejendommen.

 

Tilbage i 2016-2017 blev det besluttet, at der skulle laves forundersøgelser om nye vinduer/døre/facader/efterisolering/altaner. Desuden var det et ønske at færdiggøre stigestrengsprojektet.

 

Et rådgivende ingeniørfirma har forestået forundersøgelserne og har i forbindelse hermed være i dialog med Københavns Kommune. De er en vigtig spiller, og det er væsentligt i så stort et projekt, at man har kommunen med fra start, så de ikke pludselig siger stop. De har nogle krav og ønsker til, hvordan udformningen bliver for at bibeholde arkitekturen.

 

I forhold til døre og vinduer ønsker vi at skifte til træ/aluvinduer. De er relativt vedligeholdelsesfri og bliver brugt meget. Kommunen burde ikke have nogle indsigelser overfor dette. Nye vinduer og døre skaber også væsentligt tættere huse. Administrationen har udarbejdet et skriv, hvori det anbefales at etablere mekanisk ventilation, når der kommer nye vinduer. Folderen blev delt ud på mødet. Ved uhensigtsmæssig brugeradfærd kan vi ende i en skimmelsvampsproblematik. Vi har erfaringer fra andre afdelinger, hvor dette er sket. Afdelingen er nødt til at forholde sig til denne udfordring.

 

En eventuel ventilationsløsning vil være decentral. Det betyder, at hver lejlighed får et lille anlæg med integreret emhætte, som opsættes i køkken. Den eksisterende emhættes fjernes. Ventilationen fjerner den fugtige luft fra boligen og puster frisk opvarmet luft ind, hvorefter fugten fjernes.

 

I forhold til facaderne er planen, at de rettes op, dvs. at mørtelfuger udskiftes, og knækkede sten og sålbænke skiftes. Der er mulighed for gavlisolering på hhv. Sætersdalgade 15 og Glommensgade 7 på to forskellige måder. Den optimale løsning vil være at rykke hele den murede facade et stykke ud, isolere og mure op igen. Det er dog en meget dyr løsning. Den anden mulighed er at lave en påklistret løsning. Isolering klæbes på facaden, som pudses. Rent visuelt er det et meget anderledes udtryk, end det er i dag, så udfordringen er, hvad kommunen siger til denne løsning. 

 

Kommunen kan godt se værdien i, at bygningen får altaner. Der arbejdes med en løsning, hvor alle fra 1. til 4. sal får altaner. Stueboligerne får i stedet en lille trappe ned, så man får et lille frimærke/have. Der er nogle få steder, hvor der er udfordringer med at etablere altaner, men det undersøges nærmere, hvilke løsninger der kan anvendes her.

Til vinter vil der blive afholdt workshops, hvor beboerne får mulighed for at se nærmere på bl.a. vinduer og altaner. Der vil blive arrangeret en tur til en anden afdeling, hvor man kan se vinduerne og høre andre beboere om, hvad de synes om de tiltag, der er sket hos dem. I får også mulighed for at stille en masse spørgsmål, så I er klædt på til at træffe beslutningen.

 

I foråret 2019 afholdes et ekstraordinært afdelings­møde, hvor der kommer konkrete forslag med huslejekonsekvenser, og hvor der skal stemmes om forslagene.

 

I fsb er vi i gang med at etablere et såkaldt strategisk partnerskab. Den strategiske partner består af et samlet team af entreprenører, ingeniører og arkitekter, som skal forestå fsb’s projekter. Det giver et tættere samarbejde, og vi har en klar forhåbning om, at det vil gavne os alle. Der bliver skrevet kontrakter i foråret 2019, og så starter den strategiske partner op på de første projekter efter sommeren 2019. I forhold til renoveringen i Præstevænget kommer der ikke til at blive bygget før foråret 2020, og det vil derfor ske i samarbejde med det strategiske partnerskab.

 

Afdelingen ønsker også at færdiggøre stigestrengsprojektet, da disse kun er skiftet i nogle opgange. Finansieringen er på plads, og vi får det iværksat, så vi i april 2019 påbegynder færdiggørelsen af stigestrengsprojektet. Vi forventer at være færdige i løbet af oktober/november 2019. I bliver varslet, inden arbejdet igangsættes.

 

Bemærkninger fra beboerne

Nogle beboere har allerede altaner, hvordan bliver disse involveret i projektet? Skal de eksempelvis også renoveres? Svaret hertil var, at der ikke er planer om at gøre noget ved de eksisterende altaner, men at der ses nærmere herpå i forbindelse med projektet.

 

En beboer spurgte, om det er muligt at sige nej tak til altan/lille have, såfremt det bliver stemt igennem. Som udgangspunkt er dette ikke muligt.

 

Det blev bemærket, at selvom projektet ligger et stykke ude i fremtiden, så kommer der nye vinduer. Flere beboere har med meget høje varmeregninger, og vinduerne er i så dårlig stand, at nogle hverken kan åbnes eller lukkes. På trods af vinduernes dårlige stand, bliver der ikke brugt mange penge på vedligeholdelse/udbedring nu, hvor afdelingen står overfor et stort renoveringsprojekt. Såfremt vinduerne ikke kan lukkes, kan man kontakte ejendomskontoret, som vil forsøge at reparere og justere lidt.

 

Ad 7 – Forslag fra beboerne

1. Tilpas af parkering i Sætersdalgade – forslagsstiller: Kai Schiønning Andersen, Sætersdalgade 15, 1. tv.

Da Sætersdalgade ifølge Københavns Kommune er registreret som privat vej, er der intet til hindring, hvis man følger de regler som kommunen har for etablering, af parkering i Sætersdalgade. Der har jo på afdelingsmødet i 2017 været et forslag fremme, om problemet med parkering i Sætersdalgade.

Så forslaget er at man laver skiltning om privatvej, og laver parkerings tidszone. Med en beboer tilladelse for de beboere som har en registret bil på deres bopæl. Og evt. en gæste parkerings billet. For en dag.

 

Det nuværende parkerings problem er, at der bliver parkeret af pendlere og beboer fra Tingvej, da der her er mangel på parkerings pladser. Det ses tydelig på, at det er i enden af Sætersdalgade problemet er størst. Samt rundt på Glommensgade, her kan vi jo ikke håndhæve noget om parkering. Derudover skal der renoveres de skilte for al indkørsel forbudt, dette bliver ikke overholdt af cykler, knallerter med flere. Selv fortovet bliver benyttet. Her kunne man jo henvende sig til politiet om dette problem. Inden der er en som vil blive kørt ned, når man går ud af gadedøren.

 

Administrationens bemærkninger til forslaget

Præstevænget kan sagtens kontakte et parkeringsselskab, som overvåger området og giver bøder til udefrakommende personer, som parkerer i området.

 

Afdelingen skal blot være klar over, at der vil være administration forbundet med en sådan opgave, som ejendomskontoret skal varetage.

 

Bemærkninger til forslaget

Dirigenten bemærkede, at da forslaget er ukonkret, er det ikke muligt at sætte forslaget til afstemning. Der er behov for en konkretisering i forhold til eksempelvis, hvilke tidszoner der skal gælde, etc.

 

Selvom der ikke blev foretaget afstemning, motiverede Kai Schiønning for sit forslag. Kai Schiønning har lavet et stort stykke arbejde og undersøgt mulighederne. Der er tale om en privat vej. Sidste år var der forslag om at lave skråparkering, men det løser ikke problemet. Der kommer flere og flere biler, og der er mange, der parkerer hos os, selvom de ikke bor i Præstevænget.

 

Parkeringsfirmaer påtager sig gerne opgaven, herunder skiltning helt gratis. Firmaet tjener i stedet på bøderne. Forslaget kan derfor indføres uden økonomisk konsekvens for ejendommen.

 

Bemærkninger fra beboerne

Det blev foreslået, at Præstevænget går sammen med andre ejendomme i området for at lave en samlet løsning. Såfremt vi løser vores udfordring med parkerings­kontrol, rykker udfordringen blot videre til de omkringliggende ejendomme.

 

Der blev opfordret til, at de beboere, der har en garage, parkerer i den, således de ikke optager plads på gaden. 

 

Det blev foreslået, at man i forbindelse med en eventuel indførelse af parkeringskontrol også opretter parkeringsbåse, så folk parkerer mere hensigtsmæssigt.

 

Michael Egelund og Kai Schiønning arbejder videre på at lave et mere konkret forslag med helt klare regler, så man kan stemme ja eller nej til forslaget. Det kan behandles på det ekstraordinære afdelingsmøde i foråret.

 

Forslaget blev ikke sendt til afstemning.

 

2. Tilladelse til at holde hund – forslagsstiller: Pernille H. Hansen, Englandsvej 34A, 4.th.

Ønsker at stille forslag om at få lov til at have en lille hund, eks. Fransk bulldog, terrier eller Shih Tzu.

 

Afdelingsbestyrelsens bemærkninger til forslaget

Afdelingsbestyrelsen anbefaler ikke hundehold i afdelingen. 

 

Administrationens bemærkninger til forslaget

Såfremt forslaget vedtages, skal afdelingens husorden ændres til, at hvert lejemål må holde 1 hund. Ændringen til husorden skal være:

 

Husdyr

I vores afdeling er det tilladt at have 1 hund pr. lejemål.

 

Afdelingsmødet beslutter desuden, at:

·         Hunden altid føres i snor på afdelingens fællesarealer

·         Ejeren af kæledyret fjerner eventuelle efterladenskaber og gør rent efter dyret

 

Kæledyr i lejemål er reguleret i den almene lejelov. I tilfælde af berettiget klage over kæledyret vil det blive krævet fjernet. I yderste konsekvens kan det medføre opsigelse af lejemålet. 

 

At have en hund er reguleret i hundeloven, hvilket bl.a. betyder, at hunden skal være forsikret. Alle hunde skal registreres på ejendomskontoret.

 

Bemærkninger til forslaget

Forslagsstiller var ikke tilstede på mødet og kunne derfor ikke motivere forslaget.

 

Det blev bemærket fra afdelingsbestyrelsens side, at afdelingsbestyrelsen er imod forslaget, da det vil skabe en del udfordringer. Desuden blev det nævnt, at en hund er en hund, så det er ikke muligt at bestemme, at man eksempelvis kun må holde en lille hund.

 

Nogle beboere var positivt stillede over for forslaget, og der blev spurgt til, om man i stedet kan lave en form for dispensationsordning, hvor det er tilladt for nogle at holde hund, såfremt der er særlige begrundelser herfor. 

 

Forslaget blev ikke vedtaget.

 

3. Kollektiv råderet for badeværelser – forslagsstiller: Pernille H. Hansen, Englandsvej 34A, 4.th.

Ønsker at stille forslag om, at afdelingen får kollektiv råderet for badeværelser.

 

Administrationens bemærkninger til forslaget

Forslaget skal behandles på et ekstraordinært afdelingsmøde, da det først skal fastlægges, hvilken type badeværelser her er tale om. 

 

Bemærkninger til forslaget

Forslagsstiller var ikke tilstede på mødet og kunne derfor ikke motivere forslaget.

 

Dirigenten bemærkede, at da forslaget er ukonkret, er det ikke muligt at sætte forslaget til afstemning. Der er behov for en konkretisering i forhold til eksempelvis økonomi, standarder, etc., og der mangler en del oplysninger. 

 

Det blev forklaret på mødet, at kollektiv råderet dækker over, at afdelingen optager et fælles lån til nye badeværelser. De beboere, der ønsker et nyt badeværelse, får det betalt af det fælles lån og betaler lånet tilbage over huslejen. Afdelingen har allerede kollektiv råderet i forhold til køkkener.

 

Såfremt forslaget skal til afstemning, skal det konkretiseres. Kontakt eventuelt Michael Egelund eller Rene Rasmussen, da de ligger inde med nogle standarder, der kan tages udgangspunkt i.

 

Forslaget blev ikke sendt til afstemning.

 

4. Luci Smith – forslagsstiller: Sæterdalsgade 7, 3 tv

Undertegnede stiler forslag om, at der henstilles til Præstevængets bestyrelse om, at referater fra bestyrelsesmøderne i Præstevænget gøres tilgængelige på Præstevængets hjemmeside for alle beboere, samt et eksemplar i papir hos driftsleder René Rasmussen. Dette skal ske 14 dage efter – og ikke mere end 3 uger efter hvert eneste bestyrelsesmøde.

 

Selvfølgelig skal personfølsomme sager der angår enkelte beboere og husstande ikke medtages i disse referater.

 

Begrundelsen

Åbenhed og ønske om større gennemsigtighed ved bestyrelsens arbejde. Der går hele og halve år mellem beboerne bliver orienterede om bestyrelsens arbejde. Netop i forbindelse med byggesager og renoveringer er det for lang tid at vente på det ordinære afdelingsmøde eller ekstraordinære møder for en orientering.

 

Med håb om at bestyrelsen vil påtage sig opgaven, uden det behøver at gå til afstemning, da det ikke er muligt at deltage i dette møde.

 

Hvis ikke bestyrelsen vil påtage sig at offentliggøre referaterne fra bestyrelsesmøderne ønskes forslaget at komme til afstemning på dette møde.

 

Jeg opfordrer de tilstedeværende om at bakke op om forslaget. Man får jo ikke for meget information, hvis man får de rigtige informationer rettidigt.

 

Bemærkninger til forslaget

Kai Schiønning motiverede forslaget. Der blev opfordret til, at afdelingsbestyrelsen lægger referater ind på hjemmesiden, så man som beboer ved lidt mere om, hvad der arbejdes med.

 

Afdelingsbestyrelsen ønsker at leve op til kravet, men det er ikke altid referaterne er klar inden for fire uger, som der står i vedtægterne. Referater kan offentlig­gøres, så snart de er godkendte, og afdelingsbestyrelsen vil gøre, hvad de kan for at efterleve kravet.


Der blev spurgt til, om der også kan oplyses i hovedpunkter på tavlerne i afdelingen. Afdelingsbestyrelsen tager forslaget til efterretning og vil gøre, hvad de kan for at imødekomme henstillingen.

 

Forslaget blev ikke sat til afstemning, da det blot var udtryk for en henstilling til afdelingsbestyrelsen, som afdelingsbestyrelsen tager til efterretning.

 

Ad 8 – Regnskaber for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler for 2017

Regnskab for rådighedsbeløb på kr. 13.165 blev godkendt.

Regnskab for aktivitetsmidler på kr. 2.806 blev godkendt.


En beboer spurgte til, hvad det betyder, når der er i regnskabet står ”jf. klassekladde”. Denne er ikke vedlagt og ej heller offentligt tilgængelig, så det er ikke muligt som beboer at se, hvad pengene er gået til. Revisoren har tjekket det igennem og har skrevet under, så som beboer er man nødt til at stole på revisorerne. Desuden har afdelingen en kritisk revisor, som går ind og ser på, om pengene er brugt fornuftigt.

 

I forhold til aktivitetsbeløbet gælder, at regningerne sendes direkte til fsb, og de godkendes derinde på baggrund af det, vi har besluttet. Der er derfor ikke skrevet under på den side, som beboerne har fået.

 

Det blev bemærket, at 9.000 kroner på møder er mange penge. Afdelings­bestyrelsen holder mange møder, som typisk ligger omkring spisetid. På afdelingsmødet er tilmed besluttet, at afdelingsbestyrelsen har 15.000 kr. at gøre godt med, så de holder sig inden for budgettet. 

 

Ad 9 – Budgetter for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler for 2019

Budget for rådighedsbeløb på kr. 15.000 blev godkendt.

Budget for aktivitetsmidler på kr. 75.000 blev godkendt.

Ad 10 – Boligafdelingens driftsbudget for det kommende år 2019

Flemming K.P. Nørgaard gennemgik budgettet.

 

Det blev nævnt, at afdelingen bør glæde sig over en 0 %-stigning, eftersom vi står overfor nogle store projekter, som kan skabe stigninger i fremtiden.

 

Michael Egelund bemærkede, at afdelingen har henlagt mange midler, da afdelings­bestyrelsen har tænkt på afdelingens fremtid og økonomi. De beløb, der spares op, ser meget fornuftige ud og har været medvirkende til, at afdelingen er godt polstret til de udfordringer, vi står overfor.

 

Budgettet blev herefter godkendt med lejeforhøjelse på 0,0% pr. 1. januar 2019.

 

Ad 11 – Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter

På mødet blev der valgt

 

2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for valgperiode 2018-2020:

Inge Bugge modtog genvalg

Carsten Roslund modtog genvalg

 

2 suppleanter for valgperiode 2018-2019:

Pia Meisner modtog valg som 1. suppleant

Nikolaj Christensen modtog valg som 2. suppleant

 

1 kritisk revisor for valgperiode 2018-2020:

Kinna Reuss modtog valg

 

1 revisorsuppleant for valgperiode 2018-2019:

Bishar Osman Ali modtog genvalg

 

Afdelingsbestyrelsen består derudover af

Inge Bugge (2018-2020)

Carsten Roslund (2018-2020)

Flemming K.P. Nørgaard, formand (2017-2019)

Lisbeth Christensen (2017-2019)

Dorte Nørgaard (2017-2019)

Pia Meisner, 1. suppleant (2018-2019)

Nikolaj Christensen, 2. suppleant (2018-2019)

 

Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig efter afdelingsmødet.

 

Ad 12 – Orientering om/fra gårdlaugsbestyrelsen Engdalshus, herunder regnskab mv.

Flemming K.P. Nørgaard er også formand for gårdlauget. Bestyrelsen mødes 4-5 gange om året. Der afholdes generalforsamling i oktober, hvor alle opfordres til at møde op.

Desuden afholdes der fastelavn, hvor ca. 100 børn og voksne kommer udklædte, slår katten af tønden og hygger videre i beboerlokalet. I august afholdes en sommerfest, hvor der i år mødte ca. 80 mennesker op. Vores udfordring til næste år er, at Fredenshus står overfor en meget stor renovering, som skal udføres på samme tid med afdelingens egen, og det er derfor ikke sikkert, at der kan holdes gårdfest.

 

I gårdlauget arbejdes der i øjeblikket på, om de to store gavle, der vender over mod afdelingen, kan blive udsmykket i forbindelse med renoveringen. Et forslag kunne være et stort gavlmaleri.

 

Medlemmerne i bestyrelsen er valgt for to år, så der er valg igen om et år. Nu kan vi også bruge suppleanter, og vi mangler i den grad hjælp. Det er dejligt, at vi kan præge vores egen gård, så beslutninger ikke træffes udelukkende af de andre foreninger henover hovedet på os – meld jer endelig gerne, hvis I kunne have interesse i at hjælpe.

 

Bemærkninger fra beboerne

Der er udfordringer med hunde i gården. Det er ikke tilladt, men der er flere, der ikke respekterer det eller ikke forstår, at hunde ikke må færdes i gården Kan man eventuelt sætte nogle skilte op? Hundene tisser også i porten, hvor de heller ikke må være. Flemming K.P. Nørgaard fortalte, at der netop findes en husorden for gårdlauget, men at ikke alle overholder den. Flemming K.P. Nørgaard har flere gange nævnt det til møderne og gør, hvad han kan for at løse problemstillingen.

 

Ad 13 – Eventuelt

En beboer forklarede, at der for nyligt havde været en fødselsdag i gården med højttalere og høj musik. Det burde ikke være tilladt, og slet ikke såfremt det ikke er varslet i virkelig god tid, så man kan tage væk hjemmefra. Rene Rasmussen har haft fat i den pågældende beboer, og denne beklagede. Det sker ikke igen.

 

I forhold til altanerne blev der spurgt til, om man i stedet for en lille have også kan få en altan, såfremt man bor i stuen. Umiddelbart er det ikke en mulighed, medmindre der er højdeforskel. Vi arbejder videre med det.

 

Dirigenten, Anita Heisterberg, takkede herefter for et godt møde og erklærede mødet for hævet kl. 21.15.

 

 

 

 

Vigtig information om persondata : Når du deltager i et afdelingsmøde, vil dit navn og din adresse kunne fremgå af materialet forud for og referatet af afdelingsmødet. Det sker eksempelvis, hvis du stiller op til afdelingsbestyrelsen, hvis du har fremsat et forslag, som skal behandles på afdelingsmødet, eller hvis du kommenterer et fremsat forslag.

 

Dokumenterne vedrørende afdelingsmøder kan ikke slettes eller anonymiseres. Du kan læse mere om reglerne for behandling af persondata på www.fsb.dk .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til vores hjemmeside
Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-34 Præstevænget

 


 

 

 

 

Dato

24. september 2015, kl. 19.00

Sted

Beboerlokalet, Sæterdalsgade 15, kld., 2300 København S

Deltagere

Fra afdelingen: 14 lejemål repræsenteret

Fra fsb: Sara Weiss, Rene Rasmussen, Søren Østergaard, Bjarne Jensen og Frederikke Bjørumslet Herlev (ref.)

 

 

 

 


Dagsorden


 1. Valg af dirigent

 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet

 3. Afdelingsbestyrelsens mundtlige beretning

 4. Forslag

 5. Regnskaber for  


 • Rådighedsbeløb

 • Aktivitetsmidler


 1. Budgetter for


 • Rådighedsbeløb

 • Aktivitetsmidler


 1. Boligafdelingens driftsbudget for det kommende år 2016

 2. Valg

 3. Informationer omkring gårdlauget  

 4. Eventuelt


 


Flemming K.P. Nørgaard, formand for afdelingsbestyrelsen bød velkommen og foreslog Bjarne Jensen som dirigent.


 


Ad 1 – Valg af dirigent


Bjarne Jensen, medlem af fsb´s dirigentkorps blev valgt til dirigent og konstaterede herefter, at afdelingsmødet var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt.


 


Ad 2 – Godkendelse af forretningsorden for mødet


Godkendt.


 


Valg af referent


Frederikke Bjørumslet Herlev, fsb´s administration blev valgt til referent.


 


Følgende personer blev valgt til stemmeudvalget


I henhold til forretningsordenen blev Inge Bugge og Rene Rasmussen blev valgt til at bistå dirigenten.  


 


Ad 3 – Afdelingsbestyrelsens mundtlige beretning v/ Flemming K.P. Nørgaard


Der har været lidt udfordringer i forbindelse med projektet om udskiftning af køkkener. Til det ekstraordinære afdelingsmøde d. 28. maj blev køkkenprojektet enstemmigt vedtaget. Vi besluttede, at køkkenerne kan koste op til kr. 100.000, og dette blev godkendt af både fsb og kommunen. Efterfølgende er dette beløb dog nedsat til kr. 85.000 pr. køkken fra fsb´s side. Der er derfor en tvist mellem det, der er godkendt af kommunen, og det der fremover tillades fra fsb´s side. Vi afventer nu en afklaring på, hvorvidt det bliver de kr. 85.000 eller de kr. 100.000, der bliver maxbudgettet for de nye køkkener, hvilket forsinker processen en smule. Vi afventer kommunens afgørelse.


 


Der har været fokus på vores tv-udbyder og vores tv-pakke fra YouSee. Det er et ømfindigt område, da der er stor forskel på, hvor meget tv beboerne ser og dermed også hvilke ønsker, der er til tv-løsningen. Afdelingsbestyrelsen har fokus på dette og er i færd med at undersøge, hvad andre udbydere kan tilbyde på sigt. Der sker dog meget på dette område i øjeblikket, og det kan være svært at finde ud af, hvad fremtiden byder, og dermed hvad der er den billigste og bedste løsning.


 


I løbet af året er der blevet afholdt en del møder i afdelingsbestyrelsen blandt andet sektion 2 møde, budgetmøder med mere. Afdelingsbestyrelsen går til cirka 2-3 møder om måneden. I det sene forår trådte Jytte og Kaj desværre ud af bestyrelsen efter mange år. De har gjort et stort stykke arbejde og haft en stor indflydelse på afdelingen gennem mange år. En stor tak skal lyde fra afdelingsbestyrelsen til dem. Jytte og Kaj har også drevet beboerklubben i mange år som formand og kasserer. Der mangler derfor i øjeblikket nogle beboere til at drive denne klub. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i beboerklubben, så dennes fremtid kan diskuteres.


 


Den 03. november er der repræsentantskabsmøde i organisationsbestyrelsen, og der er mulighed for, at invitere to beboere med. Hvis det skulle have interesse hos nogle af beboerne i afdelingen, kontaktes afdelingsbestyrelsen.


 


Slutteligt takkes fsb administrationen på Rådhuspladsen for en god hjælp blandt andet i forhold til tryk af dagsorden og materiale til afdelingsmødet og det gode samarbejde i løbet af året.


 


Der var følgende bemærkninger til beretningen:


Der blev spurgt ind til planerne for tv-pakkerne. Tv-løsningen diskuteres i mange afdelinger i øjeblikket, da der sker meget på markedet. Såfremt afdelingen ønsker at undersøge muligheden for skift at tv-pakker, kan man på et afdelingsmøde besluttet af afsætte midler til en forundersøgelse af afdelingens mulighederne. Når forundersøgelsen er færdiggjort, skal et eventuelt forslag fremsættes til behandling på et afdelingsmøde.


Det blev påpeget, at det er muligt at tage sit YouSee-tv med til eksempelvis kolonihaven eller sommerhuset, såfremt der er forbindelse til internettet. Det er også muligt, at til- og framelde sig hos YouSee i de måneder man er væk fra lejligheden, men der hersker tvivl om, hvorvidt dette rent økonomisk er en fordel.


 


Tilbuddet fra tv-udbyderen, der besøgte afdelingen for et halvt år siden var ikke tilfredsstillende. Tv-udbyderen blev derfor opfordret til at gennemse tilbuddet igen, men er ikke vendt retur med nyt tilbud.


 


Beretningen blev herefter godkendt.


 


Ad 4 – Forslag


Forslag 4.a.1:   Forslag om brug af nuværende hjemmeside www.fsb-34.dk –    forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen


Afdelingsbestyrelsen forslår at afdelingen fortsat bruger den eksisterende hjemmeside www.fsb-34.dk , som afdelingen har haft i ca. 7. år.


Hjemmesiden, som Præstevænget pt. råder over indeholder mange informationer om afdelingen, da den har været udviklet over flere år.


Den nuværende hjemmeside koster ca. kr. 1.000 pr. år. Der er afsat midler i budget for 2016 til drift og udvikling.


 


fsb organisationsbestyrelse har besluttet, at alle afdelinger i fsb skal have en hjemmeside. Har man ikke en i forvejen i afdelingen vil fsb stille en til rådighed for afdelingen. Udgifter til den hjemmeside vil blive betalt af fsb. Hvis afdelingen har særlige ønsker til udvikling af siden, skal afdelingen selv betale for det.


 


Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 


 


Forslag 4.a.2:   Forslag om husleje ”standby” for erhvervslejemål ophører pr. 01. januar 2016 – forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen


Afdelingsbestyrelsen foreslår at det husleje ”standby”, der blev indført i 2009 for erhvervslejemålene beliggende på Englandsvej 32 og 34 ophører så de normale regler genindføres pr. 01. januar 2016.


 


Begrundelse for forslaget:


I forbindelse med finanskrisen, blev det på afdelingsmødet den 17. september 2009 besluttet af sætte huslejen i bero for de 2 erhvervslejemål. Da krisen efterhånden er overstået foreslås det, at de normale regler genindføres for erhvervslejemålene.


 


Forslaget blev enstemmigt vedtaget.  


 


Forslag 4.a.3:   Forslag om f ærdiggørelse af stigstrengsprojekt – forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen


Afdelingsbestyrelsen foreslår, at det resterende stigstrengsprojekt udføres som et samlet projekt og færdiggøres.


Afdelingsbestyrelsen og fsb´s administration fastlægger i samarbejde de nærmere detaljer vedr. indhentning af tilbud, og arbejdet udføres efter det økonomisk mest fordelagtige tilbud.


 


Begrundelse for forslaget :


Eksisterende rør og ventiler er i dårlig stand, og der udføres allerede nu nødreparationer, hvilket må forventes af fortsætte, hvis ikke rør og ventiler udskiftes inden for kort tid. Der vil derfor være en økonomisk gevinst ved at udføre det resterende stigstrengsarbejde i en samlet arbejdsproces.


 


Økonomi i forslaget:


Som udgangspunkt benyttes den godkendte økonomiske ramme for afdelingens planlagte vedligeholdelse, hvor der er afsat i alt kr. 1.010.000 til udskiftning af stigstrenge over de næste 5 år. Udgiften vil derfor ikke medføre huslejestigning.


Ved accept af forslaget bruges det afsatte beløb i en samlet arbejdsproces, i stedet for fordelt over 5 år.


Afdelingsbestyrelsen og fsb´s administration fastlægger i samarbejde de nærmere detaljer. Såfremt projektet medfører omkostninger som kræver låneoptagelse, skal merudgifterne først godkendes på et afdelingsmøde.


 


Alle berørte lejemål vil blive indkaldt til formøder, hvor der orienteres om planen for de enkelte lejemål forud for projektets opstart.Forslaget blev enstemmigt vedtaget.  


 


Forslag 4.a.3:   Forslag om status vedrørende supplementsrum i Sæterdalsgade 7-9 og 11 – forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen


Afdelingsbestyrelsen forslår, at der afsættes yderligere kr. 40.000 i budgettet for 2016 til forundersøgelser vedrørende supplementsrum i Sæterdalsgade 7-9 og 11.


 


Følgende tre muligheder vil undersøges nærmere:


 1. Mulighederne for en sammenlægning af supplementsrummene så der fremover bliver 3 stk. 2-værelses lejligheder

 2. Mulighederne for at beholde supplementsrummene til beboerbørn med nye kontrakter for lejemålene

 3. Eventuelt andre muligheder der kommer frem under forundersøgelsen


 


Når forundersøgelsen er afsluttet, fremlægges forslag inklusive økonomiske konsekvenser til behandling på et afdelingsmøde.


 


Det blev fra afdelingsbestyrelsens side pointeret, at det ikke er ulovligt at udleje rummene til beboerbørn, men at en fejl i de tidligere kontrakter har forårsaget, at fsb har været nødt til at sætte beboerbørnene ud og nedlægge værelserne.


Svar fra administrationen: Værelserne blev tidligere udlejet til andre end beboerbørn, hvilket ikke er lovligt. Det forårsagede at lejerne blev tilbudt andre lejemål og værelserne blev nedlagt.


Bemærkninger til forslaget:


Der blev spurgt til, hvorvidt børnene kan komme videre i fsb systemet, når de lejer et supplementsrum. Svaret hertil var, at børnene som udgangspunkt ikke kommer videre i systemet - heller ikke fremadrettet.


 


Der blev udtrykt bekymring for, om beboerbørnene vil miste deres førsteret til rummene, hvis projektet om 2-værelseslejligheder realiseres. Beslutning om hvilken af tre ovenstående løsninger der vælges, træffes først når alle undersøgelser er færdiggjort. Hvis projektet med 2-værelseslejligheder realiseres, vil disse sandsynligvis fungere som selvstændige lejemål, der udlejes fra administrationens side.


 


Sara Weiss fra fsb´s byggeafdeling begrundede, hvorfor det er nødvendigt at afsætte yderligere midler, når en forundersøgelse allerede er udført. Den tidligere forundersøgelse gik på, hvorvidt det var muligt at danne 3 selvstændige lejemål á 2-værelser. En forespørgsel herom blev sendt til Københavns Kommune. Svaret herfra var, at projektet er realiserbart, men at det kræver en løsning med flugtveje fra lejemålene samt en undersøgelse af, hvorvidt loftshøjden er tilstrækkelig. Det er disse yderligere undersøgelser, der nu søges om penge til. Det skal undersøges, hvad der er den billigste lovlige løsning på kommunens krav.    


 


Forslaget blev vedtaget.


 


Forslag 4.b.1:   Forslag om at gøre de to nederste trin på kældertrapperne mere synlige (ved Sæterdalsgade nr. 11) – forslagsstiller: Helene Hansson 


Det foreslås, at der males nogle striber på de nederste trappetrin for at gøre dem mere synlige.


 


Rene Rasmussen forklarede, at der allerede er sat lys ved trappen, som burde løse problemet. Der blev dog stillet spørgsmål til hvorvidt dette reelt løser problemet og til om det er den billigste løsning.


 


Driften vil følge op på problematikken.


 


Forslaget blev ikke sat til afstemning.   


 


Forslag 4.b.2:   Forslag om indkøb af nye stole til det fælles beboerlokale ved Sæterdalsgade 15 kælderen – forslagsstiller: Diana og Johnny, Sæterdalsgade 13, 4. tv. 


Det foreslås, at der indkøbes nye stole til festlokale eftersom de nuværende stole er meget beskidte og plettede.


 


Økonomi i forslaget


Pris pr. stk. ca. kr. 300,- Samlet set ved 50 stk. = ca. kr. 15.000,-


fsb’s administration oplyser, at beløbet kan dækkes af afdelingens henlæggelser og vil derfor ikke medføre huslejeændring.


 


Følgende ændringsforslag blev fremsat :


Afdelingsbestyrelsen undersøger, hvorvidt det er bedst og billigst at rengøre de eksisterende stole eller købe nye stole eventuelt med tilhørende nye borde. Løsningen skal holdes indenfor rammerne på kr. 15.000, der kan dækkes af afdelingens henlæggelser, og derfor ikke medfører yderligere huslejeændring.


 


Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget.   


 


Forslag 4.b.2:   Forslag om altaner på afdelingen – forslagsstiller: Diana og Johnny, Sæterdalsgade 13, 4. tv. 


Det foreslås, at der bygges altaner, og at fsb finder leverandør og indhenter tilbud på disse. For nogle år siden udtrykte en del beboere ønske om, at få tilbygget altaner. Der blev nedsat et udvalg, der skulle undersøge mulighederne, men udvalget har ikke haft energi og overskud til at gennemføre dette.


 


Økonomi i forslaget:


På den korte tid fra forslag er indsendt til afdelingsmødets afholdelse, har det ikke været muligt at indhente nøjagtige priser. For at få en prisidé er det er lykkedes, at indhente et tilbud på nedtagning og bortskaffelse af 85 franske altaner samt levering og opsætning af 85 altaner model A1. Tilbuddet er indhentet hos firmaet ”Altan.dk” og tilbudsmaterialet kan fremvises på afdelingsmødet.


 


Entreprise sum ved alualtaner: 4.371.666


Entreprisesum ved stålaltaner: 5.296,666


Dertil skal lægges diverse rådgivning og byggesagshonorarer.


 


For at få et nøjagtigt og bredere udbud må det anbefales, at der afsættes et beløb på kr. 75.000 til en forundersøgelse. Når forslaget er vedtaget, skal der indhentes diverse myndighedsgodkendelser, yderligere tilbud, projektering, samt udarbejdes et komplet afstemningsmateriale til et kommende afdelingsmøde.


 


Beløbet kr. 75.000 til forundersøgelse betales af afdelingens henlæggelser. Hvis et endeligt projekt senere bliver godkendt på et afdelingsmøde, tilbageføres beløbet til vedligeholdelseskontoen fra projektets finansiering.


 


Bemærkninger til forslaget:


Såfremt ikke alle lejemål kan få altaner, vil der blive tale om differentieret husleje, således at det udelukkende er de lejemål, der får altaner, der skal betale for dem.  


 


Der blev spurgt til, hvorvidt man burde starte ved kommunen og lade dem godkende muligheden for individuelle altaner. Desuden blev det foreslået, at man eventuelt starter med at undersøge hvor mange lejemål, der reelt er interesseret i at få altaner.


Der blev stemt om, hvorvidt der skal afsættes kr. 75.000 til en forundersøgelse af muligheder for altaner i afdelingen.


 


Forslaget blev ikke vedtaget.


 


Forslag 4.b.4:   Forslag om at kunne holde hunde i afdelingen – forslagsstiller: Ady Guldbrandsen, Sæterdalsgade 13, st. tv. 


Det foreslås, at det fremover er tilladt at holde hund i afdelingen.  


 


Bemærkninger til forslaget:


Afdelingsbestyrelsen har drøftet forslaget og forklarede, at udfordringen ligger i, at det ikke er muligt at bestemme, præcist hvilke slags hunde man må have. Eksempelvis er det svært at vurdere, hvad der præcist ligger i udtrykket ”lille hund”.


 


En beboer ønskede en urafstemning. Der blev derfor stemt om, hvorvidt en urafstemning skulle afholdes. Forslaget om en urafstemning blev ikke vedtaget.


 


Derefter blev der stemt om det oprindelige forslag.


 


Forslaget blev ikke vedtaget.


 


Ad 5 – Regnskab for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler i 2014


Regnskab for rådighedsbeløb på kr. 15.000 blev godkendt.


Regnskab for aktivitetsmidler på kr. 0 blev godkendt.


 


Ad 6 – Budgetter for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler i 2016


Budget for rådighedsbeløb på kr.15.000 blev godkendt.


Budget for aktivitetsmidler på kr. 20.000 blev godkendt.


 


Ad 7 - Boligafdelingens driftsbudget for det kommende år 2016


Flemming K.P. Nørgaard gennemgik budgettet.


 


Der blev spurgt ind til videoovervågning. På sidste ordinære afdelingsmøde fik afdelingsbestyrelsen mandat til at undersøge muligheden for opsætning af videoovervågning på gadeniveau foran og i opgangene ved Englandsvej nr. 32 og nr. 34, Sætersdalsgade nr. 1-15 samt Glommensgade nr. 5-7. Der er i budgettet for 2016 godkendt kr. 200.000 til opsætning af udvidet videoovervågning.


Der er ikke truffet endelig bestemmelse herom endnu. Såfremt der er konkrete eksempler på, hvor det kan give mening at opsætte videoovervågning, kontaktes afdelingsbestyrelsen.


 


Der blev spurgt til, hvad der menes med inventar i kondirummet. Det er meningen, at beboerlokalet på sigt skal bruges som et multirum, hvor der blandt andet skal være motionsudstyr.  


 


Budgettet blev herefter godkendt med lejeforhøjelse på 2,3% pr. 1.1.2016.


Ad 8 – Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter


Flemming K.P Nørgaard – modtog genvalg som formand


Lisbeth Vangstrup Christensen – modtog genvalg som medlem


Dorte Nørgaard – modtog genvalg som medlem


Gudmundur Nónstein – modtog valg som medlem


Jørgen Schiønning Andersen - modtog valg som suppleant


Carsten Roslund - modtog valg som suppleant


Magni Thomsen - modtog valg som revisor


 


Der blev ikke valgt en revisorsuppleant.


 


Afdelingsbestyrelsen konstituerede sig efterfølgende afdelingsmøde.


 


Afdelingsbestyrelsen ser herefter således ud


Flemming K.P Nørgaard – formand (2015-2017)


Lisbeth Vangstrup Christensen – medlem (2015-2017)


Dorte Nørgaard – medlem (2015-2017)


Gudmundur Nónstein – medlem (2015-2016)


 


Carsten Roslund – 1. suppleant (2015-2016)


Jørgen Schiønning Andersen – 2. suppleant (2015-2016)


 


Magni Thomsen – revisor (2015-2017)


 


Ad 9 – Informationer omkring gårdlauget


Gårdlauget har et stort budget og er ansvarlig for at arrangere alt, hvad der foregår i gården fx fastelavn. I øjeblikket arbejdes der på at forbedre vedligeholdelsen af de grønne områder samt opsætning af nye tørrestativer.


 


Der er generalforsamling i gårdlauget den. 28 oktober 2015, kl. 18.30. Sted: Sætersdalgade 15, kælderen, og alle beboere opfordres hermed til at møde op.


 


Valg til bestyrelsen i Gårdlauget Engdalshus for 2 år (2015 til 2017):


 


Flemming K.P Nørgaard (Genvalg)


Dorte Nørgaard (Genvalg)


Susanne Byriel (Ny valgt medlem i gårdlaugsbestyrelsen).


 


Hvis der er forslag til gårdlaugsbestyrelsen kontaktes medlemmerne.  


 


Ad 10 – Eventuelt


Afdelingsbestyrelsen blev bedt om at overveje, ikke altid at lægge afdelingsmøderne på torsdage, samt overveje om møderne kan holdes tidligere eller kan kombineres


med fællesspisning og børnepasning i et rum ved siden af, hvor mødet afholdes.


 


Der blev forespurgt til muligheden af at bruge fællesrummet mere til sociale arrangementer, især i hverdagene. Brugen af lokalet skal godkendes af kommunen. Sikkerheden i lokalet skal være i orden, hvilket den desværre ikke er på nuværende tidspunkt. Der arbejdes på at dette bragt i orden, og det vil derfor på sigt være muligt at åbne op for flere arrangementer.


 


Der blev udtrykt utilfredshed med afdelingens parkeringsforhold og forslået at overveje skråparkering for at skabe plads til flere biler. Da der er tale om en kommunal privat vej, kan afdelingen desværre ikke selv træffe beslutning herom udenom Københavns Kommune. Afdelingsbestyrelsen har forståelse for frustrationen og overvejer problemet. 


 


Dirigenten, Bjarne Jensen takkede herefter for et godt møde og erklærede mødet for hævet kl. 21.30.


 

 

       

Referat af

Ekstraordinært afdelingsmøde

Torsdag den 28. maj 2015, kl. 18.00 .

Beboerlokalet ved Sætersdalgade 15, kælderen.

 

Dagsorden til ekstraordinært afdelingsmøde :

 

 1. Velkomst.

 2. Godkendelse af forretningsorden

 3. Forslag om at fortsætte vedr. udskiftning af køkkener under den kollektive råderet.

  Afslutning ved formanden.

   

  Referat af ekstraordinært afdelingsmødes :

   

  Referent: Flemming Nørgaard. 

  Fremmødt 4 lejemål.

   

 1. Formanden bød de fremmødte velkommen til dette ekstraordinære afdelingsmøde. Og forslog Inge Bugge som dirigent. Hun blev valgt og konstaterede, at mødet var lovlig indkaldt. Og som stemmetæller blev Dorte Nørgaard valgt.

  Inge Bugge kunne konstatere, at der var 4 lejemål fremmødt.

   

 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet.

  Der var ingen bemærkning.

   

 3. Forslag om at fortsætte kollektiv råderet til udskiftning af køkkener, som var indkaldelse til dette møde. (se nedenfor) Dirigenten satte punktet til debat.

  Spørgsmål .

 • Kan man selv tage sit gamle køkken ned, hvis man vil spar nogen penge ifm. Udskiftning af køkken.

 • - Ja det kan man godt som udgangspunkt. Men inden man går i gang skal man først kontakte afdelingens Driftsleder, for en skriftlig godkendelse af iværksættelse af køkkenrenovering jf. kollektiv råderet.  Og man skal passe på man ikke kommer til at ødelægge mere end godt er, når man selv går i gang med de indledende øvelser til en køkken renovering.

 • Hvem skal efterfølgende reparere en itu gået evt. skuffe?

 •  – Hvis det ikke hærværk – og garantiperioden er udløbet, så er det afdelingen som fremadrettet skal stå for vedligeholdelse af de ting som måtte været gået i stykker – dog ikke hårde hvide vare.

 • En nævnte det var lige dyrt nok, det som fsb tog sig betalt i administration honorar for hvert enkelt køkken. Typisk kr. 10.000,- hvor dog også udgiften for optagelse af lån er indregniet.

  Da der ikke var flere bemærkninger satte dirigenten punktet til afstemning:

   

 • Det fremsendte forslag blev herefter godkendt .

   

  Afdelingsbestyrelsen sender efterfølgende det godkendte forslag ind til fsb organisationsbestyrelse til foranstaltning for videre behandling. Bl.a. skal forslaget videresendes fra fsb administration på Rådhuspladsen til Rådhuset til Københavns Kommune for godkendelse. Denne administration vil ca. tage fra 3 til 6 måneder.

  Afdelingen forventer at modtage en tilbagemelding i løbet af det tidlige efterår.

   

  Formanden afsluttede herefter mødet og takkede dirigenten for veludført handling.

   

  Mødet slut kl. 18.30….

   

  Referent Flemming K.P. Nørgaard

Velkommen til vores hjemmeside

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-34 Præstevænget

 

 

 

 

Dato

18. september 2014

Sted

Beboerlokale, Sæterdalgade 15, kld., 2300 København S

Deltagere

Fra afdelingen: 14 lejemål repræsenteret

Fra fsb: Bjarne Jensen, Rene Rasmussen, Søren Østergaard, Sara Weiss og June Worm (ref.)

 

 

 

 

 

 

Dagsorden

 

 1. Valg af dirigent.

 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet.

 3. Valg af referent (Jf. forretningsorden)

 4. Valg af stemmeudvalg (Jf. forretningsorden)

 5. Afdelingsbestyrelsens mundtlige beretning.

 6. Forslag :

  Fra afdelingsbestyrelsen :

  a.1. Afdelingsbestyrelsen fremlægger forslag om digital opmåling af lejemål.

  a.2. Husleje ”Standby” for erhvervslejemål.

  a.3. Videoovervågning på gade niveau ud foran og i opgangene.

  a.4. Status for supplementsrum Sætersdalgade 7-9 og 11.

  Fra beboerne :

  b.1. Cykelparkering i gården. Indsamling af gl. cykler i kælder/gade mv.

  b.2. Opstart af stigstrengsprojekt. (Ny procedure mv.)

  b.3. Udskiftning af indgangsgadedøre, håndtag og låse i hele afdelingen.

  b.4. ”Fleksibel” antal bestyrelsesmedlemmer (Antal mellem 3 og op til 5).

 7. Regnskaber for rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og fastelavn 2013

  (Der er ikke brugt telefonvederlag til bestyrelsen for 2013).

 8. Budgetter for rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og telefon

 9. Boligafdelingens driftsbudget for det kommende år.

 10. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter.

 11. Informationer omkring gårdlauget.

 12. Eventuelt.

 

Flemming Nørgaard, formand for afdelingsbestyrelsen bød velkommen og foreslog Bjarne Jensen som dirigent.

 

Ad 1 – Valg af dirigent

Bjarne Jensen, medlem af fsb´s dirigentkorps, blev valgt og konstaterede herefter, at afdelingsmødet var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt.

 

Ad 2 – Godkendelse af forretningsorden for mødet

Godkendt.

 

Ad 3 - Valg af referent

June Worm, fsb´s referentkorps, blev valgt.

 

Ad 4 – Valg af stemmeudvalg

Følgende personer blev valgt til stemmeudvalget

Rene Rasmussen og Jytte Andersen. Walker.

 

Ad 5 – Afdelingsbestyrelsens beretning v/Flemming Nørgaard

Flemming Nørgaard og afdelingsbestyrelsen ønskede at takke flere personer for deres markante arbejde i og udenfor afdelingsbestyrelsen. Flemming Nørgaard nævnte Poul Rasmussen (tidligere afdelingens inspektør og vicevært), der afgik ved døden sidste år, Lonnie Schademann (tidligere afdelingsbestyrelsesmedlem), der døde i foråret, Sigrid Korr (kritisk revisor), der afgik ved døden i udgangen af juni i år, og Peter Fuglsang, fra afdelingen Møllelængen (og var Præstevænges dirigent gennem mange år). Flemming Nørgaard takkede for deres store arbejde.

 

Kollektiv råderet – køkkener

Kollektiv råderet til udskiftning af køkkener har været diskuteret efter sidste års afdelingsmøde. Afdelingen har 300.000 kr. tilbage til udskiftning af køkkener under kollektiv råderet, der igen skal på som punkt på afdelingsmødet næste år. Det er Vordingborg Køkken, der er leverandør og den kollektive råderet kommer til at gælde for 75-80 ca. 45-50 lejemål som i vores afdelingen ikke har fået skiftet køkkenet endnu.   

Vaskerier og tørrerum

Vaskerier og tørrerum har fået skiftet display og fået en opgradering. Det blev nævnt, at man skal rydde op efter sig selv og lukke alle vinduerne efter brug.

Videoovervågning

Der har været gode resultater med videoovervågning i kælderen og i porten. Dog skal videoovervågning ikke sættes op flere steder for en hver pris. 

Tv-løsning

Afdelingsbestyrelsen har diskuteret afdelingens TV-løsning hos YouSee, da det er blevet dyrt. Der er nye tiltag i luften, og i fremtiden vil der være nye opgraderede TV løsninger.

TV i vaskerierne er oppe at køre, men infokanalen kører ikke helt optimalt. Afdelingsbestyrelsen arbejder hårdt på at få kanal 98 til at virke (infokanalen) Så informationer fra Driftsledere, fsb og andre, herunder afdelingsbestyrelsen til beboer.

 

Hjemmeside

Afdelingen har sin egen hjemmeside, som bliver brugt rigtig flittigt, men der eksisterer også en hjemmeside for afdelingen på fsb’s hjemmeside, hvor man kan logge ind med sit interessentnummer. Til næste år håber afdelingsbestyrelsen, at der er en IT nørd, der vil fordybe sig med de nye IT-løsninger: hjemmesiden på fsb’s side, TV løsninger og internet løsninger. Da der kun er 3 medlemmer i afdelingsbestyrelsen, har der ikke har været tid til at fordybe sig i disse projekter.

Jubilæum

Afdelingen har 65 års jubilæum og håber, at man kan lave noget interessant ud af dette. Den 13. december har Rene Rasmussen 15 års jubilæum, og Flemming Nørgaard har 20 års jubilæum i afdelingsbestyrelsen. Man kunne eventuelt lave en 100 års jubilæumsfest. I afdelingen er der 2-3 beboere, der har boet her fra start, og det kunne være sjovt med en artikel i fsb ’beboeren’.

 

Skiltning på ejendommen

fsb vil gerne lave mere skiltning på ejendommen. Det er dog endnu ikke besluttet, hvor skiltene vil blive opsat. (Måske vil afdelingsbestyrelsen blive spurgt om placering)

Vandskade

Der har været - i forbindelse med skybruddet for 2 uger siden - været en mindre vandskade i beboerforeningen og i nogle få kælderrum på Englandsvej 32-34. Disse steder er rengjorte og tørret ud, og der er ved at blive – undersøgt om - etableret højvandslukkere i de ramte områder. (hvor dette ikke er etableret).

 

Beboerlokalet

Afdelingsbestyrelsen har prøvet at etableret dette rum vi sidder i dag som et udlejnings beboerlokale.  Og det har været lånt / udlejet  ca. 3 gange på det seneste. Der er drøftet forbedringer af lokalet og sat anlæg op. Det skal gøres mere funktionelt og forbedringer skal kun ske, hvis der er penge til det.

Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen er gået ned til at være 3 medlemmer i stedet for 5. Der har været bestyrelsesmøder og til budgetmøder med fsb, hvor der er blevet diskuteret økonomi.  Der har været sektionsmøde i august, og der er endnu et i november. I foråret var der fælles sektionsmøde. Den øverste myndighed, repræsentantskabsmøde, bliver afholdt i november.

Opgange

Ting fra opgangene skal fjernes. Brandvæsnet ser ikke med ”milde øje” på dette problem. Det er vores egen sikkerhed, som skal være i fokus.

Fodring af fugle

Der må ikke smides mad ud til fuglene, da det tiltrækker rotter.

Kursusfonden

Beboerne opfordres til at deltage i kurser igennem kursusfonden. Tjek kursuskataloget.

Afdelingens egen klub

Kai Andersen opfordrede beboerne til at deltage i afdelingens egen klub, hvor der bliver drukket kaffe, spillet billard og afholdt julefrokost. Der bliver sat opslag op i opgangene. Klubben fortsætter året ud, men hvis ikke der er aktivitet, bliver klubben tager op til revurdering. Beboerklubben lukker op i sæsonen førstegang fredag den 31. oktober 2014, kl. 18.30.

Regnskab for 2013

Regnskab 2013 er blevet godkendt af afdelingsbestyrelsen.

Bemærkninger til beretningen:

Jytte Walker spurgte hvorfor, der kun er et firma, der leverer til udskiftning af køkkener under den kollektive råderet. Søren Østergaard fortalte, at fsb har haft projektet i licitation, som Vordingborg Køkken vandt.

TV-bokse og antenneløsninger blev diskuteret. Søren Østergaard fortalte, at såfremt afdelingen ønsker muligheder for TV-bokse og antenneløsninger undersøgt,  tilknyttes Flemming Dam-Nielsen, fra fsb´s administration og Kim Hjorthfelt, ekstern rådgiver. Såfremt afdelingen ønsker en forundersøgelse igangsat skal der afsættes kr. 50.000.

Hvis man vil låne beboerlokalet, skal man henvende sig til Rene Rasmussen på ejendomskontoret i åbningstiden.

Beretningen blev herefter godkendt.

 

Ad 6 – Forslag

 

6.a.4.  Forslag om ombygning af de 6 klubværelser til 3 selvstændige ungdomsboliger, med wc/bad og køkken

 – forslagsstiller: afdelingsbestyrelsen.

Sara Weiss og Steen Palsbøl præsenterede projektet og fremviste 3 mulige ungdomsbolig løsninger.

 

Afdelingsbestyrelsen bad på afdelingsmødet fsb om en skriftlig redegørelse for, hvorfor der skal bruges tid og penge på dette projekt. Der blev også udtrykt tvivl om hvad ”underlæggende lejemål” henviser til.

 

Efter diskussion bestemte dirigent Bjarne Jensen at underforslag 4a skulle tages til afstemning.

 

 

6.a.4.a Forslag om at afdelingsmødet giver afdelingsbestyrelsen mandat til at arbejde videre med projektet og evt. indkalde til ekstraordinært afdelingsmøde når bedre økonomiske vilkår kan findes i projektet og er til stede.

    

      Til forslaget blev tilføjet, at afdelingsmødet giver afdelingsbestyrelsen

      mandat til at undersøge muligheder for anvendelse af supplementsrummene.


      Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

      Blandt overvejelserne blev nævnt:

 • Sammenlægning af supplementsrummene med lejlighederne på 4. Sal, så de udgør en 2 etagers lejlighed.

 • Behold supplementsrummene til børnene i ejendommen.

 • Studierum til de unge i afdelingen.

 • Udlejning til familie og venner, der kommer på besøg langvejs fra.

 

6.a.1. Forslag om digital opmåling af afdelingen

 – forslagsstiller: afdelingsbestyrelsen

Det foreslås at afdelingen opmåles og registreres digitalt.

 

Baggrund

Ved en digital opmåling af Præstevænget vil data ligge elektronisk.

 

Det betyder, at det vil være nemmere, mindre tidskrævende og billigere at få udført forskellige former for arbejder på afdelingen. De digitale oplysninger kan bruges i forbindelse med håndværkerudbud af store opgaver som f.eks. istandsættelse ved fraflytning, vedligeholdelse af trappeopgange, udskiftning af vinduer mv.

De digitale oplysninger vil også kunne blive brugt i forbindelse med fra- og indflytningssyn af boligerne (Elektronisk syn). Her kan vi spare tid og penge, og håndværkerne kan bestilles hurtigere. Det kommer både fraflytter og hele afdelingen til gode.

Ved digital opmåling vil der blive udarbejdet en digital 3D-model af hele ejendommen. Udover at kunne bruges til håndværkerudbud mv., kan modellen også bruges til at vise vores boliger på nette.

 

Den videre proces

Vores boligafdeling vil blive opmålt i 2015 (eller måske først i 2016). Når afdelingen er opmålt og der har været afholdt udbud på håndværkerydelserne, kan ejendomskontoret syne boligerne elektronisk.

 

 

Økonomi:

Opmålingen koster ca. kr. 166.000 inkl. moms. Der vil ikke umiddelbart ske en ændret husleje forhøjelse, da udgiften vil blive taget fra tidligere års overskud. Den endelige pris for opmålingen kan dog først oplyses, når der er indhentet tilbud.

Afdelingsmødets beslutning er gældende, hvis prisen er max. Kr. 185.000 inkl. Moms.

 

Forslaget blev vedtaget.

 

6.a.2. Forslag om husleje ”standby” for erhvervslejemål

– forslagsstiller: afdelingsbestyrelsen

Der stilles hermed forslag om, at afdelingsmødet godkender det fremsatte forslag til at erhvervslejemål på Englandsvej ikke skal stige fra 01. januar 2015.

Det anbefales også, at punktet vurderes på ny til afdelingsmødet i 2015.

 

Hvorfor stilles forslaget?

I forbindelse med den finanskrise, som har været de senere år blev det besluttet ved afdelingsmødet den 17. september 2009, at sætte huslejen i bero for de 2 stk. erhvervsleje mål og drejer sig om på Englandsvej 32 og 34.

På sidste års afdelingsmøde i 2013 blev det besluttede, at punktet tages op på afdelingsmødet i 2014 for ny vurdering.

 

Forslaget blev vedtaget.  

 

6.a.3. Forslag om videoovervågning på gadeniveau ud foran og i opgangene

– forslagsstiller: afdelingsbestyrelsen

Der stilles forslag om videoovervågning på gade niveau foran og i opgangene: Englandsvej 32 og 34, Sætersdalgade 1 til nr. 15 og Glommensgade 5 til nr. 7. Afdelingsbestyrelsen skal undersøge om opsætning af videoovervågning på ejendommen inden for lovens rammer er en mulighed.

 

Hvorfor stilles forslaget?

Da afdelingen med stort held har installeret video overvågning i de to stk. vaskerier og øvrige kælderområder i 2012/2013, er ”unødig færden” i kælderen stort set ophørt. Undersøgelsen skal kunne udføres økonomisk inden for nuværende driftsbudget.

 

Forslaget blev vedtaget.  

 

6.b.1. Forslag fra beboerne vedr. cykler

 – forslagsstiller: Luci Smith, Kamilla Kandil og Susanne Byriel

Vi foreslår, at man sløjfer parkeringspladser til ladcykler i gården og laver dem om til almindelig cykelparkering, hvor cyklen låses fast til et stativ/stander. Evt. med overdækning.

 

Vi foreslår endvidere, at der laves en cykel aktion i Sætersdalgade, i gården og i cykelkælderen for at rydde op i spøgelsescykler, da der mangler gode parkeringspladser til de cykler, der bruges dagligt. 

 

Forslaget bortfaldt.

 

Afdelingsbestyrelsen tager forslaget med til Gårdlaugets generalforsamling, hvor man vil prøve at finde en fælles løsning for ladcykler.

 

6.b.2. Forslag om udskiftning af projektleder og firma som er involveret i tidligere vedtaget stigstrengs projekt

 – forslagsstiller: Kai Schiønning Andersen

Det foreslås at udskifte projektleder, ing. rådgiver samt involverede håndværkerfirmaer i stigstrengsprojektet på grund af utilfredshed med mangler, skader og manglende beboerinformation.

 

Forslaget bortfaldt.

 

Kai Schiønning Andersen vil kontakte utilfredse beboere. Søren Østergaard vil følge op på kommende beboerhenvendelser vedrørende stigstrengsprojektet.

 

6.b.3. Forslag om udskiftning af indgangsgadedøre, håndtag og låse i hele ejendommen

 – forslagsstiller: Jørgen S. Andersen

Indgangsdøre er slidte og nogle er skæve i hængslerne, nøgler er svære at sætte i og tage ud af låsen, og der er for lidt afstand mellem karm og dørlås, hvilket medfører, at man får revet sine knoer til blods, når døren skal låses op.

 

Afdelingsmødet foreslog et ændringsforslag:

 

6.b.3.a Forslag om at afdelingsbestyrelsen får ansvaret for at undersøge mulighederne for udskiftning af komplette hoveddørspartier.

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

6.b.4. Forslag om udvidelse af bestyrelsesmedlemmer fra 3 til 5 personer

– forslagsstiller: Kai Schiønning Andersen

Det foreslås at udvide antallet af afdelingsbestyrelsesmedlemmer fra 3 til 5 personer, hvis der opstiller yderligere 2 beboere i afd. 01-34.

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

Ad 7 – Regnskab for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler

Regnskab for rådighedsbeløb på kr. -3156,77blev godkendt.

Regnskab for aktivitetsmidler på kr. 3890,01 blev godkendt.

 

Ad 8 – Budgetter for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler

Budget for rådighedsbeløb på kr. 15.000 blev godkendt.

Budget for aktivitetsmidler på kr. 20.000 blev godkendt.

Budget for telefongodtgørelse på kr. 6.000 blev godkendt.

 

Ad 9 - Boligafdelingens driftsbudget for det kommende år

Søren Østergaard gennemgik budgettet.

 

Budgettet blev herefter godkendt med en huslejeregulering på 0% pr. 1.1.2015.

 

Ad 10 – Valg

Inge Bugge – modtog valg som medlem.

Kai S. Andersen – modtog genvalg som medlem.

Dorte Nørgaard – modtog genvalg som medlem.

Lisbeth Christensen – modtog valg som medlem.

 

Jørgen S. Andersen – modtog genvalg som 1. suppleant

Gudmundur E. Nonstein – modtog genvalg som 2. suppleant

Helle Moreno – modtog valg som revisor

Magni Thomsen – modtog valg som revisorsuppleant

 

Bestyrelsen ser herefter således ud

Flemming Nørgaard, formand (2013-2015)

Inge Bugge, medlem (2014-2016)

Kai S. Andersen, medlem (2014-2016)

Dorte Nørgaard, medlem (2014-2015)

Lisbeth Christensen, medlem (2014-2015)

 

Jørgen S. Andersen, suppleant (2014-2015)

Gudmundur E. Nonstein, suppleant (2014-2015)

 

Helle Moreno, revisor (2014-2016)

Magni Thomsen, revisor suppleant (2014-2015)

 

Ad 11 – Information omkring gårdlauget

Flemming Nørgaard fortalte om Gårdlaugets aktiviteter.

Der har været afholdt fastelavn med 120 deltagende samt en sommerfest med 95 deltagende. Det er endnu ikke besluttet, om der kommer juletræstænding 1. december.

 

Der har været uenigheder mellem implicerede afdelinger i Gårdlauget, men dialogen er fortsat fin.  

Der er sat en elektrisk låge i indgangen til gården.  

 

Flemming Nørgaard opfordrede beboerne til at møde op til Gårdlaugets generalforsamling den 29. oktober i afdelingens beboerlokale.

 

Flemming Nørgaard fortalte, at der bliver sat nye tørrestativer op, samt at borde og bænke er blevet udskiftet.

 

Det er ikke lovligt at have hunde i gården. Flemming Nørgaard tager dette problem med til Gårdlauget.

 

Det blev udtrykt, at gården burde ordnes og vedligeholdes. Især pergolaen og ’pladen’ burde males. Flemming Nørgaard fortalte, at der er lavet en tidsplan for vedligeholdelse og tager ønsket med tilbage til Gårdlauget.

 

Det er ikke tilladt at parkere motorcykler i gården.

 

Nogle gange er der problemer med låsen i porten.

 

Ad 12 – Eventuelt

Der blev på afdelingsmødet efterlyst skiltning om rygning forbudt i opgange. Der vil efterfølgende afdelingsmødet blive orienteret om rygeforbud i opgange.

 

Det blev på afdelingsmødet efterlyst, at Glommensgade nr. 7 og Englandsvej nr. 34 bør have samme sikkerhed mht. indlukning af gæster som opgange, der hører til gården. Rene Rasmussen fortalte, at sikkerheden vil forbedres når beboere i afdelingen får nøglebrikker at låse sig ind med.

 

Rene Rasmussen gjorde opmærksom på, at beboerne helst ikke skal aflevere nøgler i hans postkasse, da det er let for udefrakommende at få fat i nøglerne i postkassen.  

 

Dirigenten, Bjarne Jensen, og Flemming Nørgaard takkede herefter for et godt møde og erklærede mødet for hævet kl. 22.50

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

21.03 | 19:44

Der tro jeg den tidligere formand - med stor rette er blevet meget sur. Godt skrevet. Ud med dem som ikke vil afdeling Præstevænget noget godt

...
06.03 | 00:06

Se venligst i gæstebogen i venstre side

...
05.03 | 16:06

Pyha nu er afdelingen uden driftsleder med udgangen af denne mdr.
Hvem havde ikke set den komme efter afdelingsmøde i september 2019.
Det kunne enhver regne ud

...
28.02 | 00:38

Hej Viggo
ved du hvor nye referater ligger fra bestyrelsesmøderne. Som jeg kan finde ligger der et forkølet fra den 5/12-19. Men intet andet. Mystisk

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE